• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

    P R 

Sty O T

relse T O K

en 0   K O L

 

05 20 L L      

013 

 10.066.2013

(2)

 

FÖREDRAGNINGSLISTA  05/2013   

Tid: 10.06.2013 kl. 17.00    Plats:  Inveon, Lundagatan 8   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 

4 §  RAPPORT FRÅN PROJEKTET LÄTTLÄST 

5 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 2013  6 §  STUDIEPLATSER I KOMPLETTERINGSANSÖKAN 

7 §  RAPPORTER FRÅN RESOR UTOMLANDS  8 §   ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET 

9 §  RAPPORT FRÅN UTVECKLANDE AV ELEVKÅRSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2012‐2013  10 §  GODKÄNNANDE AV BORGÅ STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 

                 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

         

MAGNUS BJÖRKLUND  Magnus Björklund  Ordförande 

   

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

   

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

 

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det  skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto‐

kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och  kungörs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Juha Elo och Anita Spring utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 12.06.2013 på samkommunens  officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 11.06.2013  på samma tavla. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna  att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan  därmed verkställas. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.5 

    

 

4 §  RAPPORT FRÅN PROJEKTET LÄTTLÄST   

Ett modersmålsbaserat projekt som stöder lärarna i deras arbete med att producera undervis‐

ningsmaterial har läsåret 2012‐2013 genomförts enligt styrelsens beslut. Rapport bifogad. Pro‐

jektets workshoppar har fått god feedback av de lärare som deltog och resultatet har entydigt varit  till nytta för yrkesinstitutets studerande. 

 

SM   Förslag: Rapporten från projektet Lättläst antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: Förslaget godkänns.   

(6)

 

5 §  ANTAGNING AV STUDERANDE TILL GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 2013   

Ansökning till grundläggande yrkesutbildning sker via gemensam ansökan i Andatas‐systemet. Sy‐

stemets antagningsförslag finns tillgängligt för upprätthållarna fr.o.m. 11.6.2013  kl. 8.00. I förslaget  har studerande rangordnats för antagning enligt förordningen om antagning av studerande. Antag‐

ningsförslaget finns alltså inte tillgängligt vid styrelsens sammanträde. 

 

Eftersom antagningsförslaget baserar sig på antagningsförordningen är upprätthållarens möjlighet‐

er att göra ändringar, t.ex. prioritera sökande från den egna regionen, ytterst små. 

Upprätthållaren kan besluta om huruvida man antar studerande från reservplats eller inte. Stu‐

derande på reservplats har inte alltid Inveon som första ansökningsalternativ och risken för studie‐

avbrott på grund av motivationssvårigheter är större än i gruppen som direkt får en studieplats. 

 

Resultatet av antagningen kan meddelas de sökande 13.6.2013. Antagningsbrev postas från Inveon  12.6 som I‐klass post. Namnen skickas till Borgåbladet och Östra Nyland fritt för publicering 13.6. 

Antagningsresultatet publiceras inte på yrkesinstitutets webbsida. 

 

SM   Förslag: Rektor ges fullmakt att anta studerande till grundläggande yrkesutbildning i alla utannon‐

serade grupper enligt antagningsförslaget från Andatas. Studerande på reservplats antas alltid om  platsen gäller deras första ansökningsalternativ och i övriga fall enligt studiehandledningens re‐

kommendationer. Sökande som ansökt om studieplats direkt till Inveon efter avslutad gemensam  ansökan kan antas till tomma platser enligt rektors prövning. 

 

 Beslut: Förslaget godkänns.   

(7)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.7 

    

 

6 §  STUDIEPLATSER I KOMPLETTERINGSANSÖKAN   

I kompletteringsansökan kan upprätthållaren annonsera tomma studieplatser. Styrelsen har i maj  fattat ett principbeslut om att studerande antas till alla de grupper som annonserades i den egent‐

liga ansökan och att restplatser marknadsförs via kompletteringsansökan. Det slutliga antalet möj‐

liga platser i kompletterinsansökan klarnar då antagningsförslaget har kommit till upprätthållaren. 

 

SM   Förslag: Samtliga studieplatser som återstår efter antagningen 12.6.2013 annonseras i komplette‐

ringsansökan. Ett undantag kan göras för grundskolbaserad grundexamen i visuell framställning om  de lediga platserna är högst 2 st. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(8)

 

7 §  RAPPORTER FRÅN RESOR UTOMLANDS   

Styrelsen beviljade lärare och personal inom Inveon teknik och Inveon Service rätt att resa utom‐

lands (Stockholm respektive Tallinn) tillsammans med studerande. Reserapporter har lämnats in  enligt bilaga. 

 

SM   Förslag: Rapporterna från lärarna inom Inveon Teknik och Inveon Service antecknas för kännedom. 

 

 Beslut: Förslaget godkänns.   

(9)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.9 

    

 

8 §   ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET   

Lektor Maria Fagerstedt ansöker om prövningsbar tjänstledighet utan lön för tiden 1.8.2013–

31.7.2014 enligt bilaga. Fagerstedt har varit familjeledig till början av april 2013 då hon återvände  till sin tjänst som lektor i engelska. 

 

SM   Förslag: Maria Fagerstedt beviljas tjänstledighet utan lön för tiden 1.8.2013–31.7.2014.   

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(10)

 

9 §  RAPPORT FRÅN UTVECKLANDE AV ELEVKÅRSVERKSAMHETEN LÄSÅRET 2012‐2013   

Rektor har beviljat lektor Mikael Kulju en timresurs (3 h/vecka under läsårets 38 veckor) för att  stöda elevkåren till aktivitet i form av både trivselbefrämjande arrangemang och i dess förmåga att  tillvarata studerandes intressen (rektors beslut 264/2012 13.8.2012). Kulju har 3.6.2013 lämnat in  sin rapport över utvecklingsarbetet (bilaga).  – Eftersom Kulju i sin rapport citerar text som hänvisar  till material som samarbetsorganet haft till sitt förfogande bifogas ytterligare två dokument: rektors  brev till elevkåren efter samarbetsorganets första behandling och elevkårens svar. Dessutom bifo‐

gas rektors lista över uppgifter som elevkåren ombads sätta i en årsklocka för att lättare kunna  sköta sin uppgift som studerandes intressebevakare. Något program/årsklocka har inte inkommit  ännu då styrelsens föredragning postas. 

Rektor har vid några tillfällen talat med representanter för elevkåren på deras initiativ. Dessa har  varit nöjda med stödet till elevkåren under höstterminen men efterlyste mera aktivitet från kon‐

taktlärarens sida i början av vårterminen. Efter detta sammankallade rektor ett möte mellan elev‐

kårens ordförande och kontaktlärare. Mötet hölls 25.2 med målet att åtminstone säkra att nya re‐

presentanter till yrkesteamen utses i demokratisk ordning.  

De elevkårsaktiva erbjöds också en möjlighet att få en studievecka valfria studieprestationer god‐

kända i sin examen om de planerar och förverkligar ett fungerande arbetssätt för elevkåren i fram‐

tiden. Ingen studerande har anhållit om att få sådan prestation godkänd även om det hade varit  helt möjligt att uppnå med stöd av en vuxen. 

Rektor måste konstatera att den resurssatsning som 2012‐2013 gjorts på att stöda elevkåren till ett  systematisk och demokratiskt arbetssätt inte givit önskad utdelning. Inför nästa läsår måste arbetet  fortsätta men bör organiseras på ett annat sätt och med annan personal. 

 

SM   Förslag: Kontaktlärare Mikael Kuljus rapport samt kompletterande bilagor från rektor antecknas för  kännedom.   

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

       

   

(11)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.11 

    

 

 

10 §   BORGÅ STADSFULLMÄKTIGES BESLUT   

Stadsfullmäktige har 29.5.2013 behandlat ärendet ”STRATEGISK ALLMÄN PLAN PÅ 

LOKALITETSLÖSNINGAR INOM YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET I BORGÅ STAD” vilket be‐

handlar förslaget att skapa nya lokaliteter för andra stadiets yrkesutbildning i Borgå och också lösa  utmaningar vilka hör ihop med västra enhetsskolan och Strömborgska skolan. 

 

FULLMÄKTIGES BESLUT OCH ARBETSGRUPPENS RAPPORT KOPIERAS INTE UTAN HITTAS PÅ  ADRESSEN: http://porvoo01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames   

Ur fullmäktiges föredragningslista framgår bland annat följande: 

 

”Ur Borgå stads synvinkel ska ärendet undersökas med tanke på planläggningen och mar‐

kanvändningen samt med tanke på kvaliteten i och utvecklingen av utbildningen samt ut‐

vecklingen av näringslivet. Borgå stad ska med sina åtgärder ansvara för och främja utveck‐

lande av kvaliteten i utbildningsanordnarnas utbildning i regionen så att dessa anordnare  kan utbilda tillräckligt med arbetskraft av hög kvalitet för både stadens egna behov och nä‐

ringslivets behov i regionen nu och i framtiden. Lokalerna används dagligen av totalt cirka 3  500 studerande på ungdomsstadiet och inom vuxenutbildningen samt av personalen i läro‐

anstalterna vilket ökar ärendets betydelse med tanke på användningen av lokalerna. 

 

I Borgå finns fyra parter som anordnar yrkesutbildning på andra stadiet: Itä‐Uudenmaan  koulutuskuntayhtymä Amisto, Inveon, dvs. Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Ny‐

land, Point College samt Yrkesinstitutet Prakticum. 

 

Alla anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet i Borgå stad planerar betydande lokala  lokal‐ och fastighetsutvecklingsprojekt med anknytning till anordnande och utveckling av  utbildningen. I praktiken förutsätter alla projekt också Borgå stads medverkande genom  planläggning, markpolitik och ägarpolitik. Staden har också behov som gäller stadens egen  serviceproduktion, stadsutveckling och stadsplanering. Dessa behov har flera berörings‐

punkter med lokalfrågor inom yrkesutbildningen. 

 

Arbetsgruppen har kunnat använda uppgifterna om de nuvarande dimensioneringarna av  lokaler för yrkesutbildning samt om de kommande lokalbehoven, och arbetsgruppen har  dessutom bekantat sig med olika utbildningsanordnares projektplaner för sina möjligheter  att bygga ut. Arbetsgruppen har också kunnat använda en utredning om vilka verksam‐

hetsmässiga, tekniska och ekonomiska möjligheter den nuvarande Porvoo International  Colleges fastighet har för att fungera som enhetsskola som lämpar sig för grundläggande  utbildning samt en slutrapport av arbetsgruppen för Västra Enhetsskolan. I arbetsgruppens  slutrapport konstateras det att Porvoo International Colleges fastigheter lämpar sig för  godkända planer som gäller enhetsskolan och att en ändamålsenlig storlek på enhetsskolan  som dessa fastigheter bildar är 400‐460 elever. 

 

Utifrån det existerande materialet har arbetsgruppen identifierat tre olika alternativ för  uppkomsten av en campushelhet eller flera campushelheter för yrkesutbildningen i Borgå  stads område. 

 

(12)

 

a) Detta alternativ gäller att bygga lokaler för Inveon och Prakticum i Kungsporten och för  Point College på Styrmansvägen vid utbyggnaden av Amisto. Vid detta alternativ uppstår  två separata campus. 

   

b) Detta alternativ gäller att bygga gemensamma lokaler för Inveon, Point College och  Prakticum i Kungsporten och att bygga ut Amisto på Styrmansvägen. Vid detta alternativ  uppstår också två separata campus. 

 

c) Detta alternativ gäller att man bygger egna lokaler för Inveon och Point College på Styr‐

mansvägen samtidigt som man bygger ut Amisto. Vid detta alternativ uppstår ett gemen‐

samt campus. 

 

Vid varje alternativ har man också utgått från att man stegvis avstår från att använda Point  Colleges fastighet, Pomo‐huset samt Inveons nuvarande lokaler som undervisningslokaler  inom yrkesutbildningen. 

 

Arbetsgruppen anser att det inte finns något fjärde alternativ där nuläget bibehålls och man  inte gör något, eftersom varje anordnare av yrkesutbildning i Borgå stads område har nöd‐

vändiga och akuta lokalbehov. Man ska utarbeta en tidtabell för de investeringar som gäller  dessa lokalbehov och komma i gång med dem inom de närmaste åren. Olika anordnare av  yrkesutbildning har oändamålsenliga lokaler eller lokaler som är i dåligt skick vilket redan  nu påverkar yrkesutbildningens regionala dragningskraft och utvecklingsmöjligheter. Därtill  har regionförvaltningsmyndigheterna ålagt staden att undersöka en snabb lösning på att  renovera eller ersätta Strömborgska skolans lokaler.” 

 

Stadsstyrelsen i Borgå föreslog för stadsfullmäktige i Borgå: 

”Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 8 (Glad, Grönman, Jalonen,  Nuutti, Oksanen, Tölkkö, Virkki, Välimäki) ‐ 5 (Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, von  Schoultz) föreslå stadsfullmäktige att lokalitetsfrågan inom yrkesutbildningen på andra sta‐

diet avgörs enligt modellen för en campus som anges i utredningen. 

 

Stadsstyrelsen beslutade sända den av stadsfullmäktige godkända riktlinjen till utbildnings‐

anordnarna för godkännande. Efter att utbildningsanordnarna har godkänt riktlinjen inleds  detaljerade utredningar som gäller markanvändningen, planläggningen, ekonomin och öv‐

riga frågor. 

 

Beslutet skickas till undervisnings‐ och kulturministeriet för kännedom.” 

 

Stadsfullmäktige har enligt uppgift efter omröstning godkänt stadsstyrelsens beslutsförslag, pro‐

tokollet är ej ännu justerat. 

Stadens officiella meddelande i ärendet har inte ännu nått samkommunen, om förfrågan anländer  före styrelsens möte kan man i styrelsebehandlingen sträva efter att formulera samkommunens  officiella ställningstagande. Om förfrågan inte har anlänt före styrelsemötet kan behandlingen  vara inledande och formulera de aspekter som bör belysas i samkommunens ställningstagande. 

 

Samkommunens representanter har till arbetsgruppens rapport fogat ett eget ställningstagande  där man önskar att alternativet med en etablering i Kungsporten i en mer svenskdominerad kon‐

stellation fortfarande kunde utredas parallellt och också förverkligas om den är minst lika funkt‐

ionell och ekonomiskt rationell som etableringen vid Styrmansvägen. 

(13)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.13 

    

 

 

I princip möjliggör samtliga alternativ samtliga alternativa kommande organisationslösningar om  också styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab beslutat att inte delta i det av  stadsfullmäktige valda alternativet. Om beslutet är slutligt kan det avspegla sig i organisationslös‐

ningen i framtiden. 

Då det gäller Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nylands och Inveons behov av nya lokali‐

teter är behovet både akut och odiskutabelt. Samkommunen har redan för flera år sedan konsta‐

terat att nuvarande lokaliteter är både splittrade och i relativt dåligt skick och av denna orsak an‐

sökt om en tomt i Kungsporten av Borgå stad. Styrelsen har också beslutat att underhållet av nu‐

varande utrymmen därmed inte är högt prioriterat och att alla resurser skall riktas in på att skapa  nya lokaliteter för Inveon, för en ny pedagogisk lösning, en ny tidsenlig undervisningsmiljö där yr‐

kesutbildningen kan fortsätta att förkovras. 

Inveons dragningskraft är beroende av ett flertal faktorer, lokaliteterna inte att förakta. 

Det är naturligtvis beklagligt att frågan inte kunnat skötas enligt samkommunens initiativ och en‐

ligt samkommunens tidtabell. Samkommunen är dock beroende av Borgå stads tomt, Borgå stads  välvilja i detaljplaneändringarna gällande tomten i Haiko och centrumkvarteret för att minimera  finansieringsdelen då planerna förverkligas. 

I brandsyner och arbetsplatsutredningar har konstaterats olägenheter och utmaningar vilka är  svårlösta men av allt att döma måste åtgärdas med kort varsel om den lokalitetslösning som  stadsfullmäktige nu förespråkar skjuts på framtiden. 

 

JS  Förslag: Då stadens begäran om utlåtande inte anlänt till samkommunen diskuterar styrelsen  frågan och ger direktiv för vilka faktorer den fortsatta beredningen bör inriktas på. 

 

  Beslut: Styrelsen antecknar stadsfullmäktiges beslut för kännedom. Vid den fortsatta beredningen  önskar styrelsen att man beaktar: 

 Hur påverkas utbildningen i Inveon av den föreslagna placeringen 

 Hur påverkar beslutet samarbetet inom svensk yrkesutbildning 

 Hur påverkar kommande samanvändning av utrymmen det svenska utbudet 

 Är de grundtekniska förutsättningarna tillräckligt dokumenterade 

 Hur kan man i modellen beakta kommande behov av tilläggslokaliteter i en region      med ökande befolkning 

     

 

   

(14)

   

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

 

Datum för sammanträdet 10.06.2013    Styrelsen     

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1‐ 4 och 7   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 5‐ 6, 9‐10    

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse‐

yrkande.  

Paragraferna 5‐ 6, 9‐10   

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet   

(15)

   

       Styrelsen 10.06.2013          s.15 

    

 

 

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för‐

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall  också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på  avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de  kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig‐

heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings‐

sökande i förvaltningsdomstolen.

     

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under