KURSPLAN Franska, 30 högskolepoäng

Full text

(1)

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

- tala och skriva franska om varierande ämnen inom sina intresseområden utan att göra elementära uttals- , stavnings- och grammatikfel

- formulera personliga ställningstaganden samt förklara och försvara sina åsikter vad gäller välkända ämnen

- utan problem förstå talad och skriven franska när det gäller välkända förhållanden som presenteras på tydligt standardspråk

- med hjälp av passande grammatiska och fonetiska grundbegrepp redogöra för grundläggande skillnader mellan svenska och franska vad gäller uttal, grammatik och i viss mån vokabulär och idiom

- tolka och använda fonetisk skrift samt i korthet redogöra för skillnader mellan olika regioners uttal - förstå och använda ett franskt basordförråd och behärska strategier för att ytterligare bygga upp ordförrådet

- tillgodogöra sig modern franskspråkig skönlitteratur och i korthet redogöra för den franskspråkiga litteraturens historia

- i korthet redogöra för de franskspråkiga ländernas geografi och historia samt kulturella, politiska och sociala förhållanden

Innehåll

Muntlig och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp Oral and Written Language Proficiency, 7,5 credits

Innehåll

Studium av fransk grammatik samt av skillnaden mellan svenska och franska grammatiska strukturer

Träning i skriftlig språkfärdighet

Studium av grundläggande fransk fonetik

Träning i muntlig språkfärdighet med fokus på uttal

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

Version: 1 Fördjupning: G1N

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se

(2)

- skriva klar och detaljerad text om varierande ämnen inom sina intresseområden utan att göra elementära stavnings- och grammatikfel

- utan problem förstå talad och skriven franska när det gäller välkända förhållanden som presenteras på tydligt standardspråk

- tala franska utan att göra elementära uttals- och grammatikfel

- med hjälp av passande grammatiska och fonetiska grundbegrepp redogöra för grundläggande skillnader mellan svenska och franska vad gäller uttal, grammatik och i viss mån vokabulär och idiom

- tolka och använda fonetisk skrift samt i korthet redogöra för skillnader mellan olika regioners uttal

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen i fonetik, en individuell skriftlig tentamen där grammatik, läsförståelse och skriftlig språkfärdighet prövas, samt en muntlig tentamen där hörförståelse och muntlig språkfärdighet prövas.

Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, D, E och FX. För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Godkänd/D resp. C samt för Väl Godkänd/B resp. A krävs dessutom att de individuella proven har motsvarande sammanräkningsbetyg.

Samhälls- och kulturkunskap, 7,5 hp Society and Culture, 7,5 credits

Innehåll

Informationssökning och studium av olika typer av texter som behandlar de franskspråkiga ländernas geografi och moderna historia samt kulturella, politiska och sociala förhållanden

Jämförelse med svenska förhållanden inom ovan nämnda områden Träning i skriftlig språkfärdighet genom skriftlig inlämningsuppgift Träning i muntlig språkfärdighet genom diskussioner och föredrag Träning i hörförståelse (talad text i olika medier samt föredrag)

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

- läsa/lyssna på olika texttyper som behandlar aktuella teman

- i korthet redogöra för de franskspråkiga ländernas geografi och historia samt kulturella, politiska och sociala förhållanden

- samtala om och diskutera nutida händelser och förhållanden i de franskspråkiga länderna och relatera dessa till svenska förhållanden

- formulera personliga ställningstaganden samt förklara och försvara sina åsikter vad gäller välkända ämnen

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer, diskussion i liten grupp samt en individuell skriftlig salstentamen.

Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, D, E

(3)

Studium och diskussion av modern franskspråkig skönlitteratur varvid sociala, interkulturella och genusrelaterade aspekter beaktas

Studium av fransk litteraturhistoria

Träning i muntlig språkfärdighet genom diskussioner

Träning i hörförståelse genom talad text i olika medier samt diskussioner

Träning i skriftlig språkfärdighet genom övningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

- skriftligt och muntligt använda sig av ett utökat aktivt och passivt ordförråd - förstå samtida litterär prosa

- på en grundläggande nivå analysera och kritiskt diskutera olika texttyper samt sätta in dem i sitt kulturella och historiska sammanhang

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen som främst omfattar språkliga drag i texterna, ordkunskap och idiomatik samt ett individuellt skriftligt arbete som även presenteras muntligt.

Obligatoriska nätbaserade diskussionsuppgifter ingår.

Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, D, E och FX. För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Godkänd/D resp. C samt för Väl Godkänd/B resp. A krävs dessutom att de individuella proven har motsvarande sammanräkningsbetyg.

Muntlig och skriftlig produktion, 7,5 hp Oral and Written Production, 7,5 credits

Innehåll

Studium av fransk grammatik samt av skillnaden mellan svenska och franska grammatiska strukturer

Träning i skriftlig språkfärdighet

Studium av grundläggande fransk fonetik

Träning i muntlig språkfärdighet med fokus på uttal Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

(4)

- skriva klar och detaljerad text om varierande ämnen inom sina intresseområden utan att göra elementära stavnings- och grammatikfel

- utan problem förstå talad och skriven franska när det gäller välkända förhållanden som presenteras på tydligt standardspråk

- tala franska utan att göra elementära uttals- och grammatikfel

- med hjälp av passande grammatiska och fonetiska grundbegrepp redogöra för grundläggande skillnader mellan svenska och franska vad gäller uttal, grammatik och i viss mån vokabulär och idiom

- tolka och använda fonetisk skrift samt i korthet redogöra för skillnader mellan olika regioners uttal

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen i skriftlig språkfärdighet samt en individuell inlämningsuppgift. Ytterligare obligatoriska inlämningsuppgifter ingår.

Som betyg används Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd samt ECTS-betygen A, B, C, D, E och FX. För Godkänd/E på delkursen krävs att alla delar är fullgjorda och godkända. För Godkänd/D resp. C samt för Väl Godkänd/B resp. A krävs dessutom att de individuella proven har motsvarande sammanräkningsbetyg.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av campusbaserade föreläsningar, seminarier och övningar (individuella och i grupp) samt nätbaserade övningar. Tillgång till Internet krävs. Studenterna förväntas delta aktivt i under-

visningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fr lägst C-språk kurs B/steg 3 (områdesbehörighet 2) och Sv B/SvA B med lägst betyget Godkänd.

Dispens medges från kravet i Engelska B.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

För examinationsformer se varje delkurs.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Kursvärdering

Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kursen före dess slut.

Examinationsmoment Omfattning Betyg Muntlig och skriftlig

språkfärdighet I 7,5 hp U/G/VG

Samhälls- och kulturkunskap 7,5 hp U/G/VG Modern fransk litteratur och

litteraturhistoria 7,5 hp U/G/VG

Muntlig och sk riftlig produktion 7,5 hp U/G/VG

(5)

Delkurs 1

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, Gleerups franska grammatik, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 1992.

ISBN 91-40-61160-4 (korr), 305 s

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, Gleerups franska grammatik. Övningsbok : lättare version, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 1996. ISBN 91-40-62064-6, 105 s

och/eller:

Hansén, Iah & Schwartz, Björn, Gleerups franska grammatik. Övningsbok [svårare version], 1. uppl., Gleerup, Malmö, 1993. ISBN 91-40-61291-0, 114 s

Josefsson, Gunlög. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur.

ISBN 9144052049, 252 s

Tegelberg, Elisabeth, Franskt uttal i teori och praktik, [Ny utg.], Studentlitteratur, Lund, 2002.

ISBN 91-44-02203-4, 130 s + CD

Grammatikkompendier (tillhandahålles av kursansvarig)

Böja verb via nätet: http://www.leconjugueur.com/

Övningar elektroniskt och i tryckt form tillhandahålls under kursens gång Webbresurser och andra medier

Rekommenderade uppslagsverk

Mangold, Jacques (red.), Norstedts stora svensk-franska ordbok: Le grand dictionnaire suédois-français de Norstedts, 1. uppl., Norstedt, Stockholm, 1998.

Robert, Paul, Rey-Debove, Josette & Rey, Alain (red.), Le nouveau petit Robert: dictionnaire alpha- bétique et analogique de la langue française, Nouvelle édition millésime 2009, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2008.

Wahlman Laurell, Birgitta & Davoust, Eugène-Pierre (red.), Norstedts fransk-svenska ordbok: [38000 ord och fraser], Norstedt, Stockholm, 1993.

Delkurs 2

(6)

Drouelle, Carole, La France aujourd´hui, Foucher, Paris, 2005. ISBN 2-216-10120-6, 127 s

Webbplatser, exempelvis La Francophonie:

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/index.shtml Tidnings- och tidskriftsartiklar

Talad och skriven text från olika digitala medier.

Delkurs 3

Barbery, Muriel, L'élégance du hérisson: roman, Gallimard, [Paris, France], 2006. ISBN 2-07-078093-7, 359 s

Ben Jelloun, Tahar, Le racisme expliqué à ma fille suivi de "La montée des haines", Seuil, Paris, 2004.

ISBN 2-02-068023-8, 138 s

Brunel, Pierre, Histoire de la littérature française. XIXe et XXe siècle, Bordas, Paris, 1986. ISBN 2-04-016656-4. I urval

Camus, Albert, L'étranger, Gallimard, Paris, 2000. ISBN 2-07-039371-2, 173 s

Gavalda, Anna, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, [Ny uppl.], Le dilettante, Paris, 2001.

ISBN 2-290-31178-2, 156 s

Guène, Faïza, Kiffe Kiffe demain, Hachette littérature, Paris, 2004. ISBN 2-253-11375-1, 188 s

Sagan, Françoise, Bonjour tristesse: roman, Julliard, Paris, 1964, 180 s En valfri fransk roman

Internetresurser

Delkurs 4

Eriksson, O. & Tegelberg, E. 1989. Svensk-franska strukturövningar med facit. Stockholm: Esselte.

ISBN 978-91-44-05966-2, 64 s Se delkurs 1.

I kursen ingår dessutom ytterligare text från olika analoga och digitala medier.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :