Proffice delårsrapport

Full text

(1)

Proffice delårsrapport

JANUARI - JUNI 2009

Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar:

Den här rapporten är ett styrkebesked. Vi presterar ett starkt resultat på en tuff marknad. Rörelseresultatet ökar med 10 % till 88 miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 %, jämfört med 3,8 % för samma period föregående år. Ljuspunkterna är bland annat Sverige med en ökad omsättning och förbättrat resultat, specialiseringsstrategin som lett till ökade marginaler, samt ett tidigt lanserat åtgärdsprogram med snabbt genomslag. Proffice fortsätter helt enkelt att gasa och bromsa.

Ökad omsättning i Sverige

I Sverige ökar Proffice omsättningen med 6 % på en marknad som minskat med uppskattningsvis 25 % eller mer. Proffices kompletta erbjudande med rekrytering, personaluthyrning och omställning gör att vi kan öka

omsättningen och tjäna pengar i såväl upp- som nedgång. Omsättningen på våra omställningstjänster har ökat med 276 %. Bemanningsföretagen presenterar statistik för perioden den 26 augusti.

Specialiseringsstrategin ökar marginalerna

Specialistbolagen utgör idag 35 % av den totala omsättningen (24,1% under samma period 2008) och bidrar fortsatt till en högre intjäning. En bättre tjänstemix och proaktivitet har gjort att vi är mindre cykliska.

Åtgärdsprogrammet ger ytterligare effekt

Åtgärdsprogrammet som initierades i september 2008 fortsätter. Verksamheten har samordnats till färre kontor, antalet kontorsanställda har reducerats för att möta konjunkturen och övriga omkostnader har genomlysts. Efter andra kvartalet uppgår nu kostnadsbesparingarna till totalt 155 MSEK på årsbasis.

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i Norden. Vi verkar

Fortsatt starkt resultat Januari – juni 2009

Nettoomsättningen uppgick till 2 053 (2 121) MSEK

Rörelseresultat före skatt uppgick till 88 (80) MSEK

Rörelsemarginal 4,3 % (3,8 %)

Resultatet efter skatt 59 (61) MSEK

Vinst per aktie 0,80 (0,77) SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 (19) MSEK April-juni 2009

Nettoomsättningen uppgick till 1 004 (1 114) MSEK

Rörelseresultat före skatt 40 (60) MSEK

Rörelsemarginal 4,0 % (5,4 %)

(2)

I Norge har vi vidtagit åtgärder enligt plan, vilket lett till ett försämrat resultat jämfört med samma period föregående år. Omstruktureringskostnaderna i Norge uppgick till 7 MSEK under andra kvartalet.

Genomförda åtgärder förväntas ge en resultatförbättring under tredje kvartalet. Sammantaget kommer ledningen i Proffice ha fortsatt starkt fokus på att förbättra marginalerna i hela koncernen och att agera tidigt oavsett konjunkturläge.

Konjunkturläget förutsätter ökad flexibilitet

Vi räknar med en fortsatt svag efterfrågan inom rekrytering, en stabilisering inom personaluthyrningen och fortsatt tillväxt för omställningsverksamheten. I rådande konjunktur ökar viljan hos våra kunder att bygga in mer flexibilitet i bemanningen. Vår uppfattning är att branschen långsiktigt kommer att dra nytta av den djupa lågkonjunktur som vi befinner oss i.

______________________

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Proffice Mediakompetens tecknade avtal med SVT

Avtalet gäller bemanningstjänster för redaktionell personal och produktionspersonal och sträcker sig två år fram i tiden.

Proffice sluter nytt stort vårdavtal för leverans av läkare till samtliga norska sjukhus genom dotterbolaget Medifact

Efter en offentlig upphandling har Proffices norska dotterbolag Medifact valts till leverantör av läkare till norska sjukhus genom ett två-årigt avtal. Helse Norge köper årligen in vikarier för ca 800 miljoner norska kronor.

Antenn tecknar avtal med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har tecknat avtal med Proffice specialistbolag för omställning, Antenn. Sedan 1991 har Antenn arbetat med omställning och är idag marknadsledande i Sverige både avseende volymer och metodutveckling.

Nytt ramavtal med Logica Sverige

Proffice har undertecknat ett nytt ramavtal med Logica Sverige fram till sista december 2010, med möjlighet till två års förlängning. Avtalet gäller framför allt IT-bemanning genom vårt specialistbolag Dfind, men erbjuder även en möjlighet för Proffice att leverera uthyrning och rekrytering inom övriga specialistområden.

NorgesGruppen

NorgesGruppen har valt att förlänga avtalen med Proffice för personaluthyrning och rekrytering till och med 2010. Proffice har haft avtal med NorgesGruppen sedan 2003.

Lindorff

Lindorff har förlängt bemanningsavtalet med Proffice till mitten av 2010. Avtalet gäller hela Norden.

Proffice har haft avtal med Lindorff sedan 2006.

Proffice i Norge tecknar nytt avtal med Coor Service Management

Proffice har undertecknat ett treårigt ramavtal med Coor Service Management AS som huvudleverantör av personaluthyrning i Norge. Coor Service Management är Nordens ledende aktör innom service management.

Proffice investerar för ökad effektivitet

Proffice investerar i ett nytt verksamhetssystem, Fasttrack, för att effektivisera hanteringen av våra affärer, fördjupa samarbetet med befintliga kunder och förenkla rekryteringen av rätt kandidater.

Implementering är planerad under sista kvartalet 2010. Fasttrack som har sitt säte i Australien, har framgångsrikt utvecklat verksamhetssystem för bemanningsindustrin sedan 1992.

Proffice avvecklar Tennebø & Partners i Norge

Företaget har ingått i verksamheten för omställning och karriär och utveckling.

(3)

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Proffice förlänger tidigare avtal med Vattenfall i Finland

Proffice har tecknat en förlängning fram till årsskiftet av tidigare uppdrag hos Vattenfall i Finland.

Uppdraget som förutsätter ett nära samarbete med Vattenfalls kundservice, innebär att Proffice ansvarar för arbetsledning och uthyrning samt utbildning av konsulter.

Proffice skriver avtal med DHL

Proffice har tecknat ett 3-årigt avtal med DHL i Sverige som en av huvudleverantörerna av personaluthyrning av samtliga tjänstekategorier. Avtalet gäller fram till och med 30 juni 2012.

Proffice anställer ny VD i Proffice Care

Ted Ternander, som har en lång erfarenhet från Läkemedelsindustrin där han bl.a. verkat som

Produktchef, Marknadschef och Exportchef, blir ansvarig för vårdverksamheten i Norden. Senast kommer Ted från en tjänst som VD för Biolin Scientific Inc. i USA där han etablerat en stark sälj- och

marknadsorganisation. Under flera år var han också VD för Astra Pharmaceuticals i Polen.

(4)

VERKSAMHETEN

Koncernens verksamhetsområden

Proffice arbetar inom tre verksamhetsområden; Personaluthyrning, Rekrytering samt Omställning.

Proffice har ett brett erbjudande inom de olika verksamhetsområdena och detta gör att vi är en värdefull partner för kunder i olika konjunkturlägen. Tillväxten fortsätter för vår verksamhet inom omställning, vilket har bidragit starkt till både omsättning och resultat.

Fördelning per verksamhetsområde

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni

MSEK 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning

Personaluthyrning 1 742 1 922 853 1 008

Rekrytering 70 135 34 72

Omställning 241 64 117 34

Totalt 2 053 2 121 1 004 1 114

Personaluthyrning 85%

Rekrytering 3%

Omställning 12%

Personaluthyrning per affärsområde

Att hyra personal är det enkla, snabba sättet att skaffa sig rätt kompetens utan att behöva ta stora risker eller binda sig vid stora kostnader. Vi erbjuder våra kunder kompetent personal där det behövs, när det behövs och så länge det behövs. Personaluthyrningen är basen för vår verksamhet och innebär att vi tillhandahåller kompetent personal för kortare eller längre tidsperioder. Under 2008 förmedlade vi en specialist till våra kunder var tjugonde minut.

Personaluthyrningen är Proffices största verksamhetsområde och är indelat i ett antal affärsområden. En del av verksamheten bedrivs i nordiska specialistbolag och andra områden bedrivs i nationella enheter.

Samtliga affärsområden visar en stabil eller positiv tillväxt utom Ekonomi och I&L. Affärsområde Industri och logistik visar på en tydlig nedgång, påverkat av avyttringen av koncernens verksamhet på detta område i Danmark, och i dagsläget utgör detta område 25 % av koncernens omsättning inom personaluthyrning mot tidigare 33 %.

Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Jan-Juni

MSEK 2009 2008 2009 2008 Tillväxt

Nettoomsättning

Ekonomi 198 236 89 115 -16%

Kont/Kundservice 605 591 299 318 2%

IT 238 198 117 106 20%

Ind/Logistik 441 638 225 337 -31%

Vård 177 178 83 92 -1%

Life Science 72 75 36 38

Övrigt 11 6 4 2

Totalt 1 742 1 922 853 1 008

-4%

83%

Ekonomi 11%

Kontor/Kunds 35%

IT 14%

Industri/Logistik 25%

Vård 10%

Life Science 4%

Övrigt 1%

(5)

LÄNDER

Sverige

Specialiseringsstrategin fortsätter att ge positiv inverkan och driv för hela organisationen. Proffice svenska verksamhet växte under första halvåret med 6 %. Omsättningen på våra omställningstjänster har under perioden ökat med 276 %. Under andra kvartalet var de absoluta volymerna oförändrade i

jämförelse med föregående år på en marknad som fortsätter att minska. Med hänsyn till antalet arbetsdagar har volymen ökat under andra kvartalet jämfört med föregående år .

Norge

Arbetet har fortgått enligt plan i Norge med att anpassa verksamheten till marknadssituationen, genom fortsatt reducering av antalet kontorsanställda, färre kontor och en översyn av organisationen.

Omstruktureringskostnaderna uppgick till 7 MSEK under andra kvartalet. Det lägre antalet arbetsdagar har haft en negativ påverkan både på omsättningen och resultatet. Tennebø & Partners

likvideringsprocess har startats under andra kvartalet.

Danmark

Volymminskningen i Danmark är hänförlig framför allt till avyttringen av Industri- och Logistikverksamheten men även till ett landstings inhyrningsstopp.

Finland

Proffice Finland har minskade volymer jämfört med föregående år. Ett oförändrat resultat för första halvåret jämfört med ett konjunkturstarkt föregående år anses vara tillfredställande. Även i Finland har andra kvartalet påverkats av färre arbetsdagar.

Fördelning per land

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni

MSEK 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning

Sverige 1 444 1 359 720 718

Norge 488 547 231 289

Danmark 61 139 24 68

Finland 60 76 29 39

Totalt 2 053 2 121 1 004 1 114

Rörelseresultat

Sverige 127 88 68 58

Norge -9 15 -11 12

Danmark -5 -3 -4 -2

Finland -2 -2 -1 1

Övrigt -23 -18 -12 -9

Totalt 88 80 40 60

Sverige 70% Norge 24%

Danmark 3% Finland 3%

(6)

Fördelning per rörelsesegment

Proffice nordiska specialistbolag innefattar i dagsläget Proffice Care inom Vård, Dfind inom IT, Proffice Life Science, samt Antenn inom Omställning. Tillväxten inom dessa bolag har varit god, framförallt inom Antenn som mer än tredubblat omsättningen. Specialiseringsstrategin fortsätter ge bättre lönsamhet genom högre marginaler och en bättre tjänstemix.

I våra nationella bolag har tillväxten totalt varit negativ, på en krympande marknad. Den största enskilda orsaken är nedgången inom området Industri och logistik. Rörelsemarginalen har påverkats negativt av fortsatta omstruktureringsåtgärder, likaväl som engångskostnader, såsom nationaldagen som enligt kollektivavtalet ersätts med en betald ledig dag, samt ett färre antal arbetsdagar.

Fördelning per rörelsesegment

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni

MSEK 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning

Nationella bolag 1 335 1 609 656 841

Nordiska specialistbolag 718 512 348 273

Totalt 2 053 2 121 1 004 1 114

Rörelseresultat

Nationella bolag 20 63 7 48

Nordiska specialistbolag 92 36 46 20

Övrigt -24 -19 -13 -8

Totalt 88 80 40 60

Finansiella poster -1 1 -1 2

Resultat efter finansiella poster 87 81 39 62

I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet.

PROFFICE-AKTIEN

Antal aktier uppgick per den 30 juni 2009 till 69 723 773, varav 65 723 773 aktier av serie B. Under 2007 genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till medlemmar i Proffices nordiska ledningsgrupp. Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 100 000 nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,92 % av det totala antalet aktier i Proffice AB (publ). Under 2009 genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till nordiska ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner.

Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga

teckningsoptioner kan 1 000 000 nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,42 % av det totala antalet aktier före utnyttjande av tidigare optionsprogram. Profficeaktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap segmentet. Handelsposten är 500 aktier.

Data per aktie

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April Juni

2009 2008 2009 2008

Antal aktier vid periodens slut 69 723 773 69 723 773 69 723 773 69 723 773 Genomsnittligt antal aktier 69 723 773 69 723 773 69 723 773 69 723 773 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1) 0,80 0,77 0,34 0,60

Eget kapital per aktie, SEK 8,52 7,41

1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier

(7)

FINANSIELL INFORMATION Omsättning och resultat koncernen

Koncernens nettoomsättning för första halvåret 2009 uppgick till 2 053 (2 121) MSEK. För andra kvartalet 2009 uppgick omsättningen till 1 004 (1 114), en omsättningsminskning med 10 % jämfört med samma period föregående år.

Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2009 uppgick till 88 (80) MSEK. För det andra kvartalet 2009 uppgick rörelseresultatet till 40 (60) MSEK.

Resultatet efter finansiella poster för första halvåret 2009 uppgick till 87 (81) MSEK. För andra kvartalet 2009 uppgick resultatet efter finansnetto till 39 (62) MSEK. Finansnettot för andra kvartalet uppgick till -1 (2) i finansiella poster ingår kursdifferenser med -1 (1) MSEK.

Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick per 30 juni 2009 till 191 (124) MSEK och soliditeten var 38 (34) %. Sedan årsskiftet har likvida medel ökat med 23 MSEK. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 371 (272) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 30 (85) MSEK. Koncernens räntebärande skulder har minskat under 2009 med 16 MSEK. Koncernens egna kapital uppgick per 30 juni 2009 till 594 (517) MSEK. Det egna kapitalet har sedan årsskiftet ökat med 75 MSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52 (19) MSEK, varav förändring av

rörelsekapital uppgick till -13 (-49) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -17 (-14) MSEK, varav rörelseförvärv uppgick till -5 (-1) MSEK och förvärv av materiella

anläggningstillgångar uppgick till -12 (-13) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -18 (-30) MSEK och består i huvudsak av amortering av förvärvslån avseende Medifact AS med -4 (-4) och minskad belåning av kundfakturor.

Skatter

Koncernens skattekostnad för första halvåret uppgår till -28 (-20) MSEK. Årets skattesats uppgår till 32,2 (24,7) %. Ingen aktivering har gjorts av skattefordran avseende årets underskott i delar av den danska och den norska verksamheten. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag.

Medarbetare

Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till 6 647 (8 051), en minskning med 1 404 årsanställda eller 17 %.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum under perioden förutom sedvanliga transaktioner mellan koncernbolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets väsentligaste risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar främst

konjunkturkänslighet samt marknadsförändringar. Även tillgången på kvalificerade medarbetare ses som en osäkerhetsfaktor. Utöver detta är Proffice genom sin nordiska närvaro exponerad mot finansiella risker då främst i form av valutarisker. Påverkansfaktorer samt finansiell riskhantering finns utförligare

beskrivet i Proffice årsredovisning 2008, not 1 och not 2 (sidan 26). Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi, HR, IT, marknad och information. Nettoomsättningen uppgick till 30 (10) MSEK och avser endast intern

(8)

fakturering av tjänster. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -22 (-18) MSEK för perioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till -93 (-17) MSEK. I resultat från aktier och andelar i koncernföretag ingår utdelningar med 0 (-) MSEK och nedskrivningar av aktier och andelar för den danska verksamheten med -73 (-) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (4) MSEK. De

disponibla likvida medlen uppgick till 274 (162) MSEK, inklusive outnyttjade kreditlöften om 180 (125) MSEK.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom för nedanstående standarder och tolkningsuttalanden.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas som en del i en rapport över totalresultat. Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen även IFRS 8 ”Rörelsesegment”. Tillämpningen av IFRS 8 innebär att koncernen rapporterar

rörelsesegment fördelat på nationella bolag och nordiska specialistbolag. Ingen uppföljning sker av tillgångar på dessa rörelsesegment

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

___________

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de bolag som ingår i koncernen står för.

Proffice AB (publ)

Stockholm den 20 augusti 2009

Lars Kry

VD och koncernchef

Christer Hägglund Karin Eliasson Gunilla Wikman

Styrelsens Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Lars Murman Pamela Valenzuela Silva Sylvia Kristensen

Styrelseledamot Styrelseledamot/Personalrepresentant Styrelseledamot/Personalrepresentant

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:

Lars Kry, VD och koncernchef, tfn +46 73 3434 300, lars.kry@proffice.se Markku Onnela, CFO, tfn +46 73 3434 800, markku.onnela@proffice.com Proffice AB (publ), org. nr. 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm.

Tfn: +46 8 787 17 00, www.proffice.com

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten januari – september 2009: 2009-11-12 kl 08:00

Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 klockan 08:00 (CET).

(9)

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Jan-Dec

MSEK 2009 2008 2009 2008 2008

Nettoomsättning 2 053 2 121 1 004 1 114 4 266

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -1 554 -1 728 -770 -888 -3 425

Övriga rörelsekostnader -405 -308 -191 -163 -657

Omstruktureringskostnader - - - -

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -6 -5 -3 -3 -10

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 0 - 0 - -1

Nedskrivning av goodwill - - - -

Rörelseresultat 88 80 40 60

Resultat från finansiella investeringa

-28

-30 115

r

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 8 2 5

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -7 -2 -4 -16

Valutakursdifferenser -1 0 -1 1 11

Resultat efter finansiella poste

20

r 87 81 39 62 130

Skatt på periodens resultat -28 -20 -14 -16 -59

Periodens resultat 59 61 25 46 71

Övriga poster som påverkar totalresultatet

Omräkningsdifferenser 16 1 -1 5 -4

Periodens summa totalresultat 75 62 24 51 6

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 56 54 24 42 60

Minoritetens andel i periodens resultat 3 7 1 4

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 72 55 23 47 56

Minoritetens andel i totalresultat 3 7 1 4

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1) 0,80 0,77 0,34 0,60 0,86

1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt på kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier

Koncernens balansräkning i sammandrag

Juni Juni Dec

M

7

11

11

SEK 2009 2008 2008

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 427 445 415

Materiella anläggningstillgångar 35 26 30

Finansiella anläggningstillgångar 17 15 19

Kortfristiga fordringar 894 894 868

Likvida medel 191 124 168

Summa tillgångar 1 564 1 504 1 500

Eget kapital och skulder

Eget kapital 568 494 495

Minoritetsintresse 26 23 24

Icke räntebärande långfristiga skulder 25 20 22

Räntebärande långfristiga skulder 29 38 34

Icke räntebärande kortfristiga skulder 915 882 913

Räntebärande kortfristiga skulder 1 47 12

Summa eget kapital och skulder 1 564 1 504 1 500

Ställda säkerheter 245 245 245

Nyckeltal

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni

2009 2008 2009 2008

Rörelsemarginal 4,3% 3,8% 4,0% 5,4%

Vinstmarginal 4,2% 3,8% 3,9% 5,6%

Räntabilitet på eget kapital 12,4% 29,1%

Nettoskuld MSEK -161 -39

Soliditet 38,0% 34,4%

Medelantal årsanställda 6 647 8 051

(10)

Förändring av eget kapital

Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Hänförligt Summa kapital tillskjutet resultat till minoritet eget

MSEK kapital kapital

Eget kapital December 2007 17 358 5 59 18 457

- Periodens summa totalresultat - - - 55 7 62

- Utdelning - - - - -2 -2

Eget kapital Juni 2008 17 358 5 114 23 517

- Periodens summa totalresultat - - - 1 4 5

- Utdelning - - - - -3 -3

Eget kapital December 2008 17 358 5 115 24 519

- Periodens summa totalresultat - - - 72 3 75

- Inbetalda premier för teckningsoptioner - 1 - - - 1

- Utdelning - - - - -1 -1

Eget kapital Juni 2009 17 359 5 187 26 594

Koncernens kassaflöde

Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni

MSEK 2009 2008 2009 2008

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 87 81 39 62

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 6 5 3 3

Övrigt 0 0 0 0

Betald skatt -28 -18 -10 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 65 68 32 62

Förändring av rörelsekapital

Förändring av fordringar 1 -108 5 -109

Förändring av skulder -14 59 -32 60

Summa förändring av rörelsekapital -13 -49 -27 -49

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 19 5 13

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag -5 -1 -5 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 -13 -6 -5

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 -14 -11 -5

Finansieringsverksamheten

Inbetalning av teckningsoptioner 1 - 1 -

Utdelning -2 -2 -2 -2

Amortering av skuld -17 -28 -1 -3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18 -30 -2 -5

Periodens kassaflöde 17 -25 -8 3

Likvida medel vid periodens början 168 150 200 120

Kursdifferens i likvida medel 6 -1 -1 1

Likvida medel vid periodens slut 191 124 191 124

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(11)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec

MSEK 2009 2008 2008

Nettoomsättning 30 10 20

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -29 -12 -19

Övriga externa kostnader -23 -16 -33

Omstruktureringskostnader - -

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 0 0 -1

Rörelseresultat -22 -18 -40

Resultat från finansiella poster

Resultat från aktier och andelar i koncernföretag -73 - -64

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 5 11

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -4 -9

Valutakursdifferenser 0 0

Resultat efter finansiella poster -93 -17 -99

Bokslutsdispositioner - -

Skatt på periodens resultat 4 3

Resultat efter skatt -89 -14 -109

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Juni Juni Dec

-7

3

-27 17

MSEK 2009 2008 2008

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3 4

Finansiella anläggningstillgångar 436 481 431

Kortfristiga fordringar 498 434 801

Likvida medel 94 37 61

Summa tillgångar 1 031 956 1 296

Eget kapital och skulder

Eget kapital 397 478 485

Obeskattade reserver 33 6 33

Icke räntebärande kortfristiga skulder 49 20 61

Räntebärande kortfristiga skulder 552 452 717

Summa eget kapital och skulder 1 031 956 1 296

Ställda säkerheter 182 182 182

3

Eventualförpliktelser 6 6 6

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :