Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Download (0)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30

• Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6)

• Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6)

• Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8)

• Ackumulerat resultat för året: -2,1 MSEK (-2,9)

• Orderstock vid periodens slut: 20,8 MSEK (14,6)

• Fortsatta investeringar i Kina

Försäljning och resultat

Under tredje kvartalet 2006 uppgick faktureringen till 13,7 MSEK (11,6) och resultatet blev 0,6 MSEK (-0,8), vilket motsvarar 0,02 SEK (-0,02) per aktie (totalt 35 850 000 aktier). Den ackumulerade faktureringen för 2006 är 4,4 MSEK högre än förra året och resultatet 0,8 MSEK bättre.

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Likviditet

Likviditeten per 30 september 2006 var 7,1 MSEK (7,1) vilket innebar att TagMaster med befintligt ej utnyttjat bankkreditutrymme förfogade över 16,0 MSEK (14,6). Kundfordringarna uppgick till 7,9 MSEK (7,5) och leverantörsskulderna till 2,5 MSEK (3,3). Lagret beräknas till 4,4 MSEK (7,3).

Affärsområde – Vehicle Access Control/Security

Tredje kvartalet kännetecknas främst av större leveranser till Korea, Japan, Italien, Turkiet och USA. Ett ökat intresse kan noteras med fler förfrågningar, bl a från kunder i Italien och USA, och de bedöms på sikt kunna innebära stora volymer. Utvecklingen inom applikationen Security, där vi fokuserar på passersystemsleverantörer, börjar ge resultat.

Samarbetet med Utsch går framåt och integrationen av vår ID-tag i deras unika förpackning är nu klar.

Kommersiella diskussioner förs av Utsch med ett antal länder i vilka de redan är leverantörer.

Vi genomför ett generationsskifte för läsarprodukterna och därigenom från kunderna tillgång till en rad nya unika egenskaper. Med dessa produkter som bas förbereds nu en snabbare expansion och detaljerade planer har redan utarbetats.

Affärsområde – Transport

Utvecklingen för affärsområdet har varit något långsammare än förväntat beroende på ett antal förseningar hos våra underleverantörer. Under tredje kvartalet har inga större nya kontrakt tecknats, däremot deltar TagMaster i ett antal upphandlingar som visar god potential, bland annat i Kina, USA, Indien, Polen och England. Då flera av våra riktigt stora projekt finns i Kina har beslut fattats om att stärka vår Kina-satsning ytterligare och på detta sätt säkra de kontrakt som bearbetas. De kinesiska myndigheterna har nyligen givit klartecken för ytterligare en test av vår lösning för godstågtrafik.

Tillsammans med Bombardier har stora ansträngningar gjorts för att förbättra funktionen ”Accurate positioning”

med verifierat gott resultat. Denna funktion används för förarlösa tåg och möjliggör inbromsningar med mycket hög noggrannhet. TagMaster har därför inlett en fas av uppgradering av tidigare levererade installationer.

Under september har TagMaster deltagit i Innotrans 2006, en stor internationell tågmässa som hålls vartannat år i Berlin. Intresset för TagMaster är stort och företaget räknas numera som en etablerad leverantör.

Framtidsutsikter

TagMaster är väl förberett för att öka tempot och säkra fler kundrelationer. Investeringar i produktutveckling och organisationsuppbyggnad börjar ge resultat och vi kan förvänta oss ett ökat intresse och en ny typ av kunder som attraheras av den nya flexibla läsargenerationen med bl a Linux och TCP/IP.

Inom vårt huvudsegment ger ett antal projekt med mycket god potential, i form av OEM- och licensaffärer, oss anledning att vara optimistiska inför framtiden.

(2)

RESULTATRÄKNING (SEK) TagMaster- TagMaster- TagMaster- TagMaster- koncernen koncernen koncernen koncernen Ack 2006 Ack 2005 Q3 2006 Q3 2005

Nettoomsättning 38 816 614 33 279 188 13 696 089 11 497 086

Övriga rörelseintäkter -876 812 339 791 -70 927 102 883

SUMMA INTÄKTER 37 939 802 33 618 979 13 625 162 11 599 969

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -14 149 717 -11 724 757 -5 241 485 -3 936 922

Övriga externa kostnader -12 068 616 -12 881 024 -3 615 272 -4 765 685

Personalkostnader -13 625 546 -11 887 173 -4 137 284 -3 694 159

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -192 393 -146 942 -72 602 -53 600

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -40 036 272 -36 639 896 -13 066 643 -12 450 366

RÖRELSERESULTAT -2 096 470 -3 020 917 558 519 -850 397

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 42 567 86 871 23 183 12 554

Ränte- och finansieringskostnader -5 660 -5 452 -109 -1 918

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH

KOSTNADER 36 907 81 419 23 074 10 636

RESULTAT -2 059 563 -2 939 498 581 593 -839 761

RESULTAT PER AKTIE -0,06 -0,08 0,02 -0,02

ANTAL AKTIER 35 850 000 35 850 000 35 850 000 35 850 000

(3)

TagMaster- TagMaster- TagMaster AB TagMaster AB

koncernen koncernen (publ) (publ)

BALANSRÄKNING (SEK)

2006-01-01—

2006-09-30

2005-01-01—

2005-09-30

2006-01-01—

2006-09-30

2005-01-01—

2005-09-30 TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 091 423 714 310 1 091 423 688 059 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag - - 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 1 091 423 714 310 1 191 423 788 059 Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 4 372 426 7 316 002 4 372 426 7 660 744

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 884 882 7 463 469 7 884 882 7 964 115

Övriga kortfristiga fordringar 873 929 804 781 873 929 394 860

Aktuella skattefordringar 242 632 394 020 242 632 745 206

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 1 151 030 923 118 1 151 030 920 349

Kassa och bank 7 131 271 7 121 944 7 131 271 7 829 751

Summa omsättningstillgångar 21 656 170 24 023 334 21 656 170 25 515 026 SUMMA TILLGÅNGAR 22 747 593 24 737 644 22 847 593 26 303 085

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (35 850 000 aktier) 3 585 000 3 585 000 3 585 000 3 585 000

Överkursfond - 13 222 263 - 13 222 263

Reservfond 42 967 263 29 745 000 42 967 263 29 745 000

Ansamlad förlust

Balanserat resultat -29 744 190 -28 012 393 -29 737 073 -28 005 275

Årets resultat -2 059 563 -2 939 498 -2 059 563 -2 939 498

Summa eget kapital 14 748 510 15 600 372 14 755 627 15 607 490

Avsättningar 160 931 140 445 160 931 140 445

Summa avsättningar 160 931 140 445 160 931 140 445

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag - 92 883 92 882

Summa långfristiga skulder - - 92 883 92 882

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 263 022 3 024 158 3 263 022 3 024 158

Skatteskulder 189 523 331 542 189 523 331 542

Övriga kortfristiga skulder 367 288 676 342 367 288 676 342

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 4 018 319 4 964 785 4 018 319 4 964 785

Summa kortfristiga skulder 7 838 152 8 996 827 7 838 152 8 996 827 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 747 593 24 737 644 22 847 593 24 837 644 STÄLLDA SÄKERHETER OCH

ANSVARSFÖRBINDELSER

Företagsinteckningar 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

(4)

TagMaster AB TagMaster AB (publ) (publ) KASSAFLÖDESANALYS (SEK) 2006-01-01-- 2005-01-01--

2006-09-30 2005-09-30 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -2 288 864 -3 167 859

Avskrivningar 192 393 146 942

Övriga ej likviditetspåverkande poster -

Erhållen ränta 42 567 86 871

Erlagd ränta och finansieringskostnader -5 660 -5 452

Betald inkomstskatt -242 632 -177 309

Ökning/minskning varulager 2 427 063 1 340 704

Ökning/minskning kundfordringar 6 998 198 2 634 821

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 732 254 -536 247

Ökning/minskning långfristiga skulder - 92 882

Ökning/minskning leverantörsskulder -2 756 672 -2 918 138

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 469 985 10 277 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 628 662 -2 492 508 INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -278 847 -75 809

Kassaflöde från investeringsverksamheten -278 847 -75 809 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

PERIODENS KASSAFLÖDE 3 349 817 -2 568 318

Likvida medel vid periodens början 3 781 454 9 690 262

Likvida medel vid periodens slut 7 131 271 7 121 944

Likviditet inklusive ej utnyttjat

kreditutrymme 16 031 271 14 583 972

TagMaster- TagMaster- koncernen koncernen 2006-01-01-- 2005-01-01-- 2006-09-30 2005-09-30

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK)

Vid periodens början 16 808 073 18 539 870

Lämnad utdelning - -

Nyemission - -

Periodens resultat -2 059 563 -2 939 498

Vid periodens slut 14 748 510 15 600 372

(5)

Kalender

9 februari 2007 – bokslutskommuniké 06-01-01 -- 06-12-31

Kontaktpersoner

Magnus Rehn, VD i TagMaster AB, 08-632 19 50, magnus.rehn@tagmaster.se

Lars Bergström, COO/CFO i TagMaster AB, 08-632 19 50, lars.bergstrom@tagmaster.se

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen bestämmelser och god redovisningssed.

Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs.

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.

Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter.

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d. v. s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Resultaträkningarna avser koncernen.

Balansräkningarna avser koncernen respektive TagMaster AB (publ).

I kassaflödesanalysen avses TagMaster AB (publ).

Förändringar i eget kapital redovisas för koncernen.

Kista 20 oktober 2006 TagMaster AB (publ)

Magnus Rehn

Verkställande Direktör

Figure

Updating...

References

Related subjects :