• No results found

Motion av Helene Hellmark Knutsson (S), Dag Larsson (S) och Erika Ullberg (S) m.fl. om anställningstrygghet Stockholms läns landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Motion av Helene Hellmark Knutsson (S), Dag Larsson (S) och Erika Ullberg (S) m.fl. om anställningstrygghet Stockholms läns landsting"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MOTION 2013-12-03 Stockholms läns landsting

Motion av Helene Hellmark Knutsson (S), Dag Larsson (S) och Erika Ullberg (S) m.fl. om anställningstrygghet

Det senaste året har flera fall av bristande anställningstrygghet för anställda inom SLL uppmärksammats. Det rör sig om verksamheter inom Stockholms läns landsting som upphandlats och där personalen inte garanteras fortsatt anställning genom sedvanligt personalövertagande. Exempel finns både inom trafik- och sjukvårds- verksamheterna.

Utvecklingen är oroväckande. För det första riskerar viktig kompetens att gå förlorad och för det andra riskerar en anställning inom någon av landstingets verksamhet att framstå som ett alltmer oattraktivt alternativ. Erfarenhet och kvalitet riskeras när lägsta pris gång på gång värderas högre.

Kompetensförsörjningen inom såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken är en av de stora framtidsfrågorna. Behovet av personal är, och kommer fortsätta att vara, stort. Att rekrytera till en bransch där anställningstrygghet och arbetsmiljö är under all kritik är svårt redan idag. Ett strategiskt politiskt ställningstagande där arbetsförhållanden ses över är därför nödvändigt för att klara framtidens behov.

Redan nu finns tecken på att det blir allt svårare att rekrytera personal. I en sådan situation är det än mer angeläget att landstingets verksamheter har ett gott rykte och ses om en attraktiv arbetsmarknad. Anställningstrygghet är där en helt avgörande fråga.

Den allvarligaste konsekvensen av bristande anställningstrygghet bär arbetstagaren.

Om en fast anställning hos någon av landstingets entreprenörer börjar betraktas som en lika osäker anställning som på projekt riskerar arbetstagarna mycket. Det kan bli svårt att få ta lån till bostad eller t.o.m. att teckna ett mobilabonnemang. Det är omodernt att behandla värdefull, kompetent arbetskraft med flera års erfarenhet och anställning på det viset.

Socialdemokraterna ser det som självklart att utgångspunkten vid upphandlingar är att ett personalövertagande ska ske. Det kan finnas upphandlingar där verksamheten ges ett radikalt annat innehåll och då personalövertagande inte kan ske fullt ut men det bör utgöra enstaka undantag från normen.

Inför den senaste upphandlingen av biljettkontrollen inom AB SL föreslog Socialdemokraterna att krav på personalövertagande skulle ställas. Detta röstade Moderaterna emot. Vid upphandlingen av Barn och Ungdomspsykiatrin i bland annat Järva, motsatte sig Socialdemokraterna upphandlingen just med hänsyn till

(2)

2 (3)

vikten av kontinuitet och trygghet för barnen med dessa behov. Detta hörsammades inte av Moderaterna utan verksamheten upphandlades och inget personalövertagande genomfördes.

Den uppkomna situationen känns därför inte slumpmässig utan som en del av ett aktivt ställningstagande från Moderaterna. Vi är däremot övertygade om att den linjen inte har stöd hos en majoritet av de politiska partierna.

Personalen hos landstingets entreprenörer har en enorm kunskap. Den kunskapen skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt. När medarbetare ges möjlighet till ökat inflytande över sin arbetssituation ökar också kvaliteten i verksamheten. Ska Stockholms läns landstings verksamheter kunna fortsätta att rekrytera den mest kompetenta personalen krävs goda anställningsvillkor. Krav på personalövertagande som norm vid upphandlingar är ett första steg.

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta gemensamma krav vid upphandlingar om personalövertagande som norm för Stockholms läns landsting.

Stockholm den 3 december 2013

Helene Hellmark Knutsson Dag Larsson

Erika Ullberg Lars Dahlberg

Staffan Holmberg Johnny Nadérus

Rolf Lindell Conny Fogelström

(3)

3 (3)

Petra Larsson Catarina Carbell

Hasan Dölek

References

Related documents

För många barn är det i praktiken omöjligt att utöva olika aktiviteter då de från 11-årsåldern förväntas ”delta i ishockeyn” året runt, och inte splittra upp sig på

I RUFS framgår att byggandet i länets kommuner bör anpassas till den långsiktiga efterfrågan och att bostadsmarknadens funktionssätt bör utformas för att nå hög kapacitet

Socialdepartementet har inbjudit Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på promemorian "Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m."

att Stockholms läns landsting ska bidra till att fullfölja Stockholmsmodellen och huvudprinciper för sammanhållna strategiska satsningar under kom- mande programperiod i enlighet

Livsmedelskedjans klimatpåverkan står för un- gefär en fjärdedel av Sveriges totala ldimatpåverkan och landstinget mål är att minska klimatpåverkan från livsmedel med 20

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till trafiknämnden med förslag om dels en båtpendel mellan Ålstäket och Stockholm, dels en BRT-busslinje med startpunkt i

Villkor för en sjuksköterska som vill specialistutbilda sig Idag råder det stora olikheter i villkor för sjuksköterskor som vill studera till specialistsjuksköterska. Arbetsgi-

8 ?att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstings- styrelsen. 88 att