• No results found

Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK)."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 1 (10)

NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293

Delårsrapport

1/1 – 30/6 2010

Faktureringen under perioden uppgick till 3,9 MSEK (3,9 MSEK).

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -3,1 MSEK (-4,2 MSEK)

vilket är en förbättring med 1,1 MSEK (26 %) jämfört med föregående år.

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,04 SEK (-0,07 SEK) /

69 milj aktier.

Det OEM-projekt, som NFO Drives driver tillsammans med ett stort multinationellt företag, löper på enligt plan. Avtalsförhandlingarna är i en slutfas och företagets namn samt mer detaljer kommer att

offentliggöras inom kort.

Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Gunnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvens-

omriktaren NFO Sinus blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla kommande energieffek-

tiviseringsprojekt upp till 15 kW.

Karlskrona Kommun driver flera projekt med energieffektivisering och valde frekvensomriktaren NFO Sinus för att styra pumpar både i råvattensbrunnar i vattenverken samt i reningsverket. Störningsfrihet och möjligheten att installera omriktaren med långa kabelavstånd gav tekniska fördelar framför konventionella lösningar. Installationerna beräknas betala sig snabbt, på mellan ett och två. Fler verk i

kommunen ska energieffektiviseras inom en snar framtid.

Den nyemission som genomfördes av NFO Drives AB under juni månad var mycket framgångsrik och övertecknades med 50%.

Emissionen, som var en företrädesemission, riktade sig i första hand

till befintliga aktieägare och intresset bland dessa var stort. 96% av

alla teckningsrätter med företräde utnyttjades. Det betyder att det

endast blev en marginell tilldelning för de subsidiära tecknings-

rätterna, och bara ett fåtal av de aktieägare, som ville komplettera

med fler akter fick någon tilldelning.

(2)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 2 (10)

Remium har utsetts till Market Maker för NFOs aktie, som handlas på NGM MTF. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investerings- kostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

Åtagandet påbörjas 1 juli 2010.

Vid bolagsstämman i april utsågs en ny styrelse bestående av Svante Carlsson (ordf., omval), Lennart Persson (omval), Ulf Hugmark

(nyval) och Jan R. Nilsson (nyval). Lars Elmberg utsågs till suppleant.

Efter periodens utgång

Säljorganisationen har förstärkts och en säljare med lång inter- nationell erfarenhet har anställts. Han har tidigare arbetat som

säljare och affärsområdeschef för tekniska produkter på både svenska och utlandsägda företag och kommer närmast från ett amerikanskt bolag där han arbetat med försäljning av teknisk utrustning med sjukhus som viktigaste målgrupp.

Den förväntade uppgången i konjunkturen har tagit längre tid än vad man kunde förvänta sig. Samtidigt har många byggprojekt en lång

startsträcka innan det är dags att beställa frekvensomriktare. Därför har uppgången i försäljningen under det andra kvartalet inte varit lika stor som vi har förväntat oss. NFO Drives ser dock ett ökat intresse för bolagets produkter och förhoppningarna på att den reguljära försälj- ningen skall kunna öka är stor.

En tendens som också blir tydligare är att de enskilda offertförfrågningar som kommer in gäller större volymer än tidigare samtidigt som upp- handlingstiden blir längre och längre. Detta beror troligen på att de kunder som upptäckt fördelarna med NFO Drives frekvensomriktare inte nöjer sig med enstaka omriktare utan vill hitta en totallösning för sina problem genom att använda en större andel NFO-omriktare än tidigare.

En stor del av bolagets resurser har fokuserats på att slutföra det viktiga

OEM-projekt som nämnts i tidigare rapporter. Detta arbete har tagit

betydligt längre tid än vad bolaget kunnat förvänta sig. Förväntningarna

är dock väldigt stora på att förhandlingarna skall kunna slutföras inom

mycket kort tid. NFO har säkerställt sin leverenskapacitet till detta

projekt, vilket också kan innebära bättre leveransmöjligheter gentemot

andra kunder.

(3)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 3 (10)

Med den stärkta kapitalbas som bolaget fått med den senaste

nyemissionen har det nu funnits möjlighet att utöka säljkapaciteten i bolaget för att möta det ökade kundintresset, och för att bättre tillvarata de förfrågningar om bolagets produkter som finns. Vi är också över- tygade om att intresset för bolagets produkter kommer att öka betydligt eftersom NFO Drives har klarat de hårda utvärderingskrav som vår stora OEM-kund ställer på sina underleverantörer.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa delårsrapport offentliggörs 2010-11-12

(4)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 4 (10) FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 20100101-20100630

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 6 420 110 78 461 300 -64 388 378 -6 862 851 13 630 181

Kostnader för emission 30 700

Riktad emission 492 400 -492 400

Periodens resultat enligt KKR -3 101 791 -3 101 791

Disp.enligt bolagsstämmobeslut -71 251 000 64 388 149 6 862 851

Utgående balans 6 912 510 7 210 300 -461 929 -3 101 791 10 559 090

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖREGÅENDE ÅR 20090101-20090630 Koncernen (1

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 6 420 110 78 461 600 -55 503 655 -12 076 023 17 302 032

Riktad emission

Kostnader för emission

Periodens resultat enligt KKR -4 237 450 -4 237 450

Disp.enligt bolagsstämmobeslut -12 076 023 12 076 023

Utgående balans 6 420 110 78 461 600 -67 579 678 -4 237 450 13 064 582

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(5)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 5 (10)

RESULTATRÄKNING

(SEK) (1 (1

20100101-

20100630 20090101-

20090630 20100401-

20100630 20090401- 20090630

6 mån 6 mån 3 mån 3 mån

Nettoomsättning 3 869 447 3 943 013 2 205 707 1 688 305

Förändring av lager av färdiga varor 17 568 17 477 7 102 -1 514

Aktiverat arbete för egen räkning 456 504 330 152 180 299 150 948

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

4 343 518 4 290 642 2 393 107 1 837 739

Rörelsens kostnader

Komponenter och förnödenheter -1 577 534 -1 980 006 -1 037 471 -889 093 Övriga externa kostnader -1 801 109 -2 656 171 -755 809 -1 188 785

Personalkostnader -3 058 094 -2 816 115 -1 657 149 -1 409 780

Av/nedskrivningar av immateriella och materiella

anläggningstillgångar -1 014 947 -1 083 079 -511 500 -562 584

Övriga rörelsekostnader 0 -16 798 0 -16 798

-7 451 684 -8 552 169 -3 961 929 -4 067 040

Rörelseresultat -3 108 166 -4 261 527 -1 568 821 -2 229 301

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 27 674 25 444 13 918 13 910 Räntekostnader och liknande resultatposter -21 300 -1 367 -11 301 -691

6 374 24 077 2 617 13 219

Resultat efter finansiella poster -3 101 791 -4 237 450 -1 566 204 -2 216 082 Periodens resultat -3 101 791 -4 237 450 -1 566 204 -2 216 082

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(6)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 6 (10)

BALANSRÄKNING

(SEK) 20100630 20091231 (1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader mm 4 388 681 4 452 483

Patent 582 812 592 858

4 971 492 5 045 341

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 51 679 60 865

51 679 60 865

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 680 849 6 004 561

5 680 849 6 004 561

Summa anläggningstillgångar 10 704 020 11 110 767

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Komponenter och förnödenheter 1 623 269 1 344 222

Färdiga varor 773 525 486 243

2 396 794 1 830 465

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 217 645 1 027 618

Övriga fordringar 931 414 953 658

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 453 081 382 021

2 602 141 2 363 297

Kassa och bank 22 124 3 079 086

Summa omsättningstillgångar 5 021 058 7 272 848

SUMMA TILLGÅNGAR 15 725 079 18 383 615

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(7)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 7 (10)

BALANSRÄKNING

(FORTS.)

20100630 20091231 (1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 912 510 6 420 110

Reservfond 7 210 300 78 461 300

14 122 810 84 881 410

Fritt eget kapital

Fria reserver -461 929 -64 388 378

Periodens resultat -3 101 791 -6 862 851

-3 563 720 -71 251 229

Summa eget kapital 10 559 090 13 630 181

Långfristiga skulder

Checkkredit 404 217 0

Summa långfristiga skulder 404 217 0

Kortfristiga skulder

Kortfristig låneskuld 0 0

Leverantörsskulder 797 608 781 377

Övriga skulder 1 054 514 1 199 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 908 650 2 772 761

Summa kortfristiga skulder 4 761 772 4 753 434

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 15 725 079 18 383 615

Ställda säkerheter 5 000 602 5 086 110

Ansvarsförbindelser Inga Inga

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(8)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 8 (10)

KASSAFLÖDESANALYS

(Enl FAR indirekt metod)

20100101-

20100630 20090101-

20090630 (1

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 101 791 -4 237 450

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,

m.m. 1 338 659 1 423 589

-1 763 132 -2 813 861

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -1 763 132 -2 813 861

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av

varulager -566 328 506 058

kortfristiga fordringar -276 240 27 927

Ökning (+) resp minskning (-) av

kortfristiga skulder 45 735 162 816

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 559 965 -2 117 060

Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar i immateriella

anläggningstillgångar (-) -923 598 -824 773

Bruttoinvesteringar i materiella

Anläggningstillgångar (-) -8 316 -69 864

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -931 914 -894 637

Finansieringsverksamheten

Nyemission (+) 30 700 0

Upplåning/amortering, långfristiga lån (+/-) 404 217 -34 616 Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 434 917 -34 616

Periodens kassaflöde -3 056 962 -3 046 313

Likvida medel vid periodens början 3 079 086 3 479 489

Likvida medel vid periodens slut 22 124 433 176

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(9)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 9 (10)

NYCKELTAL

20100101-

20100630 20090101-

20090630 (1

Omsättning, kr 3 869 447 3 943 013

Rörelseresultat, kr -3 108 166 -4 261 527

Resultat efter finansiella poster, kr -3 101 791 -4 237 450

Bruttomarginal, % -54,10% -80,61%

Rörelsemarginal, % -80,33% -108,08%

Nettomarginal, % -80,16% -107,47%

Justerat eget kapital, kr 10 559 090 13 064 583

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % -25,05% -27,85%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % -25,65% -27,91%

Soliditet, % 67,15% 76,45%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,04 0,00

Räntetäckningsgrad, ggr 146,62 3098,82

Medeltalanställda 8 7

Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr 923 598 824 773 Investeringar matr anläggningstillgångar, kr 8 316 69 864

Vinst per aktie, kr -0,04 -0,07

Vinst per aktie, kr efter fulltecknad konv em - -

Eget kapital per aktie 0,15 0,20

Kvotvärde 0,10 0,10

Genomsnittligt antal aktier 69 125 103 64 201 103

Antalet aktier vid perioden utgång 69 125 103 64 201 103 Antalet aktier vid per utg eft fullteckn konv em - -

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag NFO Control AB och NFO Invest AB.

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(10)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q2, 2010 sida 10 (10)

Definitioner

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen

Nettomarginal

Resultat före skatt i procent av omsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt

Sysselsatt kapital

Eget kapital ökat med räntebärande skulder

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader

Andel riskbärande kapital

Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån som senare konverterats i procent av totala tillgångar.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång

References

Related documents

Övergången till K3 har därför föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat i resultaträkningen för 2013 med 0,7 MSEK och eget kapital för jämförelseåret

Övergången till K3 har därför föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat i resultaträkningen för 2013 med 0,7 MSEK och eget kapital för jämförelseåret

NFO Drives förväntar sig att detta kommer leda till en ökning av försäljningen till De Laval då ett uppdämt investeringsbehov hos bönderna nu ska tillgodoses.. På den

Frekvensomriktaren NFO Sinus blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla kommande energieffektiviseringsprojekt upp till 15 kW..

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.. Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med

 Resultat efter finansiella kostnader, avskrivningar, skatt samt nedskrivningar för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) en minskning med 1,2 MSEK.. Händelser

Därav tog årsstämman 2016 beslut om nya finansiella mål för koncernen, policy för utdelning samt uppdragsmål för den del av SOS Alarm Sverige AB:s verksamhet som avser att

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – mars till 158,6 MSEK (150,5).. Om