Hagsätravägen, Rågsved, Stockholms stad

Download (0)

Full text

(1)

Hagsätravägen, Rågsved, Stockholms stad

Nya flerbostadshus

Beställare: Lindbäcks Bygg AB Beställarens projektnummer: 297

Structor Geoteknik Stockholm AB Uppdragsnummer: G17065

Uppdragsansvarig: Malin Lund Handläggare : Rogin Ramak

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Stockholm 2017-09-22

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT ... ... ... 3

2 ÄNDAMÅL ... ... ... 3

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... ... 3

4 STYRANDE DOKUMENT ... ... ... 3

5 GEOTEKNISK KATEGORI ... ... ... 4

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... ... 4

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET... ... 4

6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER OCH LEDNINGAR... ... 5

7 POSITIONERING ... ... ... 5

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ... ... 5

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... ... 5

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... ... 6

8.3 FÄLTINGENJÖRER... ... ... 6

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... ... 6

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... ... 6

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... ... 6

9.3 LABORATORIEINGENJÖR... ... 6

10 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... ... 6

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH UNDERSÖKNINGSPERIOD... 6

10.2 FÄLTINGENJÖRER... ... ... 6

11 HÄRLEDDA VÄRDEN ... ... ... 7

11.1 GEOLOGISK JORDLAGERBESKRIVNING... ... 7

BILAGOR

Bilaga 1 Mätrapport fält, Kartverkstan AB, 1 sida

Bilaga 2 Fältrapport, Structor Geoteknik Stockholm A B, 12 sidor Bilaga 3 Koordinatförteckning undersökningspunkter, 1 sida Bilaga 4 Jordprovsanalys störda jordprover, LabMind AB, 1 sida

RITNINGAR

G-17.1-001 Plan 1:400 (A1)

G-17.2-001 – G-17.2-003 Sektioner A-A – H-H 1:100 (A1)

(3)

Denna rapport innehåller endast resultaten av utför da fält- och laboratorieundersökningar.

Tolkning av geotekniska förhållanden, materialparam etrar och geotekniska åtgärder m.m.

redovisas i en separat handling (Projekterings PM G eoteknik) daterad 2017-09-22.

1 OBJEKT

Structor Geoteknik Stockholm AB har på uppdrag av Li ndbäcks Bygg AB upprättat denna Marktekniska undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo teknik). Kontaktperson hos beställaren är Lill Young Storrönning .

I denna MUR Geoteknik redovisas resultatet från geot ekniska undersökningar för nya flerbostadshus med underliggande garage inom två om råden intill Hagsätravägen i Rågsved, Stockholms stad. Idag utgörs områdena av kommunens naturmark.

2 ÄNDAMÅL

Föreliggande handling syftar till att redovisa resu ltaten från utförda geotekniska undersökningar inom två områden i Rågsved. Handlingen skall användas som underlag vid projekte ring av mark- och grundläggningsarbeten tillsammans med en separat Projekterings PM Geoteknik.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

• Stockholms stads Byggnadsgeologiska karta

• Platsbesök

• Information om befintliga ledningar från Samlingska rtan

• Situationsplan i pdf- och dwg-format samt sektioner över planerade hus i pdf-format, daterade 2017-04-25, upprättade av Nyréns Arkitektk ontor och erhållna av beställaren

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1, SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga, Boverkets konstruktionsregler EKS 10, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2015:6.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering och

utförande

SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO 2247 5-1 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Provtagning allmänt Geoteknisk undersökning och pro vning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 22475-1:2006)

Viktsondering (WST) Geoteknisk undersökning och pro vning - Fältprovning - Del 10:

Viktsondering (ISO/TS 22476-10:2005)

Jb-sondering SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-bergsondering Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013,

(4)

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-2004:1 och SS-EN ISO 14688-2:2004 Naturlig vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Konflytgräns F d SS 02 71 20

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Installation av

grundvattenrör och portrycksspets

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 22475-1:2006)

Avläsning Geoteknisk undersökning och provning - Pr ovtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 22475-1:2006)

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna är utförda för Geoteknisk kategori 2.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet utgörs av två skogsområden och gräsytor på vardera sida om Hagsätravägen som går genom området i nordvästlig-s ydostlig riktning. Partier med berg i dagen förekommer inom större delen av de båda områd ena.

Markytan lutar ned mot Hagsätravägen. Marknivån var ierar mellan +35 till +39 och +37 till +41 för området väster om respektive öster om Hagsätrav ägen.

Enligt Byggnadsgeologiska kartan utförd av Stockhol ms stad (Figur 1) utgörs båda områden av morän samt berg i dagen. Ett mindre lerparti föreko mmer inom det södra området. Markering i figuren visar undersökningsområdenas ungefärliga ut bredning.

(5)

Figur 1 - Byggnadsgeologiska kartan, ca 1980 (från Geoarkivet, Stockholms stad) hämtad 2017-09-13

6.2 Befintliga konstruktioner och ledningar

En radhuslänga finns utanför områdets norra del, ös ter om Hagsätravägen. Flerbostadshus finns i sydöst och sydväst på var sida om Hagsätravägen.

Markförlagda ledningar förekommer inom området och består av el- och teleledningar samt vatten-, dagvatten- och avloppsledningar.

7 POSITIONERING

Det mättekniska fältarbetet utfördes av Kartverksta n med Joakim Lek som ansvarig mätningstekniker. Använt koordinatsystem är Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Utsättning av undersökningspunkter och inmätning av berg i dagen utfördes enligt bifogad mätrapport.

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 Utförda undersökningar

Undersökningsarbetet omfattade följande:

• Jord-bergsondering i 11 punkter

• Viktsondering i 1 punkt

• Upptagning av störda jordprover med provtagningsskr uv i 4 punkter, på 2-5 nivåer Undersökningspunkterna benämns 17SG101 – 17SG111.

(6)

8.2 Undersökningsperiod

Geotekniska fältarbeten utfördes 2017-09-05 och 201 7-09-08. Mätningsarbeten utfördes 2017- 09-04.

8.3 Fältingenjörer

Det geotekniska fältarbetet utfördes av Structor Ge oteknik Stockholm AB med Henrik Nordén som ansvarig fältingenjör.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 Utförda undersökningar

• Okulär jordartsbenämning, materialtyp och tjälfarli ghetsklass på 3 upptagna störda jordprover

• Utvärdering av naturlig vattenkvot och konflytgräns på 1 upptaget stört jordprov 9.2 Undersökningsperiod

Geotekniska laboratoriearbeten utfördes 2017-09-14.

9.3 Laboratorieingenjör

Geotekniska laboratoriearbeten utfördes av LabMind AB med Sölve Hov som ansvarig laboratorieingenjör.

10 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 Utförda undersökningar och undersökningsperiod

Ett grundvattenrör, benämnt SG1012, har installerat s 2017-09-08 med spetsen i friktionsjorden under leran. Röret lodades 2017-09-14, grundvattnets trycknivå låg då på +36,2 vilket motsvarar 1,1 m under markytan i den punkten.

10.2 Fältingenjörer Se 8.3

(7)

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 Geologisk jordlagerbeskrivning

Jordlagerföljden för det nordvästra området består generellt av fyllning ovan torrskorpelera ovan friktionsjord på berg. I ett antal punkter för ekommer endast torrskorpelera och/eller friktionsjord på berg.

För det sydöstra området består jordlagerföljden ge nerellt av fyllning, torrskorpelera och lera ovan friktionsjord på berg. I en punkt förekommer e ndast friktionsjord på berg.

Structor Geoteknik Stockholm AB

Malin Lund Rogin Ramak

Uppdragsansvarig/Interngranskare Handläggare

Figure

Updating...

References

Related subjects :