3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

Full text

(1)

3.5 Den tot kostnad 3.6.1. V Avfall h än en gå

3.5.1   Förutsä Avgift, Hanter Sorterar Sorterar Kompo  

3.5.2   Grunda 3.3.8 til Avgift, Verksam Kostnad kvm BT Per tillk  

3.5.3   Avdrag Hanter Avfallsk  

Verksam tala avgiften der enligt ka Vid tillfällig hämtas norm ång per vec

Vid hämtni hämtning e Vid hämtni en gång per

Grundav

ättningar för kr per anläg ring av mata r inte matav r matavfall ostering av m

Grundav verksam avgift enligt

llkommer.

kr per verk mhet der för hant TA

kommande

Grundav

g, för avfalls ring av mata

kvarn för m

mheter n består av g apitel 2.6. E gt stora män malt en gång cka, efter an

ing 2 gånger n gång per ing 3 gånger

r vecka.

vgift för ver

r olika typer ggning och avfall vfall

i matavfalls matavfall på

vgift tillägg mheter

kapitel 3.5

ksamhet och

tering av sop 150 kvm BT

vgift avdrag

skvarn kopp avfall matavfall, ko

grundavgift Eventuell till gder kan ex g per vecka nsökan till k r i veckan ta vecka.

r i veckan ta

rksamheter

r av grundav år:

sbehållare å den egna f

för sopsug

.1 och avgif

h år:

psug, per ve TA

g från avfal plad till tank

opplad till ta

t och abonne läggsavgift xtra hämtnin a. I vissa fal kommunen.

as avgift ut as avgift ut

r

vgifter ange

fastigheten

g med kom

fter för hant

erksamhet u

llsavgift fö k, enligt kap

ank

emangsavgi för gångavs ng beställas

l kan hämtn Då gäller at motsvarand motsvarand

es i kapitel 2

mmunalt hu

tering och b

upp till 150

r verksamh pitel 2.5, kr

ift. I abonne stånd tillkom

enligt kapit ning från ve

tt:

de 2,5 gång de 4 gånger

2.5.

uvudmanna

behandling e

heter per anläggn

emangsavgi mmer enlig itel 3.6.2.

erksamheter

ger avgiften r avgiften fö

Avgif 390 k 290 k 330 k

askap för

enligt kapit

Avgif 750 k 500 k

ning och år:

Avdra 1 250 k

ifter ingår gt kapitel

r ske oftare

för

ör hämtning

ft kr kr kr

el 3.3.6 och

ft kr kr

: ag

kr

g

h

(2)

3.5.4  

Avgift p Behålla Kärl 140 lite 190 lite 370 lite 660 lite

* Schema förvaras 3.5.5   Grunda av liftdu Avgift p hyra, kr Behålla Vippco Upp till 6,1 - 8 k Avgift p behandl Behålla Kompr Upp till Avgift p schema Behålla Liftdum Upp till  

Behålla Lastväx Upp till  

   

Restavfa

per behållar arstorlek er

er er er

a innebär norm kylt kan hämt

Restavfa

avgift enligt umperconta per behållar r per hämtni arstorlek ontainer

l 6 kubikme kubikmeter per behållar ling, kr per arstorlek rimatorcon

l 5 kubikme per behållar a (avfallet vä

arstorlek mpercontai

l 15 kubikm

arstorlek xlarcontain l 30 kubikm

all i kärl frå re, vid fasts

malt hämtning tning varanna

all i contain

kapitel 3.5 ainer och las

re för hämtn ing:

eter

re för hämtn hämtning:

ntainer eter

re för hämtn ägs vid häm

iner meter

ner meter

n verksam tällt schema

g varje vecka.

an vecka tilläm

ner för verk

.1 tillkomm stväxlarcon ning i vippc

ning i komp

ning i liftdu mtning och b

mheter a*, kr per h

Om restavfal mpas.

ksamheter

mer. Eventue ntainer enlig container, vi

primatorcon

umpercontai behandlings

ämtning:

llet inte inneh

ell container gt kapitel 3.6 id fastställt

ntainer, vid f

iner och last savgift tas u

åller matavfal

rhyra tillkom 6.7.

schema, ink

fastställt sch

tväxlarconta ut enligt kap

Avgif 26 kr 32 kr 55 kr 99 kr

ll eller om beh

mmer vid a

klusive, beh

Avgif 980 k 1 210 k hema, inklu

Avgif

1 160 k ainer, vid fa pitel 3.5.7):

Avgif 1 060 k

Avgif 1 040 k

ft r r r r

hållare

användning

handling och

ft kr

kr usive

ft

kr astställt

ft kr

ft kr

h

(3)

3.5.6   Grunda Avgifte Behålla Upp till

* Schema  

3.5.7  

Behand Behålla

Restavf (station underjo  

3.5.8   3.5.8.1   Grunda enligt k Avgift p från ver Antal k Kärl 1 st.

2 - 6 st.

Fler än

* Avgifte   3.5.8.2   Grunda Avgift p Behålla Tank fö Upp till

Restavfa

avgift enligt er per behåll

arstorlek l 5 kubikme

a innebär norm

Restavfa

dlingsavgift arstorlek

fall i liftdum när och mob ordsbehållar

Matavfal Matavfall

avgift enligt kapitel 3.6.1

per kärl (14 rksamheter, kärl

*

6 st.* eller

en räknas fr.o.

Matavfall

avgift enligt per behållar arstorlek

ör matavfa l 3 kubikme

all i underjo

kapitel 3.5 lare vid fast

eter

malt hämtning

all behandl för avfall i

mpercontain bil) eller

re

l utsortera i kärl för ver

kapitel 3.5 .

40 liter), häm , till exempe

hämtning m

m. kärl numm i uppsamlin

3.5.1 och b re vid fastst

all

eter, per tillf

ordsbehålla

.1 och beha tställt schem

g varje vecka.

ingsavgift behållare:

ner, sopsug

t för verksa rksamheter

.1 tillkomm

mtning och el restauran

mer än en gå

mer ett.

ngstank för v

behandlings tällt schema

fälle

are för verk

andlingsavg ma*, kr per h

Om matavfal

för verksa

A Med vä

amheter

mer. Eventue

behandling nger, storkök

ång per veck

verksamhet

savgift enlig a, kr per häm

ksamheter

ift enligt ka hämtning:

ll sorteras ut k

mheter

Avgift ägning kr pe

ton 820 kr

ell tilläggsav

g en gång pe k och butike

ka

ter 

gt kapitel 3.5 mtning:

apitel 3.5.7 t

kan hämtning

er Utan

vgift för gån

er vecka, för er, kr per hä

5.8.5 tillkom

tillkommer.

Avgif 420 k

varannan vec

Avgif an vägning k

100 k

ngavstånd t

r utsorterat ämtning:

Avgif

20 kr 25 kr 70 kr

mmer.

Avgif 500 k .

ft kr

cka tillämpas.

ft

kr per kbm kr

tillkommer

matavfall

ft

r r r

ft kr

(4)

  3.5.8.3   Grunda Avgift p Behålla Lastväx Upp till

3.5.8.4   Grunda behandl Hämtni eller an Avgift p Behålla Kärl 14 Pall Lastväx  

3.5.8.5   Grunda tillkomm Behand Avfallss Matavfa avfallsk Matavfa underjo Matavfa  

Matavfall

avgift enligt per behållar arstorlek

xlare l 15 kubikm

Matavfall f

avgift enligt lingsavgift ing kan ske nnan glasför per behållar arstorlek 40 liter

xlarcontaine

Matavfall

avgift enligt mer.

dlingsavgift slag fall i uppsam

kvarn fall i kyld co ordsbehållar fall förpacka

i container f

kapitel 3.5 re, kr per hä

meter

förpackat fö

kapitel 3.5 enligt kapit av matavfa rpackning få

re, kr per hä

er

behandlings

kapitel 3.5

för matavfa

mlingstank e ontainer elle re

at i lastväxla

för verksam

.1 och beha ämtning:

ör verksamh

.1 tillkomm tel 3.5.8.5.

all i förpackn år inte lägga ämtning:

savgift för v

.1 och hämt

all:

efter er

arcontainer

mheter

andlingsavg

heter

mer. För mat

ning av pap as i behållar

verksamhete

tningsavgift

A Med vä

ift enligt ka

tavfall i con

pper, plast e ren.

er

ft enligt kapi

Avgift ägning kr p

ton 200 kr 720 kr 880 kr

apitel 3.5.8.5

ntainer tillko

ller metall.

itel 3.5.8.2 e

er Utan

5 tillkomme

Avgif 1 370 k

ommer

Glasflaskor

Avgif 100 k 1 040 k 1 370 k

eller kapite

Avgif n vägning k

160 k 160 k 200 k

er.

ft kr

r, glasburka

ft kr

kr kr

l 3.5.8.4

ft

kr per kbm

kr kr kr

ar

(5)

3.6

3.6.1  

Gångav avfallsf Avgift p Interva Upp till 5 – 15 m 15 - 25 Längre  

3.6.2   Säck få insamlin Om ord över ute problem Vid tillf Avgift p Tjänst Extra hä Avgift f Behålla 60 liter 25 st 50 st 160 lite 10 st 50 st Kommu  

     

Tilläggst

Gångavs

vståndstilläg föreskrifter.

per behållar all

l 5 meter meter

meter än 25 mete

Extra hä

år endast anv ngssystem.

dinarie hämt eblir hämtni met, kan en

fälligt stora per behållar

ämtning ell för hämtnin arstorlek oc r (så kallad (en rulle), k eller fler, k er

(en rulle), k eller fler, k unen kan åte

tjänster fö

ståndstilläg

gg vid hämt

re, kr per hä

er

mtning av

vändas i und

tning inte h ingen. Efter extra hämtn a avfallsmän re och hämt

er vid återb ng och behan

ch antal storkökssä kr per rulle kr per styck kr per rulle kr per styck erta obrutna

ör verksa

gg för verk

ning inne p

ämtning:

restavfall i

dantagsfall

ar kunnat ut r särskild be ning utföras ngder kan ex

tningstillfäll

besök ndling av re

äck)

a förpacknin

amheter

ksamheter

på fastighete

i kärl eller s

och vid till

utföras på gr eställning, o s mot så kal

xtra hämtnin le:

estavfall i h

ngar med oa

en, efter tills

säck för ve

fälliga voly

rund av oms och när avfa lad återbesö ng beställas

hämtning-be

använda säc

stånd enligt

erksamhete

ymer, inte so

ständigheter allsinnehava öksavgift.

s.

etald-säck:

ckar.

t § 31 i kom

Avgif 0 kr 7 kr 16 kr 32 kr

er

om ordinari

r som abonn aren rättat ti

Avgif 180 k

Avgif 860 k 32 kr 370 k 35 kr

mmunens

ft

r r

e

nenten råde ill

ft kr

ft kr

r kr

r

r

(6)

3.6.3  

Behand Avgift p Behålla Kompri Liftdum Mobil s Stationä Underjo Vippcon  

3.6.4  

Vid byt abonnem Avgift p Tjänst Byte av  

3.6.5  

Vid tillf säckavf behållar Avgifte behandl Vid beh Avgift p Behålla Kärl 14 Kärl, 19

 

Extra hä verksam

dlingsavgift per behållar are

imatorconta mpercontain

sopsug är sopsug ordsbehållar

ntainer

Byte av b

te av behålla mang) tas a per behållar

v behållarsto

Avfall frå fälliga verk fall, (gäller re sker enba en inkludera ling, hyra o hov av extra

per behållar are

40 liter, mata 90 – 660 lite

mtning av mheter

tillkommer re, kr per hä

ainer ner

re

behållarsto

are på grund avgift ut för

re, kr per til

orlek

ån tillfälliga ksamheter ka inte grovav art vardagar ar utställnin och administ

a hämtning re, kr per til

avfall er, restavfal

restavfall i

r enligt kapi ämtning:

orlek för ve

d av byte av utställning llfälle:

a verksamh an behållare

fall, farligt r.

g, hämtning tration.

tillkommer llfälle:

ll

 

i container

itel 3.5.7 fö

erksamhete

v behållarst av kärl.

heter e ställas ut f

avfall eller

g av avfall i

avgift för h

r, sopsug o

r de behålla

er

orlek (gälle

för hushålls el-avfall). U

i samband m

hämtning oc

och underjo

are där vägn

er endast vid

avfall motsv Utställning

med hämtnin

ch behandlin

ordsbehålla

ning sker vid

Avgif 1 380 k 1 270 k 1 700 k 1 390 k 840 k 1 180 k

d befintligt

Avgif 110 k

svarande kär och hämtni

ng av behål

ng enligt ka

Avgif 30 kr 280 k

are för

d hämtning

ft kr kr kr kr kr

kr

ft kr

rl- och ing av

laren,

apitel 3.6.2.

ft r kr

.

(7)

3.6.6  

I behåll

3.6.6.1

Avgift p hyra av Behålla Kärl, g 370 lite 660 lite Kärl, ej 190 lite 370 lite 660 lite

3.6.6.2

Avgift p Behålla Vippco Upp till 8 kubik Vid häm behandl hyra en Avgift p Behålla Liftdum Upp till Lastväx Upp till Upp till

Grovavfa lare för grov

Grovavfal

per behållar v behållare, k

arstorlek oc grovavfall

er er

j brännbar er

er er

Grovavfal

per behållar arstorlek ontainer

l 6 kubikme kmeter

mtning av g lingsavgift nligt kapitel

per behållar arstorlek mper

l 15 kubikm xlare l 18 kubikm l 30 kubikm

allshämtnin vavfall får l

lshämtning

re vid fastst kr per hämt ch typ av avf

rt grovavfa

lshämtning

re, inklusive

eter

grovavfall i l debiteras en

3.6.7.

re, kr per hä

meter meter meter

ng för verk äggas sådan

i kärl för ve

tällt schema tning:

vfall

all sorterat

i container

e behandlin

liftdumper- nligt kapitel

ämtning:

ksamheter nt avfall som

erksamheter

a och extra h

för verksam

ng och hyra A Schemal

1 eller lastvä l 3.6.6.3. Om

m anges i ka

r

hämtning, in

mheter

av behållare Avgift lagd hämtn 930 kr

180 kr äxlarcontain

m container

apitel 2.9.3.

nklusive häm

e, kr per häm

ing

ner vägs avf r hyrs av ko .

mtning, beh

Avgif 70 kr 100 k 30 kr 50 kr 80 kr

mtning:

Avgif Extra häm 1 130 k 1 430 k fallet och ommunen til

Avgif

1 060 k 1 060 k 1 250 k

handling och

ft r kr

r r r

ft mtning

kr kr

llkommer

ft

kr kr kr

h

(8)

3.6.6.3  

Behand Typ av

Grovav

3.6.7  

Avgift f Behålla

Liftdum Upp till Lastväx Upp til

Grovavfall dlingsavgift

avfall

vfall

Hyra av c

för hyra av arstorlek

mper l 15 kubikm xlare ll 30 kubikm

l behandling för grovavf

container f

container, k

meter meter

gsavgift i con fall i liftdum

för restavfa

kr per behål

ntainer för ve mper- eller l

A Med vä

all och grov

llare:

A Hyr

erksamheter lastväxlarco

Avgift ägning kr pe

ton 840 kr

vavfall

Avgift ra per dag

27 kr 50 kr

ontainer:

er Utan

Avgif an vägning k

120 k

Avgif Hyra per m

540 k 960 k

ft

kr per kbm kr

ft månad kr kr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :