Energiutredning/Energideklaration

Full text

(1)

Energiutredning/Energideklaration

Energianalys/Energideklaration 2015-01-08

Byggnadens energiprestanda:

Företag som utfört energiutredningen: OBM Gruppen

Energiexpert: Ove Larsson

E-postadress: ove@obm.se

Certifieringsorgan: Kiwa Swedcert

Certifikatnummer: 2990

Behörighetsnivå: Normal

Referensförbrukning:

Energiklass: E

Unik identifikation: ED 2034 Igelboda 51_8, Sommarvindsvägen 1, Saltsjöbaden

Fastighetsbeteckning: Igelboda 51:8

Adress: Sommarvindsvägen 1

Postadress: 133 32 Saltsjöbaden

Uppvärmd area:

Uppvärmning:

Normalårskorrigerad förbrukning:

164 m²

Direktverkande el

13 341 kWh/år

81 kWh/m²

135 kWh/m²

(2)

sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Sommarvindsvägen 1 , 133 32 Saltsjöbaden Nacka kommun

Nybyggnadsår: 1974

Energideklarations-ID: 640394

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Energiprestanda:

86 kWh/m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Energiklass C, 55 kWh/m² och år Uppvärmningssystem:

El (direktverkande) Radonmätning:

Inte utförd Åtgärdsförslag:

Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Ove Larsson, OBM Gruppen, 2015-01-08

Energideklarationen är giltig till:

2025-01-08

(3)

n m l k j

i

Enkel

n m l k j

Komplex

n m l k j

i

Ja

n m l k j

Nej

n

m l k j i

Nej

n m l k

j

Ja enligt 3 kap KML

n m l k

j

Ja enligt SBM-förordningen

n m l k j i

Nej

n m l k

j

Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmerlse

n m l k

j

Ja, är utpekad i annan typ av dokument

n m l k

j

Ja, egen bedömning

100 0

Energideklaration

Version:

Dekl.id:

2.2 640394

Byggnaden - Identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Nacka

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

g f e d c

b

Egna hem (privatägda småhus) Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Igelboda 51:8

Egen beteckning

ED 2034

Husnummer

1

Prefix byggnadsid

1

Byggnadsid

635823

Orsak till avvikelse

Adressuppgifter är fel/saknas

n m l k j

Adress

Sommarvindsvägen 1

Postnummer

13332

Postort

Saltsjöbaden

Huvudadress

n m l k j i

Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori

En- och tvåbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp

6

Gavel

Nybyggnadsår

1974

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

164

m2

Finns installerad eleffekt >10 W/m2 för uppvärmning och varmvattenproduktion

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

Verksamhet Procent av

Fördela enligt nedan: Atemp (exkl.

Avarmgarage) Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Övrig verksamhet - ange vad

Summa

100

220 - Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer

(4)

n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j 12193 n m l k j n m l k j i

n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j 12193

1923 n m l k j n m l k j i n m l k j n m l k j n

m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

n

m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

14074 14143

86 86 55 122 149

Energianvändning

Verklig förbrukning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

1401

----

1412

Beräknad förbrukning

Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej

g f e d c

Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Mätt värde

Fördelat värde

Fjärrvärme (1) kWh

Eldningsolja (2) kWh

Naturgas, stadsgas (3) kWh

Ved (4) kWh

Flis/pellets/briketter (5) kWh

Övrigt biobränsle (6) kWh

El (vattenburen) (7) kWh

El (direktverkande) (8) kWh

El (luftburen) (9) kWh

Markvärmepump (el) (10) kWh

Värmepump-frånluft (el)

(11) kWh

Värmepump-luft/luft (el)

(12) kWh

Värmepump-luft/

vatten (el) (13) kWh

Energi för uppvärmning

och varmvatten1 (Σ1) kWh Varav energi till

varmvattenberedning kWh

Fjärrkyla (14) kWh

Finns solvärme? Ange solfångararea

0

m2

Beräknad energiproduktion

0

kWh/år

Finns solcellssystem? Ange solcellsarea

0

m2

Beräknad elproduktion

0

kWh/år

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde) Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m3

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av

sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

n m l k j n m l k j 4848 n m l k j n m l k j i

n m l k j n m l k j n m l k j n m l k j 0

12193 12193

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade Mätt värde

Fördelat värde Fastighetsel2 (15) kWh

Hushållsel3 (16) kWh

Verksamhetsel4 (17) kWh

El för komfortkyla (18) kWh Tillägg komfortkyla5 (19) kWh

Byggnadens

energianvändning6 (Σ3) kWh Byggnadens

elanvändning7 (Σ4) kWh

Ort (graddagar) Normalårskorrigerat värde (graddagar)

Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) 8

Nacka

kWh

Tyresö

kWh

Energiprestanda …varav el Referensvärde 1

(enligt nybyggnadskrav)

Referensvärde 2 (statistiskt intervall)

kWh/m2,år kWh/m2,år kWh/m2,år ---- kWh/m2,år

1 Summa 1-13 (Σ1)

2 Den el som ingår i fastighetsenergin

3 Den el som ingår i hushållsenergin

4 Den el som ingår i verksamhetsenergin

5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6)

6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))

7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))

8 Underlag för energiprestanda

(5)

n m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

n m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

n m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Typ av ventilationssystem

g f e d c

FTX

g f e d c

FT

g f e d c

F med återvinning

g f e d

c

F

g f e d c b

Självdrag

10 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

(6)

kWh/år kr/kWh

Inst. av solfångare-tappvarmvattensystem

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Åtgärdsförslag(Dekl.id:640394) Styr- och reglerteknisk Värme

g f e d

c

Nya radiatorventiler

g f e d

c

Injustering av värmesystem

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

g f e d

c

Rengöring och/eller luftning av värmesystem

g f e d

c

Maxbegränsning av innetemperatur

g f e d

c

Ny inomhusgivare

g f e d

c

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

g f e d

c

Annan åtgärd Ventilation

g f e d

c

Injustering av ventilationssystem

g f e d

c

Tidsstyrning av ventilationssystem

g f e d

c

Behovsstyrning av ventilationssystem

g f e d

c

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

g f e d

c

Annan åtgärd Belysning, kylning m.m.

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av belysning

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av kyla

g f e d

c

Annan åtgärd

Installationsteknisk

g f e d

c

Varmvattenbesparande åtgärder

g f e d

c

Energieffektiv belysning

g f e d

c

Isolering av rör och ventilationskanaler

g f e d

c

Byte/installation av värmepump

g f e d

c

Byte/installation av energieffektivare värmekälla

g f e d

c

Byte/komplettering av ventilationssystem

g f e d

c

Återvinning av ventilationsvärme

g f e d

c

Installation av solvärme

g f e d c

b

Installation av solceller

g f e d

c

Annan åtgärd

Byggnadsteknisk

g f e d

c

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

g f e d

c

Tilläggsisolering väggar

g f e d

c

Tilläggsisolering källare/mark

g f e d

c

Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar

g f e d

c

Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta

g f e d

c

Tätningfönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

g f e d

c

Annan åtgärd

Minskad energianvändning

1500

Kostnad per sparad kWh

1,1

Beskrivning av åtgärden

(7)

kWh/år kr/kWh

Installation av värmeåtervinning

Åtgärdsförslag(Dekl.id:640394) Styr- och reglerteknisk Värme

g f e d

c

Nya radiatorventiler

g f e d

c

Injustering av värmesystem

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av värmesystem

g f e d

c

Rengöring och/eller luftning av värmesystem

g f e d

c

Maxbegränsning av innetemperatur

g f e d

c

Ny inomhusgivare

g f e d

c

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

g f e d

c

Annan åtgärd Ventilation

g f e d

c

Injustering av ventilationssystem

g f e d

c

Tidsstyrning av ventilationssystem

g f e d

c

Behovsstyrning av ventilationssystem

g f e d

c

Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar

g f e d

c

Annan åtgärd Belysning, kylning m.m.

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av belysning

g f e d

c

Tids-/behovsstyrning av kyla

g f e d

c

Annan åtgärd

Installationsteknisk

g f e d

c

Varmvattenbesparande åtgärder

g f e d

c

Energieffektiv belysning

g f e d

c

Isolering av rör och ventilationskanaler

g f e d

c

Byte/installation av värmepump

g f e d

c

Byte/installation av energieffektivare värmekälla

g f e d

c

Byte/komplettering av ventilationssystem

g f e d c

b

Återvinning av ventilationsvärme

g f e d

c

Installation av solvärme

g f e d

c

Installation av solceller

g f e d

c

Annan åtgärd

Byggnadsteknisk

g f e d

c

Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak

g f e d

c

Tilläggsisolering väggar

g f e d

c

Tilläggsisolering källare/mark

g f e d

c

Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar

g f e d

c

Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta

g f e d

c

Tätningfönster/fönsterdörrar/ytterdörrar

g f e d

c

Annan åtgärd

Minskad energianvändning

4300

Kostnad per sparad kWh

0,85

Beskrivning av åtgärden

(8)

n m l k

j

Ja

n m l k j i

Nej

n

m l k j

i

Ja

n m l k j

Nej

Fastigheten besiktigades i samband med försäljning.

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare?

Har byggnaden besiktigats på plats?

Vid nej, vilket undantag åberopas (§ 6) SFS 2012:400

6 Kommentar

Expert

Förnamn

Ove

Efternamn

Larsson

Datum för godkännande

2015-01-08

E-postadress

ove@obm.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behörighetsnivå

2990 Kiwa Swedcert Normal

Företag

OBM Gruppen

(9)

Faktablad ENERGIDEKLARATION

Fyra faktorer är viktiga för innemiljön och påverkas av ventilationen.

FUKT skapas av mänskliga aktiviteter som matlagning, tvätt, dusch etc. och utifrån som ex. markfukt.

LUKT kommer från människor, djur och material.

DAMM skapas av mänskliga aktiviteter, hudavsöndring- ar och textildamm är de huvudsakliga källorna.

TEMPERATUR inomhus är mycket viktig ur trivsel- synpunkt. Trivseltemperaturen varierar mellan olika människor, brukar ligga mellan 20–23 °C.

Ventilationens främsta uppgift är att transportera bort luftföroreningar och fukt samt tillföra frisk uteluft.

Övertemperaturer är också något som ventilationen får ta hand om. Ventilationen är viktig även för vindens fuktmiljö.

I Boverkets byggregler fi nns minimikrav på luftomsätt- ning. För att kontrollera detta i ditt hus rekommenderas en fackman.

Olika system fi nns för villa ventilation.

Självdrag (S), har inget mekaniskt centralt utsug.

Punktutsug i kök och/ eller våtrum är vanlig i äldre hus.

Mekanisk frånluft (F) har en central fl äkt som evakuerar luft från kök och våtrum. Finns i olika varianter.

För S- och F-ventilation bör tilluftsventiler monteras ifall de saknas. Fackman kan hjälpa till med placering och antal. Mekanisk från/tilluft fi nns med återvinning via platt-värmeväxlare (FTX platt vvx). Finns även med roterande värmeväxlare (FTX roterande vvx).

När mekanisk frånluft fi nns kan en värmepump vara ett lönsamt alternativ. Den tar värme ur den utventilerade luften. Den heter frånluftsvärmepump och ge värme tillbaks för varmvatten och till en del av uppvärmning.

Viktigt för att ett ventilationssystem ska fungera är att de hållas rena och är injusterade. Detta för att skapa en bra inomhusmiljö och ett friskt vindsutrymme.

Om bostaden ska ventileras extra för radonförekomst ökas fl ödet från normalt till kanske det dubbla vilket gör att värmeväxlare måste övervägas.

Innemiljö, ventilation

TIPS: För var je grad som innetem peraturen sänks spar man c:a 5% i ener giförbrukning.

S F me-

kanisk

FTX platt VVX

FTX roterande VVX Energiförlust

i kWh/år

2–4 000 4 000 1 500 1 000 Exempel på hur mycket energi som kan ventileras bort i de olika systemen beräknat på en yta på ca 100 m

2

OBM Gruppen

Huvudkontor: Generatorgatan 5, 195 60 Arlandastad Tel: 08-591 211 80 E-mail: info@obm.se www.obmgruppen.se

Exempel på värmeförluster, grov uppskattning ket energi som kan venti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti tile le le le le le le le le le le le le le le le lera ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ras s s s s s s s bo bort i de

nat på en yta på ca 100 m

2

(10)

OBM Gruppen

Huvudkontor: Generatorgatan 5, 195 60 Arlandastad

Tel: 08-591 211 80 E-mail: info@obm.se www.obmgruppen.se

Värmepumpar

En villavärmepump hämtar värme ur uteluften,

ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet eller ur sjö/vattendrag. Detta fungerar även om energikällans temperatur bara är några graderunder noll. Nyare pumpar effektiva och äldre något sämre. Utvecklingen på prestanda förändras

snabbt. Värmepumpen kan även användas som komplement till annan värmekälla.

Fördelar och nackdelar

+ låga driftskostnader jämfört med el och olja + liten arbetsinsats

+ litet underhåll i form av sotning, ta ut aska etc + inga lokala utsläpp

- avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörnin- gar - kräver el

- relativt höga investeringskostnader

Värmepumpen är generellt ett bra val för uppvärmning av ditt hus,

det är effektivt och underhållsfritt. Tänk dock på att värmepumpen

gör dig beroende av el, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas

av ett längre elavbrott.

Verkningsgraden är olika beroende på vilken typ av pump man väljer.

Driftskostnad per år

Ex: Normalvilla med 4 personer.

25.000 kWh/år för värme och varmvatten exklusive hushållsel.

Bergvärme: ca 7.500 kr Pellets: ca 17.500 kr Fjärrvärme: ca 20.000 kr El: ca 30.000 kr

Olja: ca 37.500 kr

TIPS: Om man är osäker på vad man ska välja för typ av uppvärmningskälla, kontakta gärna då kommunens miljö- och energirådgivare.

Faktablad ENERGIDEKLARATION

Markvärmepump

Luft/vattenvärmepump

Frånluftsvärmepump

Luft/luftvärmepump

(11)

OBM Gruppen

Huvudkontor: Generatorgatan 5, 195 60 Arlandastad

Tel: 08-591 211 80 E-mail: info@obm.se www.obmgruppen.se

Producera egen el från solen

I solceller omvandlas solljuset direkt till el.

Solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat

halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner.

Flera seriekopplade solceller utgör en modul.

Solcellsmoduler påminner utseendemässigt om plana solfångare. Solfångaren omvandlar solljuset till värme, oftast i form av varmvatten eller varmluft, medan solcellen omvandlar solljuset till el.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt, som en följd av att tekniken har blivit billigare och av att olika stödåtgärder har införts.

Installation med växelriktare

Växelriktaren omvandlar likström till växelström, håller cellerna vid den spänningsnivå där de ger störst effekt och fasar automatiskt in elen på nätet. Dessutom bevakar växelriktaren spänningsnivån på nätet för att säkerställa att ingen farlig spän- ning hamnar på utgången om det blir elavbrott på nätet.

Faktablad ENERGIDEKLARATION

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 13 procent av solens energi blir användbar el.

Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller ca150 watt en solig dag i Sverige.

Tänk på

Innan du sätter igång med installationen bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för att installera solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter äger elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus - elnätsbolaget ska alltid kontaktas innan installationen påbörjas.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt.

Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet

hos Elsäkerhetsverket.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :