Att tillverka båt och komponenter

Full text

(1)

Att tillverka båt och komponenter

Denna text är en utskriftsvänlig variant av motsvarande text på

Transportstyrelsens hemsida. Det som är länkar på hemsidan är i denna text återgivet som understruket.

Direktivkraven

Kraven som gäller tillverkaren och har sin grund i fritidsbåtsdirektivet behandlas här. För importörer och andra aktörer gäller delvis andra regler.

För enkelhets skull används ordet direktivkrav om den samlade kravbilden.

Kraven beskrivs närmare under rubriken CE-märkning och

marknadskontroll. Andra myndigheter kan också ha krav som i vissa avseenden är tillämpliga på båtar.

Tillverkaren är en fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på

fritidsbåtar eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller som låter konstruera eller tillverka en sådan produkt och själv släpper ut den på marknaden. Den som tillverkar produkter som omfattas av

fritidsbåtsdirektivet berörs också av de krav som ställs på en distributör när produkterna säljs. Läs mer om detta under rubriken Att sälja båt.

Tillverkarens skyldigheter

Som tillverkare är man ansvarig för att båtarna uppfyller gällande regler.

När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och slutfört

”bedömning av överensstämmelse” ska dokumentet ”försäkran om överensstämmelse” skrivas under. Det går inte att friskriva sig från detta ansvar eller överlåta det på någon annan. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod (Manufacturer Identification Code) registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i båtens

identifieringsnummer, CIN som står för Craft Identification Number.

Undantaget är att en tillverkare i ett land utanför EU/EES kan överlåta ansvaret till en så kallad auktoriserad representant inom EU/EES. Även om

(2)

ett anmält organ använts för certifieringen, ligger ansvaret hos tillverkaren om att båten uppfyller kraven.

När ett halvfabrikat eller ett kit (byggsats) byggs färdigt och ska CE-märkas gäller de krav som anges under Halvfabrikat och kit-båtar.

Undantagna båtar

Vissa båtar är undantagna från krav på CE-märkning. Detta gäller t ex båt som byggs för eget bruk och inte släpps ut på marknaden inom fem år. Läs mer om undantagen under CE-märkning och marknadskontroll. Om man till exempel av försäkringsskäl vill att en sådan båt ska ha en identitet, kan man hos Transportstyrelsen ansöka om ett identifieringsnummer, CIN. De båtar som tillverkas av en amatör får en kod som börjar på AMA, vilket betyder att båten är en amatörbyggd båt. Det efterföljande serienumret identifierar båtbyggaren och visar när båten är tillverkad.

En normal, hembyggd båt får CE-märkas genom den procedur som beskrivs här för tillverkaren.

Att arbeta med fritidsbåtsdirektivet – en översikt

Utveckling och underhåll av regler, engagerade organisationer och moment i certifiering, provning och marknadskontroll fungerar ihop schematiskt sett så här:

CE märkt produkt

Harmoniserade standarder

ISO, CEN Väsentliga miljö

och säkerhetskrav

Bedömning av överens-

stämmelse

Försäkran om överensstämmelse

Manual Anmält

organ

Teknisk dokumentation Certifieringsmodul

Båtstorlek och designkategori

Tillverkarskylt

Tester RSG

CIN-kod

Marknadskontrollerande myndighet EU- AdCo

Kommissionen

(3)

Provnings- och certifieringssystem

Förfarandet som leder fram till CE-märkning kan väljas relativt fritt men vissa begränsningar finns beroende på båtens längd och

konstruktionskategori (designkategori). En längdgräns går vid tolv meter.

Ovanför denna gräns tillåts inte vissa av de enklare kontrollförfarandena (kallas ibland också kontrollmoduler eller certifieringsmoduler). Det är alltid tillåtet att använda mer avancerade (längre till höger i uppställningen) kontrollförfaranden än minimikravet. Modulerna beskrivs längre fram i texten.

De fyra konstruktionskategorierna spänner från A som innebär ocean till D som betyder skyddade farvatten.

KONTROLLFÖRFARANDEN

Certifieringsmodul A Aa B+C B+D B+E B+F G H Produkt

Båt kat A, B 2,5 – 12 m nej Båt kat A, B 12 – 24 m nej nej Båt kat C 2,5 – 12 m *) Båt kat C 12 – 24 m nej nej Båt kat Doch vattenskoter

Utrustning nej nej nej

Buller **) nej nej nej nej

Motoravgaser nej nej

*) endast om harmoniserad standard för stab och flyt uppfylls

**) endast långsamma båtar och certifierad referensbåt

(4)

Kontrollförfarandena (modulerna)

A Självcertifiering, där tillverkaren har ett system som säkerställer att båten uppfyller kraven. Tillverkaren provar, kontrollerar och sammanställer den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att förstå produktens konstruktion, tillverkning och funktion och möjliggöra bedömning av överensstämmelsen med kraven. Därefter utfärdar

tillverkaren en ”försäkran om överensstämmelse” där tillverkaren intygar att båten uppfyller de för båten gällande kraven. Ett alternativ för de tillverkare som väljer bort en oberoende bedömning av ett anmält organ. Se bilaga 1, SJÖFS 2005:4 Aa Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i

en teknisk dokumentation. Den del av den tekniska dokumentationen som beskriver hur stabilitet och

flytegenskaperna uppfylls lämnas till det anmälda organet som kontrollerar att dessa är i överensstämmelse med reglerna. Det anmälda organet utfärdar en provningsrapport (Examination report) för stabilitet och flytbarhet, men endast för dessa krav och inga av de andra kraven båten ska provas mot.

Se bilaga 2, SJÖFS 2005:4

B+C Tillverkaren provar båten och provningsresultaten sammanställs i en teknisk dokumentation. Den tekniska dokumentationen

lämnas till ett anmält organ som testar ett representativt provexemplar av båten, förvissar sig om och intygar att detta uppfyller de för båten gällande kraven. Därefter utfärdar det anmälda organet ett EG-typintyg för båttypen

Se bilaga 3 och 4, SJÖFS 2005:4

B+D Som B+C, men där tillverkaren tillämpar ett godkänt

kvalitetssystem som övervakas av ett anmält organ. Utöver det EG-typintyg som utfärdas för båten så ska det anmälda organet meddela ett motiverat beslut av vilket ska framgå om

kvalitetssystemet är godkänt. Det anmälda organet utför regelbundna revisioner samt oanmälda stickprovskontroller.

Se bilaga 3 och 5, SJÖFS 2005:4

B+E Som B+D, men med ett kvalitetssystem där tillverkaren undersöker varje exemplar och utför provningar.

Se bilaga 3 och 6, SJÖFS 2005:4

B+F Som B+E, men det är ett anmält organ som undersöker och utför proverna och märker varje enskild produkt alternativt görs en statistisk verifikation för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Utöver ” EG-typintyget ska det anmälda organet även utfärda ett intyg om överensstämmelse.

Se bilaga 3 och 7, SJÖFS 2005:4

G Certifiering av ett enstaka objekt. Undersökningar och provningar görs av anmält organ som utfärdar ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren CE-märker båten och utfärdar en försäkran om överensstämmelse.

Se bilaga 8, SJÖFS 2005:4

(5)

H Fullständig kvalitetssäkring där hela produktionskedjan från konstruktion till lagring av den färdiga båten regelbundet och stickprovsvis kontrolleras av det anmälda organet. Vid

kontrollerna utför det anmälda organet provningar på båten för att förvissa sig om att kvalitetssystemet fungerar. Det anmälda organet utfärdar ett motiverat beslut av vilket ska framgå om kvalitetssystemet är godkänt. Dessutom utfärdas

kontrollrapporter efter de regelbundna kontrollerna samt provningsrapporter efter stickprovskontroller.

Se bilaga 9, SJÖFS 2005:4

Konstruktionskategorierna

A Ocean Båtar konstruerade för att kunna

genomföra längre resor under vilka vindstyrkan kan överstiga 8 på Beaufort-skalan (över 17 m/s) och den signifikanta våghöjden kan vara över 4 m

B Utanför öppen kust och

utomskärs

Konstruerad för resor utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 på Beaufort- skalan (upp till 20 m/s) och signifikant våghöjd upp till 4 m C Kustfarvatten och

Inomskärs

Konstruerad för resor nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 på Beaufort-skalan (upp till 14 m/s) och signifikant våghöjd upp till 2 m

D Skyddade

Farvatten Konstruerad för att kunna

genomföra resor på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 på Beaufort-skalan (upp till 8 m/s) och signifikant våghöjd upp till 0,3 m med enstaka vågor på högst 0,5 m

(6)

Anmält organ

I vissa av modulerna föreskrivs att ett anmält organ (eng Notified body) ska medverka i certifieringsproceduren. Ett anmält organ är en oberoende provningsinstans utsedd av en av EU:s medlemsstater. Att använda ett anmält organ ska garantera att uppdraget utförs opartiskt, korrekt, grundat på gemensamma regler och kriterier samt med samma kompetensnivå. Det finns för närvarande inga svenska företag som är anmälda organ, men flera utländska företag har kontor i Sverige. Anmälda organ (Kommissionens webbplats med lista över anmälda organ)

Ett anmält organ är ett affärsdrivande företag och har ingen juridisk befogenhet att besluta om vad som krävs eller vem som får göra vad, detta är förbehållet de marknadskontrollerande myndigheterna.

Transportstyrelsen har rätt att granska och underkänna arbete som är utfört av de anmälda organen.

Tänk på att även om man använder sig av ett anmält organ är det ändå ALLTID tillverkaren som är ansvarig för att båten uppfyller kraven. För din säkerhet – använd kända organ med kontor i Sverige och var noggrann när kontrakt skrivs. Om anmält organ används – se till att få ut all den

dokumentation som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse med krav och regler.

Dokument som det anmälda organet ska utfärda vid olika kontrollförfaranden:

A (ingen medverkan av anmält organ) Aa EC-type examination report

B+C EC-type examination Certificate

B+D EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision

B+E EC-type examination Certificate och Quality system assessment decision

B+F EC-type examination Certificate och Certificate of conformity

G Certificate of conformity

H Quality system assessment decision

(7)

Regelanvändning

Vid provning är grunden de väsentliga säkerhets- och miljökraven. Dessa är kortfattade och innehåller inte många detaljer. För att det ska vara praktiskt möjligt att utföra provning av en båt eller en annan produkt som direktivet omfattar, finns harmoniserade standarder listade på

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised- standards/recreational-craft/index_en.htm som innehåller detaljerade krav.

Nästan alla väsentliga krav har en eller flera standarder knutna till sig.

Standarderna säljs av SIS förlag och av Sweboat. Standarderna revideras vart femte år eller när särskilda skäl finns. Senast utgivna version av standard ska alltid användas.

För att underlätta för båttillverkare att identifiera vilka standarder som är tillämpliga för en given båt finns CE-handboken. Denna handbok innehåller också handledning för hur provning går till och koncentrat av gällande standarder.

För att närmare förklara innebörden av direktivet finns EU-kommissionens guide, Application Guide to the Amended Recreational Craft Directive.

Provning och teknisk dokumentation

Provningar, beräkningar m m som utförs av tillverkaren, i vissa fall med hjälp av ett anmält organ, syftar till att säkerställa att samtliga tillämpliga krav är uppfyllda. Observera att även tillverkarskylt, ägarens

instruktionsbok och identifieringsnummer (CIN) omfattas av väsentliga krav. Som tillverkare av CE-märkta båtar ska man ha en MIC-kod

registrerad hos Transportstyrelsen. Denna kod ingår i CIN. När alla aktuella krav är uppfyllda och den tekniska dokumentationen är upprättad kan det viktiga dokumentet ”försäkran om överensstämmelse utfärdas”.

Ett sätt att systematisera provning och dokumentation är att följa uppställningen i blanketten försäkran om överensstämmelse.

Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska ta fram en teknisk dokumentation som beskriver

båtens/produktens konstruktion, tillverkning och funktion. Den ska också på ett tydligt sätt visa hur båten/produkten uppfyller de väsentliga kraven, samt vara överskådlig. Alla testresultat, beräkningar och beskrivningar enligt standarderna ska bifogas den tekniska dokumentationen. Dokumentationen

(8)

ska vara på svenska alternativt engelska. Den tekniska dokumentationen ska innehålla:

• En allmän beskrivning av båttypen/produkten.

• Konstruktions- och tillverkningsritningar samt skisser av utrustning, delmontage, kretsar osv.

• Beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för att förstå ritningar, skisser och båtens/produktens funktion.

• Förteckning över de harmoniserade standarder som tillämpats helt eller delvis samt en beskrivning av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven när harmoniserade standarder inte har tillämpats.

• Resultat av konstruktionsberäkningar, utförda undersökningar osv.

• Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten och reservdeplacement och flytmedel.

• Eventuella provningsrapporter om avgasutsläpp.

• Eventuella provningsrapporter om ljudnivåer eller referensbåtsdata.

När tillverkaren upprättat den tekniska dokumentationen och båten bedöms uppfylla alla krav för den aktuella båtstorleken i den valda

konstruktionskategorin, finns det underlag som krävs för att CE-märka båten.

För andra produkter än båtar och som omfattas av direktivet ska tillämpliga delar ingå i den tekniska dokumentationen.

För varje produkt ska tillverkaren förvara den tekniska dokumentationen som legat till grund för certifieringen i minst 10 år efter det att

tillverkningen upphört.

Tänk på att det alltid är tillverkaren som är ansvarig för att båten/produkten är korrekt CE-märkt. Skriv ett kontrakt som gör att du kan hålla det anmälda organet ansvarigt om det t.ex. skulle visa sig att den dokumentationen som gjorts inte är tillräcklig eller korrekt. Många problem kan undvikas genom att man använder kända anmälda organ med kontor i Sverige.

Instruktionsbok, tillverkarskylt och CIN

Ägarens instruktionsbok

En instruktionsbok ska upprättas på svenska för båtar som ska säljas på den svenska marknaden. Det finns en standard som beskriver hur en

instruktionsbok ska upprättas, ISO 10240. Tänk på att andra standarder som

(9)

är listade i Försäkran om Överensstämmelse har krav på att ytterligare information ska ingå i instruktionsboken.När instruktionsboken upprättas ska den senaste utgåvan av varje standard användas. Instruktionsboken ska bland annat innehålla uppgifter om:

• brandrisker

• risker för inträngande vatten

• tillverkarens namn och kontaktuppgifter

• CE-märkning och Försäkran om Överensstämmelse

• konstruktionskategori med förklaring

• rekommenderad maximala last

• rekommenderade maximala antalet personer (personvikt 75kg)

• maximal motoreffekt

• produktens vikt

• anvisningar om underhåll av motor i de fall separat manual för motorn saknas.

Tillverkarskylten

En tillverkarskylt ska placeras väl synlig i närheten av förarplatsen. Skylten ska monteras så att det krävs verktyg för att demontera den. Den ska vara så monterad att en demontering lämnar bestående märken. Ofta tillhandahåller det anmälda organet, om man använt sig av ett sådant, en tillverkarskylt.

Följande uppgifter ska finnas på skylten:

• tillverkarens namn

• CE-märke

• båtens konstruktionskategori (kallas ibland designkategori).

• tillverkarens rekommenderade maximala last, exkluderat fasta tankars innehåll

• vilket antal personer tillverkaren rekommenderar och produkten är konstruerad att medföra

• den största rekommenderade vikten av utombordsmotorer

• ID-numret på anmält organ om detta varit inblandat i tillverkningsprocessen, det vill säga alla moduler utom A.

Motordrivna båtar med en längd under 8 m ska vara försedda med märkning om maximal motorstyrka. Uppgiften anges med fördel på tillverkarskylten.

Även i övriga båtar är det tillåtet att på skylten ange den maximala motoreffekt de konstruerats för. Tillverkarskylten i detta exempel är framställd av anmälda organet VTT Expert Services Oy.

(10)

CIN (identifieringsnummer)

Båten ska vara identifierad med CIN. Denna kod identifierar tillverkaren genom MIC-koden, båtmodellen, produktionsår, tillverkningsnummer m m.

MIC registreras hos Transportstyrelsen Ansökan om tillverkarkod för tillverkare/företag och kan väljas enligt önskemål så länge koden är ledig.

CIN ska vara anbringad på akterspegelns styrbordssida under relingslisten samt på ett dolt ställe i båten, se senaste upplagan av obligatorisk standard EN ISO 10087. Den ska vara utförd på ett sätt som gör att den inte går att avlägsna utan att skada det omgivande området. CIN består av 14 tecken.

(11)

IDENTIFIERINGSNUMMER, CIN

Harmoniserade standarden för skrovidentitetsbeteckning (ISO 10087:2006)

Koden ska vara placerad på akterspegeln och på ytterligare ett dolt ställe i båten.

SE-ABCENBATC001

landskod serienummer tillverkningsår

tillverkarkod, MIC som tilldelas av Transportstyrelsen

tillverkningsmånad modellår

• serienummer väljs av tillverkaren

• tillverkningsmånad anges med en bokstav där januari är A och februari är B osv

• modellår är den tolvmånadersperiod då båten är tänkt att placeras på marknaden. Om denna tolvmånadersperiod sträcker sig över ett årsskifte avgör tillverkaren vad som är modellår.

Försäkran om överensstämmelse

Den engelskspråkiga motsvarigheten heter ”Declaration of Conformity”

(DoC). Detta dokument ska finnas på svenska för alla båtar, även

halvfabrikat, vattenskotrar samt motorer och övriga produkter som omfattas av direktivet om de säljs i Sverige. Vid försäljning i andra länder gäller detta lands bestämmelser.

I försäkran om överensstämmelse ska det förutom information om den specifika produkten även finnas en lista på de standarder som tillverkaren använt för att kontrollera att alla tillämpliga krav är uppfyllda (sista sidan i försäkran). Listningen kan hämtas från den tekniska dokumentationen.

Standarder ska anges inklusive utgivningsår, ex vis EN ISO 16180:2013.

(12)

Det är inte tillåtet att använda en äldre, indragen version av en standard då man konstruerar en ny båtmodell.

Försäkran ska vara underskriven av tillverkaren som på så vis försäkrar att de väsentliga kraven är uppfyllda. För att underlätta för tillverkarna av båtar, vattenskotrar och motorer har den Internationella

båttillverkarorganisationen, ICOMIA tillsammans med

tillsynsmyndigheterna i Europa tagit fram en blankett som, korrekt ifylld, uppfyller kraven. Blanketter finns på de flesta EU-språk. Används dessa minimeras risken för att någon uppgift saknas.

Utombordsmotorer och motorer med inu-drev med integrerat avgassystem ska vara CE-märkta av motortillverkaren och har därför sin egen FoÖ som ska finnas i instruktionsboken till motorn. För motorer med externt

avgassystem måste båttillverkaren själv i sin försäkran om överensstämmelse visa hur båten uppfyller bullerkraven.

Följande hjälp finns för upprättande av FoÖ:

Instruktioner för Fritidsbåt inkl buller

Instruktioner för Inombordsmotor eller motor med inudrev utan inbyggt avgassystem

Instruktioner för Utombordsmotor eller motor med inudrev med inbyggt avgassystem

Blankett Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt inkl buller

Marknadskontroll - om produkten inte håller måttet

Transportstyrelsen utför marknadskontroll för att övertyga sig om att produkterna som omfattas av direktivet verkligen uppfyller gällande krav.

Vid marknadskontroll upptäcks ibland farliga produkter och felaktigheter i CE-märkningen. Information om farliga produkter kan också komma från andra länders marknadskontrollerande myndigheter. Tillverkaren blir i dessa fall skyldig att vidta de åtgärder som Transportstyrelsen kräver, t ex att återkalla och åtgärda en produkt. Försäljningsförbud kan också bli aktuellt.

Läs mer om marknadskontroll under rubrik CE-märkning och marknadskontroll.

En näringsidkare som får vetskap om en farlig produkt som han eller hon tillhandahåller eller har tillhandahållit är skyldig att meddela

Transportstyrelsen Näringsidkares anmälan om farlig produkt. Detta enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

(13)

Halvfabrikat och kit-båtar

Halvfabrikat

Tillverkaren av halvfabrikatet ska stå för den tekniska dokumentationen och skriva en "försäkran om överensstämmelse" för båten enligt direktivkraven så långt den är färdig. Blankett Försäkran om överensstämmelse för

fritidsbåt inkl buller

Det är den person som slutmonterar båten som blir den slutliga tillverkaren och som ska sammanställa den tekniska dokumentationen. Till den tekniska dokumentation bifogas den försäkran om överensstämmelse som erhållits av tillverkaren av halvfabrikatet. Därefter ska den som slutmonterat båten skriva den slutgiltiga försäkran om överensstämmelse samt CE-märka båten med tillverkarskylt och CIN-kod enligt reglerna.

Kit-båtar

En kit-båt är en delvis färdigställd båt där alla delar som är nödvändiga för att färdigställa båten i enlighet med direktivkraven, medföljer tillsammans med en detaljerad byggbeskrivning.

Om tillverkaren av en kit-båt får in ett skriftligt intyg att båten monterats enligt anvisningarna med anvisade komponenter, kan denne CE-märka båten. Detta givetvis under förutsättning att tillverkaren av kit-båten kan visa teknisk dokumentation som visar att båtkonstruktionen, med levererad utrustning och monterad på anvisat sätt, uppfyller direktivkraven. Det är alltså tillverkaren av kit-båten och inte den som köper och monterar båten som är ansvarig för CE-märkningen.

Om köparen av kit-båten inte följer anvisningarna eller inte använder anvisat medföljande material, övergår tillverkaransvaret på köparen för den delen av tillverkningen som köparen ansvarat för.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :