Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

332,8 1 mån (%) -3,0

Nettoskuld (MSEK) 19,6 3 mån (%) 6,2

Enterprise Value (MSEK) 352,4 12 mån (%) -14,4

Soliditet (%) 39,5 YTD (%) -19,7

Antal aktier f. utsp. (m) 5,2 52-V Högst 84,0

Antal aktier e. utsp. (m) 5,2 52-V Lägst 54,0

Free Float (%) 57,12 Kortnamn ELEC

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 704 1 700 1 736 1 806

EBITDA (MSEK) 49 40 39 51

EBIT (MSEK) 46 37 37 48

EBT (MSEK) 48 39 37 48

EPS (just. SEK) 7,23 5,81 5,51 7,14

DPS (SEK) 5,25 4,25 4,25 5,00

Omsättningstillväxt (%) 9,2 -0,2 2,1 4,0

EPS tillväxt (%) 19,8 -19,7 -5,0 29,5

EBIT-marginal (%) 2,7 2,2 2,1 2,7

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 10,8 13,7 11,6 9,0

P/BV (x) 2,1 2,1 1,7 1,6

EV/Omsättning (x) 0,3 0,3 0,2 0,2

EV/EBITDA (x) 9,1 12,1 8,9 7,0

EV/EBIT (x) 9,6 12,9 9,6 7,4

Direktavkastning (%) 8,2 5,3 6,6 7,8

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Lissinger 20,9%

0,209

20,9%

Catella Fonder 11,4%

0,114

11,4%

Theodor Jeansson 10,6%

0,1058

10,6%

Avanza Pension Försäkring AB 9,9%

0

9,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Elving 3Q-rapport

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Bibehållna marknadsandelar

• Estimatjusteringar

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Organisationsförändring i Electra. För Q2 redovisade Electra en nettoomsättning om 401,2 MSEK (403) gentemot vårt estimat om 410 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (4,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,7% (1,2). Justerat för EO om 1,8 MSEK hänförligt till förändrad affärsmodell med tillhörande organisationsanpassning var EBIT oförändrat jämfört med Q2 föregående år. Den årliga besparingen av organisationsförändringen bedöms enligt Electra uppgå till 4-5 MSEK där vi lade oss i det lägre intervallet då informationen kommunicerades i juli. Beslutet kommer sig av att den fortsatta förflyttningen av volymer mot varugrupper inom IT och mobilitet medför ett behov att sänka rörelsekostnaderna för att parera de pressade marginaler som följt av skiftet.

Bibehållna marknadsandelar. Retail växte med 4,2% till 295,3 MSEK (283,5) med ett i stort sett oförändrat rörelseresultat om - 0,2 MSEK (1,9) justerat för EO om 1,8 MSEK. Positivt är att Electra Retail bibehåller sina relativa marknadsandelar på en marknad som växer enligt en undersökning gjord av GFK.

Vidare uppvisade det danska intressebolaget Euronics Danmark ett positivt resultatbidrag om 0,2 MSEK vilket var något under vad vi räknade med. Logistik & IT minskade omsättningen med 11,3% till 106 MSEK (119,5) men EBIT förbättrades till 3,2 MSEK (2,9). Styckpriset per enhet har sjunkit och antalet sålda enheter var oförändrade vilket förklarar omsättningsminskningen och samtidigt var ordervärdena högre vilket föranledde en förbättrad rörelsemarginal. Antalet SMART-butiker uppgick i kvartalet till 270 (266).

Estimatjusteringar. För Euronics Danmark har vi sänkt vårt tidigare estimat om 4 MSEK i resultatbidrag för 2017 till 3 MSEK och vi har även sänkt våra tillväxtantaganden för Electra till följd av en oväntad omsättningsminskning i Logistik & IT.

För Q3 förväntar vi oss en något lägre vinst än föregående år till följd av marginalpressen som råder medan vi för Q4 istället väntar oss ett något högre rörelseresultat jämfört med Q2 2015.

Det bygger främst på den kommande lanseringen av iPhone 7 senare i höst. Totalt sänker vi vår EBIT-prognos med närmare 5% för 2016.

BOLAGSBESKRIVNING

2016-11-11 Electra Gruppen ska utveckla och driva koncept för butikskedjor (Audio

Video, Digitalbutikerna och RingUp) med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

50 60 70 80

2015-08-27 2015-11-19 2016-02-18 2016-05-17 2016-08-11

ELEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 371 403 367 559 368 401 391 576 1 561 1 704 1 700 1 736 1 806 1 860

Rörelsekostnader -364 -398 -356 -543 -363 -398 -380 -557 -1 519 -1 657 -1 660 -1 697 -1 755 -1 806

EBITDA 7,2 5,4 10,7 16,2 5,7 3,9 10,7 19,2 42,1 48,8 39,5 39,5 50,6 53,9

Avskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -1,7 -2,4 -2,4 -2,8 -2,6 -2,6

EBIT 6,6 4,8 10,1 15,6 5,0 3,2 10,0 18,5 40,4 46,4 37,1 36,7 47,9 51,4

Finansnetto 0,7 0,8 -0,2 0,6 0,4 0,6 -0,4 -0,4 0,6 1,3 1,9 0,2 -0,3 -0,2

EBT 7,3 5,6 9,9 16,2 5,4 3,8 9,6 18,1 41,0 47,7 39,0 36,9 47,6 51,2

Skatt -1,6 -1,2 -2,2 -3,8 -1,1 -0,5 -2,3 -4,3 -9,6 -10,1 -8,8 -8,3 -10,5 -11,3

Nettoresultat 5,7 4,4 7,7 12,4 4,3 3,3 7,3 13,8 31,4 37,6 30,2 28,7 37,1 39,9

EPS f. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,64 1,41 2,65 6,05 6,98 5,75 5,51 7,14 7,68

EPS e. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,64 1,41 2,65 6,05 6,98 5,75 5,51 7,14 7,68

Omsättningstillväxt Q/Q -33,0% 8,5% -9,0% 52,5% -34,2% 9,1% -2,5% 47,3% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 4,1% 5,5% -10,9% 0,9% -0,9% -0,4% 6,6% 3,0% 23,1% 9,2% -0,2% 2,1% 4,0% 3,0%

Just. EBITDA marginal 1,9% 1,3% 2,9% 2,9% 1,5% 1,0% 2,7% 3,3% 2,7% 2,9% 2,3% 2,3% 2,8% 2,9%

Just. EBIT marginal 1,8% 1,2% 2,8% 2,8% 1,4% 0,8% 2,6% 3,2% 2,6% 2,7% 2,2% 2,1% 2,7% 2,8%

Just. EBT marginal 2,0% 1,4% 2,7% 2,9% 1,5% 0,9% 2,5% 3,1% 2,6% 2,8% 2,3% 2,1% 2,6% 2,8%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 34 39 37 31 40 42 EPS 6,04 7,23 5,81 5,51 7,14 7,68

Förändring rörelsekapital -12 -6 -3 -25 17 -14 Just. EPS 6,04 7,23 5,81 5,51 7,14 7,68

Kassaflöde löpande verksamheten 22 33 26 6 56 28 BVPS 34,51 36,81 37,32 38,58 40,72 43,15

Kassaflöde investeringar -4 -4 -14 -3 -5 -5 CEPS 4,29 6,37 4,92 1,17 10,83 5,43

Fritt kassaflöde 18 29 12 3 52 24 DPS 4,50 5,25 4,25 4,25 5,00 5,25

Kassaflöde fin. verksamheten -18 -20 -15 -14 -26 -27 ROE 18% 20% 16% 15% 18% 18%

Nettokassaflöde 1 9 -3 -11 26 -4 Just. ROE 18% 20% 16% 15% 18% 18%

Soliditet 38% 37% 35% 37% 37% 38%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

17 26 23 12 38 35 Antal B-aktier (m) 5,2

475 515 548 545 576 589 Totalt antal aktier (m) 5,2

180 191 194 201 212 224 +46(0) 480 584 00

13 38 63 27 1 4 www.electra.se

159 215 213 181 165 179

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

410 401 1 761 1 736 1 849 1 806

EBIT 5 3 41 37 53 48

Just. EPS (SEK) 0,67 0,64 6,00 5,51 7,64 7,14

-2%

-10%

-7%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-2%

-36%

-4%

-1%

-11%

-8%

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2016A 2016E

Electra Gruppen Trångsundsväg. 20 392 39 Kalmar MSEK

2017E Estimat

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) 0

10 20 30 40 50 60

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

1%

2%

3%

4%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

-2

0

2

4

6

8

10

12

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE*

BOLAGSBESKRIVNING

Electra Gruppen är en svensk koncern som driver detaljhandelskedjorna Audio Video, Ring Up samt Digitalbutikerna. Bolaget äger konceptet och namnrättigheterna medan själva butikerna drivs och ägs av lokala entreprenörer. Genom att ansvara för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas överlägsna marknadskännedom och entreprenörskap. Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen också med säljstödjande logistik.

Det innebär att man erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshopar och butiksdatasystem.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Rullande 12 månader (Q2 2016)

Retail Logistik & IT

Retail

Logistik & IT

(5)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Electra Gruppen: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :