US Real Estate Bonus nr 2378

Full text

(1)

Warrant

US Real Estate Bonus nr 2378

Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 EGENSKAPER

• 100% KAPITALRISK

• HÖG HÄVSTÅNG PÅ INVESTERAT BELOPP

• EXPONERING MOT

AMERIKANSKA FASTIGHETER Warrant US Real Estate Bonus nr 2378

TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015

HÄVSTÅNG (100% KAPITALRISK)

FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN?

Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 passar dig som bedömer möjlighe- terna för den amerikanska fastighetssektorn som goda på sikt via ett in- strument med hög hävstång. Du är sedan tidigare bekant med andra häv- stångsliknande placeringar såsom optioner. Du känner därmed till den höga risken som innebär att hela investeringsbeloppet kan gå förlorat.

VAD UTMÄRKER PLACERINGEN?

En investering i en warrant innebär i praktiken att man förvärvar den op- tion som normalt ingår i ett liknande, men kapitalskyddat investeringsal- ternativ. Skillnaden är dock att i en warrant investeras ett mycket mindre belopp medan exponeringen är densamma. Du måste vara medveten om att vid en investering i en warrant riskeras hela insatsen vid en utebliven tillväxt på underliggande marknad. Warranten bör därför användas som ett komplement till den totala portföljen och som ett verktyg för att han- tera portföljens risk och exponering. Det är därför viktigt att du sätter dig in i betydelsen och effekten av olika utvecklingar för den underliggande marknad vilka beskrivs i broschyren.

VILKA RISKER TAR DU?

Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtagan- den. Den andra risken är kopplad till marknaden. Vid en negativ marknads- utveckling får du ingen avkastning och hela investeringsbeloppet förloras.

Det finns också en valutarisk eftersom utvecklingen utöver kupongstorleken påverkas av valutakurförändringen mellan USD och SEK vilket kan påverka det slutliga avkastningsresultatet.

Emissionskurs 1 14 000 kr + 2 000 kr = 16 000 kr

Kapitalskydd 2 Nej

Löptid 3 år

Indikativ deltagandegrad 3 1,0

Deltagandegraden kan som lägst uppgå till 0,8

Valutakoppling USD Endast på utveckling utöver fastställd kupongstorlek

Indikativ kupong 3 14%

Kupongen kan som lägst uppgå till 11% av underliggande exponerat belopp

Exponerat belopp 100 000 kr Genomsnittsberäkning 12 mån Inriktning iShares US Real Estate ETF

Emittent UBS AG (S&P: A / Moody’s: A2)

ISIN CH0285680572

Fotnotsförklaring finns på sidan 3 Senast uppdaterad 150619

Högre risk

Lägre risk KAPITALSKYDD EJ KAPITALSKYDD HÄVSTÅNG

Bankkonto 1 2 3 4 5 6 7

ÖVER 2 000 PLACE

RING AR

SEDA N ST ARTE N 20 04!

(2)

I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.

ning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.garantum.se eller kan er- hållas genom att kontakta Garantum på telefon 08-522 550 00.

OM RISKER

En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av Warrant US Real Estate Bonus nr 2378. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt med Garantum.

Kreditrisk

Vid köp av Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 tar investeraren en kreditrisk på emittenten UBS AG som ger ut Warrant US Real Estate Bo- nus nr 2378. Med kreditrisk menas att UBS AG inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbe- talning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om UBS AG skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande expone- ringen har utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos UBS AG är att titta på kreditvärdighetsbetyget som är A enligt Standard & Poor’s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och A2 enligt Moody’s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta). Mer information finns på standardandpoors.com och moo- dys.com. För aktuell information om eventuella förändringar i kredit- betyg, se vår hemsida: www.garantum.se. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk (andrahandsmarknad)

Placeringen har en fast löptid på 3 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsför- hållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Garantum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahands- marknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Pris- sättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löp- tiden. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden.

Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

Valutarisk

Warranten är noterad i svenska kronor. Utvecklingen för underliggande till- gång utöver fastställd kupongstorlek beräknas dock i USD vilket medför att valutakursrörelser gentemot SEK kan påverka utfallet, positivt eller negativt.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för be- räkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekurs- risker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska ris- ker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången bland annat på grund av att eventuella utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens specifika konstruktion.

dock vara medveten om att vid en investering i en warrant riskeras hela insatsen vid en utebliven tillväxt i underliggande tillgång. Warranten bör därför användas som ett komplement till den totala portföljen och som ett verktyg för att hantera portföljens risk och exponering.

Ränterisk

Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens ingående bygg- stenar vilket kan medföra att placeringens marknadsvärde förändras, po- sitivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.

Marknadsrisk

Placeringen består av en optionsposition som är kopplad till marknads- utvecklingen för den underliggande tillgången. På återbetalningsdagen är det den underliggande tillgångens utveckling i kombination med place- ringens värdeutvecklingsstruktur som avgör om du får tillbaka investerat belopp och någon avkastning. I en warrant riskerar du att förlora allt av ditt investerade kapital på återbetalningsdagen om den underliggande tillgången utvecklats negativt.

Under löptiden påverkas placeringens värde bland annat av den underlig- gande tillgångens kursutveckling, kurssvängningarnas omfattning (vola- tilitet), hur stora kurssvängningarna förväntas bli framöver, marknads- räntan och förväntad utdelning.

Komplexitet i placeringen

Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicera- de samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan UBS AG behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den under- liggande tillgången mot en annan. UBS AG får göra sådana ändringar i villkoren som UBS AG bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i grundprospektet/slutliga villkor. Med marknads- avbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.

• Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.

• Det sker en lagändring eller att UBS AG får ökade riskhanterings- kostnader.

Om UBS AG bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en änd- ring eller byta ut den underliggande tillgången får UBS AG göra en förtida beräkning av avkastningen. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än Investeringsbeloppet.

(3)

Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 100% KAPITALRISK

1 2 000 kr avser 2% courtage på det underliggande nominella beloppet, dvs exponerat belopp som är 100 000 kr per warrant.

2 Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka dina inves- terade pengar. Vid en utebliven tillväxt i underliggande tillgång (enligt placeringens villkor) förloras hela det investerade beloppet. Eventuellt återbetalningsbelopp är också beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

3 Deltagandegraden och bonuskupongen är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 0,8 och att bonuskupongen ej understiger 11%. Se vidare i emittentens prospekt/slutliga villkor som innehåll- er placeringens gällande villkor. Allt material finns på garantum.se, under Produktinformation/Begränsat erbjudande. Materialet kan också beställas via telefon 08-522 550 00.

Warranten ger dig en stor exponering till en liten kapitalinsats Warrant US Real Estate Bonus följer en börshandlad fond med fokus på amerikanska fastigheter; iShares US Real Estate ETF.

Bilden illustrerar en investering i placeringen vilket ger ett ex- ponerat belopp på 100 000 kr per warrant. Emissionskursen är 14  000 kr per warrant och det tillkommer ett courtage på 2% på det underliggande nominella beloppet, dvs 2 000 kr. Den stora ex- poneringen medför att en positiv utveckling i underliggande till- gång kan ge en mycket hög hävstång på det investerade beloppet.

Det sämsta utfallet är en negativ tillväxt i underliggande tillgång vilket innebär att hela det investerade beloppet förloras (enligt villkoren i placeringen).

Warrant US Real Estate Bonus är ett intressant placeringsalternativ för dig som bedömer möjligheterna för den amerikanska fastighetssektorn som goda på sikt. En uppgång i under- liggande tillgång kan ge en hög hävstång på investerat belopp medan en nedgång innebär att hela investeringsbeloppet förloras.

Warrant

US Real Estate Bonus nr 2378

Bonusmöjlighet vid positiv utveckling för underliggande tillgång Så länge som den underliggande tillgångens utveckling är positiv eller oförändrad efter löptidens slut (med hänsyn till 12 månaders genomsnittsberäkning) får man från emittenten en återbetalning på indikativt 14% på underliggande nominellt exponerat belopp.

3

Det betyder att man får en återbetalning på 14 000 kr per warrant, motsvarande investerat belopp exklusive courtage. Denna återbetal- ning erhålls även om tillgångens uppgång skulle vara lägre än 14%.

Om tillgångens utveckling överstiger 14% får man bonuskupongen plus deltagandegraden gånger tillgångens utveckling på den del som överstiger bonuskupongen justerat för valutakursförändringen mel- lan USD och SEK.

Valutarisk eller möjlighet

Avkastningsdelen utöver kupongstorleken om indikativt 14% beräk- nas i USD vilket medför att valutakursrörelser gentemot SEK kan påverka utfallet, positivt eller negativt. Valutakursrörelser påverkar enbart utvecklingen utöver fastställd kupongstorlek, inte kupongens storlek eller huruvida kupongen betalas ut eller ej.

100 000 kr i underliggande

tillgång

Totalt investerat belopp som kan förloras

per warrant

Exponering i 3 år

1,0 gånger utvecklingen

3

16 000 kr Viktigt om risker – ej kapitalskyddad placering

En investering i en warrant innebär i praktiken att man förvärvar den option som normalt ingår i ett liknande, men kapitalskyddat investe- ringsalternativ. Skillnaden är dock att i warranten investeras ett mycket mindre belopp medan exponeringen är densamma. Investeraren måste dock vara medveten om att vid en investering i en warrant riskeras hela insatsen vid en utebliven tillväxt på marknaden. En warrant bör där- för användas som ett komplement till den totala portföljen och som ett verktyg för att hantera portföljens risk och exponering.

(4)

Mer om placeringen

Om underliggande tillgång

Diagrammet visar den historiska utvecklingen för underliggande tillgång sedan 2005- 06-10 fram till 2015-06-10. Historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning.

• Tydlig vändning uppåt på USAs bostads- och byggmarknad.

• En uppgång i underliggande tillgång kan ge en hög hävstång på investerat belopp.

+ • En ökad oro avseende styrkan i den amerikanska

ekonomin.

• Vid en negativ utveckling förloras hela det investerade beloppet.

200 4060 10080 120140 160180 200

Kursutveckling 2005-06-10 till 2015-06-10*

iShares US Real Estate ETF S&P 500 Index

Källa: Reuters Datastream Index

ISHARES US REAL ESTATE ETF

iShares US Real Estate ETF är en amerikansk börshandlad

fond i USD. Fonden avser följa utvecklingen i Dow Jones Uni-

ted States Real Estate Industry Group Index – ett index som

innehåller REITs och andra fastighetsrelaterade aktier. I in-

dexet ingår 110 värdepapper och innehaven viktas baserat på

börsvärde. För mer information se www.ishares.com.

(5)

Warrant US Real Estate Bonus nr 2378

Historisk simulerad avkastning

Diagrammet till höger visar den simulerade historiska återbetal- ningen för fiktiva treårsinvesteringar i warranten. I beräkningarna har hänsyn tagits till genomsnittsberäkning. I de fall underliggande tillgång hade en positiv eller oförändrad utveckling på upp till 14%

blev återbetalningen en bonuskupong på 14 000 kr per warrant.

Översteg uppgången 14% så erhölls bonuskupongen plus den del av utvecklingen som översteg kupongnivån justerat för valutakurs- förändringen mellan USD och SEK. I de fall underliggande tillgång hade en negativ utveckling blev det ingen återbetalning och hela in- vesteringsbeloppet förlorades. Historisk simulerad återbetalning (historisk simulerad utveckling) innebär ingen garanti för framtida avkastning.

100% KAPITALRISK

Historisk återbetalning på dagliga investeringar à 16 000 SEK tre år tidigare**

HC

Page 1

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

SEK SEK

Historisk återbetalning på dagliga investeringar à 16 000 SEK tre år tidigare

2005-06-10 till 2015-06-10

Warrant Real Estate Bonus Investerat belopp

Källa: Reuters Datastream och Garantum FK

Räkneexempel – hur stor blir avkastningen? ***

Tabellen visar utvecklingen för en investering i en warrant vilket ger ett totalt investerat belopp på 16 000 kr, varav 2 000 kr avser 2% i courtage på exponerat belopp som uppgår till 100 000 kr. Exemplet är baserat på att deltagandegraden fastställts till 1,0 och bonusku- pongen till 14%. Slutvärdet för underliggande tillgång beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer som genomförs under löptidens sista 12 månader. En kraftig uppgång under denna period får då inte fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden.

Om utvecklingen för underliggande tillgång, justerat för genom- snittsberäkning, överstiger kupongen återbetalar emittenten ku- pongen plus den del från utvecklingen som överstiger kupongen justerat för valutakursförändring mellan USD och SEK.

Investerat belopp (inkl. 2% courtage)

Utveckling underliggande

tillgång 4 Valutakurs- förändring (SEK/USD)

Återbetalt belopp 5 Avkastning på investerat belopp

Effektiv årsavkastning (inkl samtliga kostnader) 6

16 000 kr -30% 10% 0 kr -100,0% -100,0%

16 000 kr -10% -10% 0 kr -100,0% -100,0%

16 000 kr 0% 0% 14 000 kr -12,5% -4,4%

16 000 kr 10% 10% 14 000 kr -12,5% -4,4%

16 000 kr 20% -10% 19 400 kr 21,3% 6,6%

16 000 kr 30% 0% 30 000 kr 87,5% 23,3%

16 000 kr 40% 10% 42 600 kr 166,3% 38,6%

4 Med hänsyn till 12 månaders genomsnittsberäkning.

5 Blir tillgångens utveckling (med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning) noll eller positiv återbetalas minst 14% på underliggande nominellt belopp enligt; underliggande nominellt belopp x kupongstorlek + underliggande nominellt belopp x valutakursförändring x Max (0, deltagandegraden x (utvecklingen - kupongstorleken)). Blir tillgångens utveckling negativ återbetalas ingenting.

6 Samtliga investeringskostnader är inkluderat vid beräkning av effektiv årsavkastning.

(6)

Även om de flesta strukturerade placeringar i första hand är tänkta att vara en investering fram till placeringens slutdag finns det i vissa fall anledning att sälja sin placering innan dess. Oftast på grund av vinst- hemtagning men ibland finns även tillfälle för omstrukturering om underliggande marknad har gått ner. För att du ska kunna få snabb tillgång till dina pengar är det viktig med en väl fungerande andra- handsmarknad som alla intressenter har förtroende för. Alla Garan- tums publika strukturerade placeringar i Sverige börsnoteras därför sedan 2012 och handlas på den svenska börsen NASDAQ Stockholm.

Börsen är en mötesplats för köpare och säljare där möjlighet finns att handla strukturerade placeringar, precis som aktier eller andra värde- papper. Det betyder att du kan sälja dina placeringar när du vill från det värdepappersinstitut där du förvarar dina placeringar, givet att det är anslutet till börsen. Börsmedlemmarna är således fria att ställa priser på Garantums börsnoterade placeringar. Alla kurser som ställs via börsen är bindande vilket innebär en skyldighet att köpa eller sälja en placering till den kurs som ställts. Börsen har även en övervakande funktion av prissättningen och börsmedlemmarna. Dessutom god- känns varje enskilt värdepapper innan det tas upp för handel. Allt för att andrahandsmarknaden och börshandeln ska vara så transparent och trygg som möjligt för de som handlar.

För att öka likviditeten i olika värdepapper anlitas ofta en likviditets- garant. Likviditetsgaranten har en skyldighet att löpande ställa bin- dande priser på aktuella värdepapper. Likviditetsgaranten bidrar till att du som investerare alltid kan avyttra dina värdepapper i markna- den till gällande börskurs. Garantum är likviditetsgarant för de note- rade placeringar som man arrangerat.

För mer information om börshandeln, titta gärna in på www.nas- daqomxnordiq.com. För mer detaljerad information om olika risker förknippade med andrahandsmarknaden, se avsnitten ”Likviditets- risk” på sidan 2.

Börshandeln av strukturerade placeringar ökar

Andrahandsmarknaden har under de senaste åren ökat kraftigt. Dels fortsätter antalet noterade placeringar att öka men också både uteståen- de volym och omsättning. Ett vanligt sätt att mäta likviditeten är om- sättningshastigheten. Omsättningshastigheten 2014 för samtliga note- rade strukturerade placeringar ligger runt 30%. Det är lägre än listorna för Large-, Mid- och Small cap-aktier sammantaget men högre om vi exkluderar de 100 mest omsatta aktierna. Det finns alltså en mycket bra likviditet i strukturerade placeringar noterade på NASDAQ.

Andrahandsmarknaden

– enkel och snabb tillgång till dina pengar

Omsättningshastighet 2014

Diagrammet visar omsättningen under året dividerat med den marknadsnoterade volymen.

Exkluderar man de 100 (305 st. kvarvarande aktier) mest omsatta aktierna är handeln större i strukturerade placeringar än i aktier på de tre största listorna.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Large, mid och small cap på stockhomsbörsen

Large, mid och small cap på stockhomsbörsen exkl. top

100 omsatta

Strukturerade placeringar

Omsättningshastighet 2014

3 september 2015 – Sista teckningsdag 8 september 2015 – Avräkningsnotor skickas ut 10 september 2015 – Placeringens startdag

21 september 2015 – Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro

29 september 2015 – Leverans av värdepapper

26 september 2018 – Tidigaste tidpunkt för återbetalning

Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda senast sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag.

Bankgiro

5861- 4462, Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan).

SEB, klientmedelskonto

5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, person- nummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan.

På vår hemsida kan du själv söka bland alla våra aktiva placeringar.

Kurser och noteringar uppdateras självklart på daglig basis. Med din personliga inloggning kan du följa dina placeringar och därmed bli en mer aktiv investerare. Fördjupa dig i aktuellt marknadsläge via färska marknadsanalyser, diagram och webb-TV. Och om du väljer att öppna en depå hos oss öppnar sig nya vägar till ett mo- dernt sparande. Din rådgivare kan berätta mer om dessa möjlig- heter och våra övriga placeringar i aktuellt erbjudande.

...Besök GARANTUM.SE

och bli en mer aktiv investerare

Vad händer sedan?...

(7)

Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 ÖVRIGT

OM BROSCHYREN

Indikativa villkor

Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller vä- sentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjlig- heterna att genomföra erbjudandet.

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och eventuell infor- mation markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräknings- modeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta för- ståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling el- ler avkastning.

Rådgivning

Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv be- döma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En inves- tering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till inves- teringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har in- vesteringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Arrangörsarvode och övriga kostnader: Vid en investering i en placering som arrangeras av Garantum betalar investeraren ett courtage som nor- malt uppgår till 2% på underliggande nominellt belopp. Därefter tillkom- mer inga löpande förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när pla- ceringens löptid upphör. Courtage kan däremot tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden.

Garantum får även ett arrangörsarvode från placeringens emittent, ibland benämnt som en ”dold kostnad”. Arrangörsarvode är inget investeraren betalar genom egen betalning utan i placeringens pris är arvodet inklude- rat. Arrangörsarvodet betalas av emittenten som ersättning för det arbete som Garantum utför och som emittenten inte behövt utföra. Nivån på arvo- det bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhante- ring, produktion och distribution. Av nominellt belopp uppgår arrangörs- arvodet till maximalt 1,2% per löptidsår, exklusive courtage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,5-1,0% per löptidsår). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen.

Målsättningen är dock att maximalt uttag av detta arvode inte ska överstiga 25% utav investerat belopp (exkl. courtage).

Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Garantum får endast ge eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse. Garantum har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika sam- arbetspartners till Garantum. Av den totala ersättning som Garantum er- håller går en del till den samarbetspartner som investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer.

Ytterligare information om ersättningar till och från tredje part kan erhål- las från Garantum.

Exempel vid ett investerat belopp på 14 000 kr (exkl. courtage) i Warrant US Real Estate Bonus nr 2378 med 3 års löptid och med ett underlig- gande exponeringsbelopp på nominellt 100 000 kr.

Courtage: 2% på nominellt belopp 2 000 kr. (Betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 3 år 3 600 kr. (Inkluderat i investerat belopp) (Beräknas på nominellt belopp)

Totalt 5 600 kr

Garantums roll: Garantums roll är att hela tiden ta fram idéer på place- ringar utifrån den grundläggande filosofi som genomsyrar verksamheten – rätt placering vid rätt tillfälle. Garantum har en oberoende ställning och i praktiken handlar det om att Garantum försöker hitta de mest kostnadsef- fektiva instrumenten som ingår i en strukturerad placering. Garantum ser därefter till att utvald emittent använder de instrument som är mest för- delaktiga för investeraren. Genom att vara så effektiv som möjligt i arbetet med att arrangera strukturerade placeringar är Garantum övertygad om att detta oberoende arbetssätt i slutänden ger investerare bättre place- ringsvillkor än utan en oberoende arrangör.

BESKATTNING

För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gäl- lande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på www.garantum.se.

MARKNADSNOTERING OCH HANDEL

Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Garan- tum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser.

ÅTERBETALNINGSDAG

Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning.Tidigaste dag för återbetalning framgår av emittentens Grundprospekt och Slutliga vill- kor. Återbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning sker senare än tidigaste dag.

SELLING RESTRICTIONS

The securities have not been and will not be registered under the U.S. Se- curities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither it- self nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the Uni- ted States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE – BRANSCHKOD

Garantum Fondkommission AB är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandla- reföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.

strukturerade.se.

RISKKLASSIFICERING

Riskklassificeringen på framsidan syftar till att illustrera risk på investe- rat belopp utifrån kvalitativa kriterier, definierade av Garantum. Sålunda tar den inte hänsyn till exempelvis förväntad avkastning. Totalt finns det 7 steg och risken i placerinen, som skalan syftar till att nyansera, ökar inte linjärt från 1-7 varför det blir tydligast att jämföra placeringar inom samma kategori. Mer information finns på www.garantum.se.

(8)

arbetar vi enbart med strukturerade placeringar, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre placeringar till bättre villkor. Vi drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt välkom- men som kund.

Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM

Besöksadress: Norrmalmstorg, Smålandsgatan 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99

E-post: info@garantum.se, www.garantum.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :