• No results found

DELÅRSRAPPORT. SWEDENCARE AB (publ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DELÅRSRAPPORT. SWEDENCARE AB (publ)"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

SWEDENCARE AB (publ)

JANUARI – SEPTEMBER 2016

(2)

1

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 13 438 TSEK (7 313TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 740 TSEK (3 050 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 35,1% (41,6%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4 254 TSEK (2 976 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 31,5% (40,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 3 238 TSEK (2 326 TSEK) - Resultat per aktie* 0,21 SEK (0,15 SEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 449 TSEK (2 732TSEK) - Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 36 722 TSEK (819 TSEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

PERIODEN: 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 38 333 TSEK (21 800 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 240 TSEK (9 030 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 31,7% (41,1%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 895 TSEK (8 935 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 28,2% (40,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 9 163 TSEK (6 969TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 429 TSEK (502 TSEK) - Resultat per aktie* 0,59 SEK (0,45 SEK)

*) beräknat på 15 575 500 aktier (15 575 500 aktier)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur. Inom ramen för

samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett premiumfoder för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff ingår. De första leveranserna från Swedencare till Veracus genomfördes under det tredje kvartalet 2016.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i Norden till ProDen

PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca 3,2 MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i

Swedencare AB. Swedencare har inlett arbetet med att lokalanpassa de förvärvade varumärkena för försäljning på flertalet europeiska och asiatiska marknader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser från det fjärde kvartalet 2016 att kommentera.

(3)

2 SWEDENCARE I SIFFROR

UTDELNING

Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter.

Ambitionen är att senast 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK. Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när ambitionen om en årlig omsättning överstigande 200 MSEK uppnåtts.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Swedencares finansiella målsättning är att under 2017 uppnå en omsättning överstigande 80 MSEK med en

EBITDA-marginal överstigande 30% respektive att under 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 30%.

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 30 SEPTEMBER 2016

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Totala intäkter (TSEK) 13 491 7 323 38 649 21 996 27 167

Intäktsförändring (%) 84,2% 30,2% 75,7% 20,3% 12,4%

EBITDA-marginal (%) 35,1% 41,6% 31,7% 41,1% 32,4%

Rörelsemarginal (%) 31,5% 40,6% 28,2% 40,6% 31,8%

Vinstmarginal (%) 24,0% 31,8% 23,7% 31,7% 24,6%

Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK) 1 449 2 732 4 429 502 3 831

Soliditet (%) 74,2% 72,2% 74,2% 72,2% 70,7%

Medelantal anställda 14 5 14 4,5 4,5

Resultat per aktie (SEK) 0,21 2 095 0,59 6 278 0,60

Eget kapital per aktie (SEK) 3,30 12 430 3,30 12 430 1,19

Antal aktier vid slutet av perioden 15 575 500 1 110 15 575 500 1 110 11 100 000

Antal aktier ägarandel

Håkan Svanberg & Co Healthcare AB 5 395 982 34,64%

Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2 552 352 16,39%

JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2 552 351 16,39%

Walker Crips Weddle Beck PLC 955 241 6,13%

Zimbrine Holding BV 800 786 5,14%

Timer Hill Europe AG 333 214 2,14%

AMF Aktiefond Småbolag 280 000 1,80%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 265 776 1,71%

ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1,43%

BNP PARIBAS 199 750 1,28%

Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190 000 1,22%

Finite AB 180 000 1,16%

Avanza Pension 146 935 0,94%

Per Malmström Consulting AB 120 000 0,77%

Anders Lönner 109 066 0,70%

Li Fen 103 626 0,67%

Granit Fonder Småbolag 100 000 0,64%

Övriga 1 068 248 6,86%

Totalt 15 575 500 100,00%

(4)

3

KOMMENTARER FRÅN VD

Det var med stor entusiasm som organisationen inledde kvartal 3 efter den lyckade noteringen på Nasdaq First North den 14 juni. Även om det förekommit investerarkontakter och andra frågor relaterade till vår aktie är det, inte minst för undertecknad, inspirerande att ha mer tid till att utveckla företaget och att sälja in våra produkter runt om i världen. Bolagets notering och den positiva utvecklingen har ökat intresset för Swedencare bland både leverantörer och kunder, befintliga såväl som presumtiva.

Utfallet under det gångna kvartalet med både högre omsättning och vinst än under kvartal 2 var väntat då vi kunnat arbeta ännu mer fokuserat med försäljning och stöttning till våra distributörer. Både augusti och september innebar hög försäljning och hösten ser ut att fortsätta med ett starkt affärsmomentum.

Särskilda händelser att nämna är att vi förvärvade vårt första produktbolag, Biodistra, vilket har breddat vår produktportfölj. Effekterna av förvärvet syns redan i vår nordiska försäljning och för övriga marknader har vi under kvartalet anpassat de förvärvade produkterna för lansering på utvalda europeiska och asiatiska marknader. Vi räknar med att leverera våra första mindre orders på några av dessa marknader redan under kvartal 4.

Vi kom igång med våra första kommersiella leveranser till Veracus för inkluderande av vårt varumärke – ProDen PlaqueOff - i premiumfoder avsett för den tyska marknaden. Vi har även ett flertal förhandlingar och förfrågningar avseende detta koncept på andra intressanta marknader.

I USA har vi kommit ikapp leveransförskjutningen som inträffade under kvartal 2. En ny kund som vi erhållit i USA är den snabbast växande och en av de största online butikerna, www.chewy.com.

Under det tredje kvartalet avslutades en, i prospektet omnämnd, patenttvist med förlikning där motparten mot vite förbinder sig att inte fortsätta marknadsföra de produkter som innebär ett intrång i Swedencares patent.

Förlikningen innebar även en mindre ekonomisk ersättning till Swedencare.

Under det kommande kvartalet ser vi ett fortsatt starkt momentum på den amerikanska marknaden, bl.a.

förbereds lanseringen av en helt ny produkt i slutet av kvartal 4. Det är ett eget ”Dental Care Bone” vilket kommer innehålla vår egen aktiva substans – ProDen PlaqueOff - och säljas under vårt eget varumärke. Distribution i USA är förberett och vi kommer under 2017 att lansera det på ett flertal av våra 50 marknader.

Asien går, som vi tidigare kommunicerat, väldigt bra och redan nu har föregående års omsättning i regionen överträffats med 50% vilket innebär att en dubblering ligger inom räckhåll.

Swedencare kommer bl.a. att leverera sin första kommersiella order till Kina med ett ordervärde på nästan 800 TSEK i oktober. Ny marknad är även Indien där första ordern har levererats under kvartal 3.

Japan och Sydkorea fortsätter med hög tillväxt. Vi var även på plats på dessa marknader under kvartal 3 och diskuterade försäljning, nya produkter och affärsutveckling - intresset för våra befintliga och nya produkter är stort.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 27 oktober 2016

(5)

4

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN - KONCERNEN

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2016 ökade med 83,8 % till 13 438 TSEK (7 313 TSEK). Under perioden 1 januari – 30 september 2016 ökade nettoomsättningen med 75,8% till 38 333 TSEK (21 800 TSEK).

Omsättningsökningen beror huvudsakligen på förvärven av de tidigare återförsäljningsbolagen, vilka genomfördes i januari 2016, samt av en markant ökad försäljning i region Asien.

INTÄKTSFÖRDELNING

Geografisk fördelning

Under det tredje kvartalet 2016 fördelades försäljningen per region respektive säljkanal enligt följande;

Per produkt

Swedencare marknadsför och säljer varumärkena ProDen PlaqueOff Animal, Dental Bites, ProDen PlaqueOff Human samt ett flertal nya produkter. Under det tredje kvartalet 2016 ökade försäljningen av nya varumärken samtidigt som försäljningen av ProDen PlaqueOff Human var oväsentlig. Den senare marknadsförs på ett fåtal marknader varför faktureringen fluktuerar kraftigt mellan kvartalen. Under det gångna kvartalet fördelades försäljningen på respektive produktgrupp enligt följande;

RESULTAT

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 4 740 TSEK (3 050 TSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 35,1% (41,6%).

Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick EBITDA till 12 240 TSEK (9 030 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 31,7% (41,1%).

(6)

5 Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 4 254 TSEK (2 976 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 31,5% (40,6%). Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick EBIT till 10 895 TSEK (8 935 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 28,2% (40,6%).

Resultat efter skatt under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 3 238 TSEK (2 326 TSEK) motsvarande en

vinstmarginal om 24% (31,8%). Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick resultat efter skatt till 9 163 TSEK (6 969 TSEK), motsvarande en vinstmarginal om 23,7% (31,7%).

Resultat per aktie under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 0,21 SEK (0,15 SEK) beräknat på antal utestående aktier (15 575 500) per den 30 september 2016. Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick resultat per aktie till 0,59 SEK (0,45 SEK) beräknat på antal utestående aktier (15 575 500) per den 30 september 2016.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 1 449 TSEK (2 732 TSEK) under det tredje kvartalet 2016. Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till 4 429 TSEK (502 TSEK).

Kassaflödet från investeringar uppgick under det tredje kvartalet 2016 till -24 TSEK (-1 000 TSEK). Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick kassaflödet från investeringar till -5 152 TSEK (-1 000 TSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under det tredje kvartalet 2016 till -875 TSEK (0 TSEK).

Kassaflödet förklaras av amortering på förvärvskredit avseende förvärven av de tre tidigare återförsäljningsbolagen i januari 2016. Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 34 093 TSEK (-1 500 TSEK).

Under det tredje kvartalet 2016 uppgick kassaflödet till 550 TSEK (1 732 TSEK). Under perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick kassaflödet till 33 370 TSEK (-1 998 TSEK).

FINANSIELL STÄLLNING

Swedencares egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 51 422 TSEK (13 797 TSEK), varav 801 TSEK (133 TSEK) var bundet eget kapital.

Swedencares likvida medel uppgick per den 30 september 2016 till 36 722 TSEK (819 TSEK), koncernen hade per samma datum räntebärande kortfristiga skulder om totalt 9 799 TSEK (141 TSEK) varav 7 675 TSEK avsåg en förvärvskredit för de i januari 2016 genomförda förvärven. Swedencares nettokassa uppgick per den 30 september 2016 till 26 923 TSEK (678 TSEK).

PERSONAL

Swedencare hade per den 30 september 2016 totalt 14 anställda fördelat på Sverige (5), England (4), Frankrike (2) samt USA (3). Per den 30 september 2015 hade Swedencare totalt 5 anställda.

(7)

6

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Nettoomsättning 13 438 7 313 38 333 21 800 26 832

Övriga rörelseintäkter 53 10 315 196 335

Totala intäkter 13 491 7 323 38 649 21 996 27 167

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -2 104 -2 110 -6 923 -7 138 -8 784

Bruttoresultat 11 386 5 213 31 726 14 858 18 383

Övriga externa kostnader -3 688 -1 481 -9 895 -3 814 -6 380

Personalkostnader -2 958 -682 -9 591 -2 014 -3 208

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 740 3 050 12 240 9 030 8 795

Av- och nedskrivningar av materiella och

immmateriella anläggningstillgångar -465 -74 -1 308 -77 -90

Övriga rörelsekostnader -21 - -38 -19 -65

Rörelseresultat (EBIT) 4 254 2 976 10 895 8 935 8 640

Finansnetto 67 4 -16 -1 -10

Resultat efter finansiella poster 4 322 2 980 10 879 8 934 8 630

Extraordinära intäkter - - 122 - -

Extraordinära kostnader -6 - -5 - -

Resultat före skatt 4 316 2 980 10 996 8 934 8 630

Skatt på periodens resultat -1 092 -654 -2 077 -1 966 -2 756

Uppskjuten skatt 14 - 244 - 807

Periodens resultat 3 238 2 326 9 163 6 969 6 681

(8)

7

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

30-sept 30-sept 31-dec

2016 2015 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 14 951 - -

Övriga immateriella anläggningstillgångar 761 927 911

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 363 9 49

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 - 747

Uppskjuten skattefordran 308 - 64

Summa anläggningstillgångar 16 413 936 1 771

Omsättningstillgångar

Varulager 3 231 1 777 1 744

Kundfordringar 8 222 5 643 2 035

Skattefordringar 2 813 - -

Fordringar hos koncernföretag - 8 626 8 738

Övriga fordringar 542 1 128 778

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 398 186 271

Kassa och bank 36 722 819 3 294

Summa omsättningstillgångar 52 928 18 179 16 858

SUMMA TILLGÅNGAR 69 341 19 115 18 629

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 779 111 111

Bundna reserver 22 22 22

Fria reserver inkl. periodens resultat 50 621 13 664 13 034

Summa eget kapital 51 422 13 797 13 167

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 259 839 -

Summa avsättningar 259 839 -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 675 - -

Checkräkningskredit 2 124 141 -

Leverantörsskulder 1 369 2 005 2 061

Skatteskulder 4 843 1 824 2 475

Övriga kortfristiga skulder 723 96 129

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 926 413 797

Summa skulder 17 660 4 479 5 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 341 19 115 18 629

(9)

8

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN (TSEK)

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan - dec

2016 2015 2016 2015 2015

Resultat efter finansnetto 4 322 2 981 10 879 8 934 8 630

Avskrivningar 464 74 1 308 77 90

Övriga justeringar - - - - 65

Betald skatt -1 926 -188 -1 876 -643 -1 057

Förändring av rörelsekapital -1 411 -135 -5 882 -7 866 -3 897

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 449 2 732 4 429 502 3 831

Investeringsverksamheten -24 -1 000 -5 152 -1 000 -1 796

Kassaflöde efter investeringar 1 425 1 732 -723 -498 2 035

Finansieringsverksamheten -875 - 34 093 -1 500 -1 500

Periodens kassaflöde 550 1 732 33 370 -1 998 535

Likvida medel vid periodens ingång 36 123 -915 3 293 2 817 2 817

Kursdifferens i likvida medel 49 2 59 - -59

Likvida medel vid periodens slut 36 722 819 36 722 819 3 293

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Ingående eget kapital 44 957 11 470 13 168 5 355 5 355

Ökning aktiekapital 9 - 151 - -

Omräkningsdifferenser 45 - 5 - -

Utdelning - - -12 500 -1 500 -1 500

Eliminering obeskattade reserver - - - 2 973 2 632

Övrigt tillskjutet kapital 3 172 - 41 434 - -

Periodens resultat 3 238 2 327 9 163 6 969 6 681

Utgående eget kapital 51 421 13 797 51 421 13 797 13 168

(10)

9

KONCERNENS NYCKELTAL

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

(TSEK) 2016 2015 2016 2015 2015

Nettoomsättning 13 438 7 313 38 333 21 800 26 832

Totala intäkter 13 491 7 323 38 649 21 996 27 167

EBITDA 4 740 3 050 12 240 9 030 8 795

Periodens resultat 3 238 2 326 9 163 6 969 6 681

Balansomslutning 69 341 19 115 69 341 19 115 18 629

Eget kapital 51 422 13 797 51 422 13 797 13 167

Förändring intäkter (%) 84,2% 30,1% 75,7% 20,3% 12,4%

Bruttomarginal (%) 84,4% 71,2% 82,1% 67,5% 67,7%

EBITDA-marginal (%) 35,1% 41,6% 31,7% 41,1% 32,4%

Vinstmarginal (%) 24,0% 31,8% 23,7% 31,7% 24,6%

Soliditet (%) 74,2% 72,2% 74,2% 72,2% 70,7%

Räntebärande nettoskuld -26 923 -678 -26 923 -678 -3 294

Likvida medel 36 722 819 36 722 819 3 294

Resultat per aktie (SEK) 0,21 2 095 0,59 6 278 0,60

Eget kapital per aktie (SEK) 3,30 12 430 3,30 12 430 1,19

Antal utestående aktier vid periodens slut 15 575 500 1 110 15 575 500 1 110 11 100 000

Definitioner av nyckeltal Intäktsförändring

Totala intäkter i förhållande till föregående motsvarande period Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av totala intäkter EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av totala intäkter Vinstmarginal

Resultat efter skatt i procent av totala intäkter Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens utgång Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång

(11)

10

ÖVRIG INFORMATION

OM SWEDENCARE

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Malmö samt de helägda försäljningsbolagen i Sverige, USA, Frankrike och Storbritannien. Bolagets produktportfölj är representerad på ett femtiotal marknader i samtliga världsdelar genom de egna

försäljningsbolagen och externa återförsäljare.

RISKFAKTORER

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Swedencares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i olika utsträckning. För en beskrivning av Swedencares risker hänvisas till Bolagets avgivna Prospekt i samband med listningen och ägarspridningen på Nasdaq First North.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Swedencares koncernredovisning för 2016 kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under det tredje kvartalet 2016 har Swedencare betalat totalt 140 TSEK, exklusive moms, i arvode till Per

Malmström Consulting AB, ett bolag som är närstående till Per Malmström, arbetande styrelseordförande och t.f.

CFO i Swedencare.

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Malmö den 27 oktober 2016

Per Malmström Håkan Svanberg Johan Bergdahl Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Thomas Eklund Håkan Lagerberg Styrelseledamot VD och Styrelseledamot

REVISORNS GRANSKNING

Bolagets revisor har granskat denna delårsrapport.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2016 16 februari 2017

(12)

11 KONTAKTINFORMATION

Swedencare AB (publ), Org.nr. 556470-3790 Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41 205 12 Malmö

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se Håkan Lagerberg, VD

Telefon: +46 73 517 01 70 Hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande och t.f. CFO Telefon: +46 70 725 28 36

Per.malmstrom@swedencare.se

CERTIFIED ADVISER Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm +46 8 454 32 00

References

Related documents

För perioden januari till september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till -5,0 mkr (5,1).. Kassaflödet

Franchisebutikernas omsättning uppgick till 1 932 Mkr (1 795), en ökning med 7,6 procent där jämförbara butiker ökade med 3,9 procent.. Omsättningen i egenägda butiker uppgick

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Huvudförklaringarna till det lägre resultatet är högre driftskostnader för Minicall under 2007 till följd av driftsstörningar i Minicall-nätet under första kvartalet 2007

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2016. Det är styrelsen och verkställande

Efter justering för kostnader relaterade till förberedelserna inför noteringen vid Nasdaq First North, vilka uppgick till 837 TSEK under det första kvartalet 2016, uppgick EBITDA

För årets första nio månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -15,5 (-6,0) MSEK, kassaflödet från investeringar till -5,0 (-3,9) MSEK och kassaflödet

Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2007 uppgick till 2 414 Tkr (1 057) och rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -4 290 Tkr (-1 884).. Under kvartalet