Omsättningstillväxten uppgick till 2,9 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen uppgick till 89,1 MSEK (88,0).

Full text

(1)

motsvarande en ökning om 4,9 procent.

• Nettoomsättningen för kvarvarande produktområden ökade med 36 procent till 20,5 MSEK (15,1).

Omsättningen inom produktområde imagiQ ökade med 122 procent och produktområde Instrument med 1 procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (-0,2)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 MSEK (3,5)

• Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,22 SEK (-0,04)

• Lansering av nya STILLE Diamond SuperCut

Helåret 2013

• Omsättningstillväxten uppgick till 2,9 procent i lokala valutor. Nettoomsättningen uppgick till 89,1 MSEK (88,0).

• Nettoomsättningen för kvarvarande produktområden uppgick till 76,2 MSEK (68,7), motsvarande en ökning om 11 procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 MSEK (-1,9)

• Resultatet efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,7 MSEK.

• Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till 0,68 SEK (-0,40)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive försäljning av fastighet om 2,5 MSEK uppgick till -1,7 MSEK (7,0)

• Renodling av verksamheten och försäljning av produktlinjen Sonesta till ADDvise Lab Solutions (publ). Som en konsekvens av renodlingen belastades resultatet med omstruktureringskostnader om totalt 1,5 MSEK.

• Resultateffekten av försäljningen av fastighet och produktområde Sonesta uppgick till 6,5 MSEK

• Försäljning av fabrikslokal i Eskilstuna och flytt till nya produktionslokaler i Torshälla

• Globalt distributionsavtal tecknat med GE Healthcare

Efter årets utgång

• STILLE tecknar globalt avtal med Philips Healthcare kring marknadsföring och försäljning

• Styrelsens föreslår utdelning om 1,00 SEK (0) per aktie.

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. STILLE grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLE AB är listat på First North med Remium AB som Certified adviser och likviditetsgarant.

STILLE Diamond SuperCut

(2)

VD Kommentar

Nya renodlade STILLE visar tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen inom våra två produktområden;

Instrument och imagiQ ökade under det fjärde kvartalet med 36 procent till 20,5 MSEK (15,1). För helåret 2013 ökade försäljningen inom dessa kvarvarande produktområden med 11 procent till 76,2 MSEK.

Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,0 MSEK. Årets nettoresultat exklusive omstruktureringskostnader tagna i det tredje kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (-1,9).

Resultatet påverkades positivt av försäljningen av Sonesta, men likväl av försäljningstillväxt och sänkta omkostnader.

Bruttomarginalen påverkades negativt under året av produktionsomställning och kostnader hänförliga till flytt till nya lokaler, samt på grund av högre kostnader av engångskaraktär inom produktområde imagiQ. Flytten till nya lokaler belastade resultatet under kvartalet med 1,0 MSEK.

Vi antog en ny strategi för drygt två år sedan. Mål- sättningarna var i korthet att skapa lönsam tillväxt i STILLE genom att utveckla och omstrukturera instrumentaffären mot kirurgiska tillväxtmarknader, genom förnyade satsningar på produkt- och affärsutveckling samt renodling och lönsamhetsfokus. Idag är STILLE renodlat med en konkurrenskraftig produktmix som möter efterfrågan, sänkt kostnadskostym och med stöd av intensifierade marknadssatsningar och breddade säljkanaler växer vi med lönsamhet. Vår soliditet har successivt förstärkts och uppgick vid årsskiftet till 66,3 procent (57,2). Styrelsen i STILLE föreslår därför en utdelning om 1,00 kronor per aktie.

imagiQ

Under året ökade försäljningen inom produktområdet med 44 procent till 33,5 MSEK. I det fjärde kvartalet ökade försäljningen med över hundra procent, balanserat på flera marknader och från fler större kunder. Tillväxten under året har drivits av en underliggande marknadstillväxt, ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och förnyade partneravtal.

Vi möter efterfrågan främst inom marknaden för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. En studie publicerad i Lancet under hösten 2013 beskriver benartärsjukdom, eller PAD, som pandemisk med mer än 250 miljoner drabbade. Tillväxttakten är tvåsiffrig och behandlingen av de svårast sjuka patienterna sker numera uteslutande genom endovaskulär kateterkirurgi. Vår nya produktportfölj som introducerades under 2012 möter denna efterfrågan, och globalt genomförs nu mer än 12 miljoner endovaskulära kirurgiska ingrepp. Den största patientgruppen finns i USA där mer än 50 procent av procedurerna genomförs på privata dagkirurgikliniker på grund av gynnsamma ersättningsformer.

Vi fortsatte den globala introduktionen av vår nya produktportfölj under året. Studier genomfördes i USA som bekräftade att vårt operationsbord imagiQ2 skapar förutsättningar att sänka den farliga röntgenstrålningen i samband med endovaskulär kirurgi med upp till 20 procent, relativt konventionella bord. Vi satte därmed branschens nya standarder, helt i linje med de internationella myndighetskrav som syftar till att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården. Vår nya produktportfölj skapar förutsättningar att behandla patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med lägre röntgenstrålning, bättre röntgenbildkvalitet och med högre vårdeffektivitet.

Under året tecknade vi globalt avtal med GE Healthcare och strax efter periodens utgång även med Philips Healthcare.

Med stöd av dessa och ytterligare nya distributionskanaler har vi breddat vår affär och tagit marknadsandelar. Under året vann vi en rad viktiga affärer till prestigekliniker i USA, Europa och Japan. Konkurrensen inom marknaden för genomlysningsbord domineras av enklare lösningar i lägre prissegment, och marknaden karaktäriseras av allt högre prispress. STILLEs strategi är att vara marknadsledare inom de marknadssegment vi agerar på genom att erbjuda produkter med tydligt kliniskt mervärde samt den för kunden mest långsiktigt fördelaktiga affärsmässiga lösningen.

Nya renodlade STILLE visar tillväxt

och vänder till vinst

(3)

Philip Siberg

VD och koncernchef

Bruttomarginalen för vår nya produktportfölj har ännu inte nått den nivå som förväntas. Under det fjärde kvartalet inleddes ett omfattande program med kraftfulla satsningar för att förbättra bruttomarginalen, vilket förväntas ge effekt under 2014.

Instrument

Efterfrågan för våra kirurgiska instrument var svag under året, framförallt ute i Europa. Under året minskade försäljningen med 6 procent till 42,8 MSEK. Under det fjärde kvartalet noterades en försiktigt ökad efterfrågan med en tillväxt om 1 procent.

Vi fortsätter att långsiktigt utveckla instrumentaffären med nya tjänster, produkter och särskilt fokus på marknaden för plastikkirurgi. Varje år genomförs över 20 miljoner plastikkirurgiska ingrepp, och vi har några av världens främsta kirurger som ambassadörer som bekräftar att våra instrument leder till bättre procedurer.

Under året tillsattes en ny säljorganisation i Sverige och USA som nu drar växlar på våra ökade marknadssatsningar.

Vi har öppnat dörrarna mot nya tillväxtmarknader såsom Turkiet, Sydamerika och Kina genom nya partneravtal som förväntas ge effekt under från 2014. I Sverige har den inledande lanseringen av bröst- och ortopediimplantat utvecklats väl som komplement till instrumentportföljen.

För 30 år sedan satte STILLE branschstandarden för operationssaxar genom lanseringen av SuperCut- tekniken. Idag säljs kopior av dessa av ett 100-tal aktörer i världen. År 2013 satte vi ånyo den nya standarden genom lanseringen av STILLE Diamond. Vår nya portfölj ger nu kirurgerna saxar med ännu bättre precision och prestanda. Men likväl får sjukhusen sänkt livscykelkostnad, produkter med unika självsmörjande egenskaper och förbättrad motståndskraft mot branschens allt hårdare steriliseringsprocesser som idag sliter hårt på instrument och dess kirurgiska prestanda.

Omstruktureringen av vår instrumentportfölj som inleddes år 2012 har fullföljts genom realiseringen av vår

nya produktionsstrategi. Som ett viktigt led flyttade vi under det fjärde kvartalet ur vår snart 70-åriga fabrik och tillrädde en ny effektiv enhet i Torshälla utanför Eskilstuna.

Flytten kommer påverka resultatet tillfälligt under det första kvartalet 2014, men skapar viktiga förutsättningar att öka volymer och förbättra marginalerna framöver.

USA

Vi fortsätter att satsa på USA-marknaden som står för knappt 40 procent av vår totala försäljning. Under året stationerade jag mig på USA-kontoret för att komma närmare kunderna, öka andelen direktförsäljning och utveckla säljkanaler för långsiktig tillväxt. Vi rapporterar tillväxt i regionen för kvarvarande produktområden med 60 procent under året drivet av ökad direktförsäljning av instrument och efterfrågan för imagiQ.

Framtidsutsikter

De satsningar och förändringar som löpande genomförs i bolaget har alla ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i STILLE. Vår vision och vårt mål står fast - det handlar om att skapa kirurgisk perfektion, för livet. STILLE utvecklar och tillverkar unika produkter till världens främsta kirurger som möjliggör effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.

Så som tidigare har vi dock fortsatt respekt för att vår verksamhet med investeringsprodukter och stort beroende av internationella partners är känslig för svängningar i efterfrågan, vilket gör att vår försäljning kan komma att variera mellan kvartalen.

Stockholm 20 februari 2014 Philip Siberg Verkställande Direktör

(4)

STILLE grundades 1841, och är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Vår vision är att skapa kirurgisk perfektion, för livet. STILLE utvecklar och tillverkar unika produkter till världens främsta kirurger som möjliggör effektivare och säkrare procedurer, och som dessutom hjälper att minska exponeringen av farlig röntgenstrålning.

Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. STILLEs erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Verksamheten bedrivs i två produktområden – Instrument och imagiQ.

Inom produktområde Instrument erbjuder STILLE en komplett portfölj av handsmidda kirurgiska instrument för all öppen kirurgi med särskilt fokus på rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi och ortopedisk kirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort STILLE till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över. Alla STILLE’s instrument säljs med 30-års garanti.

STILLE i korthet

Inom produktområde imagiQ erbjuder STILLE en ny generation av operationsbord för hjärt- och kärlbaserad kateterkirurgi. imagiQ2 lanserades 2012 och är andra generationens operationsbord utvecklad och tillverkad med perfektion av STILLE. Utvecklad med unik True Free Float-teknik för såväl enklare perifera procedurer som mer avancerade abdominella (EVAR) och thorakala minimalinvasiva ingrepp.

STILLE erbjuder utöver egentillverkade produkter även produkter från andra välkända och innovativa tillverkare.

Genom dessa samarbeten kan STILLE tillhandahålla kompletta produktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet.

Under 2013 omsatte koncernen 89 MSEK och hade 50 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL”.

(5)

SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT)

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning - Nordic 7 102 7 275 25 055 26 981

Nettoomsättning - RoW 14 121 12 953 64 040 61 063

Summa koncernens nettoomsättning 21 224 20 228 89 095 88 044

Bruttovinst - Nordic 2 716 3 754 9 609 12 452

Bruttovinst - RoW 3 734 4 409 18 839 22 458

Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) 6 450 8 164 28 448 34 910

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -5 739 -7 336 -25 474 -35 673

Finansnetto 336 -35 313 -153

Resultat före skatt 1 047 793 3 288 -916

STILLE-koncernen, fjärde kvartalet och helåret 2013

Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment i enlighet med IFRS 8:s rekommendation om segmentsredovisning. Som ett led i vårt förändringsarbete mot att blir mer kund- och marknadsfokuserade har vi valt att i vår rapportering redovisa samt styra på marknader i stället för produkter som tidigare. Som en följd av detta kommer STILLE från och med fjärde kvartalet 2013 rapportera under segmenten

”Nordic” och ”Rest of the world”. Ingen försäljning mellan segmenten förekommer.

Försäljnings-, forskning & utveckling och administrationskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 21,2 MSEK (20,2), vilket var en ökning med 4,9 procent. Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 5,8 procent. För kvarvarande produktlinjer var nettoomsättningsökningen 36 procent.

Segment Nordic minskade omsättningen med 2,4 procent på grund av svag efterfrågan för Kirurgiska instrument, samtidigt som segment ”Rest of the World”

ökade med 9,0 procent framför allt hänförligt till ökad efterfrågan på våra imagiQ-bord.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 89,1 MSEK (88,0), vilket var en ökning med 1,2 procent.

Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 2,9 procent. Inom segment Nordic var minskningen för helåret hänförlig till alla produktområden och inom segment ”Rest of the world” ökade efterfrågan på våra imagiQ-bord. I USA ökade försäljningen inom produktområde imagiQ med över 90 procent.

Resultat

Bruttovinsten för fjärde kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (8,2), vilket motsvarar en bruttovinstmarginal om 30,4 procent (40,4). Marginalen har påverkats negativt med 12,3 procent på grund av flytten till ny produktionsanläggning. För helåret uppgick bruttovinsten till 28,4 MSEK (34,9). Bruttovinstmarginalen uppgick till 31,9 procent (39,7). Marginalen har påverkats negativt inom båda segmenten på grund av den produktionsomställning som initierats under året och berört framför allt instrumentproduktionen.

Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (0,8), och för helåret var rörelseresultatet 3,0 MSEK (-0,8). Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (7,6) varav 4,0 MSEK (5,2) avsåg försäljningskostnader, 2,2 MSEK (2,0) avsåg administrationskostnader, 0,0 MSEK (0,4) avsåg forsknings och utvecklingskostnader, samt övriga rörelsekostnader om -0,1 MSEK (0,0). Koncernens övriga intäkter var 0,4 MSEK (0,2). Rörelsekostnaderna för helåret var 32,5 MSEK (35,9) fördelat på försäljningskostnader om 22,1 MSEK (22,5) och administrationskostnader om 10,1 MSEK (12,6). Forsknings och utvecklingskostnaderna var 0,0 MSEK (0,4) och övriga rörelsekostnader 0,2 MSEK (0,4) MSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,0 MSEK (0,2) och består framför allt av avyttringen av Sonesta4 och produktionsfastigheten.

Som ett led i bolagets fokusering mot kirurgiska produkter och tjänster belastades årets rörelseresultat med omstruktureringskostnader om totalt 1,5 MSEK.

Kostnaderna är främst hänförliga till minskning av personal som syftar till att anpassa rörelsekostnaderna till den minskade affärsvolymen. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,4 MSEK.

Exklusive avyttring av verksamheter samt omställnings- kostnader var rörelseresultatet -2,1 MSEK.

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet

(6)

2012

-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

TSEK 2013

2011

juli-sept Q3

okt-dec Q4 jan-mars

Q1

april-juni Q2

2012

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 TSEK

2013 2011

juli-sept Q3

okt-dec Q4 jan-mars

Q1

april-juni Q2

2012

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

TSEK 2013

2011

juli-sept

Q3 okt-decQ4

jan-mars Q1 april-juniQ2

Nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

uppgick till 1,0 MSEK (0,8) och för perioden januari-december till 3,3 MSEK (-0,9). Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (-0,2). 2012 kostnadsfördes 1,0 MSEK i skattekostnad hänförlig till uppskjuten skatt till följd av den ändrade skattesatsen som gäller från 2013. För perioden januari-december uppgick resultatet efter skatt till 3,3 MSEK (-1,9). Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (-0,04) före och efter utspädning för kvartalet och för perioden januari-december till 0,68 SEK (-0,40).

Kassaflöde

För fjärde kvartalet, uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 2,1 MSEK (3,5). Rörelsekapitalet under kvartalet minskade med 1,1 MSEK till följd av lägre rörelsefordringar. För perioden januari-december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1,7 MSEK (7,0). Rörelsekapitalet för perioden ökade med 2,7 MSEK drivet av främst lägre rörelseskulder. Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,4 MSEK (2,1).

Finansiell ställning

Nettotillgången uppgick till 5,5 MSEK per sista december 2013, för samma period föregående år hade koncernen en nettoskuld om 4,9.

Koncernens soliditet uppgick till 66,3 procent (57,2). Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 41,4 MSEK (38,1). Koncernen har en checkräkningskredit om 10,0 MSEK som per 31 december inte utnyttjats; vid samma tidpunkt föregående år var krediten utnyttjad med 5,6 MSEK. Checkräkningskrediten kommer från och med januari 2014 att minskas med 1,5 MSEK till 8,5 MSEK till följd av bättre kassasituation.

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick per 31 december till 0,3 MSEK (6,3), vilket består av räntebärande leasingskuld om 0,3 MSEK (0,7). Vid periodens utgång hade bolaget långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 0,6 MSEK (0,8), vilket i sin helhet är hänförligt till leasingskuld.

Koncernens finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till 0,3 MSEK (-0,0) och för perioden januari-december 0,3 MSEK (-0,2).

Investeringar

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för fjärde kvartalet till 0,7 MSEK (0,5) och i immateriella anläggningstillgångar till 0,0 MSEK (1,0).

För perioden januari-december uppgick nettoinvesteringar till 0,7 MSEK för materiella anläggningstillgångar (1,2) och för immateriella anläggningstillgångar till -12 MSEK (9,7). Under perioden avyttrades verksamheten relaterad till Sonesta.

Avskrivningar

Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,7). För helåret uppgick avskrivningarna till 3,1 MSEK (2,1). Avskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar för helåret uppgick till 1,1 MSEK (1,4).

Avskrivningar avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,9 MSEK (0,7)

Skatt

Koncernen hade per 31 december 2013 ett ackumulerat under- skottsavdrag om 64,3 MSEK (81,0) varav 55,1 MSEK (73,5) är direkt

(7)

hänförligt till moderbolaget. Uppskjuten skattefordran omvärderades 2012 som konsekvens av sänkt bolagsskatt från 26,3 % till 22,0 %, där effekten blivit att resultatet för 2012 belastades med en skattekostnad om 1 MSEK. Bolaget har gjort bedömningen att uppskjuten skattefordran om 5,3 MSEK skall lämnas oförändrat.

Ställda panter och eventualförpliktelser

Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualförpliktelser under året 2013. STILLE AB har företagsinteckningar hos SEB om 10,0 MSEK som pant för STILLEs engagemang.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till 51 personer (52) och för perioden januari- december 53 (56). Per den sista december var 50 personer (52) anställda i koncernen. Minskningen mot föregående år är hänförlig till effektivisering inom produktionen.

STILLE-aktien

STILLEaktien är noterad på First North. För aktien betalades under perioden 1 januari–31 december 2013 som högst i 9,90 SEK och som lägst 7,00 SEK.

De största ägarna är Linc Invest AB 39,8 procent, Garden Growth Capital LLC 17,9 procent och Philip Siberg 7,3 procent, som sammantaget står för cirka 65 procent.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget för fjärde kvartalet uppgick till 19,2 MSEK (16,7). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1,7 MSEK (-1,8). Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 2,1 MSEK (-2,8).

För helåret uppgick nettoomsättningen till 80,0MSEK (82,5), rörelseresultatet till 17,8 MSEK (1,7). Resultatet efter skatt uppgick till 18,1 MSEK (0,6).

Balansomslutningen uppgick till 73,2 MSEK (61,7), varav eget kapital utgjorde 53,7 MSEK (35,6).

Årsstämma

Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas den 3 april 2014 kl. 10.00 i Solna. Kallelse till stämman kommer att gå ut i vederbörlig ordning.

Personaloptionsprogram

Vid full konvertering av det beslutade personal options- programmet av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till 5 067 638 aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 31 december 2013 till 80 000 stycken.

Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt 220 000 personaloptioner, som

kunde tilldelas fram t.o.m. 31 december 2012, med intjänade period om 3 år att lösas innan december 2015 då det för möjligheten att inlösa krävs att man förfogat över optionen i tre år. För att säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt 240 000 teckningsoptioner emitterats. Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets väsentliga risker finns beskrivna i årsredovisningen för år 2012 i not 2 på sidan 48. Inga väsentliga händelser har uppkommit därefter.

Väsentliga händelser under kvartalet

Nya STILLE Diamond SuperCut introducerades, vilket representerar ett stort genombrott i kirurgiska instrument.

Instrumenten är helt belagda med ett unikt Diamond-Like Carbon skikt vilket skapar en yta som är 50 % hårdare än standard i industrin, samt har självsmörjande egenskaper.

Väsentliga händelser efter balansdagen

STILLE tecknade ett globalt samarbetsavtal med Philips Medical Systems BV (“Philips”). Det icke-exklusiva avtalet innebär att Philips inleder marknadsföring och försäljning av STILLEs imagiQ2 bord på utvalda marknader som en del av Philips Flexible Vascular Suite.

STILLE minskar sin checkkredit hos SEB från 10 MSEK till 8,5 MSEK i och med bättre likviditetssituation.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår till årsstämman den 3 april 2014 att denne beslutar om en utdelning per aktie om 1,00 SEK (0 kr). Utdelningen är villkorad beslut från bolagsverket.

Framtidsutsikter

Bolaget är välpositionerat inom en rad tillväxtområden, som t.ex. kärl- och plastikkirurgi. Bolaget investerar nu i produktutveckling för att öka konkurrenskraften och därmed sin kommersiella bas. Med tillgänglig information ser vi inget som tyder på en avmattning i prioriterade segment och vi gör bedömningen att STILLEs varumärke och produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet.

Redovisningsprinciper Se not 1, sidan 14.

Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

(8)

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 21 224 20 229 89 095 88 044

Kostnad sålda varor -14 774 -12 065 -60 646 -53 134

Bruttoresultat 6 450 8 164 28 449 34 910

Övriga rörelseintäkter 360 240 7 000 240

Försäljningskostnader -3 970 -5 200 -22 146 -22 477

Administrationskostnader -2 171 -1 984 -10 127 -12 618

Forskning och utvecklingskostnader -10 -373 -10 -429

Övriga rörelsekostnader 53 -20 -190 -390

Rörelseresultat 711 828 2 975 -763

Ränteintäkter 239 0 239 0

Räntekostnader -28 -88 -246 -434

Övriga finansiella intäkter och kostnader 125 53 320 281

Resultat efter finansiella poster 1 047 793 3 288 -916

Skatt på periodens resultat 0 -1 000 0 -1 000

Resultat efter skatt 1 047 -207 3 288 -1 916

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 047 -207 3 288 -1 916

Resultat per aktie, SEK

Före och efter utspädning 0,22 -0,04 0,68 -0,40

Resultaträkning i koncernen

Övrigt totalresultat i koncernen

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Periodens resultat 1 047 -207 3 288 -1 916

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen

- Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 29 -140 -2 -291

Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen - - - -

Summa övrigt totalresultat 29 -140 -2 -291

Totalresultat efter skatt 1 076 -347 3 286 -2 207

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 076 -347 3 286 -2 207

Totalresultat per aktie, SEK

Före och efter utspädning 0,23 -0,07 0,68 -0,46

(9)

BELOPP I TSEK DEC 2013 DEC 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 0 12 873

Övriga immateriella tillgångar 9 867 11 852

Materiella anläggningstillgångar 3 945 4 559

Övriga långrfristiga finansiella fordringar 5 291 0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 537 5 537

Summa anläggningstillgångar 24 640 34 821

Omsättningstillgångar

Varulager 14 668 16 809

Kundfordringar 10 603 9 391

Övriga omsättningstillgångar 3 344 3 413

Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 2 646 0

Likvida medel 6 440 2 134

Summa omsättningstillgångar 37 701 31 747

SUMMA TILLGÅNGAR 62 341 66 568

Eget kapital och skulder

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 41 354 38 060

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 626 757

Avsättningar 212 169

Summa långfristiga skulder 838 926

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 276 6 308

Avsättningar 584 656

Leverantörsskulder 10 972 11 679

Övriga kortfristiga skulder 8 317 8 939

Summa kortfristiga skulder 20 149 27 582

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 341 66 568

Rapport över finansiell ställning i koncernen

(10)

Rapport över kassaflöden för koncernen

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1 016 342 966 627

Förändring av rörelsekapital

Förändring av lager -182 -2 305 -506 5 088

Förändring av rörelsefordringar 1 669 2 799 -335 150

Förändring av rörelseskulder -377 2 667 -1 850 1 119

Summa förändring rörelsekapital 1 110 3 162 -2 691 6 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 126 3 504 -1 725 6 984

Investeringsverksamheten

Avyttring produktlinjen Sonesta 0 12 000

Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar 0 -1 024 0 -9 738

Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -692 -475 -734 -1 169

Kassaflöde från investeringsverksamheten -692 -1 499 11 266 -10 907

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit 102 -3 079 -5 572 3 617

Förändring av lån 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102 -3 079 -5 572 3 617

Periodens kassaflöde 1 535 -1 074 3 969 -306

Likvida medel vid periodens början 4 822 3 077 2 134 2 159

Kursdifferens likvida medel 82 131 337 281

Likvida medel vid periodens slut 6 440 2 134 6 440 2 134

Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen

BELOPP I TSEK EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

kapital Andra reserver Ansamlad förlust

Totalt eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2012 24 139 83 118 178 -67 274 40 161

Totalresultat

Årets resultat -1 916 -1 916

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -291 -291

Summa totalresultat -291 -1 916 -2 207

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 106 106

Summa transaktioner med aktieägare - -

Utgående balans per 31 december 2012 24 139 83 118 -113 -69 084 38 060

Ingående balans per 1 januari 2013 24 139 83 118 -113 -69 084 38 060

Totalresultat

Årets resultat 3 288 3 288

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -2 -2

Summa totalresultat -2 3 288 3 286

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 8 8

Summa transaktioner med aktieägare 8 8

Utgående balans per 31 december 2013 24 139 83 118 -115 -65 775 41 354

(11)

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 21 224 20 229 89 095 88 044

Nettoomsättningstillväxt, % 4,9 -13,8 1,2 -2,1

Bruttovinst 6 450 8 164 28 449 34 910

Bruttovinstmarginal, % 1 ) 30,4 40,4 31,9 39,7

Avskrivningar / nedskrivningar 716 665 3 076 2 063

Rörelseresultat (EBIT) 2) 711 828 2 975 -763

Rörelsemarginal, % 3) 3,4 4,1 3,3 -0,9

Resultat efter skatt 1 047 -207 3 288 -1 916

Totalresultat efter skatt 1 076 -347 3 286 -2 207

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 Antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) 0,22 -0,04 0,68 -0,40

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) 0,22 -0,07 0,68 -0,46

Soliditet, % 6) 66,3 57,2 66,3 57,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 125 3 504 -1 726 6 984

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) 5 538 -4 931 5 538 -4 931

Eget kapital 41 354 38 060 41 354 38 060

Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 8,57 7,88 8,57 7,88

Avkastning på eget kapital, % 9) 2,6 -0,5 8,3 -4,9

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) 1,7 1,9 6,9 -1,1

Antal anställda 11) 51 52 53 56

Koncernen, nyckeltal

Definitioner

1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen.

2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt.

3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden.

4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning.

5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning

6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balans räkningen.

7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt kassa och bank.

8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut.

9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital.

10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder.

11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal anställda vid utgången av perioden.

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december 2013 varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

(12)

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Nettoomsättning 19 196 16 691 79 987 82 470

Kostnad sålda varor -13 539 -12 101 -56 918 -50 945

Bruttoresultat 5 657 4 590 23 069 31 525

Övriga rörelseintäkter 361 221 19 874 -149

Försäljningskostnader -2 160 -4 788 -14 782 -16 755

Administrationskostnader -2 178 -1 978 -10 172 -12 674

Forskning och utvecklingskostnader -10 137 -10 -248

Övriga rörelsekostnader 54 0 -189 0

Rörelseresultat 1 724 -1 818 17 790 1 699

Ränteintäkter 219 0 219 0

Räntekostnader -21 -63 -200 -346

Övriga finansiella intäkter och kostnader 145 53 340 281

Resultat efter finansiella poster 2 068 -1 828 18 149 1 634

Skatt på periodens resultat -1 000 -1 000

Resultat efter skatt 2 068 -2 828 18 149 634

Moderbolagets resultaträkning

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2013 OKT-DEC 2012 JAN-DEC 2013 JAN-DEC 2012

Periodens resultat 2 068 -2 828 18 149 634

Övrigt totalresultat för perioden

- Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen - - - -

- Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen - - - -

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 0

Totalresultat efter skatt 2 068 -2 828 18 149 634

Övrigt totalresultat i moderbolaget

(13)

BELOPP I TSEK SEP 2013 DEC 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 0 0

Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 867 11 852

Andelar i koncernföretag 13 522 13 522

Materiella anläggningstillgångar 2 342 1 517

Övriga långfristiga finansiella tillgångar 5 291 0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 300 5 300

Summa anläggningstillgångar 36 322 32 192

Omsättningstillgångar

Varulager 13 375 15 880

Kundfordringar 7 927 6 831

Fordringar hos koncernföretag 4 877 1 728

Övriga omsättningstillgångar 3 154 3 291

Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 2 646 0

Kassa och bank 4 936 1 744

Summa omsättningstillgångar 36 914 29 474

SUMMA TILLGÅNGAR 73 236 61 665

Eget kapital och skulder

Eget kapital 53 736 35 579

Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag

Avsättningar 212 169

Summa långfristiga skulder 212 169

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 0

Räntebärande skulder 0 5 573

Avsättningar 584 656

Leverantörsskulder 10 449 10 952

Övriga kortfristiga skulder 8 255 8 736

Summa kortfristiga skulder 19 288 25 917

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 236 61 665

Moderbolagets balansräkning

(14)

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2.

Från och med 2010 tillämpar koncernen den omarbetade standarden IFRS 3, Rörelseförvärv samt den ändrade standarden IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I övrigt använder sig koncernen av samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpats i årsredovisningen för 2012.

NOT 2

EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 1 i årsredovisningen för 2012. Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten.

NOT 3

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

STILLEs närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstående beskrivs i not 27 i årsredovisningen för 2012.

Inga transaktioner har genomförts under året, mellan STILLE och närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat.

NOT 4

AVYTTRING AV VERKSAMHET

Under 2013 avyttrades produktområdet Sonesta. Vid avyttringen har IFRS5 inte använts då kriterierna inte uppfyllts.

Noter

(15)

Undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden, 1 januari–31 december 2013, ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriverväsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 20 februari 2014

Bengt Julander Styrelsens ordförande

David Jern Styrelseledamot

Anders Dahlberg Styrelseledamot

Sirpa Mäkipää Facklig representant

Philip Siberg VD- och koncernchef Lars Kvarnhem

Styrelseledamot

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

(16)

TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION 2014

Årsredovisning 2013 mars 2014

Första kvartalet 2014 14 maj 2014

Andra kvartalet 2014 28 augusti 2014

Tredje kvartalet 2014 19 november 2014

Fjärde kvartalet 2014 18 februari 2015

NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV:

Philip Siberg, VD och koncernchef, tel +46 (0)8 588 580 10

E-post: philip.siberg@stille.se

Carin Jakobson, Ekonomi och finansdirektör tel +46 (0)8 588 580 45

E-post: carin.jakobson@stille.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som STILLE AB (publ.) själv valt att offentliggöra eller är skyldig enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014 klockan 15:00 (CET).

info@stille.se www.stille.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :