• No results found

Riksförbundet Enskilda Vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riksförbundet Enskilda Vägar

REV, Riksförbundet Enskilda Vägar

Riddargatan 35-37 Tel: 08-20 27 50 E-post: kansliet@revriks.se 114 57 Stockholm Fax: 08-20 74 78 Hemsida: www.revriks.se

REV.doc

Avsiktsförklaring plankorsningsolyckor

Ungefär tre fjärdedelar av det svenska vägnätet sköts av enskilda organisationer; vägföreningar, samfälligheter eller motsvarande. Med det trafikarbete som belastar detta vägnät sker dessbättre ett litet antal olyckor på dessa vägar. Tyvärr med ett tråkigt undantag - plankorsningsolyckor mellan väg- och spårfordon i plankorsningar. Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar.

Samtliga plankorsningar med spår som frekventeras av järnvägsfordon i högre hastigheter bör byggas bort genom planskildhet eller parallellväg till planskildhet.

I avvaktan på att fysiska åtgärder kan genomföras handlar det, enligt Riksförbundets uppfattning, i hög grad om att ändra attityder, att få människor medvetna om faran i att passera en

järnvägskorsning. För detta krävs information.

Riksförbundet Enskilda Vägar vill medverka till minskat antal olyckor genom att

ƒ I ett temanummer av vår medlemstidning fokusera på riskerna vid plankorsning med järnväg och de enskilda väghållarnas medansvar till att plankorsningar observeras avseende utrustningar och siktkrav.

Målet är att 8 000 familjer skall nås av detta budskap under 2006.

Avstämning 2007-03-22: Vi har publicerat artikel i Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning och även annonserat i trafiksäkerhetsbilaga i Svenska Dagbladet.

ƒ Delta i ett dialogprojekt tillsammans med Vägverket för att undersöka vilka problem trafikanterna upplever och finna lösningar till dessa under 2006.

Avstämning 2007-03-22: Något arbete är inte genomfört eftersom Vägverket inte startat några dialogprojekt ännu.

Sven Ivarsson

Vd

References

Related documents

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

Ibland har någon av oss glömt bort att det är sammanträde - vi är inte helt unga och har lite bristrålliga minnesfunktioner - och då måste förvaltningen ringa till en

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

• Sveriges Åkeriföretag avser att i samverkan med andra parter medverka i utvecklingen av rutiner för dispenstransporter så att relevant information om plankorsningar ingår.. •

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter