PRICER. Medioker tillväxt, överskjutna orders till Q2 Solid bruttomarginal och god kostnadskontroll Guidance intakt KURS (SEK): 8,42

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

929 1 mån (%) 0,6

Nettoskuld (MSEK) -187 3 mån (%) -7,7

Enterprise Value (MSEK) 742 12 mån (%) -17,0

Soliditet (%) 77,0 YTD (%) -0,4

Antal aktier f. utsp. (m) 110 52-V Högst 10,8

Antal aktier e. utsp. (m) 111 52-V Lägst 7,6

Free Float (%) 90 Kortnamn PRIC B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 758 828 905 1 014

EBITDA (MSEK) 76,1 70,3 97,5 112

EBIT (MSEK) 64,1 55,5 80,7 94,3

EBT (MSEK) 76,7 51,6 77,5 96,0

EPS (just. SEK) 0,58 0,39 0,54 0,66

DPS (SEK) 0,50 0,50 0,60 0,65

Omsättningstillväxt (%) -13,0 9,3 9,4 12,0

EPS tillväxt (%) 72,4 -33,5 38,9 23,8

EBIT-marginal (%) 8,5 6,7 8,9 9,3

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 16,1 21,9 15,7 12,7

P/BV (x) 1,4 1,3 1,3 1,3

EV/S (x) 1,0 0,9 0,8 0,7

EV/EBITDA (x) 9,2 10,4 7,7 6,4

EV/EBIT (x) 10,8 12,9 9,3 7,6

Direktavkastning (%) 5,4 5,9 7,1 7,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Göran Sundholm 10,2% 0,1016 10,1%

Avanza Pension 9,6% 0 9,5%

Nordnet Pension 4,8% 3,98 4,7%

Lars Ingvarsson 3,2% 0 3,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Bernt Ingman Q2-rapport

TF VD Helena Holmgren Q3-rapport CFO Annika Blondeau Henriksson

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-07-20 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-10-26

Medioker tillväxt, överskjutna orders till Q2. Pricer redovisade ett omsättningsmässigt mediokert kvartal med en tillväxt Y/Y uppgående till 3,3% varav 4% organisk och en svag FX-motvind.

Försäljningen kom in 8,7% under vårt estimat om 197 MSEK samt en organisk tillväxt om 10,5% Kvartalets något mediokra försäljning härleds en mindre leverans av det fjärde kvartalets orderbok än vad vi förväntat oss. Dock guidar management att en viss del därmed har skjutits över till det andra kvartalet innevarande år, vilket visualiseras i orderboken som uppgick till 143 MSEK (103) motsvarande en tillväxt Y/Y om 39%.

Orderingången var oförändrad Y/Y om 189 MSEK vilket också tyder på att marknaden var något avvaktande under det första kvartalet.

Solid bruttomarginal och god kostnadskontroll.

Rörelseresultatet kom in på 9,0 MSEK (7,2), en tillväxt Y/Y om 25% motsvarande en marginal om 5,0% (4,1).

Marginalexpansionen var en funktion av god kostnadskontroll men även en positiv FX-effekt om cirka 1,3 MSEK. EBIT kom in 3,9% över våra estimat om 8,7 MSEK samt 61 bps över vårt marginalantagande om 4,4%. Vi finner en styrka i att bolaget lyckades upprätthålla en solid bruttomarginal om 27,3% (29,3) vilket var i linje med våra estimat. Nämnvärt är att bristen på större ordrar och relationen EUR/USD torde ha inverkat positivt på bruttomarginalen i kvartalet. Pricers kassaflöde är som i tidigare reviews nämnt volatilt och säsongs- och projektbetonat.

FCF uppgick till 19,6 MSEK (-12,6) där kvartalets kassaflöde boostades av positiv NWC-förändring om 16,2 MSEK (-14,1) vilket var betydligt högre än våra förväntningar om 5,9 MSEK samt ett FCF om 8,7 MSEK.

Guidance intakt. Vi anser att Pricer redovisade en godkänd rapport trots att försäljningen inte nådde upp till våra förväntningar på grund av en viss överskjutning till Q2. Samtidigt uppvisade Pricer en stark marginal med en EBIT-tillväxt om 25%, vilket är en lönsamhet betydande över vad konkurrenterna redovisat, däribland SES Imagotag. Detta tyder på att bolaget har en god kostnadskontroll och fortsätter bekräfta strategin med lönsam tillväxt. Samtidigt var orderingången något svag vilket kan tyda på en viss osäkerhet och avvaktan från marknaden.

Pricer erbjuder en plattform för elektroniska displayer och hyllkantsetiketter en lösning för effektiv kommunikation, prisoptimering och produktinformation i butik. Pricers överlägset största marknad är Frankrike.

Analytiker: Carl Ragnerstam

carl.ragnerstam@remium.com, 08 454 32 23

• Medioker tillväxt, överskjutna orders till Q2

• Solid bruttomarginal och god kostnadskontroll

• Guidance intakt

Marknadsvärde (MSEK)

NASDAQ OMX Small Cap Informationsteknik

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

2017-04-25 2017-07-24 2017-10-16 2018-01-11 2018-04-09

PRIC B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 174 207 194 253 180 233 237 256 871 758 828 905 1 014 1 135

Kostnad sålda varor -126 -150 -140 -196 -131 -169 -171 -184 -680 -544 -612 -655 -738 -829

Bruttoresultat 47,8 56,7 54,0 57,4 49,2 63,5 65,9 71,6 191 213 216 250 276 307

Fsg.- & admin.kostnader -36,9 -39,4 -28,7 -31,6 -38,1 -38,4 -30,8 -38,3 -123 -129 -137 -146 -151 -165

FoU-kostnader -5,1 -5,0 -3,1 -5,6 -4,7 -5,1 -5,9 -6,1 -19,9 -20,4 -18,8 -21,9 -29,4 -32,9

EBITDA 10,8 14,5 24,3 20,8 13,5 22,7 31,6 29,7 63,0 76,1 70,3 98 112 126,5

Avskrivningar (ingår i rörkostn) -3,6 -3,5 -3,8 -3,9 -4,5 -4,2 -4,0 -4,1 -15,2 -12,0 -14,8 -16,8 -17,5 -18,5

EBIT 7,2 11,0 20,5 16,9 9,0 18,5 27,6 25,6 47,8 64,1 55,5 80,7 94,3 108,0

(varav EO-poster) 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 -3,8 0,0 0,0 0,0

Finansnetto -1,7 -0,8 -0,6 -0,8 -1,0 -0,9 -0,7 -0,8 1,4 12,6 -3,9 -3,2 1,7 2,1

EBT 5,5 10,2 19,9 16,1 8,0 17,6 26,9 24,7 49,2 76,7 51,6 77,5 96,0 110,1

Skatt -1,4 -2,5 -3,8 -5,3 -2,2 -4,4 -6,7 -6,2 -12,2 -19,4 -13,0 -18,6 -23,0 -26,4

Nettoresultat 4,1 7,7 16,1 10,8 5,8 13,2 20,2 18,6 37,0 57,3 38,6 58,9 73,0 83,7

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,04 0,10 0,15 0,10 0,05 0,12 0,18 0,17 0,34 0,58 0,39 0,54 0,66 0,76

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,04 0,10 0,15 0,10 0,05 0,12 0,18 0,17 0,34 0,58 0,38 0,53 0,66 0,76

Omsättningstillväxt Q/Q -7% 19% -6% 31% -29% 29% 2% 8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 12% 1% -8% 35% 3% 13% 22% 1% 49% -13% 9% 9% 12% 12%

Bruttomarginal 27,4% 27,4% 27,9% 22,7% 27,3% 27,3% 27,8% 28,0% 21,9% 28,1% 26,1% 27,6% 27,2% 27,0%

Just. EBIT marginal 4,1% 7,2% 10,6% 6,7% 5,0% 8,0% 11,7% 10,0% 5,5% 9,3% 7,2% 8,9% 9,3% 9,5%

Just. EBT marginal 3,2% 6,8% 10,3% 6,4% 4,4% 7,6% 11,4% 9,7% 5,7% 11,0% 6,7% 8,6% 9,5% 9,7%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 57 85 63 75 90 102 EPS 0,34 0,52 0,35 0,53 0,66 0,76

Förändring rörelsekapital 45 89 -71 15 37 -15 Just. EPS 0,34 0,58 0,38 0,53 0,66 0,76

Kassaflöde löpande verksamheten 101 174 -8 90 128 87 BVPS 6,21 6,62 6,52 6,67 6,73 6,84

Kassaflöde investeringar -16 -22 -30 -30 -25 -26 CEPS 0,92 1,58 -0,08 0,82 1,16 0,79

Fritt kassaflöde 86 152 -38 60 102 61 DPS 0,25 0,50 0,50 0,60 0,65 0,70

Kassaflöde fin. verksamheten 0 -28 -55 -55 -66 -72 ROE 5% 8% 5% 8% 10% 11%

Nettokassaflöde 86 125 -93 5 36 -11 Just. ROE 5% 9% 6% 8% 10% 11%

Soliditet 85% 78% 78% 80% 77% 75%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

251 268 286 310 318 326 Antal A-aktier (m) 0,2

136 261 167 172 208 197 Antal B-aktier (m) 109,8

804 931 919 921 965 1 004 Totalt antal aktier (m) 110,0 +46(0)8 505 585 00

685 729 719 735 742 754 www.pricer.com

-136 -261 -167 -172 -208 -197

195 107 177 164 127 142

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

197 180 916 905 1 026 1 014

Adj EBIT 8,7 9,0 80,9 80,7 98 94

0,05 0,05 0,54 0,53 0,68 0,66

Just. EPS (SEK) MSEK

Immateriella tillgångar Box 215

101 24 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

-1,2%

-0,2%

-0,2%

Skillnad

1Q 2018A 2018E

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

-3,3%

-3,2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

3,4%

-2,6%

-1,2%

2019E -8,7%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

0 200 400 600 800 1000 1200

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

EBIT-marginal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal

-4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

(4)

...ytterligare expansion på den amerikanska marknaden SG&A (MSEK) & SG&A som % av försäljningen SG&A (%) samt förändring Y/Y i bps, R-12

Källa: Remium Nordic Källa: Remium Nordic

Källa: Remium Nordic Källa: Remium Nordic

Pricer redovisade en organisk tillväxt för första kvartalet 2018 om 3% varav 4% organiskt samt en svag FX-motvind från USD/SEK-relationen. Orderingången under kvartalet uppgick till 189 MSEK (189) motsvarande en 'flat' tillväxt Y/Y. Orderboken vid kvartalets utgång uppgick till 143 MSEK (103) motsvarande en tillväxt Y/Y om 39%. Management menar att merparten av denna bör levereras under Q2, utöver detta har bolaget de senaste sex kvartalen omsatt cirka 100 MSEK per kvartal i så kallat 'book to bill'. Därav estimerar vi en nettoomsättning för Q2 2018 om 233 MSEK (206) varav 6,5% organisk och en valutamedvind om 6,4% drivet av stark EUR/SEK.

Orderbok vid fjärde kvartalets utgång 39%

tillväxt Y/Y Nettoomsättning per kvartal (MSEK) Tillväxt Y/Y av vilken volym, FX och total (%)

Justerad SG&A uppgick under 2016 till 16,2% i relation till försäljningen för att under 2017 minska med 20 bps till 16,0%. Vi estimerar ökade SG&A kostnader under helåret 2018 om 10%

till 146 MSEK motsvarande 16,1% i relation till försäljningen. Trots ökad försäljning bör vi inte se någon större operationell skalbarhet i SG&A drivet av ytterligare expansion bland annat på den amerikanska marknaden, där bolaget ser stor tillväxtpotential.

Vi estimerar att SG&A i relation till försäljningen först börjar minska 2019 om 119 bps till 14,9% av försäljningen. Dock räknar vi fortsatt med ökade kostnader i procent Y/Y och absoluta tal.

92 86 86 103

84 95 103

123 123 133 146 151

165

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Inverted SG&A Adj SG&A as % of sales 155

204 210

188 174

206 194 253

180 233 237

256

0 50 100 150 200 250 300

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Volume Currency % change Y/Y

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E

Change Y/Y in BPS Adj SG&A as % of sales

(5)

Pricer har haft en bruttomarginalkontraktion sedan all-time-high nivåer 2009 om 39%.

Bruttomarginalkontraktionen har bland annat varit en funktion av fallande ASP (average selling price) i kombination med en brist på nya produktlanseringar. Till detta har marginalen även påverkats av en övergång från segment etiketter till grafiska etiketter vilket illustreras i grafen ovan. Grafiska etiketter har haft dyrare COGS, som dock har stabiliserats i samband med att grafiska etiketter har blivit en standard på marknaden. Vi estimerar en stabiliserad bruttomarginal framgent kring 27%. Dock kan bruttomarginalen påverkas negativt av ett högt antal piloter, vilka ofta har lägre bruttomarginal.

…grafiska etiketter har drivit bruttomarginal-kontraktion Selektiva upphandlingar har gett branschens högsta

marginaler Adj bruttomarginal (%) FY 2013-2020E Adj bruttomarginal (%) kvartal, 2013-2020E

Pricer redovisade en bruttomarginal för kvartalet i linje med vår förväntan om 27,2%.

Bruttomarginalåterhämtningen från Q4 var en funktion av en högre andel mindre ordrar vilka ofta har en god marginal, jämfört med stora globala upphandlingar som blir högst konkurrensutsatta.

Pricer har de senaste åren valt att vara mer selektiva kring vilka upphandlingar bolaget offererar, vilket har lett till att bolaget har branschens högsta marginaler.

Försäljning per typ av etikett & Bruttomarginal (%)

Källa: Pricer, Remium Nordic estimat

Källa: Remium Nordic Källa: Remium Nordic

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E Change Y/Y in BPS Adj Gross-Margin (%)

-600 -400 -200 0 200 400 600 800

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E

Change Y/Y in BPS Adj Gross-Margin (%) R-12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Segment labels as % of sales R-12 Gross margin R-12

(6)

Pricers kassaflöde är som tidigare nämnt volatilt och säsongs-och projektbetonat. FCF uppgick till 19,6 MSEK (-12,6) där kvartalets kassaflöde boostades av positiv NWC-förändring om 16,2 MSEK (-14,1) vilket var betydligt högre än våra förväntningar om 5,9 MSEK samt ett FCF om 8,7 MSEK.

Cash conversion uppgick under helåret 2016 till 240% för att under 2017 minska till -68%. Dock bör tilläggas att 2016 års nivåer var osedvanligt höga. Vi väntar oss en förbättrad cash conversion under 2018 uppgående till 74% samt 108% 2019.

Lager & kortfristiga fordringar per kvartal (MSEK) NWC (MSEK) samt NWC/Sales (%) R-12 Adj cash conversion (%) R-12

Källa: Remium Nordic

Svag cash conversion under 2017, dock väntas en förbättring redan under Q2

2018

Källa: Remium Nordic Källa: Remium Nordic

Första kvartalet har historiskt varit ett kassaflödesmässigt starkt kvartal då bolaget har kunnat frigöra NWC (rörelsekapital). Den sekventiellt höga rörelsekapitalbindningen var en funktion av kundfordringar och lager vilka torde ha tyngts av den höga orderingången och orderboken i kvartalet. Vi förväntar oss att delar av detta bör frigöras under 2018. Dock är detta naturligtvis avhängt huruvida Pricer erhåller större orders vilket i sådana fall torde fortsätta tynga NWC.

Dock har Pricer en stark balansräkning med en nettokassa som vid fjärde kvartalets utgång uppgick till om 187 MSEK, vilket medför att bolaget i perioder klarar av högre rörelsekapital.

Kassaflöde tyngt av hög orderbok

0

50 100 150 200 250 300

Inventory Non-Cash Current Assets 46%

-28%

105%

179%

139%

228%

304%

216%

160%

91%

0%

-64%

-9%

73%

102%

74%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 50 100 150 200 250 300

1Q14A 2Q14A 3Q14A 4Q14A 1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E

(7)

Försäljnings-CAGR (%) 2017-2020E, Peer-grupp EBIT-CAGR (%) 2017-2020E, Peer-grupp

Källa: Remium Nordic Källa: Remium Nordic

I vår peer-grupp inkluderar vi nordiska small- och mid cap bolag med exponering mot reatilsektorn där vi finner SES Imagotag som Pricers huvudpeer. Pricer handlas till EV/EBIT 9,3x innevarande år och 7,6x 2019E vilket motsvarar en rabatt mot peer-gruppens median om 49% respektive 53%. Pricer växer något snabbare än peer-gruppen sett till omsättning- och EBIT- CAGR 2017-2020E. Vi anser att mest relevant är att jämföra med SES Imagotag som handlas till EV/EBIT 48,6x innevarande år samt 16,1x 2019E, dock till icke normaliserade vinster vilket gör av EV/sales multiplar kan vara mer relevanta. SES Imagotag handlas till EV/Sales 1,8x innevarande år och 1,3x 2019E vilket medför att Pricer handlas med en rabatt om 54% respektive 46%.

Pricer har peer-gruppens starkaste balansräkning med en nettokassa om 187 MSEK,

Peer-tabell retail

Peer Table Operational Mcap

Company SEKm 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E

SES-imagotag 3 404 2 084 2 748 32,9 25,9 28,7 -9,6 8,2 12,1 -13,5 38,6 31,9

Itab Shop Concept AB 3 839 6 398 6 535 28,7 28,9 29,3 9,1 9,8 10,5 17,8 -1,5 2,1

Gunnebo AB 2 293 6 147 6 151 28,6 28,0 28,1 7,7 7,0 7,2 -1,6 1,8 0,1

AB Fagerhult 12 296 5 769 6 361 37,2 38,7 38,4 16,2 16,7 16,6 15,1 10,6 10,3

Tomra Systems ASA 25 089 8 827 9 226 56,4 43,0 43,2 16,7 17,8 18,3 12,4 19,6 4,5

P ric er 9 3 4 9 0 5 1 0 1 4 2 6 ,1 2 7 ,6 2 7 ,2 9 ,0 1 0 ,8 1 1 ,0 9 ,3 1 3 ,0 1 2 ,0

Median 3 622 6 147 6 361 32,9 28,9 29,3 9,1 9,8 12,1 12,4 10,6 4,5

Average 7 976 5 845 6 204 36,7 32,9 33,1 8,0 11,9 13,0 6,1 13,8 9,8

Peer table valuation

2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 2017A 2018E

SES-imagotag 0,0 64,2 30,9 NM 21,1 10,9 NM 48,6 16,1 NM 1,7

Itab Shop Concept AB 12,5 13,2 11,6 10,6 9,8 9,0 13,5 12,7 11,5 3,7 3,2

Gunnebo AB 15,1 13,6 12,8 7,1 7,7 7,5 9,5 8,6 8,4 2,3 3,0

AB Fagerhult 25,5 21,7 19,8 17,3 15,0 13,6 21,3 18,2 16,6 2,5 2,0

Tomra Systems ASA 36,6 31,1 28,8 18,7 15,9 14,8 25,4 22,1 20,0 0,6 0,5

P ric er 2 1 ,9 1 5 ,7 1 2 ,7 1 0 ,4 7 ,7 6 ,4 1 2 ,9 9 ,3 7 ,6 -2 ,4 -1 ,8

Median 15,1 21,7 19,8 13,9 15,0 10,9 17,4 18,2 16,1 1,4 2,0

Average 17,9 28,8 20,8 13,4 13,9 11,2 17,4 22,1 14,5 1,7 1,2

Discount(-)/Premium(+) Median 45,1 -27,5 -35,8 -25,7 -48,3 -41,1 -25,6 -48,7 -52,8 0,0 0,0 Discount(-)/Premium(+) Average 22,1 -45,2 -38,8 -22,8 -44,4 -42,5 -25,7 -57,7 -47,6 0,0 0,0

Net sales Gross margin (%) EBITDA-margin (%) Sales growth Y/Y (%)

Adj P/E (x) adj. EV/EBITDA (x) adj. EV/EBIT (x) ND/EBITDA (x) 14%

1% 1%

8% 8%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Sales CAGR (2017-2020e) Average

32%

7% 5%

9%

15%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

EBIT CAGR (2017-2020e) Average

(8)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 327 447 613 549 525 583 871 758 828 905 1 014 1 135 12,4% 8,5%

Adj EBIT 25 61 77 70 14 16 48 71 59 81 94 108 nmf -3,2%

EPS 0,2 0,5 0,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 nmf -5,0%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 29,2 14,4 18,1 27,2 172,7 neg. 28,3 17,9 24,0 15,7 12,7 11,1 23,4 60,7

14,0 10,2 13,5 11,9 24,3 20,7 14,4 9,2 10,4 7,7 6,4 5,8 11,3 15,8

19,5 11,9 15,1 13,2 47,3 39,7 19,0 10,8 12,9 9,3 7,6 6,7 14,2 25,9

1,5 1,6 1,9 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 1,0 1,1

P/FCF (x) 12,1 neg. neg. 189,6 23,9 346,2 12,2 6,7 neg. 15,5 9,1 15,3 9,5 97,3

P/BV (x) 1,1 1,5 1,8 1,4 1,0 1,0 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3

ROA (%) 3,2% 8,8% 8,1% 4,4% 1,3% 1,7% 4,6% 6,9% 4,6% 6,4% 7,6% 8,3% 5,4% 3,8%

ROE (%) 3,9% 10,3% 9,9% 5,1% 1,5% 2,1% 5,4% 8,7% 5,9% 8,0% 9,8% 11,1% 6,7% 4,7%

4,7% 11,1% 11,1% 9,9% 2,1% 2,4% 7,0% 9,7% 8,3% 11,0% 12,7% 14,3% 8,3% 5,9%

ROC (%) 5,8% 12,8% 12,1% 10,6% 2,2% 2,7% 8,7% 15,1% 10,7% 14,3% 17,7% 19,4% 11,5% 7,9%

8,2% -3,4% -0,5% 0,5% 4,2% 0,3% 8,2% 14,9% -4,1% 6,4% 11,0% 6,6% 6,3% 4,7%

0,0% 2,7% 2,2% 2,8% 0,0% 0,0% 2,6% 5,4% 5,9% 7,1% 7,7% 8,3% 4,6% 2,8%

107,6 107,6 108,6 109,9 109,9 109,9 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2 110,2

571 794 1 218 967 725 692 1 044 1 022 934 925 925 925

491 724 1 159 921 676 639 908 761 767 754 717 728

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 21 *Medel = 1,3

*Medelvärdet baseras på bolagets historiska nyckeltal

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EV/EBIT (x) Medel

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

2009A2010A2011A2012A2013A2014A2015A2016A2017A2018E 2019E 2020E EV/SALES (x) Medel

(9)

...IR som teknik som har fördelarna att vara strömsnåla och relativt

okänsliga från yttre störningar Basen i Pricers system är en kommunikationsplattform som med hjälp av infraröd (IR)-

teknik kan kommunicera med etiketterna runt om i affären. Dels kan systemet alltså skicka ut nya priser och övrig information men även kontrollera att etiketterna faktiskt visar rätt information. IR som teknik har även fördelarna att vara strömsnål och relativt okänsligt från yttre störningar. Systemet kan i dagsläget genomföra 50 000-100 000 prisförändringar per timme. Etiketterna drivs av batterier och har normalt sett en livslängd på 8-10 år.

Pricers verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Pricer är ett globalt företag som säljer dels själva och dels via partners på en marknad med mycket låg penetrationsgrad.

ESL (Electronic Shelf Label)

Pricer är verksamt inom området elektroniska hyllkantsetiketter, ESL (Electronic Shelf Label). Bolagets verksamhet går ut på att leverera system för att optimera och förenkla processerna kring prismärkning och informationsspridning via elektroniska hyllkantsetiketter i detaljhandeln. Detta har traditionellt sett gjorts med hjälp av vanliga tryckta papperslappar men fördelarna med att göra detta elektroniskt är många. Pricer utvecklar produkter, väljer leverantörer och sköter inköp. Tillverkning sker externt, främst i Asien, vilket skapar en flexibel och skalbar modell.

Genom att arbeta med elektroniska hyllkantsetiketter får butikerna nya möjligheter vad gäller prisoptimering. Priser kan förändras i realtid och systemet säkerställer att priset på hyllkanten är det samma som i kassan vilket förväntas leda till nöjdare kunder. Det elektroniska systemet går även att integrera mot övriga funktioner såsom exempelvis lagerhållning. Dessutom finns mer direkta effekter där lägre personal- och tryckkostnader är de mest uppenbara. Detta kommer som en följd av att etiketterna blir digitala och inte behöver bytas ut.

Anpassade etiketter utifrån ett centralt system Elektroniska hyllkantsetiketter

system för att optimera och förenkla processerna kring

prismärkning och

informationsspridning

(10)

Pricer erbjuder två huvudtyper av displayer som finns i en rad utföranden och storlekar.

Dels arbetar bolaget med så kallade segmentsbaserade etiketter som bygger på LCD- teknologi med ett stort antal förinställda segment, exempelvis pris- och produktinformation i etiketten.

Varje segment kan slås på och av efter behov. Den andra typen av etiketter kallas för DotMatrix och bygger på samma teknik som används i e-böcker. I dessa displayer kan informationen skräddarsys totalt och så pass detaljerat material som streckkoder kan visas och scannas av direkt från etiketten. Bolaget lägger ett stort fokus på produktutveckling - både genom att ligga i framkant rent tekniskt men också genom att utveckla själva produktionsprocessen för att sänka befintliga produktionskostnader.

Global marknadsledare med långa införsäljningsprocesser

stort fokus på produktutveckling

...hälften av installationerna skett av Pricer själva och resterande del av partners i

bolagets globala nätverk Pricer är ett globalt företag med installationer i hela världen, totalt i omkring 40 länder.

Bolaget är världsledande på en marknad med mycket låg penetrationsgrad där konkurrenterna ofta är nischade med lokal prägel. Globalt sett har endast ett par procent av världens detaljister ett elektroniskt system för hylletiketter. Europa är idag Pricers största marknad där Frankrike är det land som är klart dominerande. Historiskt sett har ungefär hälften av installationerna skett av Pricer själva och resterande del av partners i bolagets globala nätverk av återförsäljare och agenter. Försäljningen sker ofta i stora centrala upphandlingar vilket inte sällan innebär långa införsäljningsprocesser.

Pricer har installerat ungefär 140 miljoner etiketter fördelat på omkring 15 000

installationer i mer än 50 länder. Bland kunderna finns aktörer som har installerat allt

ifrån 10 till 100 000 etiketter. Kunderna är framför allt de stora detaljhandelskedjorna

med störst fokus mot livsmedel. Även byggvaror, elektronik och apotek är prioriterade

marknadsområden. Drivkrafterna är interna effektiviseringskrav men även en alltmer

snabbföränderlig prissättning i spår av globaliseringen. Pricer menar på att deras system

generellt har en återbetalningstid på ungefär ett år.

(11)

Report completed:

DISCLAIMER

2018-05-02 10:22:50

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Carl Ragnerstam, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :