SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2009. Sammanträdesdatum Organ Social- och omsorgsnämnden

Full text

(1)

Sammanträdestid tisdagen den 10.3.2009 kl. 19.00-22:00

Sammanträdesplats Sunnanbergs vårdhem Beslutande

- Blomroos Gunilla, ordf.

x Salmén Jan, vice ordf.

x Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry - Lundberg Bror

X Lindqvist Leena - Björklund Mari-Louise - Fagerström Yvonne - Janice Holmström - Gerd Forselius - Runar Karlsson X Seija Vuorio-Carlsson

Övriga närvarande

- Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Hampf Berit, kommunstyrelsens representant

- Alm Kerstin, kommundirektör

x Berndtsson Cecilia, socialsekreterare x Jansson Eeva, äldreomsorgschef Paragrafer §§ 12-28

Underskrifter Ordförande

Jan Salmén

Sekreterare

Cecilia Berndtsson Protokolljustering Saltvik den 12.3.2009

Nina-Marie Carlson Eivor Eliasson

Protokollet framlagt till påseende

Intygar

Saltvik den 13.3.2008

Cecilia Berndtsson, sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Saltvik den

Cecilia Berndtsson, socialsekreterare

(2)

Sammanträdestid Tisdagen den 10.3.2009 kl. 19.00

Sammanträdesplats Sunnanbergs vårdhem Ärenden:

§ 12 Konstatera laglighet och beslutförhet

§ 13 Protokolljusterare

§ 14 Föredragningslistan

§ 15 Arbetsgruppens begäran om kompletteringar av uppgifter

§ 16 Verksamhetsberättelse år 2008

§ 17 Kårkulla samkommuns missbrukarvård år 2009

§ 18 Anhållan om verksamhetsbidrag/ Finlands svenska socialförbund

§ 19 Konfidentiellt: Anhållan om sysselsättningsstöd

§ 20 Inköp av bil till hemvården

§ 21 Befattningsbeskrivning; köksbiträde

§ 22 Praktikantplatser till Sunnanberg sommar 2009

§ 23 Till kännedom

§ 24 Nuläget inom äldreomsorgen

§ 25 Yttrande över Promemoria angående nya regler om personlig assistent i handikappslagstiftningen

§ 26 Tjänstemannabeslut/Äldreomsorgschef

§ 27 Tjänstemannabeslut/ socialsekreterare

§ 28 Överskridningar 2008

Jan Salmén, vice ordförande

(3)

Protokolljustering:

§ 12 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn till antalet närva- rande.

---

§ 13 PROTOKOLLJUSTERARE

I tur att justera protokollet är Nina-Marie Carlson och Eivor Eliasson.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Nina-Marie Carlson och Eivor Eliasson.

Justering sker 13.3.2009 kl 8:30 på socialkansliet.

---

§ 14 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan fastställdes oförändrad ---

(4)

Protokolljustering:

§ 15 ARBETSGRUPPENS BEGÄRAN OM KOMPLETTERINGAR AV UPPGIFTER Soc.oms.n. 26.8.2008

§ 67

Kommunstyrelsen har genom beslut 141 §/17.3.2008 tillsatt en arbets- grupp för översyn av kommunens verksamheter. Arbetsgruppens uppgifter är i huvudsak följande: revidering av förvaltningsstadgan, översyn av alla verksamheters organisation samt översyn av kommunens driftskostnader.

Nämnderna ombeds redogöra för följande sedan omorganiseringen 1.1.2003:

- driftsutvecklingen i euro - personalförändringar - verksamhetsförändringar

- samarbete mellan nämnder eller utomstående - köp av tjänster utifrån

- omfördelning av uppgifter och resurser, såväl pengar som personal - vad i verksamheten som är utöver lagens krav

- analys av processerna

Arbetsgruppen har bett om att få underlaget senast den 29.8, men på grund av personalbrist och sommarsemestrar är detta inte möjligt att upp- fylla.

Mer information i ärendet ges under mötet.

(bilaga) Förslag:

Social- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet efter diskussion och ger vidare direktiv till tjänstemännen för fortsatt behandling.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

______________________________________

Soc.oms.n. 24.9.2008

Socialsekreteraren och äldreomsorgschefen har sammanställt och redo- gjort för de efterfrågade uppgifterna enligt bilaga.

Förslag:

Social- och omsorgsnämnden diskuterar ärendet och sänder det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag. Bilaga till protokollet.

______________________________________________________

(5)

Protokolljustering:

Soc.oms.n. 10.3.2009

Arbetsgruppen för kommunens översyn har bett om att få vissa komplette- ringar av den utvärdering som social- och omsorgsnämnden lämnade tidi- gare.

(bilagor) Förslag:

Social- och omsorgsnämnden beslutar att skicka bilagorna som komplette- rande redogörelse till kommunstyrelsen.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag. Bilaga till protokollet.

____________

(6)

Protokolljustering:

§ 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2008 Soc.oms.n. 10.3.2009

I verksamhetsberättelsen ska budgeten år 2008 utvärderas. Socialsekrete- raren och äldreomsorgschefen har uppgjort förslag till verksamhetsberät- telse för år 2008. (bilaga)

Förslag:

Social- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och be- slutar översända den till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag. Bilaga till protokollet.

____________

(7)

Protokolljustering:

§ 17 KÅRKULLA SAMKOMMUNS MISSBRUKARVÅRD ÅR 2009 Soc.oms.n.10.3.2009

Sedan år 2007 är inte Saltvik med i Kårkulla samkommuns årsavgiftssy- stem. Nu har Saltvik skriftligen getts möjlighet att ånyo ansluta sig till sy- stemet.

Pixneklinken kan som Svenskfinlands enda anstaltsvårdsenhet erbjuda al- koholmissbrukare vård på svenska.

De kommuner som erlägger en årsavgift till Kårkulla samkommun kan se- dan fritt anlita Pixnekliniken för att erhålla anstaltsvård. För närvarande ut- gör avgiften 2,60 €/år för varje svenskspråkig kommunmedlem.

De kommuner som inte är med i avgiftssystemet kan välja att utfärda be- talningsförbindelse för varje klient och betalar då en vårdavgift som år 2009 uppgår till 190 €/dygn.

I avgiftssystemet ingår följande service gratis, medan övriga kommuner be- talar 190 €/dygn

- Gratis deltagande för klienter i uppföljningsveckoslut eller motsvarande på Pixnekliniken.

- Gratis deltagande för anhöriga och närstående för öppenvårdssamtal och anhörigveckoslut på Pixnekliniken.

- Gratis deltagande för klienter i individuella öppenvårdssamtal på Pix- nekliniken (kommuner som betalar dygnsprisavgifter debiteras 75 € per påbörjad 1,25 timme mottagningstid.)

Om Saltviks kommun väljer att ingå i årsavgiftssystemet skulle den totala kostnaden för år 2009 vara 4548 €, uträknat enligt ÅSUB:s uppgifter om kommuninvånare per den 31.12.2008. För 2009 finns 3700 € budgeterat för Pixne.

Socialsekreterarens förslag:

Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att erlägga årsavgiften till Kårkulla samkommun med motiveringen att kostnaderna för missbrukarvården år 2008 steg drastiskt jämfört med föregående år, vilket tyder på ett ökat behov.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

____________

(8)

Protokolljustering:

§ 18 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG/ FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND Soc.oms.n. 10.3.2009

Finlands svenska socialförbund är en ideell finlandssvensk organisation vars målsättning är att sammanföra svenskspråkiga tjänstemän, beslutsfat- tare och andra intressenter inom socialskyddet i Finland. Idag har FSSF ca 350 personmedlemmar och åtta organisationsmedlemmar, vilka represen- terar kommunanställda och beslutsfattare. Förbundet utgör en viktig refe- rensram för tjänstemännen inom den sociala sektorn särskilt med tanke på de små kommunerna, i vilka de anställa inom den sociala sektorn ofta ar- betar ganska ensamma. Förbundet erbjuder svenskspråkiga utbildningstill- fällen och kurser. För medlemmar är deltagaravgiften 10-20 % lägre än för övriga.

Penningautomatföreningen stöder förbundets verksamhet, men en viktig del är dock kommunernas bidrag. FSSF anhåller om ett bidrag från kom- munen, förslagsvis 2 cent/invånare.

Socialsekreterarens förslag:

Social- och omsorgsnämnden beviljar FSSF ett bidrag för år 2009 om 35 €, vilket motsvarar ca 2 cent per invånare i Saltvik. (Medlen tas från konto SOCK övriga kostnader 1299)

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

____________

(9)

Protokolljustering:

§ 19 KONFIDENTIELLT: ANHÅLLAN OM SYSSELSÄTTNINGSSTÖD Soc.oms.n. 10.3.2009

(10)

Protokolljustering:

§ 20 INKÖP AV BIL TILL HEMVÅRDEN Soc.oms.n. 20.1.2009

Äldreomsorgschefen håller tillsammans med personal från hemvården på att utreda vilken bil som bäst motsvarar behovet för hemvården.

Utredningen presenteras bättre vid mötet.

På grund av långa leveranstider behöver bilen beställas snarast.

Äldreomsorgschefens förslag:

Delges på mötet.

Beslut:

Ragnvald Grönlund föreslog att en Ford C-max 2,0 införskaffas under för- utsättning att kostnaderna hålls inom den givna ramen.

Ragnvald Grönlunds förslag fick understöd av Bror Lundberg.

Jan Salmén föreslog att en Ford C-max 1,6 införskaffas.

Förslaget vann inget understöd.

Social- och omsorgsnämnden beslöt därmed att en Ford C-max 2,0 inför- skaffas.

Bilaga till protokollet.

_________________________

Soc.oms.n 10.3.2009

Efter social- och omsorgsnämndens senaste möte har det kommit till kän- nedom att Finlands regering i en proposition har föreslagit att momsen på bilskatten ska slopas 1.4.2009 och i stället höjs bilskatten med 22 %.

Detta innebär att kommunerna har fått och får avdrag eller återbäring på momsen men får inte dra av bilskatten.

Detta medför att bilen som social - och omsorgsnämnden beslöt att bestäl- la 20.01.2009 troligen kommer att kosta ca 26 100 €.

Det är 25 000 € budgeterat för bilen.

Bilen är redan beställd.

Äldreomsorgschefens förslag:

Social- och omsorgsnämnden antecknar information till kännedom.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.

_________________

(11)

Protokolljustering:

§ 21 BEFATTNINGSBESKRIVNING; KÖKSBITRÄDE

Soc.oms.n 10.03.2009

Enligt kommunens förvaltningsstadgan §59 godkänns befattningsbeskriv- ningen av det organ som befattningen underlyder.

Äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till befattningsbeskrivning för den nya befattningen.

(bilaga)

Äldreomsorgschefens förslag:

Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till befattningsbeskriv- ning för köksbiträde enligt bilaga.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag. Bilaga till protokollet.

____________

(12)

Protokolljustering:

§ 22 PRAKTIKANTPLATSER TILL SUNNANBERG SOMMAR 2009 Soc.oms.n 10.03.2009

Tidigare somrar har Saltviks kommun erbjudit unga personer att prova på vårdarbetet på Sunnanberg vårdhem, med en arbetstid om 4h/dag. Detta har varit positivt för såväl klienter som personal och ger en möjlighet för ungdomar att komma in i arbetslivet. Praktikanterna har varit en resurs i det dagliga vårdarbetet där de t.ex. har hjälpt till vid frukostservering men även kunnat erbjuda de boende aktivering såsom t.ex. högläsning, spel och utevistelse.

Enligt avtalet är minimi lönen för sommararbetare 50% av den grundlön som betalas för arbetet enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Sommaren 2008 betalade Saltviks kommun 65% av den uppgiftsbasera- de grundlönen för vårdbiträde till praktikanterna på Sunnanberg vårdhem.

65% av grundlönen för ett vårdbiträde är idag 1.192,76€. Med en arbetstid på 20h/vecka blir månadslönen 623,69€. Därtill kommer sociala kostnader om 6,5% för personer under 18år eller 23.60% för de som är äldre..

Äldreomsorgschefens förslag:

Social- och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda en månads praktikant- plats vardera för två unga personer sommaren 2009. Månadslönen fast- ställs till 623,69€ och därtill kommer sociala avgifter om ca 6,5%.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

____________

(13)

Protokolljustering:

§ 23 TILL KÄNNEDOM Soc.oms.n 10.3.2009

- Plan för socialvården 2009-2013 (Ålands landskapsregering) - Klientombudsmannens redogörelse år 2008

- Ålands omsorgsförbunds förslag till bokslut för år 2008

- Anhörigstöd- kartläggning och plan för förbättrat stöd till missbrukarnas anhöriga (Ålands landskapsregering)

- Justering av utkomststödets grunddelar fr.o.m. 1.2.2009 (Ålands land- skapsregering)

- Folkhälsans familjerådgivnings verksamhetsberättelse 2008 - Erbjudande om köp av tjänster, korttidsvård från Villa Gustava - Skrivelse från DUV

- Rädda Barnen rf:s kvalitativa barnskyddstjänster, prislista Förslag:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

____________

(14)

Protokolljustering:

§ 24 NULÄGET INOM ÄLDREOMSORGEN Soc.oms.n 10.3.2009

Nämnden blir informerad om äldreomsorgens samt kostservicens nuläge under mötet.

(Bilaga)

Äldreomsorgschefens förslag:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.

_____________

(15)

Protokolljustering:

Dnr: 11/2009

§ 25 YTTRANDE ÖVER PROMEMORIA ANGÅENDE NYA REGLER OM PERSONLIG ASSISTENT I HANDIKAPPSLAGSTIFTNINGEN

Soc.oms.n. 10.3.2009

Landskapsregeringen begärde i höstas utlåtande gällande föränd- ringar i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Social och omsorgsnämnden gav då ett yttrande i ärendet. De ändringar som förslaget gällde var rätten till tolkservice och dagverksamhet. I den remissrundan ingick dock inte den senaste ändringen i handi- kappservicelagen som gäller rätten till personlig assistent. Den änd- ringen skickades till riksdagen den 10 oktober, d.v.s. efter det att landskapsregeringens lagförslag skickats på remiss. Riksdagen har antagit lagen 10.12.2008.

Med hänvisning till ovanstående har landskapsregeringen begärt in tilläggsuppgifter från kommunerna till den del lagen gäller personliga assistenter och vilka konsekvenser det medför för kommunerna.

Ålands kommunförbund har initierat ett samarbete med kommunerna i frågan för att få en så komplett bild som möjligt av behovet och de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna. Därav har en referensgrupp träffats och diskuterat ärendet tillsammans med förbundsdirektören.

Socialsekreterarens förslag:

Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att omfatta Ålands kommunförbunds förbundsdirektörs utlåtande.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

____________________

(16)

Protokolljustering:

§ 26 TJÄNSTEMANNABESLUT/ÄLDREOMSORGSCHEF Soc.oms.n. 10.3.2009

Tjänstemannabesluten delges under mötet Äldreomsorgschefens förslag:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom Beslut:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom.

___________________

(17)

Protokolljustering:

§ 27 TJÄNSTEMANNABESLUT/ SOCIALSEKRETERARE Soc.oms.n 10.3.2009

Tjänstemannabesluten delges under mötet Socialsekreterarens förslag:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom Beslut:

Social- och omsorgsnämnden antecknar informationen till kännedom ______________________

(18)

Protokolljustering:

§ 28 ÖVERSKRIDNINGAR 2008 Soc.oms.n. 10.3.2009

Ålands omsorgsförbunds totala ram var 249.000 €. Då preliminär slutre- glering erhölls uppgick kostnaderna till 255.514,09 € vilket betyder att ra- men överskridits.

Ålands omsorgsförbund äskade inför budget 2008 om 10.000 € mer än den av kommunstyrelsen godkända ramen.

Socialsekreterarens förslag:

Social- och omsorgsnämnden beslutar översända ärendet till kommunsty- relsen för godkännande.

Beslut:

Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

___________________

(19)

Protokolljustering:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 15-17, 19-20, 23-28

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu- nallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 12-14, 18, 21-22

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg- ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Socialnämnden i Saltvik Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda- gen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(20)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättel- seyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:.

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 Mariehamn Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be- slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

forts.

(21)

Protokolljustering:

BESVÄRSANVISNING, forts

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm- nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :