Elever årskurs 2. Lilla Adolf Fredriks skola. 55 svar, 100% 8581 svar, 84% Stockholms stad totalt

Full text

(1)

Elever årskurs 2

Lilla Adolf Fredriks skola

8581 svar, 84% Stockholms stad totalt 55 svar, 100%

Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

(2)

Om undersökningen

På uppdrag av Stockholm stad har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen inom grund- och grundsärskolan.

Undersökningen omfattar elever i år 2 samt fritidshem år 2, elever år 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år 2 och fritidshem. Elever i årskurs 4 som aktivt deltar i fritidsklubben aktiviteter samt vårdnadshavare med elever i grundsär årskurs 1-6 och elever i grundsärskolans alla årskurser. Både kommunala och fristående skolor erbjöds att delta. Eleverna

besvarade enkäten mellan den 31 januari och den 28 februari och vårdnadshavare från den 13 december 2021 till den 13 februari 2022.

Syftet med undersökningen är att följa upp Stockholm stads mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten görs tillgänglig för elever och vårdnadshavare på respektive skolas sida på start.stockholm.se för att underlätta valet av skola för elever och vårdnadshavare i Stockholm.

Undersökningen till elever genomfördes som en webbenkät i skolan och eleverna svarade under lektionstid. Vårdnadshavarna fick ett brev hemskickat och kunde välja om de ville svara på frågorna på webben eller via en pappersenkät. Postala påminnelser skickades två gånger.

Enkäterna bestod av drygt tjugo påståenden på en femgradig instämmandeskala. Frågorna är framtagna gemensamt av Stadsledningskontoret och Utbildningsförvaltningen. Frågorna ses över årligen men är i huvudsak desamma sedan den första undersökningen genomfördes 2010.

2

(3)

Om undersökningen

Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. På grund av avrundning kan det hända att summan av betyget 1,2, 3, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) inte alltid summerar till exakt 100 procent. Svarsalternativet vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Andel positiva svar dvs. de som har svarat 4 eller 5 redovisas per fråga och även resultat uppdelat på bakgrundsvariabler.

Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning.

Inga resultat visas i grupper med mindre än 5 svarande eller där resultaten riskerar respondenternas anonymitet.

I rapporten redovisas totalresultatet för både kommunala och fristående skolor.

Urvalet för enkäten till vårdnadshavarna är hämtat från stadens elevregister, BER, och avser alla elever som fanns i registret i mitten av november 2021. För elevenkäterna har skolorna ansvarat för att ta fram urvalet och rapporterat in antal elever per klass till Origo Group.

Båda vårdnadshavarna gavs möjlighet att besvara enkäten. I de fall båda svarade vägs svaren ihop till ett genomsnitt. I resultat såväl som svarsfrekvens beräknas svaren som ett svar per barn.

3

(4)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

2022 2021 2020

Hjälp av lärare vid behov

Lärare undervisar bra

Lärare motiverar

Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter

Bra dialog på utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår

Trivsel

Trygghet Arbeta i lugn

och ro God arbetsmiljö

Kan prata med vuxen om illa behandlad Nöjdhet

Digitala hjälpmedel

Pratat om FN:s barnkonvention

Ta del av kulturupplevelser 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4

(5)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Hjälp av lärare

vid behov

Lärare undervisar bra

Lärare motiverar

Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter

Bra dialog på utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår

Trivsel

Trygghet Arbeta i lugn

och ro God arbetsmiljö

Kan prata med vuxen om illa behandlad Nöjdhet

Digitala hjälpmedel

Pratat om FN:s barnkonvention

Ta del av kulturupplevelser 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5

(6)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2

Pojke Flicka

Hjälp av lärare vid behov

Lärare undervisar bra

Lärare motiverar

Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter

Bra dialog på utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår

Trivsel

Trygghet Arbeta i lugn

och ro God arbetsmiljö

Kan prata med vuxen om illa behandlad Nöjdhet

Digitala hjälpmedel

Pratat om FN:s barnkonvention

Ta del av kulturupplevelser 15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

(7)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Kunskap

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 42

68

34

58

58

70

58

70

51

72

28

60

51

24

36

27

40

24

30

21

33

17

34

25

5

5

30

12

2

3

8

7

13

8

34

10 2

3

0

2

0

3

4

1

4

3

4

3 0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag får hjälp av mina

lärare när jag behöver det

Jag tycker att mina lärare är bra på att undervisa

Jag tycker att mina lärare är bra på att motivera mig till att lära

93 92 70 85

98 95 88 91

84 89 62 85

0 12 0 2

0 12 0 2

0 14 0 3

0 25 50 75 100

7

(8)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Inflytande

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 49

62

35

53

82

75

76

76

73

81

52

61

30

24

27

26

9

19

12

17

25

6

31

25

21

15

31

15

9

6

12

5

2

11

10

10 0

0

2

4

0

0

0

1

0

3

6

2 0

0

4

2

0

0

0

1

0

0

0

2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag kan föra fram min åsikt och

blir lyssnad till (tex på klassråd)

På utvecklingssamtalen (samtalet jag har med min lärare och mina föräldrar) pratar vi om vad jag gör bra och hur jag utvecklas

Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår

79 85 63 79

91 94 88 93

98 86 83 86

4 19 4 6

0 14 2 5

0 14 4 5

0 25 50 75 100

8

(9)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 65

62

47

67

62

63

56

66

42

55

47

38

25

21

31

19

25

24

28

20

42

20

34

33

7

18

8

9

9

11

8

9

13

13

17

21

2

0

12

3

4

0

4

3

4

10

0

5 0

0

2

2

0

3

4

2

0

3

2

3

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag trivs i skolan

Jag känner mig trygg i skolan

Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan göra mina uppgifter, både ensam och i grupp)

91 82 78 86

87 87 84 86

84 75 81 71

0 7 2 1

0 10 0 2

0 5 6 3

0 25 50 75 100

9

(10)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Vad är orsaken till att du inte kan arbeta i lugn och ro?

(Flera svar är möjliga.)

80 64 60 18

20 32

60 24

12

11 20 13

12 2022 2

2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 2022 2 2021 2020 2 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag störs av andra

elever i min klass/grupp

Jag störs av andra elever som inte går i min klass/grupp

Jag har ofta svårt att koncentrera mig även när det är lugnt i klassen

Jag har svårt att hitta en plats där jag kan arbeta i lugn och ro

Mina lärare säger inte till dem som stör

Andra vuxna säger inte till dem som stör

Den fysiska miljön/lokalerna, till exempel ventilation, värme, kyla, trånga lokaler, ljus, ljud

Annan anledning Vad är orsaken till att du

inte kan arbeta i lugn och ro?

(Flera svar är möjliga.) 1

0 25 50 75 100

1) Frågan ställs endast till de som svarat 1,2 på frågan om man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna 2) För få svar

10

(11)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 50

58

48

45

41

18

34

30

7

18

16

17

0

8

2

5 2

0

0

2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag tycker att det är en god

arbetsmiljö på de flesta lektionerna

91 75 82 76

2 5 0 3

0 25 50 75 100

11

(12)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Upplever du att du har blivit illa behandlad(kränkt/trakasserad) på din skola?

36

12

8

23

51

71

64

61

13

17

28

16

Ja Nej Vet ej/Vill ej svara 2022

2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Upplever du att du har blivit illa

behandlad(kränkt/trakasserad) på din skola?

0 25 50 75 100

12

(13)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Har du berättat för en vuxen på skolan att du upplever att du har blivit illa behandlad på din skola?

75

40

71

20

20

19

5

40

10

Ja Nej Vet ej/Vill ej svara 2022

2021 2020 2 2022 Lilla Adolf Fredriks skola

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Har du berättat för en vuxen på

skolan att du upplever att du har blivit illa behandlad på din skola? 1

0 25 50 75 100

1) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen 2) För få svar

13

(14)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad?

35

40

23

30

0

25

35

60

52

Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin 2022

2021 2020 2 2022 Lilla Adolf Fredriks skola

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Hur ofta upplever du att du

blivit illa behandlad? 1

0 25 50 75 100

1) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen 2) För få svar

14

(15)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Av vem upplever du dig illa behandlad?

50

60

60

50

40

50

4

5 2022 2021 2020 2 2022 2022 2021 2020 2 2022 2022 2021 2020 2 2022 2022 2021 2020 2 2022 Lilla Adolf Fredriks skola

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Elev i min klass

Annan elev på skolan

Min lärare

Annan vuxen på skolan Av vem upplever du dig

illa behandlad? 1

0 25 50 75 100

1) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen 2) För få svar

15

(16)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Trygghet och trivsel

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 75

78

51

73

16

10

27

16 7

10

16

7 2

3

6

2 0

0

0

2

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag vet att jag kan prata med

någon vuxen på skolan om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad

91 88 78 89

0 5 2 3

0 25 50 75 100

16

(17)

Lilla Adolf Fredriks skola

Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

Övrigt

Andel

instämmer (%)

Andel vet inte (%) 58

83 76 74

71 66 2

55

89 84 44

78

7

71 28

43

31 10 12 15

25 8

6

20

9 8 35

13

55

17 23

21

7 5 8

7

2 13

22

15

2 8 21

6

38 9 38

19

4 0

4 2

0 8 29

5

0 0 0 2

0 3 11 9

0 3

0 2

2 5 41

5

0 0 0 1

0 0 0 8

Instämmer helt 4 3 2 Instämmer inte alls

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022

2022 2021 2020 2022 Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Lilla Adolf Fredriks skola Stockholms stad Jag är nöjd med min skola

Jag använder digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbet

I min skola har vi pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt)

Jag får ta del av kulturupplevelser i skolan ( till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek)

89 93 88 89

96 74 8,2 75

98 92 79 91

62 89 51 64

0 5 0 2

0 10 2 5

2 10 4 6

24 17 6 7

0 25 50 75 100

17

(18)

Index

Lilla Adolf Fredriks skola Elever årskurs 2 (55 svar, 100%)

92

87

90

85

89

81

88

80 Lilla Adolf Fredriks skola

Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola

Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola

Stockholms stad

Lilla Adolf Fredriks skola

Stockholms stad Kunskap

Inflytande

Trygghet och trivsel

Övrigt

0 25 50 75 100

18

(19)

Andel positiva svar per kön

Lilla Adolf Fredriks skola Elever årskurs 2

Andel vet inte (%) 91

95

97 100

80 89

76 84

89 95

97 100

94 84

Andel positiva svar Pojke

Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka Jag får hjälp av mina

lärare när jag behöver det

Jag tycker att mina lärare är bra på att undervisa

Jag tycker att mina lärare är bra på att motivera mig till att lära

Jag kan föra fram min åsikt och blir lyssnad till (tex på klassråd)

På utvecklingssamtalen (samtalet jag har med min lärare och mina föräldrar) pratar vi om vad jag gör bra och hur jag utvecklas

Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår

Jag trivs i skolan

0 0

0 0

0 0

6 0

0 0

0 0

0 0

0 25 50 75 100

19

(20)

Andel positiva svar per kön

Lilla Adolf Fredriks skola Elever årskurs 2

Andel vet inte (%) 91

79

80 89

88 95

89 95

91 84

97 100

97 100

62 63

Andel positiva svar Pojke

Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka

Pojke Flicka Jag känner mig trygg i skolan

Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan göra mina uppgifter, både ensam och i grupp)

Jag tycker att det är en god arbetsmiljö på de flesta lektionerna

Jag vet att jag kan prata med någon vuxen på skolan om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad

Jag är nöjd med min skola

Jag använder digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbet

I min skola har vi pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt)

Jag får ta del av kulturupplevelser i skolan ( till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek)

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

0 0

0 5

26 16

0 25 50 75 100

20

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :