• No results found

Förändring av bidragsmottagaruppgifter – enskilda vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förändring av bidragsmottagaruppgifter – enskilda vägar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan skickas till:

Trafikverket Ärendemottagningen Enskilda vägar Box 810 78128 Borlänge Blankett-ID: EV5

Förändring av bidragsmottagaruppgifter – enskilda vägar

Blanketten gäller enbart för ändring av bidragsmottagare. Ändra uppgifter om kontaktperson på blankett EV4.

Kompletta och korrekta uppgifter krävs för att Trafikverket ska kunna genomföra kontoändringen.

Kom ihåg att:

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte. (Gäller ej ensam väghållare)

• bifoga kontoutdrag eller kontobevis.

• ange organisationsnummer eller personnummer.

2. Bidragsmottagare

Namn

Organisationsnummer Personnummer

Adress Postnummer Postort

Plusgiro Bankgiro Clearing nr + Bankkonto

1. Väguppgifter

Vägnummer (fem siffror)* Väghållare*

Län* Kommun*

3. Uppgiftslämnare

Förnamn Efternamn

Telefon Mobiltelefon e-post

4. Obligatoriska bilagor

Jag bifogar:

Undertecknat protokoll från årsmöte eller styrelsemöte

Kontoutdrag

Fält med * är obligatoriska.

Ort* Datum*

Underskrift* Namnförtydligande

References

Related documents

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av..

Kvinnor å andra sidan ger ofta tydligare uttryck för sin förtvivlan genom gråt och genom att prata om sin sorg och saknad och känner det svårt att återgå i arbete eftersom

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter