• No results found

SKOGSGLÄNTAN II Kumla, Kumla kommun, Örebro län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SKOGSGLÄNTAN II Kumla, Kumla kommun, Örebro län"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Detaljplan för

SKOGSGLÄNTAN II

Kumla, Kumla kommun, Örebro län

UTLÅTANDE (enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 17).

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde och förskola i området Skogsgläntan, Sörby i Kumla kommun.

Området är idag obebyggt och ingår i en detaljplan som antogs 2007 men som nu är i behov av

aktualisering då det ej längre är aktuellt att bygga en ridskola i området. Planen ska också ge möjlighet till nya infrastrukturleder som på sikt ska avlasta rondellen vid Vägtorget och den norra infarten till Kumla centrum.

Tidigare behandling

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 11 september 2014 att en detaljplan skulle upprättas och att samråd skall ske med berörda.

Samråd

Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 25 september t o m den 17 oktober 2014.

Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset.

Granskning

Den 11 december 2014 beslutade miljö- och byggnadsnämnden om utställning av förslaget och att det ska skickas på remiss till berörda.

Utställningstiden var fr.o.m. 2014-12-17 t o m 2015-01-12. Under samma tid var planen också uppsatt på biblioteket och stadshuset.

Planförslaget har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Enligt planförfattarens bedömning finns härutöver inga särskilda personer eller sammanslutningar som kan ha väsentligt intresse av planen.

2015 01 28 SBN 2015/13

(2)

Inkomna synpunkter

Följande sammanställning redovisar inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer.

Externt

Remissinstanser som inte har kommit in med synpunkter redovisas i förteckningen nedan.

Remissorgan Fastighet/

yrkesbeteckning

E.ON Värme

Lantmäteriet

Länstrafiken Örebro Polisen

Posten brev Skanova

Stadsnät Kumla Trafikverket Telenor Eltel Sverige Barn- och

utbildningsnämnden Kommunfastigheter Kommunstyrelsen Kumla bostäder

Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden

Tekniska kontoret Thage Arvidsson

Lilian Edström, sociala rådet Peter Eriksson

Roger Forsberg Per Halldin Bea Scherp M2 Industri- och logistikpartner AB

Transistorn 2

Helen och Niklas Fröberg

Rönnbäret 7

Olga Petushkova

Evgueni Alexandrovich Gontcharov

Rönnbäret 29

Marie Kristina Margareta Hansson

Marcus Tobias Hansson

Rönnbäret 16

Mattias Karlsson

Rönnbäret 17

Remissorgan Fastighet/

yrkesbeteckning

Synpunkter / Godkänner ej

Godkänner

Nerikes Brandkår X

Länsstyrelsen i Örebro län X

Trafikverket X

E.On Elnät Sverige AB X

(3)

Jenny Olsson Angelina Bertling Väinö Sakari Lehtola

Rönnbäret 18

Maria och Stefan Hagsten

Rönnbäret 1

Emma Olsson

Daniel Larsson

Rönnbäret 2

Johan Emdemalm

Maria Vidarsson

Rönnbäret 3

Anna-Lena Rehnberg

Håkan Ingvar Wallin

Rönnbäret 4

Malin Bengtsson

Klas-Ola Kristian Sverkersson

Rönnbäret 5

Eva Linda Maria och

Erik Anders Ernst Eneman

Rönnbäret 6

Johnny Engberg

Rönnbäret 8

Stefan Rönnqvist

Rönnbäret 9

Mattias och Sofia Kristina

Folkesson

Rönnbäret 10

Mathias Lindqvist

Jenny Lundberg

Tranbäret 7

Camilla Irene Malmqvist

Joakim Ernst Weimar Anneflod

Tranbäret 8

Annika och Jan Sjögren

Tranbäret 9

Jimmy Ramström

Pernilla Lindén

Tranbäret 10

Ellinor och Magnus Svedlund

Björnbäret 10

Henrik Lars Rune Forsberg

Elsa Linnea Margaretha

Björnbäret 9

Erik Bengt-Olov Persson

Kumla Ekeby 7:1

Erik Ingemar Pettersson

Kumla Ekeby 7:1

Länsstyrelsen i Örebro län:

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap

10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.

Trafikbuller

Länsstyrelsen anser att riksdagens antagna riktvärden för trafikbuller (proposition 1996/97:53) normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Enligt bullerberäkningar överskrids riktvärdet 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. På plankartan finns en planbestämmelse om skydd mot störningar. Länsstyrelsen anser dock att denna planbestämmelse inte säkerställer att riktvärdet inte kommer att överskridas, eftersom det i detaljplanen inte framgår var det är möjligt att anlägga en uteplats där riktvärdet inte överskrids. Exempelvis skulle ytan där riktvärdet överskrids kunna utgöras av prickad mark.

(4)

Skyddsavstånd industri

Söder om planområdet finns industriverksamhet. Industriverksamheter kan alstra vissa störningar samt vara förenade med risker för olyckor. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen ska kompletteras med uppgifter om vilken typ av industri som ligger söder om planområdet samt vilka störningar den kan ge upphov till. Kommunen kan förslagsvis ta del av företagets miljörapport för att få reda på dessa uppgifter. I planbeskrivningen anges att verksamheterna inom industriområdet ska uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Vidare anges att det i detaljplanen söder om planområdet regleras att verksamheten inte får vara störande för omgivningen samt att bullernivån vid kvartersgränsen inte får överstiga 55 dBA. Denna bullerbestämmelse uppfyller inte Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Länsstyrelsen anser därför att det i detaljplanen inte är tillräckligt utrett om Naturvårdsverkets riktlinjer riskerar att överskridas i planområdet. Länsstyrelsen anser vidare att kommunen ska motivera varför 75 meter är ett tillräckligt skyddsavstånd mellan de planerade bostäderna och industrin, utifrån vilken typ av industri som ligger söder om planområdet.

Råd enligt 2 kap. PBL Trafikbuller

Enligt bullerberäkning är maximalnivån vid område för skoländamål 86 dBA. I planbeskrivningen anges att den allra största delen av utemiljön kommer ligga på baksidan om byggrätten för skola och att skolbyggnaden kommer fungera som en bullerreducerande åtgärd för baksidan, vilket skulle säkerställa en säker och bullerfri miljö för barn och personal. Länsstyrelsen ställer sig frågande till om

skolbyggnaden verkligen kommer att skärma hela den plusmarkerade ytan som ska fungera som barnens utemiljö. Länsstyrelsen anser att kommunen ska utreda om det krävs ytterligare

bullerreducerande åtgärder för att ordna en god utemiljö bakom skolbyggnaden. Länsstyrelsen vill framhålla att barn är särskilt utsatta och särskilt känsliga för buller. Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan och skolan. Dessa miljöer har därför stor betydelse för barnens utveckling och för deras hälsa. Barn väljer inte själva vilken miljö de vill befinna sig i och kan inte heller själva utforma sin närmiljö. Barn i förskolan vistas oftast flera timmar per dag på gården utomhus. Både förskolor och grundskolor har även pedagogiska verksamheter utomhus vilket kräver en bra ljudmiljö. Vid

planläggning finns god möjlighet att utforma en så bra miljö som möjligt för barnen, bl.a. utifrån buller.

Det är ett bra tillfälle att lösa denna fråga vid planläggning och ofta mer effektivt än att tillsynsmyndigheten ska hantera eventuella klagomål i framtiden.

Naturvård

Om skyddade småbiotoper (stenmurar, odlingsrösen m.m.) berörs behöver biotopskyddsdispens sökas hos Länsstyrelsen i god tid innan genomförandet av detaljplanen.

Kommentar:

Under granskningstiden har Kumla kommun låtit göra en förnyad beräkning av trafikbullret längs gatan.

Beräkningen är baserad på nya uppgifter som visar att gatan inte kommer att trafikeras av någon tung trafik. Den nya beräkningen, kombinerat med den i plankartan illustrerade körbanan ger att maxvärdet för buller från gatan hamnar under riktvärdet redan vid skoländamålets användningsgräns, varför inga bullerreducerande åtgärder behövs. Detta överenskoms på möte mellan Kumla kommun och

Länsstyrelsen den 27 jan 2015.

(5)

Sammanfattande kommentarer

Konsekvenserna av förändringarna som beskrivits i planförslaget bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen. De kommentarer som inkommit har framför allt gällt buller inom och utanför planområdet. Genom att korrigera bullerberäkningar och komplettera planhandlingarna med information om förutsättningarna i området så görs bedömningen att planen kan gå vidare till antagande.

Ställningstagande

Med anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande förändringar och kompletteringar att göras i detaljplanen.

Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Utöver dessa förändringar kommer planhandlingarna ändras på följande punkter:

 Nya bullerberäkningar som bättre beskriver trafiksituationen inom planområdet

 Komplettera planbeskrivningen med information om buller och trafik

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att detaljplaneförslaget antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 27 §.

Kumla 2015-02-11

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ida Andersson

Fysisk planerare

References

Related documents

Personer som väljer att inte ha barn blir positionerade som avvikande i samhället samtidigt som deras avvikande position osynliggörs då de inte tas på allvar och anses av omgivningen

Nuläge, dygnsekvivalent ljudnivå som 2 meter över mark vid år 2016, sammanlagt bidrag från väg- och spårvägsbuller. (Beräkning nr: 3201

Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig på Kumla kommun hemsida samt Trafikverkets hemsida och delas ut till samtliga järnvägsföretag som tecknar

Trafikverket har i skede samrådsunderlag samrått med Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Örebro kommun, Försvarsmakten,

Då vägen inte går genom området för riksintresset finns ingen risk för fragmentering av området eller direkt påverkan på värdefulla objekt inom området.. I dagsläget

Utöver fåglar finns tre fynd av rödlistade arter inom 200 m från vägen inrapporterade i Artportalen.. Två av dessa är trafikdödade uttrar (NT) som observerats under sommaren

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger tydligt att statsmakten måste inkludera handikapprörelsen i utformningen av