KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8

Full text

(1)

107,2 1 mån (%) -8,5

Nettoskuld (MSEK) -1,3 3 mån (%) -13,7

Enterprise Value (MSEK) 105,9 12 mån (%) -19,0

Soliditet (%) 57,3 YTD (%) -18,3

Antal aktier f. utsp. (m)* 58,3 52-V Högst 2,70 Antal aktier e. utsp. (m)* 58,3 52-V Lägst 1,60

Free Float (%) 73,9 Kortnamn MSC B

* Ink. nya aktier vid förvärv

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 73 157 216 253

EBITDA (MSEK) -1,0 -0,6 -0,7 5,2

EBIT (MSEK) -1,3 -1,5 -2,9 2,7

EBT (MSEK) -1,4 -4,0 -3,0 2,7

EPS (just. SEK) -0,08 -0,02 -0,02 0,05

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,03

Omsättningstillväxt (%) 42,0 114,7 37,7 16,8

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -1,8 -1,0 -1,4 1,1

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) neg. neg. neg. 40,2

P/BV (x) 1,1 1,5 1,2 1,2

EV/S (x) 0,5 0,5 0,5 0,4

EV/EBITDA (x) 45,7 46,7 111,3 19,7

EV/EBIT (x) 73,4 119,1 neg. 38,1

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 1,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Empir AB 26,1% 0,261 23,2%

Alfanode AB 5,5% 0 9,4%

Rambas AB 8,2% 0 7,3%

Arpeggio AB 7,6% 0 6,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Per Hallerby 4Q-rapport

VD Lars Save 1Q-rapport

CFO Torbjörn Nilsson 2Q-rapport

2018-05-16 2018-08-23

• Fortsatt strukturarbete

• Nyemission och mindre nedrevideringar

RÖSTER

2018-02-14 Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

MSC, grundat 1987 och noterat på Nasdaq OMX Small Cap, är ett IT-tjänsteföretag. Bolaget erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling & förvaltning, drift &

infrastruktur samt utbildning. Primära marknadssegment är finans, försäkring, transport och offentlig sektor.

BOLAGSBESKRIVNING

Förvärvsdriven tillväxt. MSC rapporterade en nettoomsättning i kvartalet om 50,4 MSEK (29,4) motsvarande en tillväxt om 72 procent y/y, vilken var uteslutande förvärvsdriven. Vår prognos var 54,1 MSEK där avvikelsen tyder på sämre bidrag från de förvärvade bolagen initialt. I en konsultrörelse är det tredje kvartalet alltid svåranalyserat då semesteruttaget kan variera mellan åren. I det här fallet har även två större förvärv, Empir och Generic Systems, tillkommit vilket försvårar prognosen ytterligare.

Fortsatt strukturarbete. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,2 MSEK (-0,6), justerat för aktiveringar och EO uppgick EBIT till -3,0 MSEK mot vår prognos om -1,2 MSEK. Avvikelsen förklaras främst en lägre omsättning än prognos, de fasta kostnaderna var i linje med vårt estimat.

Det pågående strukturarbetet i koncernen fortsätter. I Empir är merparten av arbetet nu avklarat medan vi kan förvänta oss att det i Generic tar ett till två kvartal till innan önskat resultat är uppnått. Det är värt att notera att segmentet Empir Apply belastar kvartalets EBIT med -1,1 MSEK, det är kostnader relaterade till produktutveckling som MSC tar direkt över resultaträkningen. MSC hoppas dock detta ska leda till återkommande intäkter och en högre marginalbild i framtiden.

Nyemission och mindre nedjusteringar. I samband med rapporten höll MSC en extra bolagsstämma där den kommunicerade nyemissionen godkändes. Vid fullteckning kommer MSC tillföras 34,7 MSEK före emissionskostnader.

Pengarna är avsedda för att göra strategiska förvärv, stärka balansräkningen samt accelerera strukturarbetet.

Sammantaget sänker vi våra omsättningsantaganden, justerat för kvartalets avvikelse, med två procent för det fjärde kvartalet. Detta gör också att prognosen för ett positivt nettoresultat för helåret flyttas fram till 2018.

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 1,5

1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

2016-11-07 2017-02-01 2017-04-28 2017-07-27 2017-10-19

MSC B OMXSPI (ombaserad)

(2)

MSEK 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoomsättning 41,3 42,3 29,6 43,8 47,0 51,3 50,4 67,5 52 73 157 216 253 265

Rörelsekostnader -44,2 -42,0 -29,9 -43,6 -46,1 -53,7 -52,7 -67,3 -53 -76 -160 -220 -249 -257

Aktiveringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,1 0,0 0 0 0 1,6 0,0 0,0

EO poster -0,2 -0,7 -0,7 -0,6 -0,8 -0,6 -0,3 0,0 0,0 -1,8 -2,1 -1,6 0,0 0,0

Just. EBITDA -2,7 1,0 0,3 0,8 2,0 -1,3 -2,2 0,8 -1,1 -1,0 -0,6 -0,7 5,2 10,0

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,5 -0,8 -0,7 -0,4 -0,3 -1,0 -2,3 -2,5 -2,1

Just. EBIT -2,9 0,8 0,0 0,6 1,7 -1,7 -3,0 0,1 -1,5 -1,3 -1,5 -2,9 2,7 7,9

Finansnetto -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0

EBT -3,3 0,1 -0,6 -0,1 0,9 -1,0 -2,9 0,1 -1,5 -1,4 -4,0 -3,0 2,7 7,9

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,7 0,0 0,0 -1,7

Minoritetsintressen -1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0

-2,3 -0,5 -0,9 0,7 0,9 -0,9 -3,0 0,1 -1,5 -2,6 -3,1 -2,9 2,7 6,2

EPS f. utsp. (SEK) -0,16 -0,04 -0,06 0,02 0,02 -0,02 -0,05 0,00 -0,18 -0,23 -0,08 -0,05 0,05 0,11

EPS e. utsp (SEK) -0,16 -0,04 -0,06 0,02 0,02 -0,02 -0,05 0,00 -0,18 -0,23 -0,08 -0,05 0,05 0,11

Omsättningstillväxt Q/Q 2% 2% -30% 48% 7% 9% -2% 34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 251% 268% 215% 8% 14% 21% 70% 54% -3,2% 42,0% 115% 37,7% 16,8% 5,0%

Just. EBITDA marginal -6,5% 2,4% 1,2% 1,8% 4,3% -2,5% -4,3% 1,1% -2,1% -1,4% -0,4% -0,3% 2,0% 3,8%

Just. EBIT marginal -7,1% 1,8% 0,2% 1,3% 3,7% -3,4% -6,0% 0,1% -2,9% -1,8% -1,0% -1,4% 1,1% 3,0%

EBT-marginal -8,0% 0,2% -2,2% -0,2% 2,0% -2,0% -5,9% 0,1% -2,9% -1,9% -2,5% -1,4% 1,1% 3,0%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen -1 -2 -2 -5 5 8 EPS -0,18 -0,23 -0,08 -0,05 0,05 0,11

Förändring rörelsekapital -1 -5 -5 1 0 -1 Just. EPS -0,18 -0,23 -0,08 -0,05 0,05 0,11

Kassaflöde löpande verksamheten -1 0 -6 -4 5 8 BVPS 1,75 2,47 1,45 1,52 1,57 1,64

Kassaflöde investeringar 0 1 -1 -22 -3 -4 CEPS -0,19 0,00 -0,16 -0,06 0,09 0,13

Fritt kassaflöde -2 1 -7 -26 2 4 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

Kassaflöde fin. verksamheten 0 4 22 16 0 -2 ROE -10% -12% -7% -4% 3% 7%

Nettokassaflöde -2 5 15 -10 2 2 Just. ROE -10% -4% -2% -2% 3% 7%

Soliditet 46% 30% 54% 52% 50% 50%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

11 31 2 4 4 5 Antal A-aktier (m) 0,8

8 13 28 18 20 22 Antal B-aktier (m) 57,5

30 93 110 171 184 193 Totalt antal aktier (m) 58,3 +46(0)8 446 55 00

14 28 59 89 91 96

-8 3 -18 -4 -6 -7

-5 -1 5 10 10 11

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

54,1 50,4 224,3 216,2 265,0 252,5

-1,2 -3,0 0,2 -2,9 8,3 2,7

EPS (SEK) 0,00 -0,05 0,05 -0,05 0,19 0,05

nmf nmf Nettoomsättning

Förändring Förändring

Skillnad

Just. EBIT -68%

-76%

nmf nmf

3Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

-7% -4% -5%

Eget kapital www.msc.se

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic MSEK

Immateriella tillgångar Kungsgatan 64

111 22 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar

###

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Nettoresultat (hänförligt moderbolagets aktieägare)

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-15 -10 -5 0 5 10

0 50 100 150 200 250 300

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-60,0X -50,0X -40,0X -30,0X -20,0X -10,0X 0,0X 10,0X 20,0X 30,0X 40,0X

-20 -15 -10 -5 0 5

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

20%

80%

140%

200%

260%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

(MSEK) Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016A

Empir Solve 31 46 47 50 48 163

EBIT -1,5 1,6 2,7 0,1 -2,4 -1,3

EBIT-marginal -5% 4% 6% 0% -5% -1%

Empir Serve 1,0 0,9 1,4 6,2 6,0 4,0

EBIT 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,8

EBIT-marginal 26% 13% 2% 0% 9% 21%

Empir Apply 0,0 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0

EBIT 0,0 -0,2 -0,2 -0,9 -1,1 -0,2

EBIT-marginal nmf nmf nmf -54% nmf nmf

MSC Group AB 2,1 2,7 2,9 3,9 4,6 9,2

EBIT 0,4 -1,5 -1,6 0,0 -0,2 -3,0

EBIT-marginal 21% -57% -56% 0% -4% -33%

Elemineringar -4,8 -5,3 -3,9 -9,0 -9,1 -19,4

Förnyat fokus på tillväxt

ANTAL KONSULTER (INK UNDERKONSULTER)

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Till vänster ser vi utvecklingen i antalet konsulter som MSC Group sysselsätter vid varje kvartals slut. 2015 blev Lars Save VD för MSC och ett nytt tillväxtkapitel inleddes. En bidragande orsak till den ökande personalskaran har varit förvärven av Frontwalker, Empir och nu senast Generic. En viktig faktor för att få en konsultbusiness att växa är att öka antalet anställda och då det är svårt att rekrytera på nuvarande marknad har MSC i huvudsak fokuserat på att öka antalet konsulter genom att förvärva bolag.

FÖRVÄRV SEDAN 2015 (MSEK)

Tydligt förvärvsfokus

Som vi nämnde ovan har MSC Konsult sedan 2015 fokuserat på tillväxt för att nå en kritisk massa där omsättningen är stor nog att bära de administrativa kostnaderna bättre. 2015 förvärvades Frontwalker med en årlig omsättning om ca 130 MSEK där MSCs ägarandel är 60 procent. Under 2016 gjordes ett par mindre förvärv i Racasse och Capo innan Empir förvärvades i december. Empir omsätter ca 40 MSEK på årsbasis. Under 2017 gjordes också ett större förvärv när Generics konsultdel köptes, det förväntas bidra med ca 60 MSEK per år. Troligtvis stannar inte förvärvsresan här, det är istället troligt att MSC fortsätter på den inslagna vägen kommande år.

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

DATA PER DIVISION

2016 2017 Ny segmentsredovisning

Från Q2 2017 började MSC Konsult att redovisa sin omsättning enligt de tre segmenten till vänster. Empir Solve består av konsultverksamheten, Empir Serve innefattar drift samt förvaltningsverksamhet och Empir

Apply är satsningar på

produktverksamhet. Övriga intäkter hamnar i MSC Group AB. I dagsläget lägger vi inga estimat på segmentsnivå pga. för få jämförelsekvartal, vi ämnar dock att förändra detta när vi anser oss ha tillräcklig historisk data att analysera.

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic 0

50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 20 40 60 80 100 120 140

Frontwalker Racasse Capo Empir Generic

2015 2016 2017

Oms. Ägarandel

(5)

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Inom IT-Management ligger verksamheten i gränslandet mellan traditionell IT-consulting och management consulting.

Arbetsgrupperna inom IT-Management består av såväl IT-kunniga som managementkonsulter för att, med bolagets kunnande kring informationsteknik som grund men med kundens underliggande affär i fokus, hitta lösningar på affärsproblem och finna utvecklingspotential. Arbetet inom IT-management är helt projektbaserat och i de fall MSC åtar sig större uppdrag sätts "program"

upp. Dessa innehåller i sin tur ett antal projekt som är tydligt avgränsade både vad gäller målbild, tid och resurser.

Teknik

Inom affärsområdet Teknik utgår arbetet från att hjälpa till i den löpande driften av kundernas interna IT-system. Att problem och buggar uppkommer är en naturlig del i implementering och användning av komplex mjukvara. För att minimera risken att denna typ av problem ska påverka kundens verksamhet negativt, tar MSC ofta en aktiv roll ute hos kunden, där bolagets konsulter sköter den så kallade Service Desk-funktionen och avhjälper mindre problem löpande. Skulle något större fel uppstå kan ärendet snabbt skickas vidare till MSC:s utvecklare. Inom Teknik utförs även konsultation, främst inom analys och effektivisering av IT-drift.

MSC beskriver sig själva som en personlig konsult där relationen mellan kunden och företaget alltid ska stå i fokus. Bolaget vill arbeta nära sina kunder för att på så sätt kunna förstå de faktiska affärsproblemen som konsultuppdragen gäller, vare sig det handlar om IT-drift, mjukvaruutveckling eller affärsanalys. MSC är indelat i tre affärsområden: Systemutveckling, IT-management och Teknik. Offentlig sektor står idag för den största kundgruppen, följt av bank/finans och transportnäringen.

Inom affärsområdena delas verksamheten in i mindre konsultgrupper, samtliga ledda av en konsultschef. På detta sätt vill MSC ta till vara på unika kompetenser hos varje medarbetare och därmed lättare kunna matcha rätt konsultgrupp mot rätt kund. Detta flexibla sätt att arbeta är något som genomsyrar hela bolaget. Det tar sig även uttryck i bolagets vidareutbildningssystem där varje medarbetare får en personlig budget på 80 timmar per år, som hon/han kan utnyttja fritt.

Systemutveckling

Systemutveckling är MSCs största affärsområde och arbetet är fokuserat på att ta fram skräddarsydd mjukvara till bolagets kunder.

MSC är flexibla vad gäller programspråk och arbetar inte utifrån en standardiserad plattform. En plattform som passar en kund behöver nödvändigtvis inte vara den rätta för en annan. Fokus ligger därför på att identifiera vad kunden söker i sitt system vare sig det är snabba svarstider eller enkla gränssnitt. Därefter kan utvecklare identifiera det rätta programspråket och utveckla ett detaljanpassat system för varje enskild kund.

IT-Management

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Stefan Knutsson, analytiker, Remium.

Kundrelationer i fokus Den personliga konsulten

MSC är ett IT-konsultbolag primärt verksamt inom systemutveckling, IT-Management och teknik. Relationen mellan konsult och kund bedömer bolaget vara av största vikt för att på allvar kunna lösa de problem som MSC är anlitad för att handskas med. MSCs största kundgrupp är i dagsläget offentlig sektor.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :