• No results found

Telefon: Mobil: Fax: E-post:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Telefon: Mobil: Fax: E-post:"

Copied!
32
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

bo bäckman, only

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85

E-post: bo.backman@only.se

Kontor/adress: Bo Bäckman, Nybrogatan 25 B, 114 39 Stockholm Bolag: Bäckman & Boberg Konsult AB

Org. Nr: 556 596-650

Ekonomi: Tomas Eklund, 0705-906264

Administration: Solweig Lindh Balkom, 0271-192 30

Niogruppen / ESF

Gap-analys: Rapport

Medarbetarundersökning

bo bäckman, only den 12 augusti 2002

(2)

Innehållsförteckning:

Sid

Bakgrund och syfte ...1

Medarbetare...1

Medarbetarrapport ...2

Antal intervjuer ...3

Tid, rapport, metod ...3

Resultat av fältarbetet ...4

Frågeställningar ...5

Företagskultur...6

Projektgrupp...7

Resultat – Ledningsprinciperna... 7-18

- Diagram – fråga 1a och 1b...8-11 - Gap - tabeller ...12-13 - Gap-analys – diagram ...14-16 - Kommentarer... 17

Företagskultur...18-30

- Diagram – fråga 2...19-25 - Kulturgap – tabeller ...26-29 - Kommentarer... 30

(3)

Bakgrund och syfte

NIO-gruppen driver ett projekt som syftar till en utveckling av svenskt näringsliv och myndigheter på basis av ISO 9000-2000 och fakta om hur ledningsprinciperna i ISO upplevs/används. För att ta fram fakta om ledningsprinciperna – hur de värderas och hur de efterlevs - har följande undersökning genomförts som ett samarbete mellan NIO-gruppen och ESF Växtkraft Mål 3.

Syftet med undersökningen är att identifiera hur svenska företag ser på

ledningsprinciperna. Hur ser ledningen på ledningsprinciperna? Är de viktiga? Lever man efter de principer som man upplever som viktiga?

Detta är en rapport om hur medarbetare ser på Ledningsprinciper och Företagskultur.

Medarbetare

Syftet med huvudundersökningen är att mäta, faktabelägga gapet (det eventuella) mellan vad ledningen anser är viktigt och hur man agerar. I samband med projektet har vi också genomfört ett pilotprojekt som syftar till att analysera om det finns dubbla gap:

Pilotundersökningen genomfördes i Verkstadsindustrin.

Gap 1: Att ledningen inte har genomfört de ledningsprinciper man erkänner är viktiga?

Gap 2: Att de anställda inte anser att ledningen lever efter de ledningsprinciper

ledningen säger är viktiga? Det kräver en speciell undersökning med anställda.

I samband med huvudundersökningen gjordes en pilotstudie bland anställda inom Verkstadsindustrin när det gäller gap 2. Detta är rapporten om

Medarbetarundersökningen.

(4)

Medarbetarrapport

En fullständig rapport av huvudundersökningen redovisas i en separat rapport. Detta är en rapport om Medarbetarundersökningen.

Följande tas upp i undersökningen:

1. Hur viktiga tror de anställda att ledningen anser ledningsprinciperna vara för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Dvs. medarbetarnas tro om ledningens värderingar.

2. Hur långt har företaget/arbetsplatsen kommit när det gäller att genomföra ledningsprinciperna enligt medarbetarnas uppfattning. Här fick båda grupperna samma fråga.

3. Identifiering av företagskulturen i företaget/arbetsstället – medarbetarnas uppfattning. Samma fråga till båda grupperna.

Definition av målgrupperna:

Ledning: Medlem i ledningsgrupp inom verkstadsindustrin. Urvalsbasen var arbetsställen för att ledningen skulle vara nära kunder och anställda. Över 20 anställda.

Tjänstemän: Tjänstemän inom samma arbetsställe.

Kollektivanställda: Kollektivanställda inom samma företag/arbetsställe.

(5)

Antal intervjuer

Vi intervjuade:

??Ledningsgruppen – 335 telefonintervjuer

??Tjänstemän – 200 telefonintervjuer

??Kollektivanställda – 200 telefonintervjuer

Storlek på företagen

För att kunna göra intervjuer som berör relevanta ledningsprinciper bör det finnas personal att leda. Vi har utgått från företag med 20 eller fler anställda

Tid, rapport och metod

Projektet startade i januari 2002 med diskussioner om uppläggning. Intervjuarbetet inleddes i början av maj 2002 och avslutades den 20 juni. Analys och rapport juli- augusti och rapport i augusti. Rapporten kommer att bestå av:

1. En totalrapport med resultat per bransch, analys, kommentarer och slutsatser.

2. Speciell dokumentation av de analysmetoder som testats under analysfasen.

3. Korta branschrapporter som (via mail) kommer att skickas ut till dem som deltagit i undersökningen. Helt enkelt ett tack för hjälpen. I den rapporten förbereder vi också för att de deltagande företagen kan påbörja en intern process för att skapa

delaktighet i företagets/arbetsställets utveckling hos medarbetarna.

4. Rapport av pilotmätningen om Medarbetarengagemanget.

Metod

Huvudrapport

Telefonintervjuer med VD eller någon i ledningsgruppen. Resultaten är alltså kopplade till ledningen på arbetsställena. Inte en eventuell koncernledning.

Medarbetarrapport

Telefonintervjuer med medarbetare (tjänstemän och kollektivanställda) i samma företag som vi intervjuade ledningen. Rotation av funktion för att täcka in olika typer av

tjänstemän/kollektivanställda.

(6)

Frågeställningar

Frågorna i pilotmätningen om medarbetarengagemanget inriktas mot samma frågor som ledningsmätningen men fokus var på hur man upplever att företaget/arbetsstället värderar/genomför när det gäller ledningsprinciper och företagskultur.

Ledningsprinciperna

Fråga 1

Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft för företaget (arbetsplats/enhet) och dels hur långt du själv anser att ert företag har kommit vad gäller dessa faktorer.

a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att … för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt.

b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit vad gäller …? Svara på en skala mellan 1 och 10 där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme.

Alternativ:

?? Kundfokusering

Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda

?? Ledarskap

Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget

?? Medarbetarengagemang

Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

?? Processorientering

Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/

processer

?? Systembaserat synsätt

Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop

?? Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget

?? Faktabaserat beslutsunderlag

Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta

?? Leverantörssamarbete

Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

(7)

Företagskultur

Fråga 2

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på så säg ”vet ej”.

Alternativ:

?? Företaget har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision

?? Omvärldsanalys – att förstå omvärldens förväntningar på oss – genomförs kontinuerligt

?? Omvärldsanalys – att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna – genomförs kontinuerligt

?? Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag

?? Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt

?? Företaget har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald

?? Företaget har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet

?? Ledningsgruppen har en gemensam syn på de strategiska målen

?? Företagets strategiska mål är långsiktiga

?? Företaget är berett att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål

?? Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem

?? Företaget har mål som det är en bred uppslutning kring

?? Företagets anställda tar egna initiativ för att lösa problem

?? Företaget delegerar beslut ner i organisationen

?? Företaget leds genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder

?? Vi/företaget försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra

?? Företaget har nyckeltal som följs upp löpande

?? Företaget har nyckeltal som de anställda engagerar sig i

?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter

?? Vi/företaget följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering

?? Företagets anställda har förtroende för vad ledningen gör

?? V/företaget tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling

?? Företaget har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd

?? Vi/företaget utnyttjar de fördelar som IT kan ge

?? Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll

?? Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

(8)

Projektgrupp

?? Projektet har initierats av Niogruppen och projektledare är Bengt Simonsson bengt.accens@telia.com.

?? Projektledare för undersökningen och ansvarig för analys och rapport har varit Bo Bäckman bo.backman@only.se, www.backman.only.se

?? B2B har administrerat datainsamlingen www.b2b.se.

?? Analysstöd: Ilona Hobor, B2B. ilona.hobor@b2b.se

?? Rapporten har utformats av Solweig Lindh Balkom, Admira. admira@balkom.se

(9)

Resultat - Ledningsprinciperna

I diagrammen redovisas resultaten:

?? Vad är viktigt?

?? Hur långt har man hunnit?

Den 10-gradiga skalan (med 10 som det mest positiva svarsalternativet) har delats in på följande sätt i redovisningen:

Viktigt

10-9 ? Ett starkt värde som ofta driver mot ett beteende. I redovisningen används

”mycket viktigt”.

8 ? Också ett starkt värde. I diagrammet ”viktigt”.

6-7 ? Ofta ett neutralt konstaterande som inte driver mot ett beteende. I dia- grammet ”ganska viktigt”.

4-5 ? Osäkert – driver knappast mot ett aktivt beteende. I diagrammet ”oviktigt”.

1-3 ? Negativt – kan driva mot att aktivt motarbeta. I diagrammet ”helt oviktigt”.

De anställdas tro om ledningens värdering av ledningsprinciperna I diagrammet redovisas resultaten för ledningens uppfattning om hur viktiga

ledningsprinciperna är. Resultaten för tjänstemän och kollektivanställda är tron om ledningens svar. Hur viktiga tror man att ledningen anser att ledningsprinciperna är?

Hur långt man hunnit

10-9 ? Man anser att man är framme. På denna nivå är det osannolikt att man

”förskönar”.

8 ? Man anser att det i alla fall inte är långt kvar – nästan framme.

6-7 ? Ofta = man är på väg – men hur långt det är kvar är svårt att säga.

4-5 ? Möjligen har man startat.

1-3 ? Knappast ens tänkt på att starta.

(10)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1a

Hur viktigt tror du det är för ledningen att … för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt.

Ledningsprinciper

Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft?

Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning

Tjänstemän/kollektivanst. = Tro om ledningens svar

58%

45%

55%

57%

36%

32%

56%

34%

38%

54%

22%

31%

30%

28%

17%

25%

28%

13%

21%

28%

23%

28%

28%

21%

11%

20%

15%

16%

24%

34%

17%

27%

23%

16%

25%

24%

2%

7%

11%

2%

10%

20%

4%

9%

11%

2%

20%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR:

Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

KUNDFOKUSERING:

Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG:

Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

LEDARSKAP:

Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

(11)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1a: Diagram 1b

Hur viktigt tror du det är för ledningen att … för att skapa långsiktig lönsamhet och framtids konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt.

Ledningsprinciper

Hur viktiga är de för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft?

Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning

Tjänstemän/kollektivanst. = Tro om ledningens svar

52%

31%

33%

41%

34%

34%

30%

21%

23%

25%

27%

33%

27%

25%

21%

26%

24%

28%

35%

24%

22%

31%

29%

25%

18%

20%

20%

24%

21%

19%

27%

31%

28%

32%

28%

26%

3%

18%

18%

8%

15%

16%

8%

17%

19%

9%

12%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MEDARBETARENGAGEMANG:

Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

SYSTEMBASERAT SYNSÄTT:

Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

PROCESSORIENTERING:

Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

LEVERANTÖRSSAMARBETE:

Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Mycket viktigt (10-9) Viktigt (8) Ganska viktigt (7-6) Oviktigt (5-4) Helt oviktigt (3-1) Vet ej

(12)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1a

Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller …? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme.

Hur långt har arbetsstället kommit?

Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning

Tjänstemän/kollektivanst. = Tro om ledningens svar

24%

19%

22%

19%

15%

24%

25%

12%

13%

7%

12%

24%

21%

22%

21%

23%

20%

20%

23%

19%

20%

15%

13%

34%

40%

29%

42%

31%

26%

34%

35%

33%

50%

35%

33%

15%

17%

21%

17%

23%

22%

18%

21%

26%

17%

31%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR:

Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

KUNDFOKUSERING:

Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

FAKTABASERAT BESLUTSUNDERLAG:

Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

LEDARSKAP:

Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

(13)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1b: Diagram 1b

Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller …?

Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme.

Hur långt har arbetsstället kommit?

Rang efter "Mycket viktigt" på Ledningsgruppen Ledning = Egen uppfattning

Tjänstemän/kollektivanst. = Tro om ledningens svar

7%

8%

7%

9%

6%

11%

5%

2%

7%

9%

12%

18%

17%

13%

12%

16%

13%

13%

13%

21%

11%

16%

21%

21%

45%

35%

29%

44%

40%

36%

48%

33%

38%

38%

34%

32%

27%

31%

32%

25%

33%

30%

28%

28%

29%

28%

23%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MEDARBETARENGAGEMANG:

Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

SYSTEMBASERAT SYNSÄTT:

Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

PROCESSORIENTERING:

Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

LEVERANTÖRSSAMARBETE:

Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa värdeökning

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Framme (10-9) Nästan framme (8) På väg (7-6) Startat (5-4) Inte startat (3-1) Vet ej

(14)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1

a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att … för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt.

b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller …? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme.

GAP

Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit.

Mycket viktig/Viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat 8-10.

Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt"

Ledning = Egen uppfattning, Tjänstemän/kollektivanställda = Tro om ledningens svar

Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10)

2: Hur långt har man hunnit (8-10)

Gap 1 . / . 2: Hur långt har man kvar?

KUNDFOKUSERING:

V201

Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda

Ledningen 82% 40% 42%-enheter

Tjänstemän 64% 38% 26%-enheter

Kollektivanställda 52% 44% 8%-enheter

Gap

*) Ledning ./. Tjänstemän -18% -2%-enheter *) Ledning ./. Kollektivanställda -30% +4%-enheter LEDARSKAP:

V202

Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget

Ledningen 82% 29% 53%-enheter

Tjänstemän 50% 22% 28%-enheter

Kollektivanställda 52% 25% 27%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -32% -7%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -30% -4%-enheter MEDARBETARENGAGEMANG:

V203

Alla anställda är engagerade i företagets utveckling

Ledningen 79% 24% 55%-enheter

Tjänstemän 56% 21% 35%-enheter

Kollektivanställda 55% 19% 36%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -23% -3%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -24% -5%-enheter PROCESSORIENTERING:

V204

Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg/processer

Ledningen 65% 18% 47%-enheter

Tjänstemän 45% 23% 22%-enheter

Kollektivanställda 45% 18% 27%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -20% +5%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -20% 0%-enheter

-18%

-2%-enheter 2) Skillnaden mellan hur långt man hunnit (samma fråga till alla grupper).

42%-enheter 3) Gap "Viktigt" ./. "Hur långt man hunnit" för respektive grupp 1) Skillnaden i uppfattning hur viktiga ledningsprinciperna är (medarbetarna har svarat vad man tror att ledningen anser).

(15)

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN Fråga 1 - forts

a) Hur viktigt tror du det är för ledningen att … för att skapa långsiktig lönsamhet och framtida konkurrenskraft? Svara på en skala från 1 till 10, där 1 är Helt oviktigt och 10 är Mycket viktigt.

b) Enligt din egen uppfattning, hur långt har ert företag kommit vad gäller …? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är Mycket långt kvar och 10 är Vi är framme.

GAP

Tabellen visar skillnaden mellan hur viktig man anser att faktorn är och hur långt man hunnit.

Mycket viktig/Viktig = Svarat 8-10 Framme/nästan framme = Svarat 8-10.

Gap = Mycket viktigt/viktigt minus Framme/Nästan framme Frågan om "hur viktigt"

Ledning = Egen uppfattning, Tjänstemän/kollektivanställda = Tro om ledningens svar

Ledningsprinciper 1: Viktig (8-10)

2: Hur långt har man hunnit (8-10)

Gap 1 . / . 2: Hur långt har man kvar?

SYSTEMBASERAT SYNSÄTT:

V205

Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop

Ledningen 67% 25% 42%-enheter

Tjänstemän 58% 19% 39%-enheter

Kollektivanställda 62% 24% 38%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -9% -6%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -5% -1%-enheter STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR:

V206

Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget

Ledningen 88% 48% 40%-enheter

Tjänstemän 73% 40% 33%-enheter

Kollektivanställda 72% 44% 28%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -15% -8%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -16% -4%-enheter FAKTABASERAT

V207

Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta

Ledningen 77% 45% 32%-enheter

Tjänstemän 62% 35% 27%-enheter

Kollektivanställda 61% 32% 29%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän -15% -10%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda -16% -13%-enheter LEVERANTÖRSSAMARBETE:

V208

Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa

Ledningen 56% 25% 31%-enheter

Tjänstemän 56% 33% 23%-enheter

Kollektivanställda 58% 39% 19%-enheter

Gap

Ledning ./. Tjänstemän 0% +8%-enheter Ledning ./. Kollektivanställda 2% +14%-enheter

Diagram

Gapen illustreras i s.k. Spindeldiagram där det innersta fältet visar hur långt man har kommit (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan) och det yttersta fältet visar Hur viktigt man anser det vara (svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan). Se följande sidor.

(16)

82%

82%

56%

67%

65%

88%

79%

77%

27%

16%

16% 21%

17%

24%

20%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Ledarskap

2. Kundfokusering

3. Medarbetarengagemang

4. Ständiga förbättringar

5. Faktabaserat beslutsunderlag 6. Processorientering

7. Systembaserat synsätt

8. Leverantörssamarbete

Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

Gap-analys:

Ledning (egen uppfattning)

(17)

50% 64%

56%

58%

45%

73%

56%

62%

15%

13%

21% 23%

13%

21%

21%23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Ledarskap

2. Kundfokusering

3. Medarbetarengagemang

4. Ständiga förbättringar

5. Faktabaserat beslutsunderlag 6. Processorientering

7. Systembaserat synsätt

8. Leverantörssamarbete

Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

Gap-analys: Tjänstemän

(Tro om ledningens värdering av

vikt. Egen uppfattning om hur långt

man hunnit.)

(18)

61%

54%

72%

45%

62%

58%

52%

45%

11%

19%

47%

17%

20%

21%

22%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Ledarskap

2. Kundfokusering

3. Medarbetarengagemang

4. Ständiga förbättringar

5. Faktabaserat beslutsunderlag 6. Processorientering

7. Systembaserat synsätt

8. Leverantörssamarbete

Viktig (8-10) Hur långt har man hunnit (8-10)

Gap-analys: Kollektivanställda

(Tro om ledningens värdering av

vikt. Egen uppfattning om hur långt

man hunnit.)

(19)

Kommentarer

Gap mellan vad ledningen anser viktigt när det gäller ledningsprinciperna och vad medarbetarna tror ledningen anser viktigt:

Generellt sett tror medarbetarna inte att ledningen anser ledningsprinciperna vara viktiga. Gapet ligger högst på principer som mest berör relationen ledning – medarbetare: Att ledningen utarbetar en vision och de anställda är engagerade i företagets utveckling. Där tror inte de anställda riktigt att ledningen verkligen anser dessa faktorer viktiga. Speciellt kollektivanställda tror inte att ledningen anser att kundfokus är viktigt. Det finns en stor samstämmighet mellan kollektivanställda och tjänstemän.

Gap mellan hur långt man anser sig ha kommit. Här fick alla grupper samma fråga: ”Hur långt har ert företag (arbetsplats/enhet) kommit när det gäller…”

Stark koncensus. Ingen grupp anser att man kommit speciellt långt. Möjligen anser alla grupper att man kommit relativt långt när det gäller det allmänt hållna ”att ständiga förbättringar alltid är ett mål för företaget”.

Men det finns ett stort Gap mellan vikt – hur långt man hunnit när det gäller ledarskap när det gäller medarbetarengagemang. De anställda tror inte att ledningen anser det viktigt att ge en vision som engagerar de anställda. Däremot anser både ledning och anställda att man inte kommit speciellt långt.

(20)

Företagskultur

Diagram som visar de olika gruppernas uppfattning. Alla grupper har fått samma frågor.

Fråga 2 (rotera):

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

(21)

Fråga 2: Diagram 1

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

55%

52%

50%

46%

38%

42%

44%

38%

24%

41%

29%

29%

23%

24%

22%

28%

27%

22%

22%

17%

17%

31%

28%

22%

16%

17%

16%

16%

20%

18%

20%

17%

20%

19%

25%

26%

5%

4%

7%

7%

8%

12%

9%

10%

10%

7%

13%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli

lika bra som andra Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi har nyckeltal som vi följer löpande

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Våra strategiska mål är långsiktiga

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(22)

Fråga 2: Diagram 2

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

38%

15%

21%

37%

16%

21%

26%

15%

19%

24%

24%

27%

30%

26%

19%

28%

22%

22%

27%

26%

18%

29%

25%

22%

22%

26%

23%

26%

30%

26%

35%

31%

28%

30%

35%

25%

7%

19%

19%

8%

15%

15%

11%

17%

24%

13%

11%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt

företag

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska

målen

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi delegerar beslut ner i organisationen

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(23)

Fråga 2: Diagram 3

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

24%

16%

15%

23%

22%

25%

23%

29%

29%

20%

16%

17%

11%

12%

7%

32%

29%

26%

26%

25%

29%

24%

16%

16%

26%

21%

22%

34%

36%

22%

27%

18%

23%

32%

31%

24%

24%

19%

19%

9%

12%

18%

17%

17%

10%

16%

19%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Omvärldsanalys - att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna -

genomförs kontinuerligt

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(24)

Fråga 2: Diagram 4

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

19%

16%

23%

19%

19%

34%

19%

20%

23%

18%

17%

30%

21%

23%

12%

30%

32%

22%

23%

24%

13%

31%

31%

27%

21%

19%

24%

35%

30%

23%

38%

30%

25%

35%

25%

22%

26%

20%

16%

15%

15%

17%

16%

17%

22%

14%

17%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(25)

Fråga 2: Diagram 5

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

17%

12%

7%

17%

8%

8%

15%

10%

15%

15%

10%

12%

20%

10%

9%

15%

12%

13%

25%

20%

14%

29%

21%

20%

28%

24%

27%

33%

23%

23%

41%

32%

27%

38%

35%

34%

18%

23%

20%

22%

23%

19%

15%

26%

27%

15%

22%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte

stämmer med våra strategiska mål

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi har mål som det är en bred uppslutning kring

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(26)

Fråga 2: Diagram 6

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

13%

10%

8%

13%

8%

15%

10%

4%

11%

9%

7%

11%

18%

13%

14%

10%

11%

7%

14%

14%

17%

31%

25%

16%

31%

24%

22%

19%

22%

22%

25%

27%

28%

43%

31%

25%

26%

25%

21%

24%

20%

19%

23%

23%

17%

13%

27%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss

genomförs kontinuerligt

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla

tillverkningsprocesser

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(27)

Fråga 2: Diagram 7

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

Företagskultur

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Rang efter "Instämmer starkt" på Ledningsgruppen

7%

9%

17%

6%

5%

9%

6%

9%

8%

20%

13%

14%

9%

8%

9%

42%

32%

21%

27%

23%

21%

28%

26%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som

möjligt i analys och åtgärder

Ledningen

Tjänstemän

Kollektivanställda

Instämmer starkt (10-9) Instämmer (8) Instämmer delvis (7-6)

Tveksam (5-4) Instämmer ej (3-1) Vet ej

(28)

Fråga 2 (rotera):

Jag kommer nu att läsa upp några påståenden för dig och undrar hur väl du tycker att påståendena stämmer in på ditt företag. Jag vill att du svarar på en skala från 1 till 10, där 1 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt. Om du tycker att någon fråga är svår att svara på säg ”Vet ej”.

KULTURGAP (Svarat 8-10 på den 10-gradiga skalan)

V316

Vi försöker bli bäst på någonting inom vårt område hellre än att bli lika bra som andra

Ledningen 78%

Tjänstemän 76%

Kollektivanställda 72%

Ledning ./. Tjänstemän -2%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -6%-enheter

V307

Vi har långsiktig lönsamhet som det viktigaste målet

Ledningen 74%

Tjänstemän 65%

Kollektivanställda 64%

Ledning ./. Tjänstemän -9%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -10%-enheter V317 Vi har nyckeltal som vi följer löpande

Ledningen 66%

Tjänstemän 55%

Kollektivanställda 41%

Ledning ./. Tjänstemän -11%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -25%-enheter V309 Våra strategiska mål är långsiktiga

Ledningen 72%

Tjänstemän 57%

Kollektivanställda 51%

Ledning ./. Tjänstemän -15%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -21%-enheter

V304

Rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer i vårt företag

Ledningen 68%

Tjänstemän 41%

Kollektivanställda 40%

Ledning ./. Tjänstemän -27%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -28%-enheter

V308

Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen

Ledningen 65%

Tjänstemän 38%

Kollektivanställda 43%

Ledning ./. Tjänstemän -27%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -22%-enheter

(29)

V314 Vi delegerar beslut ner i organisationen

Ledningen 53%

Tjänstemän 41%

Kollektivanställda 37%

Ledning ./. Tjänstemän -12%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -16%-enheter

V319

Vi följer teknikutvecklingen för att se om det finns nya affärsmöjligheter

Ledningen 53%

Tjänstemän 49%

Kollektivanställda 49%

Ledning ./. Tjänstemän -4%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -4%-enheter

V323

Vi har kompetensutvecklingsprogram för i princip varje anställd

Ledningen 35%

Tjänstemän 28%

Kollektivanställda 22%

Ledning ./. Tjänstemän -7%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -13%-enheter

V320

Vi följer teknikutvecklingen för att hitta nya möjligheter till effektivisering

Ledningen 55%

Tjänstemän 51%

Kollektivanställda 51%

Ledning ./. Tjänstemän -4%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -4%-enheter

V325

Våra slutprodukter/tjänster har ett högt kunskapsinnehåll

Ledningen 49%

Tjänstemän 54%

Kollektivanställda 58%

Ledning ./. Tjänstemän +5%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda +9%-enheter

V303

Omvärldsanalys- att förstå vår position på marknaden relativt konkurrenterna - genomförs kontinuerligt

Ledningen 44%

Tjänstemän 32%

Kollektivanställda 33%

Ledning ./. Tjänstemän -12%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -11%-enheter

V306

Vi har en personalrekryteringspolicy som uppmuntrar etnisk mångfald

Ledningen 40%

Tjänstemän 39%

Kollektivanställda 35%

Ledning ./. Tjänstemän -1%-enhet

Ledning ./. Kollektivanställda -5%-enheter

(30)

V313

Våra anställda tar egna initiativ för att lösa problem

Ledningen 49%

Tjänstemän 51%

Kollektivanställda 56%

Ledning ./. Tjänstemän +2%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda +7%-enheter V324 Vi utnyttjar de fördelar som IT kan ge

Ledningen 42%

Tjänstemän 44%

Kollektivanställda 36%

Ledning ./. Tjänstemän +4%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -6%-enheter

V311

Varje anställd hos oss vet vad som förväntas av dem

Ledningen 49%

Tjänstemän 48%

Kollektivanställda 57%

Ledning ./. Tjänstemän -1%-enhet

Ledning ./. Kollektivanställda +8%-enheter

V310

Vi är beredda att avstå från förväntat lönsamma affärsmöjligheter om de inte stämmer med våra strategiska mål

Ledningen 37%

Tjänstemän 22%

Kollektivanställda 16%

Ledning ./. Tjänstemän -15%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -21%-enheter

V318

Vi har nyckeltal som de anställda engagerar sig i

Ledningen 32%

Tjänstemän 20%

Kollektivanställda 21%

Ledning ./. Tjänstemän -12%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -11%-enheter

V301

Vi har ett ledarskap som karaktäriseras av att ledningen utarbetar en tydlig vision.

Ledningen 40%

Tjänstemän 30%

Kollektivanställda 29%

Ledning ./. Tjänstemän -10%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -11%-enheter

V312

Vi har mål som det är en bred uppslutning kring

Ledningen 44%

Tjänstemän 31%

Kollektivanställda 32%

Ledning ./. Tjänstemän -13%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -12%-enheter

(31)

V302

Omvärldsanalys- att förstå omvärldens förväntningar på oss genomförs kontinuerligt

Ledningen 31%

Tjänstemän 23%

Kollektivanställda 22%

Ledning ./. Tjänstemän -8%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -9%-enheter

V322

Vi tror på att förvärva företag för att skapa positiv utveckling

Ledningen 23%

Tjänstemän 19%

Kollektivanställda 22%

Ledning ./. Tjänstemän -4%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -1%-enhet

V326

Våra slutprodukter/tjänster har ett innehåll som baseras på enkla tillverkningsprocesser

Ledningen 24%

Tjänstemän 18%

Kollektivanställda 28%

Ledning ./. Tjänstemän -6%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda +4%-enheter

V321

Våra anställda har förtroende för vad vi i ledningen gör

Ledningen 40%

Tjänstemän 32%

Kollektivanställda 27%

Ledning ./. Tjänstemän -8%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -13%-enheter

V305 Ny VD i vårt företag bör helst rekryteras internt

Ledningen 13%

Tjänstemän 18%

Kollektivanställda 25%

Ledning ./. Tjänstemän +5%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda +12%-enheter

V315

Vi leder genom att ställa frågor och därmed engagera så många som möjligt i analys och åtgärder

Ledningen 26%

Tjänstemän 18%

Kollektivanställda 23%

Ledning ./. Tjänstemän -8%-enheter

Ledning ./. Kollektivanställda -3%-enheter

(32)

Kommentarer - Kulturgap: Skillnader i synen på företagskulturen

Generellt sett har kollektivanställda och tjänstemän samma syn på kulturfrågorna. En skillnad är att kollektivanställda i större utsträckning anser att man tar egna initiativ för att lösa problem och att de anställda vet vad som förväntas av dem. Ledningen är överens med tjänstemännen när det gäller dessa faktorer men de kollektivanställda har en bättre självkänsla. Däremot anser ledning och tjänstemän att det finns nyckeltal som man följer löpande -kollektivanställda är mer tveksamma. Alla grupper (men ledningen i större utsträckning) anser att det inte finns nyckeltal som de anställda engagerar sig i.

Koncensus mellan medarbetare och ledning finns när det gäller:

?? Att man vill bli bäst på något inte bara lika bra.

?? Lönsamhet är det viktigaste målet.

?? Man följer teknikutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter och effektiviseringsmöjligheter.

?? Man utnyttjar de fördelar som IT kan ge.

Stora gap finns när det gäller:

?? ”De strategiska målen är långsiktiga.” Ledningen är mer övertygad om detta.

?? ”Vår ledningsgrupp har en gemensam syn på de strategiska målen.” Det anser ledningen men det tror inte de anställda.

?? ”Vi delegerar beslut ner i organisationen.” Det tycker ledningen lite mer än de anställda. Samma gäller ”kompetensutvecklingsprogrammen”.

?? Ledningen anser i lite större utsträckning att man ”utarbetar en vision”. Men Ingen grupp är övertygad om att visionen finns i verkligheten. Detsamma gäller att ”ha mål som det är en bred uppslutning kring”. Få är övertygade, ledningen är lite mer hoppfull.

?? Ledningen saknar övertygelse om att ”de anställda har förtroende för vad man gör i ledningen”. Men ändå överskattar man sin egen förmåga att skapa förtroende.

?? Varken tjänstemän eller kollektivanställda anser att ledningen ”ställer frågor som gör att så många som möjligt kan engagera sig i analys och åtgärder”.

?? De anställda tror inte på att ”rätt person är viktigare än formell kompetens när vi utser chefer”. Det anser ledningen.

?? De anställda ser inte omvärldsanalysen.

References

Related documents

Strypskivorna används för att injustera donet då man väljer bort/inte har plats för anslutningslåda med spjäll och mätuttag och därför monterar donet direkt i kanalen.. Ett

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Taken together, a ma- jor lesson from the Nordic income equality model is that low income inequality, social security and good public health is possible to achieve without sacrificing

Användning av olika kanaler för att marknadsföra sina produkter och fånga konsumentens intresse gör att företagen väljer de sätt som passar just för de men alla våra

- Klass II – Fordon som huvudsakligen tillverkats för befordran av sittplatspassagerare och som är utformade för att medge befordran av ståplatspassagerare i mittgången och/eller

Detta kan bero på ett icke-allergiskt tillstånd känt som reaktiv luftvägssjukdom (RAD) som kan uppstå efter exponering för höga halter av mycket irriterande ämnen. De

EU REACH-förordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begränsningar för tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och artiklar.

Består av kolväten, främst C9 till C16, med ungefärligt kokpunktsintervall från 150 oC till 290 oC.] finns i följande regulatoriska listor EU REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

Alla respondenterna är överens om att det skulle vara positivt att använda leken som ett specialpedagogiskt verktyg när de arbetar med barn i behov av särskilt stöd.. L1 menar att

Det pågår ett arbete med att fördjupa vattenplanens åtgärder genom att ta fram åtgärdsprogram för respektive avrinningsområden i kommunen (ca 15) och i dessa kommer frågan

Utsättning för koncentrationer som sträcker sig från en till några hundra mikrogram per liter har lett till nästan dödliga effekter och effekter för långsiktig överlevnad.

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol finns i följande regulatoriska listor EU REACH-förordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begränsningar för tillverkning, utsläppande

För den som tror att Assar Persson spelade på lotteri, när han för något över två år sedan körde igång med sin leksaksindustri Mariefred, han tror fel.. Fabrikör Persson var

Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende.. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att

Chorda tympani ansluter först till n.lingualis, med vilken den färdas till canalis facialis (kanal genom os temporale mellan meatus acusticus internus och foramen stylomastoideus)

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

Tullverket delar utredningens uppfattning att samordningsnummer för vilka det inte har anmälts att det finns ett fortsatt behov bör avregistreras. I övrigt har Tullverket

A stable and consistent interface implementation was derived for the scalar test equation, even though energy stability in the natural norm proved not to be possible for a

I väster gränsar fastigheten till Göta Älv och i söder mot en järnvägsbro.. Inom området har tillverkats kemisk-tekniska produkter och det pågår en inventering av

Klass 1=Sten, tegel, pl åt (begr änsar brand) Klass 2= Blandat (deltar i brand). Klass 3=Tr ä/brännbart material (deltar

Ett hinder för fortsatt utveckling är att förvaltningen inte tagit ett övergripande beslut i att alla medarbetare ska identifiera sig. elektroniskt

I HRFs tidigare ljudmiljöundersökningar uppgav varannan anställd, 44 procent, att de hade svårt att höra vad andra sade på jobbet på grund av störande ljud (”Kakofonien”,

Ingår i ett större arbete för att utveckla det brottsförebyggande arbetet genom att skapa samarbetsytor för en mer strukturerad samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola