• No results found

Vi tar hand om resten.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vi tar hand om resten."

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

konCEnTRERA dIg På dET väsEnTlIgA,

TväTTFöRsäljnIng!

Vi tar hand om resten.

(2)

2

TAMMERMATIC-TJÄNSTER

– utmärkt renhet

Du har till ditt förfogande produkter som har ut- vecklats för förhållandena i Norden och som är lämpliga för användning året runt i alla fordonstvät- tar och vattenåtervinningssystem.

Tvättmedel och vax i den svanmärkta Swanline-produktfamiljen ger ett utmärkt slutresultat på ett miljövänligt sätt. Produkterna är lämpliga för användning året runt i alla fordonstvättar och vattenåtervinningssystem. Kemikalierna levereras som superkon- centrat med många användningsmöjligheter. Prestationsförmågan grundar sig en produktutveckling med AkzoNobel och experter inom ytkemi.

Kemikalierna levereras som superkoncentrat med många användningsmöjligheter. Kemikalierna förpackas i allt större utsträckning i användar- och miljövänliga EasyBox-förpackningar.

EasyBox-förpackningen återvinns som kartong och plastpåsen som energiavfall.

Som avtalskund betalar du endast för tjänsten. Leveranserna och justeringar utförs efter dina behov och debiteras först när du har tvättat eurona i kassan.

Miljömärkt tvättkemikaliesystem

413-097

(3)

10 %

– alltid redo, alltid full effekt

En regelbundet servad tvättmaskin är alltid redo när den behövs. Du kan lita på en yrkeskunnig orga- nisation, utbildad av tillverkaren och på originalre- servdelar.

Underhållsavtalet täcker, förutom regelbundet underhåll, även alla reparationer och allt underhåll till följd av naturligt slitage, inklusive reservdelar och arbete. TammerCare säkerställer att tvättmaski- nen fungerar utan några överraskningar.

Tack vare den senaste teknologin når reservdelar och serviceper- sonal dig snabbare än du någonsin kunde tro! Reservdelarna är leveransklara i fabriken i Tammerfors.

– övervakar för dig

Underlätta ditt jobb: utkontraktera övervakningen av fordonstvätten och hallen. TammerControl -vide- oövervakningen följer upp och spelar in tvättverk- samheten. Med din webbläsare kan du titta på vi- deobilderna var och när som helst. TammerControl gör upp en färdig skadeanmälan, bifogar videobil- den och skickar materialet till ditt försäkringsbolag.

Uppföljningen av larm ger en förhandsbedömning av behovet av underhåll och reparationer. Maskinens inställningar och program kan ändras genom fjärrstyrning. Alla åtgärder som inletts via tjäns- ten under en månad med tillhörande larminformation rapporteras.

Med hjälp av HelpLine telefonlinjen får personalen sakkunnig hjälp snabbt och enkelt.

TammerControl-tjänsten finns tillgänglig för biltvättar av alla mär- ken. Under TammerControls vakande öga fungerar din biltvätt tillförlitligt och säkert, både vardagar och veckoslut!

(4)

10 %

Hyreskonceptet är en riskfri helhetslösning för en framgångsrik tvättverksamhet. Helheten om- fattar förutom TammerChem, TammerCare och TammerContol även fordonstvätten, med andra ord, allt du behöver för en framgångsrik tvättverk- samhet. Du betalar endast för rena bilar. Hyreskon- ceptet är biltvättföretagarens bästa vän!

Vårt mål är att din fordonstvätt ska vara lönsam. Som vår avtals- kund känner du på förhand till fordonstvättverksamhetens risker och kostnader. Du koncentrerar dig på tvättförsäljning och vi ser till att helheten fungerar och är rätt dimensionerad.

Varför Hyreskonceptet:

• Endast bästa möjliga tvättresultat garanterar kundlojaliteten.

• Du får mer kapacitet och effektivare fordonstvättar.

• Nöjda kunder är lojala och beredda att betala att betala mera.

• Din tvättförsäljning är lönsam.

• Paketet inkluderar marknadsföringsstöd.

• Du får en riskfri helhetslösning för din fordonstvättverksamhet.

– koncentrera dig på tvättförsäljning

Fordonstvättens personal spelar en nyckelroll när det gäller kundens köpbeslut och personalen kan påverka tvättupplevelsen. Bättre försäljningsmeto- der och teknisk kunskap ökar tvättverksamhetens lönsamhet och ger ytterligare information om hur man klagomål och haverisituationer.

Biltvättsakademins utbildningsdag är ett praktiskt paket, med tvätt- försäljning, fordonstvättmaskindrift och underhåll. Utbildad personal hanterar tvättverksamhetens grunder, tvättförsäljning

och maskindrift.

– för att kunnig personal utgör din styrka

Antalet tvättar +10 % 15,3 %

Pris för tvättning +10 % 19,6 %

Försäljningspåverkan +35,0 %

Beräkningsgrund:

Fordonstvättens pris 100 000 €, betalningstid 5 år.

Genomsnittligt pris för tvätt 12 € och beräknad hyra för fordonstvätthallen 10 % av försäljningen.

Till exempel med en fordonstvätt som utför 10 000 tvättar betyder en ökning på 10 % av den totala försäljningen ett cirka 40 000 euro högre täckningsbidrag per år.

Inverkan på täckningsbidraget när tvättförsäljningen ökar med 10 procent:

(5)

TAMMERMATIC

– allas favoritpartner

Oavsett dina fordonstvättbehov kan vi slå våra kloka huvuden ihop i ett lönsamt partnerskap, tackla situationen och tillsammans hitta de bästa tvättlösningarna.

Kundnöjdheten har en betydande inverkan på kundlojaliteten och marknadspriserna. En lönsam prisnivå i ett tufft konkurrensläge förutsätter tvättresultat av hög kvalitet, eftersom kvalitetsmed- vetna kunder kräver valuta för pengarna.

TammerChem-kemikalierna, TammerCare-underhållet,

Tammer Control-övervakningen och Biltvättsakademin tar hand om din fordonstvätt. Du får en heltäckande fordonstvättverksam- het genom att välja Hyreskonceptet, som omfattar den for- donstvätt som passar dig bäst samt ett komplett underhållsavtal.

Tammermatic tar hand om fordonstvättverksam- heten och du kan koncentrera dig på det väsent- ligaste: tvättförsäljning.

HElTäCkAndE sERvICE, naturligt partnerskap

Våra kunder koncentrerar sig på fordonstvätt- verksamhetens lönsamhet nu och i framtiden.

Tammermatic-tjänsten kombinerar fordonstvättar och vattenåtervinningssystem med stödtjänster som omfattar anskaffning, drift och underhåll av fordonstvätten. På så sätt kan du öka försälj- ningen och erbjuda bättre service.

Tjänsten börjar redan efter första kontakten. Tillsammans tar vi fram ett lönsamt fordonstvättsystem, utför lönsamhetskalkyler- na och ger vårt stöd för att erhålla finansiering. Vi levererar, installerar och testar det fungerande fordonstvättsystemet under drift och levererar tvättkemikalierna och underhållstjäns- terna. Vår verksamhet återspeglar kunskaperna i fordonstvätt- fabriken samt omsorg om säkerhet, hälsa och miljö. Allt detta har en strak inverkan på hur nöjda våra kunder är och gör fordonstvättverksamheten lönsam nu och i framtiden.

TAMMERMATIC-TjänsTERnA

FöR En lönsAM TväTTvERksAMHET

TammerChem-kemikalier TammerCare-underhåll

TammerControl-övervakning

Hyreskonceptet-helhetslösning

Biltvättsakademin

(6)

TAMMERMATIC

– allas favoritpartner

TMP Advertising Oy - 5/2012

Tammermatic Oy (Finland) Filial

Truckvägen 14 B

I

194 52 Upplands Väsby Telefon: 08 564 73 140

Fax: 08 761 14 64

www.tammermatic.com

stockholm, Hela Sverige:

Timo Hätinen

timo.hatinen@tammermatic.com, Mobiltelefon 070 511 5757

Tjänst som täcker hela Sverige

service och support:

stefan Bogström

stefan.bogstrom@tammermatic.com, Telefon 08 564 73143

eller 070 511 7563

kemikalie- och

reservdelsbeställningar:

Maria larsson

maria.larsson@tammermatic.com, Telefon 08 564 73141

Kontakta den kundansvariga i din region och fråga mer om servicehelheten:

CLEAN BY NATURE

References

Related documents

Om en feriepraktikant fått en tillsägelse av handledare och händelsen upprepas ska handledaren kontakta ansvariga för feriepraktiken.. En muntlig och skriftlig varning kan

Innan du anlägger ett nytt eller ändrar ett befintligt avlopp ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljöenheten.. Innan du börjar gräva ditt avlopp måste du alltid

• Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 meter. • på avskiljaren/tanken får ej överstiga

Enkäterna visar att nästan alla anser att folkhögskolan gjort att deltagarna i någon mån eller i hög grad upplever att de en ökad förståelse för med annan etnisk eller

Syftet med denna omvårdnad bör vara att främja hälsa med ett helhetsperspektiv kombinerat med ett individanpassat stöd till personen med demenssjukdom för att motverka de

• Försök att ha tålamod med ditt barn/dina barn och kritisera dem inte för hur deras beteende har ändrats, t.ex.. att de klänger på dig eller vill

• Kraftigt nedsmutsad klädsel, innertak eller annan interiör (inklusive lukt eller hår efter pälsdjur) som inte går att avlägsna genom enklare rekonditionering utan kräver

Utbildningsminister Gustav Fridolin beskriver några av de förändringar som alla barn har rätt till I undervisningen i en bra förskola, vilket är grunden för ett jämlikt

Detta kan få till följd att denna information inte begärs ut, men som samtidigt hade kun- nat vara avgörande för utredningsarbetet och för möjligheterna till en fällande alterna-

En av grundorsakerna till att olyckor inträffar under utryckningskörning och arbete på väg är att bilister i närområdet för sent uppmärksammar den förändrade trafik-

Enheten bildades år 2003. Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö och Södertälje och SLL äger eller är huvudman för enheten. Under år 2008 utfördes ca 11 kvinnliga årsarbeten

Vi vill främja kommunal naturvård, bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och en planering som ger medborgarna tillgång till tätortsnära natur med sikte på

Kölvatten från 2-taktsmotorer har visats innehålla betydligt lägre halter PAHer och även dess toxicitet har vistats vara lägre, om alkylatbensin an- vänts istället

Sjuksköterskor anser att munhälsa är viktigt för patienters välbefinnande, men trots det är det ett område som de upplever inte hör till deras profession.. Tidsbrist var något

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Här kan man alltså argumentera för att det finns en ekvivalenskedja mellan arbete och jämställdhet, där begäret för jämställdhet är överordnat begäret

Material våg med en eller två decimaler, vatten, brustabletter (typ C-vitamintabletter), sockerbitar, bägare eller liknande kärl, mätglas, större skål som rymmer mätglaset

- att förslaget på ny skolplan går ut på remiss till samtliga nämnder i Östhammars kommun - att förslaget på ny skolplan publiceras på Östhammars kommuns hemsida för

Motsatsen till detta ligger hos text C och D där de intervjuade personerna kommer till tals genom direkt anföring, men där det inte förekommer referat eller detaljerade

Se en instruktionsvideo på me-fa.se/easymount eller skanna koden här.. MEFA Oak är en stabil och mycket rymlig paketpostlåda som har kapacitet för flera större paket om dagen

Centralt innehåll åk 1-3; Naturorienterande ämnen - Året runt i naturen.. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande

Nästan var fjärde respondent, 23 procent, uppger att någon till dem närstående blivit utsatt för hot, våld, personangrepp eller förtal med anledning av respondentens

Många som utsätts i område Mitt får inget eller otillräckligt stöd av sin arbetsgivare 33 procent av de som utsatts i område Mitt svarar att de tycker arbetsgivaren