MIRIS HOLDING AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2012

Full text

(1)

MIRIS HOLDING AB (publ)

Delårsrapport för första kvartalet 2012

- Omsättningen, omfattade främst försäljning av instrument för analys av bröstmjölk, ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr). Försäljningen var lägre än förväntat pga att

förhandlingarna med Danone Baby Nutrition medförde en temporärt minskad försäljning via distributörer (se nedan).

- Resultatet efter finansnetto försämrades till -3 059 tkr (–1 863 tkr) bl.a. p g a

kostnader av engångskaraktär i samband med framtagandet av avtalet mellan Miris och Danone Baby Nutrition samt p g a den under första kvartalet temporärt

dämpades försäljningen i samband med förhandlingarna med Danone Baby Nutrition.

- Resultatet per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,07 kr).

- Miris och Danone Baby Nutrition har tecknat ett långsiktigt, exklusivt, globalt samarbetsavtal inom ”Baby Nutrition” vilket är ett genombrott för Miris och ger en väsentligt ökad exponering mot potentiella kunder och bedöms påverka Miris framtida försäljning på ett positivt sätt.

- En stororder på tio instrument för bröstmjölksanalys gick till en kund i Indonesien som är en ny marknad för Miris.

- Utöver ovanstående order gick ett flertal leveranser till kunder i Kina som är bolagets viktigaste marknad för instrument för analys av bröstmjölk.

(2)

Utvecklingen under första kvartalet 2012 Försäljningsutveckling

Övergripande

Omsättningen ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr) p.g.a. ökad försäljning av instrument för analys av bröstmjölk. Försäljningen under första kvartalet har temporärt dämpats i samband med förhandlingarna med Danone Baby Nutrition (se vidare nedan).

Försäljningen av berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning steg löpande.

Instrument för bröstmjölksanalyser

Neonatalvårdens behov av att ge förtidigt födda barn rätt näring och därmed ge dem möjlighet till en normal utveckling speglar det ökande intresset av Miris instrument för bröstmjölksanalys. Instrumentet möjliggör snabb analys av bröstmjölkens innehåll av fett, protein, kolhydrater och energiinnehåll. Baserat på dessa mätresultat kan barnen via nutritionstillskott ges en individuellt anpassad nutrition. Inom området individuell nutrition är Miris ensam om att kunna erbjuda en för ändamålet anpassad produkt. Begreppet

”Individuell nutrition” förknippas allt mer med Miris produkter.

En stororder på tio instrument för bröstmjölksanalys levererades till Indonesien, en ny marknad för Miris. Ordern är liksom flera tidigare ordrar relaterade till affären med DBN.

Utöver ovanstående order gick ett flertal leveranser till Kina som nu är bolagets viktigaste marknad för analysinstrument av bröstmjölk. Leveranser gick även till kunder i Italien och Frankrike.

FDA-ansökan har dragit ut på tiden p.g.a. begränsade resurser hos Miris men kommer att återstartas inom kort. Ansökan hos FDA befinner sig i en klassificeringsfas. Inga liknande instrument för bröstmjölksanalyser finns godkända i USA. USA är en marknad med stor potential.

Ett instrument för analys av apmjölk levererades till ett forskningsprojekt i USA.

Instrument för ko/buffelmjölksanalyser

Inom ko- och buffelmjölksområdet används Miris instrument för att analysera mjölkens sammansättningen (d v s fett, protein, kolhydrater, etc). Analysresultatet kan användas som betalningsgrund och för nödvändig kvalitets- och processkontroll. Genom att alla

makrokomponenter i mjölken mäts, kan fusk med otillåtna inblandningar i mjölken upptäckas.

Fördelen med Miris instrument är en för kunden fördelaktig pris/prestanda relation. Detta innebär att kunder, som tidigare inte haft råd med tillförlitliga instrument, baserade på MidIR teknik, idag har det.

Miris helägda indiska dotterbolag, som startades under tredje kvartal 2011, har skrivit ett viktigt avtal med Associated Dairyfab Pvt. Ltd. De kommer att distribuera Miris produkter över hela Indien. Se pressrelease 2012-05-25.

(3)

Miris har sedan 2011 ett samarbete med mejerikoncernen Chitale, som dels producerar Miris analysinstrument för den indiska marknaden och dels är kund till Miris i sitt

mjölkupptagningsområde.

Flera närliggande länder har liknande strukturer avseende mjölkdistributionskedjan.Miris är med i ett antal upphandlingar i länder med liknande strukturer för mjölkproduktion som i Indien.

Berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning

Kalibreringssprodukten LOSstandard – som möjliggör kontroll och kalibrering av

mätinstrument - genererade en ökande försäljning under det första kvartalet. Miris har ett avtal med Arla Foods för kalibreringsprodukten LOSstandard. Arla Foods tillverkar LOSstandard för användning inom Arla Foods samt för försäljning till externa kunder och Miris erhåller royalty.

Miris levererade under Q1 ett mindre antal av LOSstandard till kunder i Frankrike för användning på centrallaboratorier och mejerier. Miris bedömer att kunna leverera en större mängd om kunderna är nöjda.

Försäljning noterades under det första kvartalet för beredningsprodukterna LOSsolver™

(kemisk lösningsvätska) och LOSmixer™ - vilka används för konvertering av fasta produkter till flytande för att analys ska kunna ske, t.ex. för ost-, kött-, fiskanalys. Beredningsprodukten Sonicator, bereder och förbättrar kvaliteten på mjölkprovet och säljs ofta tillsammans med analysinstrumenten, t.ex. då frysta bröstmjölksprover ska analyseras.

Berednings- och kalibreringsprodukterna genererar löpande försäljning och kommer successivt att öka i betydelse för bolaget.

Vidare erhåller Miris löpande intäkter från befintliga kunder som använder Miris instrument avseende kringutrustning, bestående av skrivare, scanner, andra datortillbehör samt förbrukningsartiklar till instrumenten, t ex MirisCheck och MirisClean för rengöring och kontroll av instrumenten.

(4)

Resultatutveckling

Omsättningen, omfattade främst försäljning av instrument för analys av bröstmjölk, ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr). Försäljningen var lägre än förväntat pga att förhandlingarna med Danone Baby Nutrition medförde en temporärt minskad försäljning via distributörer (se nedan).

Kostnad för sålda varor uppgick till -543 tkr (-402 tkr). Övriga externa kostnader ökade till -2 222 tkr (-1 332 tkr), där ökningen till största del är engångskostnader relaterade till bolagets förhandlingar med DBN såsom juridiska kostnader, resor, m.m.

Personalkostnaderna uppgick till -1 343 tkr (-1 202 tkr) under första kvartalet.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under det första kvartalet uppgick till 155 tkr (176 tkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 tkr (-2 060 tkr). Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten har sin förklaring i neddragna

omsättningstillgångar - främst kundfordringar - samt ökade korta skulder – i första hand leverantörsskulder – vilket kompenserade för det försämrade kassaflödet i verksamheten före förändring i rörelsekapitalet av skäl nämnda ovan.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 945 tkr (- 56 tkr) och har sin bakgrund i dels ökade utvecklingskostnader.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 858 tkr (825 tkr), som omfattar i huvudsak ett lån på 2 000 tkr i lån samt en amortering på 1 134 tkr.

(5)

Finansiell ställning

Bolagets kassa per 2012-03-31 uppgick till 155 tkr (176), till vilket skall läggas en outnyttjad checkkredit på 1 555 tkr, av en total checkkredit på 2 200 tkr, d v s totala disponibla medel per 2012-03-31 uppgick till 1 710 tkr. Vidare har ett kortfristigt banklån på 2 000 tkr har upptagits.

De räntebärande skulderna uppgick till 3 372 tkr (4 226 tkr) på balansdagen, vilket efter avdrag för kassan på 155 tkr (176 tkr) ger en nettoskuld på 3 217 tkr (4 050 tkr) och en nettoskuldsättningsgrad på 0,74 ggr. Det egna kapitalet per balansdagen uppgick till 4 356 tkr (4 236 tkr) och soliditeten till 35 %.

Bolagets ledning följer regelbundet upp likviditeten, som per 2012-03-31 var svag.

Ledningens bedömning är att likviditeten kommer att förbättras och vara tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet genom ökande försäljning, i synnerhet i spåret av det nyligen ingångna samarbetet med DBN. Den förväntade ökade försäljningen omfattar mätinstrument samt fakturering till DBN avseende kostnadstäckning rörande produktutveckling samt

produktionskapacitetshöjning. Ett lån på ytterligare 4 mkr har upptagits den 2012-05-30 för att förbättra likviditeten.

Miris befinner sig i ett expansivt läge, vilket gör god likviditet nödvändig för finansiering av produktionen. Bolaget har utrymme att ytterligare utöka andelen lånat kapital vid tillfälliga kapitalbehov i produktionen. Skulle förväntade ordrar falla ifrån uteblir

produktionskostnaderna och därmed lånebehovet.

Produktion

I Sverige produceras det ordinarie produktsortimentet. Den specifika instrumentmodellen för den indiska marknaden produceras i Indien av Miris samarbetspartner Chitale. Arla Foods producerar LOSstandard.

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet, Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 75 tkr (75 tkr) och resultatet efter finansiella poster redovisades till - 639 tkr (-537 tkr).

Personal och organisation

Totalt antal heltidsanställda personer i Miris är sju personer. Tre personer är deltidsanställda.

Två personer arbetar på konsultbasis.

(6)

Styrelseaktieägarprogram

Bolagsstämman den 4 april 2012 beslutade att anta ett styrelseaktieprogram 2012/2019, omfattande högst 999.997 teckningsoptioner, vilka skall kunna utnyttjas för förvärv av aktier i Miris Holding mot betalning av ett belopp om 60 öre per aktie under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2019. För teckningsoptionerna skall inte någon premie erläggas. Varje styrelseledamot skall ha rätt att förvärva högst 166.666 teckningsoptioner och styrelseordföranden skall ha rätt att förvärva 333.333 teckningsoptioner.

Fyra styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010 samt 2011, vilket möjliggör för styrelseledamöterna att erhålla hela styrelsearvodet i form av s k Styrelseaktier istället för kontant ersättning. Programmen syftar till ett långsiktigt engagemang från styrelsens

ledamöter utan belastning av bolagets likviditet. Styrelseaktieägarprogrammen ger möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med aktieägarnas.

Styrelseaktien får en ekonomisk avkastningsprofil motsvarande en riktig aktie. En

Styrelseaktie är egentligen en option, motsvarande en personaloption, med ett lösenpris på 70 respektive 80 öre och en maximal löptid på 7 år.

Bolaget kommer att behöva betala arbetsgivaravgifter i samband med utnyttjande av Styrelseaktier för förvärv av aktier. Kostnaderna för beräknade sociala avgifter avsätts och belastar resultatet löpande. Aktieägarna får en begränsad förhöjd utspädning men kommer istället att äga aktier i ett Miris med förbättrad likviditet.

Programmet möjliggör för styrelseledamoten att bygga upp ett innehav av aktier över tiden på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bedömer styrelsen att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna. Under 2011 har 750 000 optionerna tilldelats.

Tilldelning enligt styrelseaktieägarprogrammet per den 31 mars 2012

Om alla tilldelade 1 615 256 Styrelseaktier (egentligen optioner) omvandlas till aktier, kommer ytterligare maximalt 1 615 256 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 2,9 %.

(7)

Teckningsoptioner till anställda

Miris har även lanserat ett program med teckningsoptioner för de anställda. Miris befinner sig i ett expansivt uppbyggnadsskede och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang till gagn för bolagets verksamhet.

Tilldelning av teckningsoptioner per den 31 mars 2012

2009/16 2010/17 2011/18 Totalt

Antal optioner 10 000 30 000 100 000

Ger rätt att teckna antal aktier 11 100 30 000 0 41 100

Omräknat lösenpris 70 öre 1..50 kr 1.20 kr

Årsstämman 2009 beslutade att utge 10 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 11 100 aktier för 0,70 kr per aktie (omräkning har skett). Kvarvarande teckningsoptioner om 90 000 stycken för 2009 avses inte tilldelas.

Årsstämman 2010 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,50 kr kr per aktie. Av dessa har 30 000 tilldelats till anställda på

marknadsmässiga villkor. Kvarvarande 70 000 teckningsoptioner avses att tilldelas vid senare tillfälle.

Årsstämman 2011 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,20 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett.

Om alla tilldelade 40 000 teckningsoptioner nyttjas, kommer ytterligare maximalt 41 100 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 0,1 %.

Teckningsoptioner från företrädesemission i juni 2011

I samband med företrädesemission i juni 2011 utgavs 9 082 421 teckningsoptioner, vilka ger optionsinnehavarna rätt att i september 2012 teckna en aktie per option för 0,55 kr. Om alla dessa teckningsoptioner nyttjas kommer ytterligare maximalt 9 082 421 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en maximal utspädning om 14,3 %.

(8)

Ägarförhållanden

Per 2012-03-31 fanns 54 494 527 aktier i Miris. Miris hade per samma datum 896 aktieägare.

Största aktieägare per 2012-03-31

Aktieägare Antal aktier Andel

(%)

Tibia Konsult AB 6 327 627 11.61%

Scandinavian Leadership AB 4 292 929 7.88%

Lars-Ove Sjaunja 2 285 211 4.19%

Tony Malmström 1 679 477 3.08%

Kerstin Svennersten 1 931 768 3.54%

Uppsala Cementgjuteri AB 1 668 000 3.06%

Hevonen Invest AB 1 570 000 2.88%

AdvokatfirmanTomas Matsson's pensionsstiftelse 1 420 455 2.61%

Theodor Jeansson 1 394 769 2.56%

Six SIS AG W81MY 935 965 1.72%

Ulf Hedefalk 910 190 1.67%

Dan Lindqvist 888 811 1.63%

Budhdeo Sharma 855 493 1.57%

Aprima Holding AB 822 759 1.51%

Per Turdell 816 361 1.50%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 765 087 1.40%

Jan Gustavsson 658 620 1.21%

Maxus AB 516 181 0.95%

Björnbaldering Holding AB 500 000 0.92%

Roland Johansson 497 998 0.91%

Agueli 431 661 0.79%

Öviga aktieägare 23 325 165 42.80%

Totalt 54 494 527 100.00%

Insynspersoner med aktie-/optionsinnehav i Miris per 2012-03-31

Insynspersoner Antal aktier

Förändring från föregående period

Andel av röster och kapital

Närståend e Aktier

Andel av röster och kapital

Antal optioner

Förändring från föregående period

Närstående Antal Optioner

Förändring från föregående period

Hans Åkerblom (genom Scandinavian leadership AB) 4 292 929 7.88% 0.00% 715 488 Lars-Ove Sjaunja (privat och genom Sjaunja konsult AB och närstående; Kerstin Svennersten) 2 285 211 4.19% 1 931 768 3.54% 81 300

Tony Malmström 1 679 477 3.08% 15 992 0.03% 200 000 2 664

Tomas Matsson (genom Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse ) 1 420 455 2.61% 0.00% 140 000

Christer Sjölin 283 142 0.52% 0.00% 47 190

Ingemar Kihlström 253 922 0.47% 0.00% 57 320

Finn Bitsch Björklund 103 000 0.19% 0.00% 17 167

Budhdeo Sharma 855 493 355 493 1.57% 0.00% 0

(9)

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Miris och Danone Baby Nutrition (DBN) tecknade i maj ett långsiktigt, exklusivt, globalt samarbetsavtal inom ”Baby Nutrition”. Detta är ett genombrott för Miris och bedöms påverka Miris framtida försäljning på ett positivt sätt.

Se pressrelease 2012-05-31.

Under april-maj har leveranser av instrument för bröstmjölksanalys gått till Kina, Turkiet och England.

Bolagsstämman den 4 april 2012 beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om den sittande styrelsen. Bolagsstämman beslutade vidare att ge ut högst 500.000 teckningsoptioner med avsikten att dessa sedermera skall tilldelas anställda i bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram. Bolagsstämman beslutade dessutom att lämna styrelsen ett emissionsbemyndigande intill nästa årsstämma, omfattande högst 13.000.000 aktier, vilket skulle motsvara ca 20 procent av det nya antalet aktier. Bemyndigandet avser aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, rörande nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Utsikter

De aktiviteter som kan förutses inträffa under 2012 är:

 Fortsatt uppbyggnad av Miris organisation så att kapacitet finns för att Miris mål för produktion, försäljning och distribution uppnås.

 Miris dotterbolag i Indien kommer igång med försäljning via distributör.

 Produktionsuppskalning i Chitales regi av instrument i Indien.

 Intensifierad satsning för att fullfölja färdigställandet av FDA godkännandet för instrumentet för bröstmjölksanalys i USA.

Finansiella mål

Successiv förbättring av rörelsemarginalen.

Att under 2012 växa organiskt med över 50 procent och därefter fortsätta redovisa en betydande tillväxt.

Att redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde under 2012.

(10)

Finanser i sammandrag Redovisningsprinciper

Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna, som med undantag för att bolaget från och med 2010 följer ”UFR 7 Sociala avgifter för aktierelaterad ersättning”, är oförändrade i jämförelse med föregående år, vilket framgår av bolagets årsredovisning för 2011.

Miris Koncernen

2012-01-01 2012-03-31

2011-01-01 2011-03-31

2011-01-01 2011-12-31

2010-01-01 2010-12-31

Om s ättning TSEK 1 857 1 706 9 116 5 451

Rörels eres ultat -2 957 -1 782 -6 849 -6 214

Res ultat efter finans iella pos ter -3 059 -1 863 -7 374 -6 602

Vins tm arginal % neg neg neg neg

Im m ateriella

anläggnings tillgångar TSEK 6 608 6 719 6 419 6 995

Materiella anläggnings tillgångar 213 129 161 92

Finans iella

anläggnings tillgångar 0 0 0 0

Varulager 3 524 1 626 3 353 1 708

Kortfris tiga fordringar 2 124 2 359 3 831 1 930

Kas s a, bank 155 176 54 1 468

Eget kapital 4 356 4 236 7 415 6 099

Långfris tiga s kulder + avs ättn 0 1 148 0 1 457

Kortfris tiga s kulder 8 268 5 625 6 403 4 637

Balans om s lutning 12 624 11 009 13 818 12 193

Räntabilitet på genom s nittligt

totalt kapital % neg neg neg neg

Räntabilitet på genom s nittligt

eget kapital neg neg neg neg

Soliditet 35% 38% 54% 50%

Nettos kulds ättnings grad 0.74 0.62 0.33 0.34

Räntetäcknings grad neg neg neg neg

Antal ans tällda Antal 7 6 7 5.5

Inves teringar Im m ateriella

anläggnings tillgångar TSEK 869 257 1 822 2 134

Materiella anläggnings tillgångar 76 31 152 30

Likvida m edel vid periodens

början 54 1 467 1 467 5 670

Periodens kas s aflöde 101 -1 291 -1 413 -4 203

Likvida m edel vid periodens s lut 155 176 54 1 467

Res ultat per aktie SEK -0.06 -0.07 -0.18 -0.29

Genom s nittligt antal aktier St 54 494 527 27 247 264 40 870 896 23 913 931

Definitioner av nyckeltal Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Eget kapital

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Nettoskuldsättningsgrad

Differensen mellan räntebärande skulder och likvida medel dividerat med eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Vinst per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

(11)

Resultaträkning (belopp i tkr)

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 857 1 706 9 116 5 451

Övriga rörelseintäkter 0 3 79

Summa intäkter 1 857 1 706 9 119 5 530

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -543 -402 -2 356 -570

Övriga externa kostnader -2 222 -1 332 -6 279 -5 322

Personalkostnader -1 343 -1 202 -4 852 -3 753

Avskrivningar -706 -552 -2 481 -2 099

Summa kostnader -4 813 -3 488 -15 968 -11 744

Rörelseresultat -2 957 -1 782 -6 849 -6 214

Finansiella poster

Finansiella intäkter 0 0 26 0

Finansiella kostnader -102 -81 -551 -388

Summa finansiella poster -102 -81 -525 -388

Periodens resultat efter finans -3 059 -1 863 -7 374 -6 602

Skatt 0 0 65 0

Periodens resultat -3 059 -1 863 -7 309 -6 602

Resultat per aktie (kr) -0.06 -0.07 -0.18 -0.29

Resultaträkningar

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01

Miriskoncernen 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31

Periodens intäkter 1 857 1 706 9 119 5 530

Periodens kostnader -4 109 -2 936 -13 487 -9 645

Rörelseresultat före avskrivningar -2 251 -1 230 -4 368 -4 115

Avskrivningar -706 -552 -2 481 -2 099

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 957 -1 782 -6 849 -6 214

Finansiella poster -102 -81 -525 -388

Skatt 0 0 65 0

Periodens resultat -3 059 -1 863 -7 309 -6 602

MIRISKONCERNEN

(12)

Balansräkning (belopp i tkr)

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FoU 4 971 4 449 4 624

Goodwill 1 637 2 270 1 795

Inventarier, verktyg och installationer 213 129 161

Summa anläggningstillgångar 6 821 6 848 6 580

Omsättningstillgångar

Varulager 3 524 1 626 3 353

Kundfordringar 843 1 851 2 852

Övriga fordringar 946 240 624

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 335 268 356

Kassa och bank 155 176 54

Summa omsättningstillgångar 5 803 4 161 7 238

SUMMA TILLGÅNGAR 12 624 11 009 13 818

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4 356 4 236 7 415

Avsättningar 0 65 0

Långfristiga skulder 0 1 083 0

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 2 928 1 539 928

Leverantörsskulder 2 665 1 093 1 638

Checkräkningskredit 445 1 200 1 579

Övriga skulder 1 203 1 147 1 159

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 027 645 1 098

Summa kortfristiga skulder 8 268 5 625 6 403

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 624 11 009 13 818

Ställda säkerheter 4 900 2 668 2 900

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

MIRISKONCERNEN

(13)

Kassaflödesanalys (belopp i tkr)

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 346 -1 310 -4 893 -4 504

Summa förändring av rörelsekapital 2 535 -750 -2 253 -1 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten 189 -2 060 -7 146 -5 620

Kassaflöde från investeringsverksamheten -945 -56 -1 974 -4 166

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 858 825 7 707 5 583

Periodens kassaflöde 101 -1 291 -1 413 -4 203

Likvida medel vid periodens början 54 1 467 1 467 5 670

Likvida medel vid periodens slut 155 176 54 1 467

MIRISKONCERNEN

(14)

Resultaträkning (belopp i tkr)

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 75 75 75 302

Summa intäkter 75 75 75 302

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -481 -311 -227 -754

Personalkostnader -233 -301 -414 -1 069

Summa kostnader -714 -612 -641 -1 823

Rörelseresultat -639 -537 -566 -1 521

Finansiella poster

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 0 0 0

Finansiella kostnader -8 -7 -7 -9

Summa finansiella poster -8 -7 -7 -9

Periodens resultat efter finans -647 -544 -573 -1 530

Skatt 0 0 0 38

Periodens resultat -647 -544 -573 -1 492

MIRIS HOLDING AB

(15)

Balansräkning (belopp i tkr)

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 067 27 567 26 067

Summa anläggningstillgångar 26 067 27 567 26 067

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 3 982 2 457 6 612

Övriga fordringar 95 0 34

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 71 66

Kassa och bank 1 2 1

Summa omsättningstillgångar 4 134 2 530 6 713

SUMMA TILLGÅNGAR 30 201 30 097 32 780

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28 294 28 251 31 152

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 590 339 288

Övriga skulder 866 1 127 889

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 451 380 451

Summa kortfristiga skulder 1 907 1 846 1 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 201 30 097 32 780

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 2 075 2 075 2 075

MIRIS HOLDING AB

(16)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter.

En väsentlig risk är, enligt bolagets bedömning, nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets

verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Sedan årsredovisningen för 2011 avgavs har bolagets likviditet försämrats. Bolagets bedömning är att det kommande kassaflödet från

verksamheten och det nu ingångna avtalet med Danone Baby Nutrition samt upptaget lån om 4 Mkr är tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet men att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera ytterligare expansion. Väsentliga risker och

osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2011 liksom prospektet per maj 2011.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag, som ingår i koncernen, står inför.

Uppsala 2012-05-31 Miris Holding AB

Tomas Matsson Styrelsens ordförande

Ingemar Kihlström Christer Sjölin

Ledamot Ledamot

Lars-Ove Sjaunja Hans Åkerblom

Ledamot Ledamot

Finn Bitsch Björklund Ledamot

(17)

Nästa rapporttillfälle

Kvartalsrapporter planeras för publicering den 17/8, 16/11 samt 15/2 2013 För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Tony Malmström.

Miris Holding AB (publ) Kungsgatan 115

753 18 Uppsala Telefon: 018-146907 tony.malmstrom@miris.se Web: www.miris.se

Org nr: 556694-4798

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :