7.1 Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 (tjut)

Download (0)

Full text

(1)

Dnr 2013/0054 KS-2 Kommunstyrelsen Diariekod: 101

Preliminär Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 i enlighet med förslag från (M), (FP), (C) och (KD), bilaga 1.

2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.

3. A v nämndernas remissvar ska framgå bl.a. en beskrivning av de

konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndernas verksamhet vad gäller ekonomisk fördelning och föreslagna volymer.

4. A v remissvaren ska vidare framgå nämndernas förslag till åtaganden som är kopplade till de, i den preliminära budgeten, föreslagna kommunövergripande målen.

5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckning i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Utredningsuppdragen ska redovisas samtidigt med nämndens remissvar (några undantag finns vilket framgår av bilaga

6. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 april 2013. Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor.

Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2013 enligt bilaga 4

Sammanfattning

Arbetet med budget 2014 följer den nya budgetprocess som infördes för budget 2013. Med "budget" avses i processen och i beslut: skattesats, budget, uppdrag', kommunövergripande mål samt nämndåtaganden, treårig verksamhets- respektive investeringsplan.

Första delen av budgetprocessen utgörs av en central process för att ta fram ett förslag till preliminär budget. Denna del av processen har under de senaste månaderna iimehållit bl.a. omvärldsanalys, resultatanalysdagar och en utredning om fastighetsinvesteringar.

2).

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

(2)

Efter kommunstyrelsens godkännande av preliminär budget far nämnderna den preliminära budgeten på remiss. Nämndernas beredning ska

återrapporteras enligt bilagda anvisningar varefter den centrala

budgetprocessen tar fram ett slutförslag till budget för beslut i fullmäktige i juni.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som efter sommaren tar fram en verksamhetsplan för nämnden med bland annat konkretisering av åtaganden samt en internbudget. V i d behov kan

kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram till fullmäktige under hösten.

Kommunallagens regler om budget

Budget och verksamhetsplan

Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna ( K L 8:4). Sollentuna kommun har förstärkt kravet till att resultatet ska vara så stort att det egna kapitalet

värdesäkras.

Budget för en gemensam nämnd upprättas av värdkommunen efter samråd med övriga samverkande kommuner ( K L 8:4)

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och nämndernas anslag anges. För verksamheterna ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ( K L 8:5).

Rullande treårsplan

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år (KL 8:5).

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till budget före oktober månads utgång. Styrelsen bestämmer när de övriga nämndera senast ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen ( K L 8:6 och 8:7).

Budgeten ska fastställas av fullmäktige senasl under november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige ( K L 8:8).

Finansbemyndiganden till nämnder

I samband med att budgeten antas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte annat följer av lag ( K L 3:12).

(3)

Med stöd av bestämmelsen kan fullmäktige bevilja nämnderna ett ramanslag för en hel verksamhet eller för en hel nämnd.

För att det ska vara möjligt med finansbemyndiganden måste fullmäktige ta ställning till verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet samt till kostnader och intäkter i stort. Fullmäktige ska alltså göra de grundläggande politiska prioriteringarna.

Kommunledningskontorets beredning

Definition budgetprocess

Enligt Sollentuna kommuns definition är "budget" ett sammanfattande begrepp för följande delar:

• Skattesats

• Budget

• Uppdrag

• Kommunövergripande mål samt nämndåtaganden

• Treårig verksamhets- respektive investeringsplan Budgetprocessens utformning

Budgetprocessen är uppdelad i olika delprocesser:

Förberedande process

Preliminär budget

H Nämndernas 1

verksamhets-1

HHHH

H

planering

^m^j^m

H ö s t 2012 30/1 26/4 12/6 16/10 30/10 31/12

Förberedande process

Den förberedande processen pågår hösten innan den egentliga budgetprocessen påbörjas. Den förberedande processen omfattar bland annat arbete med IT-plan och

lokalförsörj ningsplan.

Preliminär budget

Från januari arbetar den centrala budgetberedningen med att ta fram ett förslag till preliminär budget. I denna delprocess ingår bl a resultatanalys samt presentation av omvärldsanalys.

Förslaget till preliminär budget ska godkännas av kommunstyrelsen.

(4)

3 Nämndberedning Preliminär budget

Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna för beredning. Nämnderna responderar på föreslagen

resursfördelning samt ger förslag till åtaganden.

4 Fastställande budget i fullmäktige

Den centrala budgetprocessen tar emot nämndberedningarna för att sedan arbeta fram ett slutgiltigt budgetförslag.

Budgetförslaget läggs fram till fullmäktige för beslut i juni.

5 Nämndernas verksamhetsplanering

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som konkretiserar åtagandena och tar fram internbudget. En verksamhetsplan för nämnden fastställs.

6 Avstämning budgetförutsättningar

Verksamhetsplanen återrapporteras till kommunstyrelsen som dels gör en avstämning av nämndernas arbete, dels gör en allmän bedömning av det ekonomiska läget och kommunens förutsätlningar inför det kommande verksamhetsåret.

Vid behov kan kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram lill fullmäktige.

Förslag preliminär budget

Processen för att ta fram ett förslag till preliminär budget har pågått från årsskiftet och fram till nu. Ett antal aktiviteter har stöttat arbetet, bl.a:

• Omvärldsanalys. Tjänstemannaorganisationen har tagit fram en rapport med omvärldsanalys. Rapporten lyfter fram tjänstemanna-

organisationens bedömning av de största utmaningarna för Sollentuna utifrån de politiska fokusområdena. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys med goda exempel på hur andra organisationer arbetar med motsvarande utmaningar. Omvärldsanalysen presenterades i en tryckt rapport och kompletterades med en temakväll där tre externa föreläsare fördjupade bilden kring tre utmaningar.

• Resultatanalysdagar har genomförts med samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga gruppledare i

kommunstyrelsen har träffat nämndernas arbetsutskott för en dialog kring föregående års resultat och kommande utmaningar.

• Majoriteten respektive oppositionen har därutöver träffat förvaltningscheferna för ytterligare överläggningar.

• En ekonomisk utredning gällande fastighetsinvesteringar har genomförts.

Förslaget till preliminär budget från alliansen (M), (FP), (C) och (KD) innehåller följande delar:

• Politisk inriktning för budgetåret

(5)

• Fokusområden med kommunövergripande mål och nämndövergripande åtagande

• Driftsbudget 2013 inklusive plan 2013-2015

• Investeringsbudget 2013 inklusive plan 2013-2015

• Resursfördelning till nämnderna. Alla nämnder utom socialnämnden tilldelas en nettoram. Investeringslimit. Inklusive plan 2014-2016.

• Uppdrag till nämnderna som ska redovisas under 2014

• Resultatbudget, balansbudget, kassaflödesanalys Nämndernas beredning

Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna för beredning.

Remissvaret ska lämnas enligt anvisning, se bilaga 3. Beredningen omfattar följande huvuddelar:

1. Nämnderna ska respondera på föreslagen resurstilldelning samt föreslagna uppdrag till nämnden. Responsen ska omfatta en

konsekvensanalys samt också indikera eventuell viktig information om t.ex. tvingande åtgärder som inte beaktats i den preliminära budgeten.

Nämnden ska också granska och kommentera redovisade volymer som ligger till grund för föreslagen resurstilldelning.

Denna del av beredningen vägleds av fördefinierade frågor i anvisningen.

2. Nämnderna ska, i den mån det finns behov, kommentera föreslagna nämndövergripande åtaganden.

Nämnden ska vidare identifiera åtaganden som beskriver nämndens prioriterade satsningar både för den egna verksamhetens effektivitets- /kvalitetsutveckling samt insatser som i övrigt bidrar till att uppnå de kommunövergripande målen. Det är fullmäktige som sedan i juni kommer att besluta om åtagandena för respektive nämnd. De

nämndövergripande åtagandena och nämndens egna åtaganden kommer att bli styrande i det fortsatta planeringsarbetet på verksamhetsnivå, vilket sker under hösten.

Om nämnden redan vid nämndberedningen har väl definierade mått till föreslagna åtaganden, där måttet har minst historik från 2012 samt målnivå för 2014, redovisas dessa mått tillsammans med föreslagna åtaganden. I annat fall kommer arbetet med att ta fram mått till åtagandena att fortsätta under 2013 med redovisning i

verksamhetsplanen för 2014.

3. Vissa nämnder ombeds att utreda särskilt specificerade frågor inom ramen for nämndberedningen. Dessa utredningar kommer utgöra

(6)

underlag i det slutgiltiga prioriteringsarbetet i den kommungemensamma budgetprocessen. Uppdragen, som framgår av bilaga 2, ska återredovisas tillsammans med budgetberedningen om inte annat anges i bilaga 2.

Samråd med Upplands Väsby och Sigtuna kommuner gällande

överförmyndarnämnden kommer ske inom ramen för kommunstyrelsens budgetberedning.

Tidplan

Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast måndag 26 april.

Remissvaren kommer att utgöra underlag i det slutgiltiga

prioriteringsarbetet i den kommungemensamma budgetprocessen.

Det slutgiltiga budgetförslaget kommer att behandlas enligt följande:

22/5 kommunstyrelsens arbetsutskott 28/5 kommunstyrelsen

12/6 (13/6 reservdag) kommunfullmäktige

Kommundirektör

Bilagor:

1. Förslag till preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk + 2. Lista utredningsuppdrag inom nämndberedning av preliminär budget - ska

redovisas som del av beredningen (i några undantagsfall senare under 2013)

3. Anvisning remissvar nämndberedning preliminär budget 4. Investeringsplan trafik- och fastighetsnämnden 2013-2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :