Ärende Dnr Föredragande

Full text

(1)

KOMMUNSTYRELSEN Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Kallelse

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-09-28

Tid: 18:30

Plats: Medborgarsalen, Röd tornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Föredragningslista

Upprop

Val av justerare Fråga om det finns jäv

Ärende Dnr Föredragande

1. Svar på motion om slopade avgifter för solenergianläggningar

KS/2015:423

2. Svar på motion som föreslår att nuvarande bygglovsavgift för solenergianläggningar tas bort

KS/2015:123

3. Svar på motion som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slopa bygglovsavgiften för solpaneler

KS/2016:161

4. Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB KS/2016:17 5. Begäran om fullmäktiges yttrande över

nyproduktion av bostäder

KS/2016:7

6. Införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning

KS/2016:136

7. Principbeslut om koncernstruktur och bolagsbildning

KS/2016:237

8. Fredrik Fagrell (K) avsägelse från samtliga politiska uppdrag (led.KF, led.SBN, ers.Borghamns bygdegårdsförening)

KS/2016:26

(2)

KOMMUNSTYRELSEN Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

Ärende Dnr Föredragande

9. Helga Averby (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

KS/2016:26

10. Lennart Pettersson (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden

KS/2016:26

11. Information från samhällsbyggnadsnämnden 12. Information från vänortsbesök i Svelvik 13. Övriga frågor

Magnus Gustafsson (S) ordförande

Handlingar finns att hämta på kommunens webbplats www.vadstena.se och medborgarservice i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta:

Martin Berry Kanslichef

Telefon: 0143-150 27

E-post: martin.berry@vadstena.se

(3)
(4)

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-31

§ 115 SBN/2016:108

Motion om slopade avgifter för solenergianläggningar

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Tillstyrka plan- och bygglovavdelningens förslag till beslut att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då åtgärden avser installation av solceller eller

solfångare.

Sammanfattning

En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015 inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen (PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa (plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar

Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Mark- och exploateringsavdelningen Miljöavdelningen

Energi- och klimatrådgivaren

(5)

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-31

Den gröna alliansen i Vadstena:

Tommy Kennberg Anders Agnemar Gunilla Sjösten Arne Sjöberg Christer Beier Gary Sparrborn

(6)
(7)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 145

KS/2015:423

Svar på motion om slopade avgifter för solenergianläggningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning

En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015 inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen (PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa (plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

(8)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

Beslutsunderlag

§ 115 samhällsbyggnadsnämnden

Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar

Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Mark- och exploateringsavdelningen Miljöavdelningen

Energi- och klimatrådgivaren

Den gröna alliansen i Vadstena:

Tommy Kennberg Anders Agnemar Gunilla Sjösten Arne Sjöberg Christer Beier Gary Sparrborn

(9)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 144

KS/2015:123

Svar på motion som föreslår att nuvarande bygglovsavgift för solenergianläggningar tas bort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning

En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015 inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen (PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa (plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

(16)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

Beslutsunderlag

§ 115 samhällsbyggnadsnämnden

Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar

Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Mark- och exploateringsavdelningen Miljöavdelningen

Energi- och klimatrådgivaren

Den gröna alliansen i Vadstena:

Tommy Kennberg Anders Agnemar Gunilla Sjösten Arne Sjöberg Christer Beier Gary Sparrborn

(17)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

(18)

160512

Motion som föreslår att KF beslutar slopa bygglovsavgiften för solpaneler.

Att ersätta icke förnyelsebar energi med förnyelsebar är en nödvändighet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Flera kommuner har tagit bort bygglovsavgiften för solpaneler. Det tycker vi i Centerpartiet att också Vadstena kommun bör göra.

Enligt uppgift från bygglovsavdelningen kostar det i dag 3000 - 3500 kr att få ett sådant bygglov.

Ett slopande av den avgiften skulle visa att Vadstena kommun vill stimulera till sådana investeringar.

Utifrån det ovan sagda föreslår jag:

Att kommunfullmäktige snarast beslutar att slopa bygglovavgiften för solceller för elproduktion och solfångare för värmeproduktion.

Anders Agnemar (C)

(19)

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-31

§ 115 SBN/2016:108

Motion om slopade avgifter för solenergianläggningar

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Tillstyrka plan- och bygglovavdelningens förslag till beslut att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då åtgärden avser installation av solceller eller

solfångare.

Sammanfattning

En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015 inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen (PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa (plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar

Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Mark- och exploateringsavdelningen Miljöavdelningen

Energi- och klimatrådgivaren

(20)

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-31

Den gröna alliansen i Vadstena:

Tommy Kennberg Anders Agnemar Gunilla Sjösten Arne Sjöberg Christer Beier Gary Sparrborn

(21)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 146

KS/2016:161

Svar på motion som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slopa bygglovsavgiften för solpaneler

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked, då åtgärden avser installation av solceller eller solfångare.

Sammanfattning

En motion om att nuvarande bygglovavgifter för solenergianläggningar tas bort har den 12 mars 2015 inlämnats av ”den gröna alliansen i Vadstena” till kommunfullmäktige som 2015-03-18 § 47 beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. En motion gällande ”utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage” har den 9 november 2015 inlämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-18 § 172 att överlämna ärendet till bygg- och miljönämnden för beredning. Att sätta upp solceller och solfångare kräver enligt plan- och bygglagen (PBL) bygglov och startbesked. Bygglov och startbesked är förenat med en avgift enligt fastställd taxa (plan- och bygglovtaxa). Plan- och bygglovavdelningen tillstyrker förslaget om att plan- och bygglovtaxan förändras så att ingen avgift tas ut för bygglov och startbesked.

(22)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

Beslutsunderlag

§ 115 samhällsbyggnadsnämnden

Motion om slopade avgifter för bygglov för solenergianläggningar

Motion gällande utredningsuppdrag om att förenkla regelverket och administrationen av solpanelsmontage

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Mark- och exploateringsavdelningen Miljöavdelningen

Energi- och klimatrådgivaren

Den gröna alliansen i Vadstena:

Tommy Kennberg Anders Agnemar Gunilla Sjösten Arne Sjöberg Christer Beier Gary Sparrborn

(23)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

(24)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2) 2016-06-20

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB

Vår beteckning: KS/2016:17 - 045 Lån, upplåning, borgen

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena Fastighets AB:s låneförpliktelser såsom för egen skuld upp till ett högsta belopp om 193 500 000 kronor att gälla tills vidare.

2. Till kommunen ska Vadstena Fastighets AB erlägga en avgift på 150 000 kronor vilket motsvarar 1 procent av den utökade ramen enligt gällande regelverk.

Sammanfattning

Vadstena Fastighets AB kommer att uppföra ett nytt LSS-boende omfattande sex lägenheter under 2016. Utgiften beräknas till 21 000 000 kronor. Tidigare uppgifter är felaktiga. Därutöver kommer VFAB att köpa ett antal fastigheter från Vadstena kommun och annan part samt starta upp ett antal större ombyggnader inom kommunal fastigheter.

Vadstena Fastighets AB har därför inkommit med en begäran om att Vadstena kommun ska besluta om en utökad borgensram motsvarande 15 000 000 kronor. VFAB fick under våren 2016 en utökad borgensram på 14 000 000 kronor beviljad av kommunfullmäktige och den totala budgetramen blev då 178 500 000 kronor. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med VFAB:s nya förslag skulle ökningen innebära att den sammantagna borgensramen blir 193 500 000 kronor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 januari 2008, § 9 beslutade kommunfullmäktige att om Vadstena Fastighetsbolag AB önskar få borgensramen utökad ska beslut om detta fattas av

kommunfullmäktige, varvid bolaget till kommunen ska erlägga en avgift som motsvarar 1 procent av det utökade borgensåtagandet. Den föreslagna utökningen av borgensramen innebär en intäkt till kommunen på 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lars Larenius, VD, Vadstena Fastighets AB daterad 8 juni 2016 Beslut i kommunfullmäktige 23 januari 2008, § 9

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Vadstena Fastighets AB

Finansiering

(25)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-06-20

Borgensavgiften innebär en intäkt till kommunen på 150 000 kronor och ska bokföras som en finansiell intäkt på finansförvaltningen.

Samråd

Samråd har inte skett i det här ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltning

Margareta Cederberg Kommunchef

Marie Hillman Ekonomichef

(26)
(27)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 141

KS/2016:17

Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Vadstena kommun tecknar borgen för Vadstena Fastighets AB:s låneförpliktelser såsom för egen skuld upp till ett högsta belopp om 193 500 000 kronor att gälla tills vidare.

2. Till kommunen ska Vadstena Fastighets AB erlägga en avgift på 150 000 kronor vilket motsvarar 1 procent av den utökade ramen enligt gällande regelverk.

Sammanfattning

Vadstena Fastighets AB kommer att uppföra ett nytt LSS-boende omfattande sex lägenheter under 2016.

Utgiften beräknas till 21 000 000 kronor. Tidigare uppgifter är felaktiga. Därutöver kommer VFAB att köpa ett antal fastigheter från Vadstena kommun och annan part samt starta upp ett antal större

ombyggnader inom kommunal fastigheter.

Vadstena Fastighets AB har därför inkommit med en begäran om att Vadstena kommun ska besluta om en utökad borgensram motsvarande 15 000 000 kronor. VFAB fick under våren 2016 en utökad

borgensram på 14 000 000 kronor beviljad av kommunfullmäktige och den totala budgetramen blev då 178 500 000 kronor. Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med VFAB:s nya förslag skulle ökningen innebära att den sammantagna borgensramen blir 193 500 000 kronor.

(28)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 januari 2008, § 9 beslutade kommunfullmäktige att om Vadstena Fastighetsbolag AB önskar få borgensramen utökad ska beslut om detta fattas av

kommunfullmäktige, varvid bolaget till kommunen ska erlägga en avgift som motsvarar 1 procent av det utökade borgensåtagandet. Den föreslagna utökningen av borgensramen innebär en intäkt till kommunen på 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lars Larenius, VD, Vadstena Fastighets AB daterad 8 juni 2016 Beslut i kommunfullmäktige 23 januari 2008, § 9

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Vadstena Fastighets AB

(29)
(30)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 143

KS/2016:7

Begäran om fullmäktiges yttrande över nyproduktion av bostäder

Kommunstyrelsens

beslut

1. Kommunstyrelsen skickar Vadstena fastighets AB:s begäran om yttrande vidare till kommunfullmäktige med förslaget att kommunfullmäktige godkänner nyproduktion av 15 hyresradhus.

Sammanfattning

Vadstena fastighets AB (VFAB) har inkommit med en begäran om kommunfullmäktiges yttrande över nybyggnation av 15 hyresradhus på Drottningmarken. Enligt VFAB:s bolagsordning måste bolaget begära ett yttrande från kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet. Nybyggnation av 15

hyresradhus räknas som ett sådant ärende.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen nybyggnation på Drottningmarken.

(31)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-08

§ 110

KS/2016:136

Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till och ombyggnad av lokal och offentlig plats

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Vadstena kommun inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde 11 april 2016 § 49 fattade kultur- och utbildningsnämnden beslut att föreslå

kommunfullmäktige att införa en procentregel för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats.

Enprocentsregeln innebär:

 Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats.

 Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats.

Idag är det cirka 30 kommuner i Sverige som har infört enprocentregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Nu vill kultur- och utbildningsnämnden att den ska införas även i Vadstena. Regeln ska gälla för både kommunens fastigheter och de helägda kommunala bolagen.

(32)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-06-08

I beslutet från kultur- och utbildningsnämnden framgår inte hur enprocentregeln ska finansieras. Om regeln införs blir det en utökad hyreskostnad för de nämnder som hyr nybyggda lokaler. I och med de långt framskridna planerna att kommunen inte ska bygga några lokaler i egen i regi utan låta de kommunala bolagen göra det, kommer hyran att öka i och med införandet av enprocentregeln. Den utökade hyreskostnaden måste antingen finansieras inom nämndens befintliga budgetram eller så behöver kommunfullmäktige besluta om en utökad budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslut från kultur- och utbildningsnämnden 11 april 2016 § 49

Beslutet expedieras till

Samtliga nämnder Ekonomichef

(33)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2) 2016-05-24

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Införande av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats

Vår beteckning: KS/2016:136 - 866

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Vadstena kommun inför enprocentregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde 11 april 2016 § 49 fattade kultur- och utbildningsnämnden beslut att föreslå kommunfullmäktige att införa en procentregel för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats.

Enprocentsregeln innebär:

 Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats.

 Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats.

Idag är det cirka 30 kommuner i Sverige som har infört enprocentregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner. Nu vill kultur- och utbildningsnämnden att den ska införas även i Vadstena.

Regeln ska gälla för både kommunens fastigheter och de helägda kommunala bolagen.

I beslutet från kultur- och utbildningsnämnden framgår inte hur enprocentregeln ska finansieras. Om regeln införs blir det en utökad hyreskostnad för de nämnder som hyr nybyggda lokaler. I och med de långt framskridna planerna att kommunen inte ska bygga några lokaler i egen i regi utan låta de kommunala bolagen göra det, kommer hyran att öka i och med införandet av enprocentregeln. Den utökade hyreskostnaden måste antingen finansieras inom nämndens befintliga budgetram eller så behöver kommunfullmäktige besluta om en utökad budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslut från kultur- och utbildningsnämnden 11 april 2016 § 49

Beslutet expedieras till

Samtliga nämnder

(34)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-05-24

ekonomichef

Finansiering

Införandet av enprocentregeln kommer att innebära ökad hyreskostnad för de nämnder och externa hyresgäster som hyr nybyggda lokaler som ägs av kommunen eller ett kommunalt helägt bolag. En ny förskola för ca 35 miljoner kronor skulle till exempel innebära att det satsas 350 000 kronor på konstnärlig gestaltning. Det skulle i sin tur genera en ökad hyreskostnad på 24 500 kronor enligt en beräkningsmodell hämtad från Vadstena Fastighets AB.

Kommunstyrelsens förvaltning

Marie Hillman

Ekonomichef/kommunchef

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2) 2016-04-04

Tjänsteskrivelse till kultur- och utbildningsnämnden

Införande av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats

Vår beteckning: KUN/2016:7 - 866

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Vadstena kommun inför enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal och offentlig plats.

Sammanfattning

Sedan 1930-talet finns en statlig rekommendation att en procent av de offentliga byggkostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning eller gestaltning. Flera kommuner har gått ett steg längre och gjort rekommendationen till regel för de egna byggnationerna.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har granskat hur andra kommuner hanterar enprocentregeln.

Cirka 30 kommuner i Sverige har infört enprocentsregeln och den hanteras likvärdigt i samtliga kommuner.

Den offentliga konsten är en del av vårt demokratiska samhälle och dess utformning och gestaltning har stor betydelse för platsens attraktivitet och människors välbefinnande. Den fysiska miljön runt barn har till exempel en viktig roll att spela för deras uppväxtvillkor. Ett syfte med konstnärlig

gestaltning är att skapa offentliga rum som lockar medborgare, oavsett behov, att använda dem. Detta i sin tur leder till ökad känsla av trygghet hos individen, med särskild tonvikt på barn, unga och äldre.

Enprocentsregeln innebär:

 Vid byggnation ska en procent av byggkostnaden (byggkostnad inklusive byggherrekostnad) avsättas för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar en offentlig plats.

 Undantagna från huvudregeln är projekt av övervägande teknisk karaktär, exempelvis ventilationsrenoveringar, stambyten och tillgänglighetsanpassningar liksom mindre nyanläggningar/renoveringar av offentlig plats.

Enprocentsregeln gäller fastigheter som ägs av såväl staden som de helägda kommunala bolagen.

Vadstena fastighet AB’s ägardirektiv och kultur- och utbildningsförvaltningens reglemente kompletteras efter beslut.

Införandet av enprocentregeln innebär att förvaltningar och bolag blir skyldiga att anmäla större byggnationer till kultur- och utbildningsnämnden för beslut om konstnärlig utsmyckning. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att följa upp att regeln efterlevs.

Beslutsunderlag

(40)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2) 2016-04-04

Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Vadstena fastighet AB

Finansiering

Beslutet finansieras inte inom kultur- och utbildningsnämndens budget.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kristina Lohman

Kultur- och utbildningschef

Maria Jönsson Kulturstrateg

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 142

KS/2016:237

Principbeslut om koncernstruktur och bolagsbildning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Föreslagen koncern- och bolagsstruktur i Vadstena kommun godkänns. Förslaget innebär att Vadstena stadshus AB blir koncernmoder med ett eller flera helägda dotterbolag.

2. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för bildande eller förvärv av bolagen Vadstena stadshus AB, Vadstena kommunfastigheter AB samt Vadstena turism- och näringsliv AB.

3. Vadstena fastighets AB (VFAB) uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för att bilda eller förvärva ett helägt dotterbolag kallat VFAB förvaltning AB.

Sammanfattning

En växande befolkning i Sverige har ökat trycket på bostadsmarknaden. Boverket gör bedömningen att det behövs drygt 700 000 nya bostäder de fram till 2025. Den nuvarande majoriteten i Vadstenas vision -

”Mot 10000” - baseras på att det i Vadstena kommun behöver tillkomma cirka 1000 nya bostäder fram till år 2030. Detta ligger i ungefär samma linje som Boverkets bedömningar.

Sannolikt behöver VFAB stå för omkring hälften av denna nybyggnation eftersom att

tillgänglighetsanpassade hyresrätter är det som efterfrågas mest. Att VFAB bedöms behöva stå för en så stor del av nybyggnationen i kommunen t beror i sin tur på det statliga bidragssystem som tenderar att ge bättre villkor till allmännyttiga fastighetsbolag (Allvillbolag) än övriga fastighetsbolag. Det ger incitament

(47)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

för att fortsätta på det i Vadstena kommun inslagna spåret. Det innebär också i förlängningen att VFAB även i fortsättningen bör vara ett helägt dotterbolag till kommunen - men inte ingå i någon

koncernstruktur.

Den reviderade Lagen om offentliga upphandlingar (LOU) påverkar däremot ägande och förvaltande i andra delar av kommunens fastighetsbestånd på ett sätt som tidigare inte varit förväntat. Förändringarna i nya LOU innebär att det sannolikt kommer att bli mycket besvärligt för VFAB att äga fastigheter där kommun bedriver sin verksamhet. Istället bör VFAB:s verksamhet renodlas så att den bara innehåller bostäder och kommersiella fastigheter. På så sätt slipper kommunen och VFAB hitta en annan ägare av Wasagården och en annan lösning på förvaltningsuppdraget.

Sammantaget innebär situationen på den svenska bostadsmarknaden samt förändringarna som kommer med en ny Lag om offentlig upphandling att Vadstena kommun behöver en annorlunda koncern- och bolagsstuktur. Den politiska majoriteten har därför under en längre tid av omfattande analyser och bearbetning av olika möjligheter utarbetat ett förslag till koncernstruktur och bolagsbildning, enligt bifogad bild. Bilden visar den föreslagna bolagsstukturen kring fastighets- och förvaltningsfrågan och framtid utvecklingsmöjligheter avseende Näringsliv, Turism och Energi.

Ajournering

Mötet ajourneras 11:40 – 12:00

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag samt bifogad bild med föreslagen koncern- och bolagsstruktur.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Revisorerna

Kommundirektören VFAB

(48)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (5)

"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD"

Beslutsunderlag till kommunstyrelsen

Principbeslut kring koncernbildning och bolagsstruktur

Vår beteckning: KS/2016:237 - 101

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Föreslagen koncern- och bolagsstruktur i Vadstena kommun godkänns. Förslaget innebär att Vadstena stadshus AB blir koncernmoder med ett eller flera helägda dotterbolag.

2. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för bildande eller förvärv av bolagen Vadstena stadshus AB, Vadstena kommunfastigheter AB samt Vadstena turism- och näringsliv AB.

3. Vadstena fastighets AB (VFAB) uppdras att utarbeta ett komplett beslutsunderlag för att bilda eller förvärva ett helägt dotterbolag kallat VFAB förvaltning AB.

Sammanfattning

En växande befolkning i Sverige har ökat trycket på bostadsmarknaden. Boverket gör bedömningen att det behövs drygt 700 000 nya bostäder de fram till 2025. Den nuvarande majoriteten i Vadstenas vision - ”Mot 10000” - baseras på att det i Vadstena kommun behöver tillkomma cirka 1000 nya bostäder fram till år 2030. Detta ligger i ungefär samma linje som Boverkets bedömningar.

Sannolikt behöver VFAB stå för omkring hälften av denna nybyggnation eftersom att

tillgänglighetsanpassade hyresrätter är det som efterfrågas mest. Att VFAB bedöms behöva stå för en så stor del av nybyggnationen i kommunen t beror i sin tur på det statliga bidragssystem som tenderar att ge bättre villkor till allmännyttiga fastighetsbolag (Allvillbolag) än övriga fastighetsbolag. Det ger incitament för att fortsätta på det i Vadstena kommun inslagna spåret. Det innebär också i

förlängningen att VFAB även i fortsättningen bör vara ett helägt dotterbolag till kommunen - men inte ingå i någon koncernstruktur.

Den reviderade Lagen om offentliga upphandlingar (LOU) påverkar däremot ägande och förvaltande i andra delar av kommunens fastighetsbestånd på ett sätt som tidigare inte varit förväntat.

Förändringarna i nya LOU innebär att det sannolikt kommer att bli mycket besvärligt för VFAB att äga fastigheter där kommun bedriver sin verksamhet. Istället bör VFAB:s verksamhet renodlas så att den bara innehåller bostäder och kommersiella fastigheter. På så sätt slipper kommunen och VFAB hitta en annan ägare av Wasagården och en annan lösning på förvaltningsuppdraget.

Sammantaget innebär situationen på den svenska bostadsmarknaden samt förändringarna som kommer med en ny Lag om offentlig upphandling att Vadstena kommun behöver en annorlunda koncern- och bolagsstuktur. Den politiska majoriteten har därför under en längre tid av omfattande analyser och bearbetning av olika möjligheter utarbetat ett förslag till koncernstruktur och bolagsbildning, enligt bifogad bild. Bilden visar den föreslagna bolagsstukturen kring fastighets- och förvaltningsfrågan och framtid utvecklingsmöjligheter avseende bland annat näringsliv och turism.

(49)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (5)

"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD"

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag samt bifogad bild med föreslagen koncern- och bolagsstruktur.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Revisorerna

Kommundirektören VFAB

Beskrivning av ärendet

I likhet med många andra kommuner är stora delar av Vadstena kommuns fastighetsbestånd, avseende de kommunala verksamheterna, byggt på 1950-, 60- och 70 talen. Dessvärre är även eftersatt underhåll och slitna fastigheter något som förenar Vadstena kommun med en stor majoritet av samtliga svenska kommuner. Vadstena kommuns fastigheter är därför i behov av omfattande nyinvesteringar.

Vid Kommuninvests årsmöte 2016 gjordes bedömningen att kommuner och landsting under de kommande tio åren kommer att behöva öka sin upplåning med 500 miljarder, till totalt 1000 miljarder, för nyinvesteringar i framför allt fastigheter.

Under tidigare mandatperioder påbörjade en process med att överföra de Vadstena kommuns

verksamhetslokaler från kommunen till Vadstena Fastighets AB (VFAB). Den processen avstannade dock efter att Wasagården förts över till VFAB. Erfarenheterna från den överföringen är emellertid enbart positiva och utgör ett bra exempel.

Istället för att fortsätta överföringen av fastigheter upprättades ett omfattande förvaltningsavtal mellan kommunen och VFAB avseende drift av kommunens verksamhetsfastigheter. Detta skedde i samband med att VFAB övertog den driftspersonal som tidigare fanns inom kommunens verksamhet.

Erfarenheterna från det beslutat har varit blandade, då gränsdragningsproblematiken visat sig vara svår att hantera.

När den nya versionen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) träder i kraft uppstår dock ett nytt, och tidigare okänt, problem med det nuvarande förvaltningsavtalet som gör att ett antal

strukturförändringar behöver genomföras för att kunna optimera kommunens befintliga resurser.

VFAB har under de senaste 15 åren inte utökat sitt bostadsbestånd, utan istället satsat på att renovera det befintliga beståndet vilket var kraftigt eftersatt. Detta arbete är i det närmaste slutfört och övergår succesivt till normalt underhåll.

Nuläge

En växande befolkning i Sverige har ökat trycket på bostadsmarknaden. Boverket gör bedömningen att det behövs drygt 700 000 nya bostäder de fram till 2025. Den nuvarande majoriteten i Vadstenas vision - ”Mot 10000” - baseras på att det i Vadstena kommun behöver tillkomma drygt 1000 nya bostäder fram till år 2030. Detta ligger i linje med Boverkets bedömningar. Sannolikt behöver VFAB stå för omkring hälften av denna nybyggnation eftersom att tillgänglighetsanpassade hyresrätter är det

(50)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

3 (5)

"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD"

som efterfrågas mest. Att VFAB bedöms behöva stå för en så stor del av nybyggnationen i kommunen beror på att det statliga bidragssystemet tenderar att ge bättre villkor till allmännyttiga fastighetsbolag (Allvillbolag) än övriga fastighetsbolag. Det ger incitament för att fortsätta på det i Vadstena kommun inslagna spåret. Det innebär också i förlängningen att VFAB även i fortsättningen bör vara ett helägt dotterbolag till kommunen - men inte ingå i någon koncernstruktur.

Nya LOU påverkar däremot ägande och förvaltande i andra delar av kommunens fastighetsbestånd på ett sätt som tidigare inte varit förväntat. Förändringarna i nya LOU innebär att det sannolikt kommer att bli mycket besvärligt för VFAB att äga fastigheter där kommun bedriver sin verksamhet. Istället bör VFAB:s verksamhet renodlas så att den bara innehåller bostäder och kommersiella fastigheter. På så sätt slipper kommunen och VFAB hitta en annan ägare av Wasagården och en annan lösning på förvaltningsuppdraget.

Förslaget till ny koncernstruktur löser problemet med återföring av moms på de investeringar som Vadstena kommun gjort i sina fastigheter under de senaste 10 åren. Själva koncernstrukturen ger en tidigare okänd möjlighet att undvika en negativ påverkan på balanskravet i kommunens räkenskaper.

Det innebär således att överföringen av fastigheter kan ske mycket snabbare.

Slutsats

Sammantaget innebär situationen på den svenska bostadsmarknaden samt förändringarna som kommer med en ny Lag om offentlig upphandling att Vadstena kommun behöver en annorlunda koncern- och bolagsstuktur. Den politiska majoriteten har efter en längre tid av omfattande analyser utarbetat ett förslag till koncernstruktur och bolagsbildning, enligt bifogad bild. Bilden visar den föreslagna bolagsstukturen kring fastighets- och förvaltningsfrågan och framtid utvecklingsmöjligheter avseende Näringsliv, Turism och Energi.

(51)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

4 (5)

"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD"

Vadstena Kommun

Framtida dotterbolag Vadstena Stadshus

Koncern moderAB

Ägande 100%

Vadstena Turism och

Näringsliv AB Vadstena

Kommun- fastigheter

AB Verksamhets-

fastigheter

Ägande 100%

VFAB

Bostäder och kommersiella fastigheter

Ägande 100%

VFAB Förvaltning

> 80% fakturering till VKAB

Ägande 100%

Förvaltnings avtal Påverkas inte

av LOU

Allmännytta.

Allvillbolag Begränsade utdelningsmöjligheter

Max 20%

Min 80%

Förvaltning av VFABs fastigheter i egen regi

Koncern som tillåter bidrag och utdelning i

enlighet med aktiebolagslagen

KS m.fl SF KUF

SBF

1

1 2

3

1 2 3

Nuvarande styrelse i VFAB Begränsad delmängd av 1 KS presidie + KD

Framtida dotterbolag

(52)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

5 (5)

"Fyll i datum ÅÅÅÅ-MM-DD"

Steg 1 och 2

I ett första steg behöver således den principiella strukturen för kommunens bolag och relationen dem emellan fastslås. Därefter, i steg två, behöver tre nya aktiebolag bildas eller förvärvas direkt under Vadstena kommun samt ytterligare ett under VFAB. Dessa ska tillsammans utgöra den koncern- och bolagsstruktur som krävs för att organisera ägande och förvaltande av fastigheter och

verksamhetslokaler inom Vadstena kommun.

Inriktningsmål

Den politiska majoriteten i Vadstena kommun har som mål att koncernstruktur, bolagsbildning, fastighetsöverföring och förvaltningsavtal ska vara genomfört under 2016.

Vadstena Stadshus AB utgör moderbolag i den koncernstruktur där verksamheterna bedrivs i helägda dotterbolag. Bolaget har ingen egen verksamhet.

Vadstena Kommunfastigheter AB kommer att äga huvuddelen av alla befintliga och framtida fastigheter där kommunen bedriver någon form av egen verksamhet.

Bolaget har ingen egen driftspersonal utan köper förvaltningstjänster huvudsakligen från VFAB Förvaltning AB.

VFAB Förvaltning AB innehåller en avvägd del av VFAB:s nuvarande utrustning och personal för förvaltning och underhåll av kommunala verksamhetslokaler - med en avgörande begränsning att minst 80 % av bolagets fakturering måste avse uppdrag från Vadstena Kommunfastigheter AB eller Vadstena Kommun. Resterande 20 % kan utföras på uppdrag av exempelvis VFAB.

Eftersom det första steget i en koncernbildning huvudsakligen avser en strukturell förändring av befintlig verksamhet, som är påkallad av nya förutsättningar och ny lagstiftning, finns ingen uppenbar anledning att utvidga det antal personer som är involverade i styrelser och ledning av bolagen utöver vad som anges på bilden.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Wahrén (K)

(53)
(54)

vadstena kommun - Avsägelse

Från: Helga Averby <helga.averby@gmail.com>

Till: <vadstena.kommun@vadstena.se>

Datum: 2016-09-19 09:01 Ärende: Avsägelse

Vadstena 2016-09-19

Sida 1 av 2

2016-09-19 file:///C:/Users/kataha/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFA95FVSAADM10013...

(55)

Jag vill med detta meddelande avsäga mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige i Vadstena kommun från och med dags datum.

Helga Averby (S)

Skickat från min iPhone

Sida 2 av 2

2016-09-19 file:///C:/Users/kataha/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/57DFA95FVSAADM10013...

(56)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :