KURSUTVECKLING 5,3 4,8 4,3 3,8 3,3

Full text

(1)

NASDAQ OMX First North

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

80,2 1 mån (%) 14,1

Nettoskuld (MSEK) -7,1 3 mån (%) 16,0

Enterprise Value (MSEK) 73,1 12 mån (%) 7,4

Soliditet (%) 51,0 YTD (%) 5,19

Antal aktier f. utsp. (m) 19,8 52-V Högst 0,00

Antal aktier e. utsp. (m) 20,5 52-V Lägst 0,00

Free Float (%) 86,2 Kortnamn KONT

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 0,0 1,1 6,3 16,7

EBITDA (MSEK) -14,2 -17,1 -10,6 -1,8

EBIT (MSEK) -14,2 -19,0 -13,0 -4,0

EBT (MSEK) -14,3 -19,4 -13,4 -4,2

EPS (just.SEK) -2,3 -1,4 -0,7 -0,2

DPS (SEK) 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsättningstillväxt (%) nmf nmf 479% 166%

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) nmf nmf nmf nmf

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 5,4 3,0 5,1 6,9

EV/S (x) neg. 67,6 12,6 5,1

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Daniel Benitez 4,1% 5 4,1%

Avanza Pension 3,9% 0 3,9%

Ulf Tidholm 3,4% 3,2 3,4%

Juha Thümer 2,5% 0 2,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Michael Camitz 4Q-rapport

VD Henrik Nordlindh

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Hälsovård

RÖSTER

2018-02-05

Analytiker: Arash Hakimi Fard

• Starkt resultat i ett svårt kvartal

• 4/20-potential

• Positiva revideringar + namnbyte

Starkt resultat i ett svårt kvartal. Kontigo Care redovisade för det tredje kvartalet en omsättning om 1,8 MSEK med ett rörelseresultat om -2,1 MSEK. Med en sekventiell intäktsökning om 48,3% överträffade bolaget därmed våra estimat på både omsättning och resultat. Vår prognos var en omsättning om 1,56 MSEK och ett rörelseresultat om -2,5 MSEK. Bolaget växer kraftigt och man lär sig fortfarande kundernas inköpsmönster. I den förra rapporten signalerade bolaget att Q2 och Q3 ska vara svagare kvartal, vilket gjorde oss något försiktiga. Kostnaderna var i linje med vår förväntan och avvikelsen beror därmed på en ökad omsättning. Bolagets produkter har hög skalbarhet och därför får varje ytterligare intäktskrona en påtaglig resultateffekt.

4/20-potential. Vi var innan rapporten något bekymrade över den avtagande tillväxten i antalet kommuner, istället visade Kontigo Care god tillväxt hos befintliga kunder. Enligt oss bör cirka 250 enheter finnas hos kommunerna. Denna mängd enheter tillsammans med ytterligare tilläggsbeställningar, bevisar eHälsolösningens attraktivitet. I rapporten nämner bolaget att kommunerna i snitt använder fyra enheter och att man bedömer den långsiktiga potentialen till 20 enheter per kommun. Med 53 kommuner under avtal bedömer bolaget därmed potentialen på befintlig kundbas till cirka 1 000 enheter, där ungefär 700 enheter är tillräckligt för ett breakeven-resultat. Utöver kommunkunderna har bolaget även avtal med tre privata aktörer, varav det senaste presenterades efter kvartalets slut – Avonova Hälsa. Sedan tidigare har Kontigo Care avtal med Stordala vård & omsorg och Nämndemansgården.

Positiva revideringar + namnbyte. I inledningen av oktober lanserade bolaget en ny hälsoplattform Previct vilket är en vidareutveckling av den tidigare och innefattar Previct Alcohol som allteftersom ska ersätta TripleA samt Previct Gambling som ska ersätta TripleG. Den positiva utvecklingen i ett svårt kvartal, drivet av tillväxt hos befintliga kunder, gör att vi skruvar upp våra antaganden för årets sista kvartal och de efterföljande prognosåren.

BOLAGSBESKRIVNING

Kontigo Care förenar IT, teknik och Life Science till en eHälso-plattform som ska möjliggöra diagnos, vård och eftervård. Plattformens namn är Previct där både Previct Alcohol och Previct Gambling kan erbjudas.

2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3

2016-11-03 2017-01-30 2017-04-26 2017-07-25 2017-10-17

OMXSPI (ombaserad) KONT

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4A16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,2 1,8 2,4 0,0 0,0 1,08 6,3 16,7 23,8

Aktiveringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,5 5,5 9,5 0,0 2,2 2,0 2,0

COGS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,7 1,1 0,0 0,0 0,0

Övriga externa kostnader -2,0 -3,5 -1,1 -1,9 -1,9 -2,5 -1,2 -1,8 -6,5 -20,0 -8,4 -7,4 -8,0 -8,5

Personalkostnader -2,7 -3,2 -2,4 -2,6 -3,2 -3,1 -2,5 -2,9 -1,6 -7,4 -10,8 -11,7 -12,5 -13,0

EBITDA -4,4 -5,5 -3,2 -4,0 -3,5 -3,8 -1,4 -1,8 -1,1 -14,2 -17,1 -10,6 -1,8 4,3

Avskrivningar -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 0,0 0,0 -1,9 -2,4 -2,2 -2,4

EBIT -4,9 -6,0 -3,7 -4,4 -4,1 -4,4 -2,2 -2,3 -1,1 -14,2 -19,0 -13,0 -4,0 1,9

Finansnetto 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,2 -0,2

EBT -5,0 -6,0 -4,0 -4,4 -4,1 -4,6 -2,2 -2,5 -1,1 -14,3 -19,4 -13,4 -4,2 1,7

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

Nettoresultat -5,0 -6,0 -4,0 -4,4 -4,1 -4,6 -2,2 -2,5 -1,2 -14,3 -19,6 -13,4 -4,2 1,3

EPS f. utsp. (SEK) -0,79 -0,96 -0,29 -0,31 -0,26 -0,29 -0,11 -0,13 -0,20 -2,28 -1,40 -0,68 -0,21 0,07 EPS e. utsp. (SEK) -0,51 -0,96 -0,29 -0,31 -0,25 -0,28 -0,11 -0,12 -0,20 -1,46 -1,39 -0,66 -0,20 0,06

Omsättningstillväxt Q/Q nmf nmf nmf 93% 99% 36% 48% 35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf N/A N/A N/A 479% 166% 42%

EBITDA marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf N/A N/A N/A N/A N/A 17,9%

EBIT marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -1,2 -16,3 -17,5 -11,6 -4,0 1,7 EPS -0,2 -1,5 -1,4 -0,7 -0,2 0,1

Förändring rörelsekapital 2,0 3,4 -1,9 0,0 -2,4 -3,6 Just. EPS -0,2 -1,5 -1,4 -0,7 -0,2 0,1

Kassaflöde löpande verksamheten 0,8 -12,9 -19,4 -11,6 -6,4 -1,9 BVPS 0,8 1,2 1,3 0,8 0,6 0,6

Kassaflöde investeringar -5,5 -10,6 -0,6 -2,7 -0,3 -0,4 CEPS 0,1 -1,3 -1,4 -0,6 -0,3 -0,1

Fritt kassaflöde -4,7 -23,4 -19,9 -14,2 -6,7 -2,3 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde fin. verksamheten 6,2 23,2 28,8 11,3 0,0 3,0 ROE neg neg neg neg neg 10%

Nettokassaflöde 1,6 -0,2 8,9 -3,0 -6,7 0,7 Just. ROE neg neg neg neg neg neg

Soliditet 65% 65% 71% 59% 52% 48%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

5 15 14 15 15 15 Antal A-aktier (m) -

2 1 10 7 1 1 Antal B-aktier (m) 19,8

8 18 26 27 23 27 Totalt antal aktier (m) 19,8

5 12 18 16 12 13 www.kontigocare.com

-2 2 -7 -4 2 5

0 1 -4 -4 -1 2

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

1,56 1,78 5,3 6,3 12,4 16,7

EBIT -2,2 -2,1 -14,0 -13,0 -8,3 -4,0

EPS (SEK) -0,1 -0,1 -0,7 -0,7 -0,4 -0,2

nmf nmf ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

18%

nmf nmf Skillnad

3Q 2017A 2017E 2018E

14% 35%

Nettoomsättning RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Förändring MSEK

Immateriella tillgångar Dragarbrunnsgatan 35

753 20 Uppsala Likvida medel

Förändring Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Q/Q OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y

TOTALA KOSTNADER & OMSÄTTNING (MSEK) OMSÄTTNING & TOTALA KOSTNADER PER ÅR

-25 -20 -15 -10 -5 0 5

0 5 10 15 20 25

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning EBIT

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2015 2016 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2016 2017 0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

2017E 2018E 2019E

0 5 10 15 20 25

(4)

EBIT (MSEK)

EV/Sales-multipel Kurs: 4,05

**OPEX. Står för operating expenditures och innebär bolagets löpande kostnader för att tillhandahålla tjänsterna/produkterna

5,1 3,7

SKALBARHET

Nettoomsättning (MSEK)

Omsättningstillväxt (%) Total OPEX** (MSEK) OPEX-ökning (%)

2018E 2019E 16,7

166,4%

-20,5 7,6%

23,8

42,4%

-21,5 4,9%

MARKNAD

Kontigo Cares plattform är skalbar. eHälsolösningen Previct säljs via en abonnemangsmodell där varje enhet kostar vårdgivaren 2 950 SEK / månad. Samtliga enheter kopplas till molnet, där lagring sker med säkerhet och integritet. I abonnemanget ingår hyra av mobiltelefon samt alkoholmätare, de utgör en minimal del av månadskostnaden och därför erhåller bolaget höga bruttomarginaler på sin tjänst. Nedan och till vänster illustreras hur bolagets intäkter förväntas växa snabbare än dess kostnader framöver.

*Procentuellt hur många av Sveriges 290 kommuner som man har avtal med

-4,0 1,9

Kommuner är naturligt den största kundgruppen, men även behandlingsföretag inom vård är potentiella kunder för Kontigo Care. Ett exempel på en sådan är Nämndemansgården som man i april 2017 slöt ett avtal med. I Sverige finns idag 290 kommuner och till dags datum har Kontigo Care avtal med 53 kommuner som omfattar cirka 1,7 miljoner invånare. Bolaget pressmeddelar sina avtal löpande varpå nedanstående diagram bör ses som en ungefärlig representation.

Avtalade kommuners invånaravtal (milj.) Antalet avtalade kommuner och penetrationsgrad

Nettoomsättningsökning i förhållande till kostnadsökning 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 10 20 30 40 50 60

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016 2017

Antal kommuner Penetrationsgrad (%)*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Q1 Q2 Q3

2017

Kommuninvånare under avtal (milj.) Tillväxttakt (Q/Q)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2018 2019

Omsättningstillväxt (%) OPEX-ökning (%)

(5)

Previct Alcohol & Previct Gambling

Skalbara affärer genom abonnemangsmodell

Kontigo Cares huvudprodukt Previct Alcohol (tidigare TripleA) riktar sig framförallt mot de ca. 300 000 alkoholister som finns i Sverige. Utöver dessa finns det cirka 1 miljon högriskkonsumenter och varje år söker 10 000 personer vård för alkoholmissbruk för första gången. I Sverige finns det cirka 230 behandlingshem där en övernattning kostar cirka 2000 SEK. Årligen satsas det miljardbelopp på behandlingar där det är svårt att följa upp och mäta resultaten.

Socialtjänstlagen innefattar att socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Från och med 1 januari 2018 innefattas även missbruk av spel om pengar i lagen. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. I Sveriges finns 290 kommuner, per den 7 november 2017 hade Kontigo Care avtal med 53 av dessa. Kommuner är naturligt den största kundgruppen, men även behandlingsföretag inom vård är potentiella kunder för Kontigo.

Exempel på sådana är Nämndemansgården som man i april 2017 slöt ett avtal med och i oktober 2017 med Avonova Hälsa.

Kontigos produkt har inga direkta konkurrenter på marknaden. Konkurrensen utgörs därför av de traditionella behandlingsmetoderna, där en behandlingsnatt som sagt kostar ca. 2000 SEK. Kontigo Care utgör därför ett intressant alternativ med sin prissättning på 2950 SEK/månad. TripleA ersätter inte primärt traditionella behandlingsmetoder, men kan utgöra ett stöd för att effektivisera behandlingen samt följa upp patientens utveckling vid avslutad traditionell vård. I slutet av oktober 2017 offentliggjordes en rapport från samverkansprojektet Växtzon, i rapporten gjordes en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nytker dag med Previct Alcohol kostat 143 kr.

Stor marknad utan direkta konkurrenter

Previct Alcohol består av en alkoholmätare kopplad till en mobiltelefon och en analysplattform. Alkoholmätaren har en hög precision och apparaten är CE-märkt. Upplägget gör det möjligt för patienten att effektivt vårdas på distans. Patienten blåser vid uppmaningar från mobiltelefonen i alkoholmätaren (samtidigt som den med mobiltelefonen verifierar blåsningen genom telefonens kamera) och svaret skickas direkt till terapeuten. Terapeuten kan välja att komplettera blåsningarna med frågor om patientens välmående, där samtliga datapunkter hamnar i molnet i bolagets analysplattform. Denna plattform laddas kontinuerligt med data och erbjuder ett intelligent stöd till terapeuten för att både förstå vad som händer, men också varför och vad som riskerar att ske. Genom korskörandet av intelligent och bred datasamling kan analysplattformen bli allt smartare och tidigare förstå hur patientens behandling går och vilka risker som finns framöver.

Previct Gambling som inriktar sig mot spelboerende innehåller samma analysplattform, och kan användas tillsammans med alkoholmätaren vid behov. Det finns en överrepresentation av alkoholmissbruk bland de med spelproblematik. Terapeuten använder Previct Gambling som en kommunikationskanal med patienten, där man genom dagliga enklare frågor kan få en förståelse för personens välbefinnande och riskbenägenhet för återfall. Plattformen skapar ett löpande "spelindex" som hela tiden visar var på risk- skalan patienten befinner sig. Den första januari 2018 innefattas även socialtjänstlagen av spelmissbruk.

Bolagets affärsmodell har en kraftig skalbarhet. Kunderna kopplas på via abonnemang där datahanteringen sker krypterat med Microsoft Azure som underleverantör. Användarens integritet är således skyddad och Kontigo Care följer tillämpliga lagar.

Kontigo Care tillämpar en abonnemangsmodell som gör att intäkterna erhåller höga bruttomarginaler. I priset 2950 SEK / månad ingår mobiltelefonen och alkoholmätaren (båda hyrs av Kontigo Care) men därefter säljer bolaget essentiellt en mjukvara som erhåller goda bruttomarginaler. Således kan intäkterna växa snabbare än kostnaderna och plattformens intelligens och sensoriska egenskaper kan möjligen även i framtiden nyttjas för andra ändamål. Bolaget har exempelvis avyttrat varumärkesrättigheterna för AceTrack, en ketonmätare byggd på samma eHälsoplattform som Previct Alcohol Produkten AceTrack mäter metabolism i samband med ketogeniska dieter och vänder sig främst till konsumenter.

BOLAGSBESKRIVNING

Innovativt eHälsobolag

Kontigo Care har skapat en unik vårdplattform som ligger i molnet. Plattformen Previct kopplar ihop terapeuten enkelt med patienten för mest effektiva vård. Bolaget har på sin plattform lanserat två produkter. Previct Alcohol som inriktar sig mot alkoholmissbruk samt Previct Gambling för spelmissbrukare. Kunderna finns främst inom offentlig sektor.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :