• No results found

Märsta station Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Märsta station Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-02-10

Märsta station

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Mellan Stockholm och Uppsala i mitten på Ostkustbanan ligger Märsta station som är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige. I dag trafikeras Märsta station av både pendeltåg och regionaltåg samt bussar som går mot Arlanda, Sigtuna och Bålsta.

Märsta station har idag en kapacitetsbrist och stationen är omodern.

För att modernisera Märsta station och förbättra bytespunkten för resenärer på järnvägen behöver stationen rustas upp. Tillgänglighet, säkerhet, vänt utrymmen och angöring inom stationsområdet behöver förbättras.

Syftet med projektet är att utveckla Märsta station och dess spårområde för att kunna klara framtidens ökning av trafik samt minimera de säkerhetsrisker för både fotgängare och

vägtrafikanter som är kopplade till den nuvarande anläggningen. För att Märsta station ska bli en bättre och mer effektiv bytespunkt för resenärerna samt tillgodose att pendeltågstrafiken får en ökad turtäthet kommer stationen utvecklas och få en bättre utformning och tillgänglighet jämfört med idag.

Vad har hänt?

Arbetet med framtagande av järnvägsplan för området pågår och projektet befinner sig i det första skedet med att ta fram ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Projektet håller också på att ta fram ett skissförslag på området kring Märsta station.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Så här planerar vi arbetet

Järnvägsplanen tas fram i följande steg; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Under våren 2021 genomförs inmätningar och inventeringar. Arbetet med att ta fram samrådsunderlaget har påbörjats vilket är det underlag som lämnas in till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Under projektets gång kommer samråd ske med de som ingår i samrådskretsen, det vill säga länsstyrelsen i Stockholm, Sigtuna kommun,

fastighetsägare, enskilda som särskilt berörs, kollektivtrafikmyndigheten och Försvarsmakten.

Efter att länsstyrelsen tagit beslut om betydande miljöpåverkan tas en samrådshandling fram.

Antas inte projektet medföra betydande miljöpåverkan tas en integrerad plan- och

miljöbeskrivning fram. Efter att samråden slutförts färdigställs det slutgiltiga planförslaget med tillhörande handlingar. Handlingen får därefter benämningen granskningshandling.

Granskningshandlingen kommer att kungöras och ställas ut för allmänheten där de kommer kunna lämna eventuella synpunkter. Inkomna synpunkter bearbetas och sammanställs i ett granskningsutlåtande och därefter skickas planen till länsstyrelsen med begäran om yttrande över järnvägsplanen.

I det sista skedet sammanställs planen tillsammans med det formella underlaget, för att sedan kunna skickas till Trafikverkets enhet juridik- och planprövning för begäran om fastställelse.

Vad händer framöver?

Under våren 2021 kommer det tas fram ett samrådsunderlag och i april 2021 kommer det bjudas in till ett samrådsmöte. På grund av den rådande situationen med Covid 19 kommer samrådsmötet ske digitalt. När samrådsunderlaget är sammanställt och justerat efter inkomna synpunkter skickas handlingen till länsstyrelsen som beslutar om projektet har en betydande miljöpåverkan eller ej.

När kan du påverka

Vid samråd och utställelse av granskningshandlingen finns det möjlighet att påverka planen genom att lämna in synpunkter.

Samråd sker löpande genom hela planläggningsprocessen fram till att planen ställs ut för granskning. Inför samrådsmötet, som sker i april 2021 och som planeras att bli digitalt, kommer information publiceras på projektets hemsida och även skickas ut till berörda inom projektområdet.

Under utställelsen av granskningshandlingen, som sker i mars 2022, har myndigheter, berörda fastighetsägare och allmänhet möjlighet att yttra sig och lämna in synpunkter till Trafikverket.

Efter sista datum för remissvar och synpunkter kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Du är alltid välkommen att skicka in synpunkter till Trafikverket under hela planprocessen:

Trafikverket.se , sök på Märsta station diarienummer TRV 2021/17220

(3)

Tidslinje

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/nara-dig/projekt

Samråd, Samrådsunderlag

April, 2021

Beslut om betydande miljöpåverkan Augusti, 2021

Samråd, Samrådshandling

November, 2021

Kungörelse för granskning Mars, 2022

Fastställelse Augusti, 2022

(4)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 Adress:

172 90 Sundbyberg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Johan Lundin

Telefon: 010-123 51 96 johan.lundin@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Efter beslut från Trafikverket att fastställa järnvägsplanen ges tid för överklagan till regeringen i tre veckor. Samråd (april 2018) Fastställelseprövning

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar