Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 174,9 1 mån (%) 17,2

Nettoskuld (MSEK) 662,0 3 mån (%) 30,1

Enterprise Value (MSEK) 2 836,9 12 mån (%) 99,1

Soliditet (%) 51,5 YTD (%) 15,9

Antal aktier f. utsp. (m) 42,6 52-V Högst 52,0 Antal aktier e. utsp. (m) 42,6 52-V Lägst 25,18592

Free Float (%) 53,9 Kortnamn MSONB

2016A 2017E 2018E 2019E Omsättning (MSEK) 1 744,0 2 198,3 2 286,2 2 354,8 Bruttoresultat (MSEK) 617,0 791,4 832,2 857,1

just EBIT (MSEK) 108,0 185,7 205,8 211,9

EBT (MSEK) 58,0 166,3 185,3 193,8

EPS (just. SEK) 1,66 2,96 3,39 3,55

DPS (SEK) 1,10 1,10 1,20 1,20

Omsättningstillväxt (%) 48,6 26,0 4,0 3,0

EPS tillväxt (%) nmf 78,1 14,3 4,6

just EBIT-marginal (%) 6,2 8,4 9,0 9,0

2016A 2017E 2018E 2019E

P/E (x) 36,6 17,2 15,1 14,4

P/BV (x) 1,6 1,5 1,4 1,3

P/CEPS (x) 31,5 12,4 10,3 11,7

EV/Omsättning (x) 1,6 1,3 1,2 1,2

EV/EBIT (x) 26,3 15,3 13,8 13,4

Direktavkastning (%) 2,2 2,2 2,4 2,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Stena-koncernen 25,3% 0,2526 30,0%

Handelsbanken Fonder 9,4% 0 8,4%

Andra AP-fonden 5,9% 0 5,3%

La Financiere de l'Echiquier 5,5% 0 4,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Ola Erici 1Q

VD Peter Åsberg

CFO Lennart Svensson

• Lönsamhet i linje med förväntan

• Blandad valutapåverkan

• Stärkt konfidens och minskad nettoskuld

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning, hygien samt ekologiska livsmedel. Koncernen har cirka 300 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Lönsamhet i linje med förväntan. I Q4 uppgick nettoomsättningen till 521 MSEK (352), innebärande en omsättningstillväxt om 48%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1%, vilken justerad för EO-kostnader motsvarade 7,5%.

Rörelsemarginalen kom in som väntat samtidigt som vi hade förväntat oss 6% högre omsättning. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre organisk tillväxt härlett till avslutade försäljningsuppdrag i Norge med volymtapp som följd. Det bör nämnas att de avslutade försäljningsuppdragen torde bestå av rengöringsprodukter och konventionella hudvårdsprodukter. Därav anser vi att en utfasning ändå vore rimlig för att uppnå en tydlig varumärkespalett inriktad mot hälsa/välbefinnande med tyngdpunkt på ekologiska produkter. I övrigt utvecklades koncernen väl där bolagets 8 prioriterade varumärken ökade med 11% Y/Y (uppskattningsvis ca hälften av omsättningen). Friggs visade stark försäljning vilket vi hade väntat oss mot bakgrund av negativ säsongseffekt sekventiellt och enkla jämförelsetal Y/Y.

Internatural var en centrala resultatdrivare under kvartalet.

Blandad valutapåverkan. Valutamixen bidrog positivt till nettoomsättningen medan valutamotvind erfarades på kostnadssidan (förstärkt EURSEK). Detta har i kombination med produktmix samt Norgeuppdraget sannolikt tyngt bruttomarginalen, 35,3% (37,8). I övrigt var det operativa kassaflödet starkt, uppgående till 58 MSEK (20) drivet av resultatökning och fortsatt låg kapitalbindning (trots ökat varulager Y/Y). Även utnyttjande av underskottsavdrag bidrar, och kommer fortsätta bidra, till hög kassaflödesgenerering.

Stärkt konfidens och minskad nettoskuld. Under 2017 ser vi att den negativa effekten från avslutade försäljningsuppdrag i Norge torde upphöra (redan i Q1). Vidare bör vi inte se fler omstruktureringskostnader (bortsett från om/när förvärv sker).

Även Internatural (fullt konsoliderat i H2 2017) kommer bidra till en högre intjäningsförmåga och rörelsemarginal. Detta är till stor del redan innefattat i våra helårsestimat varpå estimatjusteringarna är marginella. Enligt våra estimat kommer dagens till synes höga nettoskuld uppgå till endast 1,7 xEBITDA 2018 drivet av marginalexpansion och hög kassaflödeskonvertering.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Johan Nilsson

johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

RÖSTER

2017-04-26

NASDAQ OMX Small Cap Hälsovård

15 20 25 30 35 40 45 50 55

2016-02-12 2016-05-11 2016-08-05 2016-10-28 2017-01-24 MSON B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 350,0 351,0 522,0 521,0 553,5 553,4 546,5 544,8 920 1 174 1 744 2 198 2 286 2 355

KSV -219,0 -223,0 -348,0 -337,0 -353,2 -353,1 -351,9 -348,7 -499 -699 -1 127 -1 407 -1 454 -1 498 Bruttoresultat 131,0 128,0 174,0 184,0 200,4 200,3 194,5 196,1 421,0 475,0 617,0 791,4 832,2 857,1 Rörelsekostnader -114,0 -111,0 -139,0 -145,0 -156,7 -153,3 -147,5 -148,2 -354,0 -427,0 -535,0 -605,7 -626,4 -645,2

Avskrivningar 6,0 5,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 14,0 19,0 24,0 29,8 31,7 35,1

EO-poster 0,0 0,0 -19,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -26,0 0,0 0,0 0,0

just EBIT 17,0 17,0 35,0 39,0 43,7 47,0 47,0 47,9 67,0 48,0 82,0 185,7 205,8 211,9

Finansnetto -4,0 -5,0 -8,0 -7,0 -5,0 -4,9 -4,8 -4,6 -8,0 -9,0 -24,0 -19,4 -20,5 -18,1

EBT 13,0 12,0 8,0 25,0 38,7 42,1 42,2 43,3 59,0 39,0 58,0 166,3 185,3 193,8

Skatt -2,0 -1,0 -1,0 -9,0 -9,3 -10,1 -10,1 -10,4 4,0 27,0 -13,0 -39,9 -40,8 -42,6

Nettoresultat 11,0 11,0 7,0 16,0 29,4 32,0 32,1 32,9 63,0 66,0 45,0 126,4 144,5 151,2

Resultat för avvecklad. verks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat 11,0 11,0 7,0 16,0 29,4 32,0 32,1 32,9 63,0 66,0 45,0 126,4 144,5 151,2

EPS f. utsp. (SEK) 0,39 0,39 0,25 0,38 0,69 0,75 0,75 0,77 2,77 2,32 1,40 2,96 3,39 3,55

EPS e. utsp. (SEK) 0,39 0,39 0,25 0,38 0,69 0,75 0,75 0,77 2,77 2,32 1,40 2,96 3,39 3,55

Omsättningstillväxt Q/Q -1% 0% 49% 0% 6% 0% -1% 0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 51% 57% 42% 48% 58% 58% 5% 5% 0% 28% 49% 26% 4% 3%

EBIT tillväxt Y/Y 1600% 31% 45% 39% 157% 177% 194% 50% 5% -28% 71% 126% 11% 3%

Bruttomarginal 37,4% 36,5% 33,3% 35,3% 36,2% 36,2% 35,6% 36,0% 45,8% 40,5% 35,4% 36,0% 36,4% 36,4%

just EBIT marginal 4,9% 4,8% 6,7% 7,5% 7,9% 8,5% 8,6% 8,8% 7,3% 4,1% 4,7% 8,4% 9,0% 9,0%

EBT marginal 3,7% 3,4% 1,5% 4,8% 7,0% 7,6% 7,7% 7,9% 6,4% 3,3% 3,3% 7,6% 8,1% 8,2%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 73 64 103 196 217 188 EPS 2,77 2,32 1,40 2,96 3,39 3,55

Förändring rörelsekapital -17 23 -34 -20 -5 -2 Just. EPS 2,77 3,17 1,66 2,96 3,39 3,55

Kassaflöde löpande verksamheten 56 87 69 176 212 186 BVPS 33,02 30,85 31,63 33,50 35,79 38,13

Kassaflöde investeringar -54 -254 -848 -22 -23 -24 CEPS 2,46 3,06 1,62 4,12 4,97 4,37

Fritt kassaflöde 2 -167 -779 154 189 163 DPS 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20

Kassaflöde fin. verksamheten -14 183 778 -114 -107 -111 ROE 8% 8% 3% 9% 9% 9%

Nettokassaflöde -12 16 -1 40 82 52 Just. ROE 9% 9% 4% 9% 9% 9%

Soliditet 63% 56% 51% 54% 56% 59%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

875 1 067 1 940 1 936 1 932 1 926 Antal A-aktier (m) 0,5

50 61 65 105 188 239 Antal B-aktier (m) 42,1

1 199 1 555 2 620 2 668 2 715 2 766 Totalt antal aktier (m) 42,6 +46 (40) 601 82 00

751 877 1 349 1 429 1 526 1 626 www.midsona.se

151 258 662 555 413 301

54 75 143 163 168 170

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

555 521 2 204 2 198 2 293 2 286

just EBIT 42 39 187 186 209 206

EPS (SEK) 0,47 0,38 2,94 2,96 3,37 3,39

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

0%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-6%

-6%

Omsättning Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE* DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Dockplatsen 16

200 21 Malmö Likvida medel

Eget kapital Totala tillgångar

4Q 2016A 2017E 2018E

-20%

0%

-1%

1%

Förändring Förändring

Skillnad Estimat

-1%

0%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBIT

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-100 -50 0 50 100 150 200 250

0 500 1000 1500 2000 2500

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Bruttomarginal

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-6,0X -4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X

0 100 200 300 400 500 600 700

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD (R12m)

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

BOLAGSBESKRIVNING

Midsona är en svensk koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning, hygien samt ekologiska livsmedel. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Visionen är att bli marknadsledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och bolaget innehar en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken.

37%

28%

35%

9%

Sverige

Norge

Danmark

Finland

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Midsona: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

För information om våra historiska investeringsrekommendationer, vänligen klicka här.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :