• No results found

Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten. Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 2611, delen Filsbäck–Helde, Västra Götalands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten. Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 2611, delen Filsbäck–Helde, Västra Götalands län"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MINNESANTECKNINGAR 1 (1)

Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Version

Hagh Camilla, IVvä4 2020-02-04 1.0

Ärendenummer Projektnamn Uppdragsnummer

TRV 2017/121410 Väg 2611, delen Filsbäck-Helde,

gång- och cykelväg 161373

Minnesanteckningar från samrådsmöte på orten.

Anläggning av gång- och cykelväg längs väg 2611, delen Filsbäck–Helde, Västra Götalands län

TMALL 0440 Protokoll v 1.0

Datum för mötet: 2020-02-04 Tid för mötet: 18.00–20.00

Lokal för mötet: Fredriksdalskolan, Floragatan 4, Lidköping

Mötesdeltagare från projektet

Jakob Warringer JW Projektledare, Trafikverket Veronika Amvall VA Bitr. projektledare, Trafikverket Linda Stålberg LS Markförhandlare, Trafikverket Camilla Hagh CH Projektingenjör, Trafikverket

Anna Flack AF Landskapsarkitekt, WSP

Sara Lif SF Miljöutredare, WSP

Presentation som användes och ritningar som visades finns på projektets hemsida från 2020-02-04, synpunktsformulär tillgängligt på projektets hemsida 2020-02-04 till 2020-02-23.

Mötets agenda och innehåll

Mötets agenda och innehåll enligt presentation på Trafikverkets hemsida.

Frågor och synpunkter

Frågor och synpunkter från mötesdeltagare på mötet.

Synpunkt: Hur tänker man när ansökan gjordes och att anslutning endast ska ske till pendelparkeringen och inte hela vägen till Vinninga?

Svar: Kommunen söker i etapper och detta är första etappen men målet är att gc- vägen ska gå till Vinninga.

Synpunkt: Passage över Götenevägen, har man tänkt göra något där? Blir det en planskild korsning?

Svar: Vi har en löpande dialog angående detta och har en busshållplats att ta hänsyn till och hur vägen kommer gå. Det blir ingen planskild korsning.

Synpunkt: Blir det belysning utmed sträckan?

Svar: Det är ingen belysning planerad på sträckan. Det är inte en bra lösning att ha en belyst gc-väg och inte en belyst väg då det anses vara en trafikfarlig lösning. TRV kan inte motivera en belyst gc-väg med tanke på trafikflödet.

Vid protokollet: Camilla Hagh, Trafikverket

References

Related documents

TYPSEKTION GC-VÄG OCH VÄG 600 VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK SEKTIONSRITNING.

för anläggning av gång- och cykelväg delen Uppsala- Björklinge i Uppsala kommun, Uppsala län.. BLANKETT

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg. Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar

- Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av planen, till exempel typsektioner..

Fastighetsägare kommer även att ges tillfälle att samråda kring de tekniska lösningarna på plats med företrädare från projekterande konsult.

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från