Dnr: V 2022/729 Beslutad: LOKALPOLICY MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET

Full text

(1)

Dnr: V 2022/729 Beslutad: 2022-04-20

LOKALPOLICY

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ | LUNDS UNIVERSITET

(2)

Innehållsförteckning

1 Förutsättningar ... 3

2 Lokaltyper och definitioner ... 3

3 Användare och verksamhet ... 3

3.1 Användare ... 3

3.2 Regler för uthyrning ... 4

4 LU-Kort och lokalbehörighet... 4

4.1 LU-kort ... 4

4.2 Lokalbehörighet... 4

4.3 Generella bokningsregler ... 4

4.4 Bokning av lokal i TimeEdit för studenter ... 5

4.5 Bokning av lokal i TimeEdit för anställda ... 5

4.6 Beställning av lokal utanför tilldelad lokalbehörighet ... 5

4.7 Regler för bokning av Rosenbergssalen, Liljeforssalen och Lilla salen ... 5

4.8 Avbokning ... 5

5 Ordningsregler... 6

5.1 Återställning av lokaler... 6

5.2 Anmälan av skador ... 6

5.3 Mat och dryck ... 6

5.4 Instrumentspecifika bestämmelser ... 6

(3)

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Lokalpolicyn för Musikhögskolan i Malmö (MHM) definierar de riktlinjer som gäller för bokning och användning av institutionens lokaler på Ystadvägen 25 i Malmö.

MHM förbehåller sig rätten att dra in lokalbehörighet för användare som under upprepade gånger bryter mot de regler och riktlinjer som specificeras i lokalpolicyn. Se särskilt 4.8 nedan kring avbokning. MHM förbehåller sig även rätten att till självkostnadspris debitera användare vid uppkomst av skador.

I de fall en konflikt uppstår kring bokning av lokaler skall prefekt, eller de/den prefekten delegerat till, agera beslutsfattande.

2 LOKALTYPER OCH DEFINITIONER

Lokaler på MHM delas in i lokaltyper efter rumsfunktion. En lokal kan ha flera funktioner men är kategoriserad efter sin huvudsakliga rumsfunktion.

• Datorsalar

• Inspelningsstudior

• Konsertlokaler

Rosenbergsalen, Liljeforssalen och Lilla Salen

• Kontor

• Publika ytor

Foajé, café, bibliotek, korridorer och kapprum

• Sammanträdesrum

• Undervisningsrum

• Övningsrum

3 ANVÄNDARE OCH VERKSAMHET

3.1 Användare

Alla aktiviteter i MHM:s lokaler ska ha anknytning till utbildning, forskning, samverkan eller annan verksamhet som bedrivs på Musikhögskolan. Därför gäller följande:

Lokaler får bokas och användas av studenter som är registrerade på aktuell kurs/utbildning, och av lärare och andra anställda på MHM.

Andra personer får delta, så länge aktiviteten ordnas i samband med utbildning,

forskning eller annan verksamhet på MHM.

(4)

En anställd eller student måste vara närvarande och delta, och även bära sitt passerkort synligt.

Privat undervisning, privata repetitioner eller annan enskild verksamhet får inte förekomma i MHM:s lokaler.

För verksamhet som inte har anknytning till MHM:s kärnverksamhet gäller särskilda regler för uthyrning.

3.2 Regler för uthyrning

Beslut i frågor som rör upplåtelse och uthyrning av musikhögskolans lokaler fattas av ledningsgruppen. Ledningsgruppen fastställer även priser för extern uthyrning (bilaga 1).

Lokalbokning för MHM:s utbildning, forskning och samverkan ska emellertid först ha genomförts innan lokal kan anses vara tillgänglig.

Extra kostnader i samband med uthyrning som inte förutsågs vid uthyrningen, som till exempel kostnader för extra städning eller skadegörelse, efterdebiteras hyresgästen.

4 LU-KORT OCH LOKALBEHÖRIGHET

4.1 LU-kort

Studenter som är registrerade på ett program eller en kurs som ges på campus har rätt att erhålla ett LU- kort utfärdat av MHM och har således åtkomst till institutionens lokaler.

LU-kort ska bäras synligt och kunna visas upp på begäran av MHM:s personal.

LU-kort krävs för att komma in i en stor del av institutionens lokaler. Tillgång till lokaler regleras genom användarens lokalbehörighet.

4.2 Lokalbehörighet

Studenter på MHM tilldelas lokalbehörighet baserat på utbildningskategori, inriktning och huvudinstrument. Information om vilka lokaler som en student har behörighet till finns att hitta på studentwebben. Lokalbehörigheten ligger till grund för vilka lokaler som kan bokas eller beställas.

Personal på MHM tilldelas en grundbehörighet till lokaler som innefattar alla rum som krävs för tjänsten eller undervisningen.

4.3 Generella bokningsregler

Musikhögskolans lokaler bokas antingen i TimeEdit eller enligt regler för öppna övningsrum som återfinns i bilaga 2. Information om hur specifika salar bokas finns att läsa i lokalförteckningen (bilaga 3).

I TimeEdit finns det två lokalkategorier, lokaler som måste beställas eller lokaler som kan

bokas direkt. Lokaler som måste beställas börjar med "Virt-" i listan och behöver godkännas

av lokalbokare innan bokningen är bekräftad. En förteckning över boknings- och

beställningsbara rum finns att hitta i bilaga 3.

(5)

4.4 Bokning av lokal i TimeEdit för studenter

Lokaler får bokas av studenter löpande med upp till 14 dygns framförhållning i TimeEdit eller enligt bokningsregler för öppna övningsrum enligt bilaga 2.

I TimeEdit har varje student en bokningskvot på 12 timmar. Bokningarna kan fördelas på högst sex tillfällen med en maximal längd på två timmar per bokning. Så fort en bokning har passerat (eller avbokats) återställs kvoten med motsvarande tid.

4.5 Bokning av lokal i TimeEdit för anställda

Anställda har möjlighet att boka lokaler i TimeEdit för innevarande läsår.

Lokalbokning för undervisning görs i samband med schemaläggning inför kommande läsår och utgår från underlag som samlas in av lokalbokare under vårterminen. Webbokning av lokaler för anställda öppnar först när schemat är publicerat.

4.6 Beställning av lokal utanför tilldelad lokalbehörighet

Beställning av en lokal som ligger utanför tilldelad lokalbehörighet kan godkännas i mån av tillgänglighet. I dessa fall tilldelas en tillfällig lokalbehörighet och access läggs på användarens LU-kort under en begränsad tid.

4.7 Regler för bokning av Rosenbergssalen, Liljeforssalen och Lilla salen

Beställning av konsertlokaler görs i TimeEdit och måste godkännas av lokalbokare innan bokningen blir bekräftad.

Studenter kan boka konsertlokaler för examenskonserter och andra konserter som är knutna till utbildningen. Bokning görs då i samråd med lärare, utbildningskansli eller konsertproducent. I mån av plats kan konsertlokaler också användas för repetitioner eller inspelningar som är knutna till utbildningen. Beställning görs då i TimeEdit.

Personal kan beställa konsertlokaler för aktiviteter som har anknytning till utbildning, forskning eller samverkan på MHM. Beställning görs då i TimeEdit. I de fall där personal beställer en lokal för en aktivitet som inte kan knytas till ovan nämnda verksamhet på institutionen gäller regler för korttidshyra som specificeras i bilaga 1.

Vid beställning av en konsertlokal ska avsikten med nyttjandet alltid specificeras som publik kommentar i TimeEdit.

4.8 Avbokning

För att våra lokaler ska kunna nyttjas maximalt är användaren skyldig att avboka lokal som ej

kommer användas. Bokningar som användaren har gjort på egen hand kan användaren själv

avboka i TimeEdit. Bokningar som gjorts av schemaläggare/lokalbokare kan enbart avbokas

genom att kontakta vederbörande via mail till schema@mhm.lu.se.

(6)

5 ORDNINGSREGLER

5.1 Återställning av lokaler

Ställ tillbaka stolar, notställ, instrument och annan utrustning till den plats de ska ha enligt lokalens dukningsschema. Finns ej ett dukningsschema i en lokal skall utrustning ställas utmed väggarna. Följ de anvisningar som finns i varje lokal gällande iordningställande efter användning. Inga privata ägodelar får lämnas i rummet.

5.2 Anmälan av skador

Om något är trasigt eller saknas i lokalen är det viktigt att du rapporterar det i Helpdesk innan du själv använder lokalen.

5.3 Mat och dryck

Det är inte tillåtet att förtära mat eller annan dryck än vatten i institutionens övningsrum, undervisningsrum, inspelningsstudior eller konsertlokaler. Vattenflaskor får aldrig ställas på flyglar, pianon eller andra instrument.

Servering och förtäring av alkohol får endast ske enligt de villkor som framgår av serveringstillståndet. Egen medhavd alkohol är aldrig tillåten i institutionens lokaler.

5.4 Instrumentspecifika bestämmelser

Kontrabasister och cellister ska använda stackelbrädor eller liknande för att undvika skador i golv. Kondens från blåsinstrument ska tömmas i papperskorg eller dylikt.

I flera lokaler finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och ska hållas låst.

(7)

BESLUT 2019-05-29

STYR2019/470

Prislista för korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i Malmö Bakgrund

På Lunds universitet gäller att resursbokning av gemensamma undervisningslokaler sker i Lunds universitets resursbokningssystem, TimeEdit. Intäkter tillfaller oavkortat resurs- ägare. En gemensam prislista med tillhörande prismodell finns för alla bokningsbara lokaler vid Lunds universitet (se V 2017/723).

Musikhögskolan i Malmös föreslår en version av prislista för korttidshyra med tillhörande prismodell och bokningsregler som i stort sett följer den ovan nämnda förutom att Musikhögskolan har tre kategorier (Internt, Samarbetspartners och Externt) istället för Lunds universitets två kategorier (Internt och Externt). Beskrivning av de olika kategorierna i Musikhögskolans prismodell finns i bilaga 1.

Detta ger en prislista som är enkel att uppdatera. Det ger också en jämnare och mer förutsägbar prisutveckling för bokningsbara lokaler.

För korttidshyra av lokal på Musikhögskolan föreslås priserna i bilaga 1. För regler gällande längre upplåtelser i andra hand hänvisas främst till ’Föreskrift avseende upplåtelse av lokal inom Lunds universitet’ (BY 2010/28). Se även ’Föreskrift angående tillfällig upplåtelse av lokal för politisk verksamhet’ (BY 2010/158).

Beslut

Härmed beslutas att fastställa föreslagen prislista med tillhörande tjänster på

Musikhögskolan i Malmö enligt bilaga 1-3. Prislistan gäller från och med 2019-05-xx.

Andra tjänster med samma prissättning kan tillkomma utan behov av nytt beslut. Beslut om årlig indexhöjning fattas av Musikhögskolans rektor medan större förändringar som t.ex. förändringar i prismodell fattas av Institutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö.

Musikhögskolan i Malmö

Ann-Charlotte Carlén Rektor

Bilaga 1: Prislista för korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i Malmö med tillhörande Priskategorier, Bokningsregler och Förhållningsregler Bilaga 2: Ansökan om korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i Malmö

Bilaga 3: Överenskommelse om korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i Malmö

Bilaga 1

(8)

BESLUT 2019-05-29

STYR2019/470

Bilaga 1, Prislista för korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i Malmö

För aktiviteter i Musikhögskolans lokaler som inte tillhör ordinarie verksamhet gäller korttidshyra av lokal med prislista, priskategorier, bokningsregler och förhållningsregler enligt nedan.

PRISLISTA

Lokaler på Musikhögskolan Rosenbergsalen – prisgrupp Z Liljeforssalen – prisgrupp Y Lilla salen – prisgrupp X

Musikhögskolans café och entré – prisgrupp T

Ensemblesalar och stora undervisnings- och teorirum med flygel/piano – prisgrupp R Mindre undervisningsrum med piano/flygel – prisgrupp K

Övningsrum – prisgrupp C

Pris för lokal

Prisgrupp/Priskategori Internt Samarbetspartners Externt

Z 0 kr/timme 1.230,00 kr/timme 2.895,00 kr/timme

Y 0 kr/timme 1.120,00 kr/timme 2.630,00 kr/timme

X 0 kr/timme 1.020,00 kr/timme 2.390,00 kr/timme

T 0 kr/timme 765,00 kr/timme 1.795,00 kr/timme

R 0 kr/timme 630,00 kr/timme 1.485,00 kr/timme

K 0 kr/timme 325,00 kr/timme 760,00 kr/timme

C 0 kr/timme 150,00 kr/timme 355,00 kr/timme

Pris för tilläggstjänster

Tjänster Resurs Internt och samarbetspartners Externt Tekniker

Dukning Möblering Väktare Lokalvärd

300,00 kr/halvtimme 500,00 kr/halvtimme

300,00 kr/halvtimme 500,00 kr/halvtimme

300,00 kr/halvtimme 500,00 kr/halvtimme

300,00 kr/halvtimme 500,00 kr/halvtimme

300,00 kr/halvtimme 500,00 kr/halvtimme

Extra städ Stämning

2.500,00 kr/sal 3.500,00 kr/sal 2.000,00 kr/tillfälle 3.500,00 kr/tillfälle av Cembalo/Flygel

Övrigt Övriga kostnader debiteras enligt överenskommelse.

För resurs som bokas hel dag debiteras aldrig mer än 8 timmar.

Externa resurser debiteras enligt extern prislista.

Moms: Uthyrning av lokal är som grundregel undantaget från moms emedan tilläggs- tjänsterna beläggs med moms såvida inte hyrestagaren är en statlig myndighet.

(9)

BESLUT 2019-05-29

STYR2019/470

PRISKATEGORIER

De hyrestagare som får hyra lokal tillfälligt på Musikhögskolan i Malmö (MHM) delas in i följande tre olika priskategorier;

Internt

Lokal upplåts normalt kostnadsfritt vid korttidshyra av lokal där främst personal eller studenter verksamma vid MHM deltar. Detta gäller aktiviteter som inte påverkar MHM:s ordinarie verksamhet, ej är kommersiella eller har betalande deltagare.

De tilläggskostnader som eventuellt uppstår såsom kostnader för städning, lokalvärd, väktare, tekniker, etc. kommer dock debiteras enligt prislistan.

För denna kategori gäller att lokalen resursbokas i TimeEdit och den mest relevanta aktiviteten väljs. Eventuella tilläggsbeställningar sker genom HelpDesk och det ska där tydligt anges att detta är en tilläggsbeställning som går utanför vår ordinarie verksamhet.

Samarbetspartners

För korttidshyra av lokal för aktiviteter/arrangemang där MHM är medarrangör gäller, i mån av ledig kapacitet priset för samarbetspartner. Eventuella tilläggsbeställningar debiteras enligt prislistan. Även kategorin Extern kan tillhöra denna kategori under förutsättning att det finns en naturlig anknytning till MHM:s verksamhet och att MHM:s logotype syns i all marknadsföring av aktiviteten/arrangemanget alternativt på den färdiga kommersiella produkten. Vid större arrangemang, t.ex. konserter måste en lokalvärd engageras. Även övriga enheter inom Lunds universitet får, i mån av ledig kapacitet, hyra lokaler på MHM som samarbetspartner.

För denna kategori ska blanketten ’Ansökan om korttidshyra av lokal på MHM’ fyllas i.

Blanketten lämnas/skickas sedan för godkännande till MHM:s konsertproducent om korttidshyran gäller Liljefors-, Rosenberg- eller Lilla salen och till MHM:s administrativa chef gällande övriga lokaler. I de fall då samarbetspartnern är en extern organisation eller ett aktiebolag ska även avtalet ’Överenskommelse om korrtidshyra av lokal på

Musikhögskolan’ signeras av den externa parten och av administrativ chef på MHM.

Externt

Till kategorin externt räknas de som vill korttidshyra en eller flera lokaler, ej är intern och där MHM ej är medarrangör. Ett grundkrav är att organisationen ska ha en naturlig anknytning till MHM och att en lokalvärd bokas vid större arrangemang. Den som ansöker om att få boka MHM:s lokaler för extern aktör kommer att bli debiterad enligt extern taxa om inget annat överenskommits.

För en extern aktivitet/arrangemang gäller att det ska finnas både en signerad och godkänd ansökan och en signerad överenskommelse som lämnas/skickas in enligt ovan.

Omfattar bokningen en sammanhängande korttidshyra av fler än två lokaler omfattande mer än tre dagar, ska bokningen godkännas av Musikhögskolans prefekt.

(10)

BESLUT 2019-05-29

STYR2019/470

BOKNINGSREGLER Bokning av lokal

Resursbokning sker i Lunds universitets resursbokningssystem. I systemet hanteras samtliga resurser som systemet kan stödja. En särskild aktivitetsbenämning väljs beroende på om det är bokning för kategorin Internt, Samarbetspartners eller Externt.

Resursbokning av lokal bör ske senast två veckor före genomförandet av aktiviteten/ arrangemanget.

Interna bokar själva lokalen genom TimeEdit. Bokning av Rosenberg-, Liljefors- eller Lilla salen sker alltid genom Musikhögskolans konsertproducent. För Samarbetspartners eller Externa sker bokning av övriga lokaler genom administrativ chef.

Intäkter från upplåtelse av resurser tillfaller oavkortat resursägaren.

Debitering för bokningar inom Lunds universitet sker månadsvis i efterskott genom överföring i ekonomisystemet. För samarbetspartners eller kunder som inte tillhör Lunds universitet sker debiteringen separat av Musikhögskolan.

Avbokningsregler

Om en lokal avbokas mer än 14 dagar i förväg debiteras ingen hyra. För lokal som avbokas 14-7 dagar i förväg debiteras en kvarts hyra. Vid senare avbokning debiteras halva hyreskostnaden.

Bokningstider

Bokningar kan följa direkt efter varandra. I vissa lokaler kan behov av förändringar såsom flytt av möbler, ändring i teknik etc. finnas. Skulle sådana ändringar behövas måste hyrestagaren lägga till tid för detta både i början och i slutet av bokningen. Sådan tilläggstid debiteras med halv hyra.

Prisgrupper

Byten av prisgrupp på lokaler får endast göras årligen eller vid reintroduktion i bokningssystemet efter exempelvis renovering eller motsvarande åtgärder. Grundprincipen är att redan gjorda framtida bokningar inte drabbas av en oannonserad prisökning. Generella prisökningar beslutas inom befintliga prisgrupper årligen.

Tillägg och övriga kostnader

Eventuella tilläggstjänster bokas genom systemet HelpDesk på Musikhögskolans interna hemsida och debiteras enligt Prislistan. Notera tydligt vid beställningen att det är en beställning som inte tillhör Musikhögskolans ordinarie verksamhet och vem som ska debiteras.

Ev. övriga kostnader som inte specificerats i prislistan debiteras separat efter överenskommelse.

(11)

Övningsrum på Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolans övningsrum är till för dig som studerar på något av Musikhögskolans program eller fristående kurser.

Övningsrum finns i korridorerna A200, D200 och Y200.

Instruktioner för övningsrum i korridorerna A200 och D200

Skriv upp ditt namn samt klockslag när du går in i rummet. Rummet är ditt att öva i under en timme. Efter en timme kan en annan person knacka på och ta över

rummet. Om ingen knackar och ingen väntar kan du skriva upp dig för en timme till.

Instruktioner för övningsrum i Y200-korridoren

Övningsrummen bokas i TimeEdit eller på anslaget papperschema.

Övningsrum – översikt

A200:

A202, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211 och A213 D200:

D201, D203, D205, D207 och D209 Y200:

Y209, Y211, Y215, Y217, Y229, Y233, Y239 och Y243

(12)

Senast ändrad 2021-09-28

Lokaler vid Musikhögskolan i Malmö 2021/22

Uppdaterad sep 2021

Rum Ändamål TimeEdit

Webbokn personal

Webbokn

student Saltolås? Kommentar

A-korridoren

A200-Liljeforssalen Konsert/föreläsning/undervisn Schema Beställ Beställ Ja MuProd, övriga bekräftas av lokalbokare

A201 Lunchrum studenter Öppet Öppet Nej

A202 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A203 Övningsrum Öppet Öppet Ja

A204 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A205 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A206 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A207 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A208 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A209 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A210 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A211 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A212 Övningsrum, orgel Öppet Öppet Ja Kyrkomusik

A213 Övningsrum Öppet Öppet Nej

A214 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Mu-SiSo/Folk/Jazz/Rock/ML-SiSo/SåGF

A215 Ensemble jazz/rock, sång Schema Boka Boka Ja Mu-SiSo/Folk/Jazz/Rock/ML-SiSo/SåGF

A217 Övningsrum, orgel Öppet Öppet Ja Nyckel för orgelstuderande

A301-Rosenbergsalen Konsert/föreläsning/undervisn Schema Beställ Beställ Ja Bekräftas av lokalbokare

A303-Lilla salen Konsert/föreläsning/undervisn Schema Beställ Beställ Ja MuProd, komp. Övriga bekräftas av lokalbokare

A305 Slagverk Schema NEJ NEJ Ja Endast för klassiskt slagverk

A401-Kompositionsstudio Studio Schema NEJ NEJ Ja Endast för Mu arrangering/komposition

B-korridoren

Jämn sida av B200-korridoren är arbetsrum

B101 Trummor, PIK (5 stud) Schema Beställ Beställ Ja Huvudinstrument trumset

B201 Ensemble Jazz/Rock Schema Beställ Beställ Ja Mu-SiS o/jazz/rock (rockutrustning)

B220 Info-enheten Ja

B222 Info-enheten Ja

B224 Info-enheten Ja

B226 Körcentrum Syd Ja

B228 Körcentrum Syd Ja

B230 Rörverkstad träblås Ja Träblåsstudenter

B232 Friskvård, studenthälsa Ja

B302 Lärarrum jazz/rock Ja Lärare för rock, jazz

B303 Gitarr, PIK (6 stud) Schema Beställ Beställ Ja

B304 Ensemble Jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock (jazzutrustning)

B305 Bas, PIK (6 stud) Schema Beställ Beställ Ja

B307 Bas Schema Beställ Beställ Ja

B308 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock (jazzutrustning)

B309 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock (jazzutrustning)

B311 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock/SåGF (jazzutrustning)

B313 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock/SåGF (rockutrustning)

B318 Gitarr Schema Beställ Beställ Ja

B317 Ensemble jazz/rock Schema Boka Boka Ja Jazz/rock (rockutrustning)

B320 Folkmusik slagverk Schema Boka Boka Ja Folk- och världsmusik

B322 Övning folkmusik Schema Boka Boka Ja Folk- och världsmusik

B324 Övning folkmusik Schema Boka Boka Ja Folk- och världsmusik

C-korridoren

C201 Metodik, ensemble, ledning Schema Boka Boka Ja Alla ML-studenter/Mu-SiSo/FoVä

C202 Ljudstudio, DiSk, MuPr Schema Beställ Boka Ja MuProd, DiSk. Larmkod

C203 Ljudstudio, DiSk, MuPr Schema Beställ Boka Ja MuProd, DiSk. Larmkod

Bilaga 3

(13)

Senast ändrad 2021-09-28

Rum Ändamål TimeEdit

Webbokn personal

Webbokn

student Saltolås? Kommentar C205 Ljudstudio, DiSk, MuPr Schema Beställ Boka Ja MuProd, DiSk. Larmkod

C206 Ljudstudio, DiSk, MuPr Schema Beställ Boka Ja MuProd, DiSk. Larmkod

C207 Ljudstudio, SiSo Schema Beställ Boka Ja Mu SiSo

C209 Tidig musik Schema Beställ Beställ Ja

C211 Tidig musik Schema Beställ Beställ Ja

C301 Instudering Schema Beställ Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C302 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C303 Undervisning piano, instud. Schema Beställ Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C304 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C305 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Sång, Mu klassisk

C306 Folk- och världsmusik Schema Beställ Beställ Ja Endast FoVä-studenter har tillgång

C307 Undervisning sång Schema Boka Beställ Ja Sång, Mu klassiker

C308 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C309 Undervisning gitarr Schema Boka Beställ Ja Klassisk gitarr, Mu klassisk

C310 Undervisn. så/pi, instudering Schema Boka Beställ Ja 2 flyglar, 1 öppen för pianostudenter

C312 Undervisning sång Schema Boka Beställ Ja Sång, Mu klassisk

C401 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja Rockpiano, 2 flyglar, 1 öppen för pianostud

C402 Undervisning sång Schema NEJ NEJ Ja

C403 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja Jazzpiano, 2 flyglar, 1 öppen för pianostud

C404 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Brass

C405 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja Jazzpiano, 2 flyglar, 1 öppen för pianostud

C406 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Brass, träblås, stråk, Mu klassisk

C407 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Sång, träblås, stråk, Mu klassisk

C408 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Brass, träblås, stråk, Mu klassisk

C409 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Brass, träblås, stråk, Mu klassisk

C410 Undervisning Schema Boka Beställ Ja Brass, träblås, stråk, Mu klassisk

C412 Undervisning piano Schema Beställ Beställ Ja Jazzpiano, 2 flyglar, 1 öppen för pianostud

D-korridoren

D201 Övningsrum Öppet Öppet Nej

D202 Undervisning, rytmik Schema Boka Boka Ja Rytmik

D203 Övningsrum Öppet Öppet Nej

D204 Undervisn, rytmik/drama/kör Schema Boka Boka Ja Kör, rytmik

D205 Övningsrum Öppet Öppet Nej

D206 Undervisning, kör Schema Boka Beställ Ja Mu klassisk, kör, komp, MuProd

D207 Övningsrum Öppet Öppet Nej

D208 Kammarmusik, metodik Schema Boka Beställ Ja Mu klassisk, ML, MuProd

D209 Övningsrum Öppet Öppet Nej

D210 Orgelsalen Schema Boka NEJ Ja Kyrkomusiker

D211 Övningsrum PIK trummor Öppet Öppet Nej

D213 Övningsrum PIK trummor Öppet Öppet Nej

D215 Övningsrum PIK bas Öppet Öppet Nej

D217 Övningsrum PIK bas Öppet Öppet Nej

D301 Övningrum, kontrabas, harpa Nej Nyckel

D302 Övning, slagverk Schema Boka Boka Ja Klassiskt slagverk

D303 Övningsrum, kontrabas Nej

D304 Övning, slagverk Schema Boka Boka Ja Klassiskt slagverk

D305 Övning tuba Ja

D307 Övningsrum, kontrabas Nej

D309 Slagverk/trummor Ja Trumset

D311 Slagverk/trummor Schema Boka Beställ Ja 2x Trumset

D313 Slagverk/trummor Ja 2x trumset

D315 Slagverk/trummor Ja Trumset

D317 Slagverk/trummor Ja Trumset

(14)

Senast ändrad 2021-09-28

Rum Ändamål TimeEdit

Webbokn personal

Webbokn

student Saltolås? Kommentar

D319 Slagverk/trummor Ja Trumset

T-korridoren

T200 Datortorg Öppet Öppet Ja

T201 Grupprum Schema Boka Boka Ja 2 platser

T202 Undervisning Schema Boka NEJ Ja Larmkod krävs

T203 Undervisning Schema Boka NEJ Ja Larmkod krävs

T204 Grupprum Ja

T205 Lärarrum mediateknik Nej

T210 Mediarum Öppet Öppet Nej

X-korridoren

Jämn sida av X200-korridoren endast arbetsrum

X209 Sammanträdesrum 1 Schema Boka NEJ Ja Personal

X215 Undervisning träblås och stråk Schema Boka Beställ Ja Träblås

X217 Sammanträdesrum 2 Schema Boka Beställ Ja Personal. Studenter kan boka för möten

X219 Arbetsrum Ja Administration/kontor

X227 Undervisning Schema Boka Beställ Ja

X239 Undervisning UVK, forskning Schema Boka Beställ Ja ML, KPU, doktorander, forskare

X243 Undervisning UVK, forskning Schema Boka Beställ Ja ML, KPU, doktorander, forskare

X251 Undervisning UVK, forskning Schema Boka Beställ Ja ML, KPU, doktorander, forskare

Y-korridoren

Y207 Undervisning gitarr Schema Boka Beställ Ja Ämnesmetodik gitarr, övning

Y208 Föreläsningssal Schema Boka Beställ Ja

Y209 Övningsrum NEJ Boka Nej

Y211 Övningsrum NEJ Boka Nej

Y213 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y215 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y216 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y217 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y222 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y223 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y227 Lärarrum Ja

Y228 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y229 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y233 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y234 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y239 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y240 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y243 Övningsrum Öppet Boka Nej

Y245 Övningsrum Komposition Öppet Boka Ja Öppet för kompositionsstudenter

Y247 Övningsrum Komposition Öppet Boka Ja Öppet för kompositionsstudenter

Y248 Undervisning Komposition Schema Beställ Beställ Ja Endast kompositionsstudenter

Y251 Undervisning musikteori Schema Boka NEJ Ja

Y252 Sammanträdesrum 3 Schema Boka NEJ Ja Personal

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :