• No results found

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

Telefon 035•16 71 00 • www.hh.se Sida 1 (2)

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Kurskod: MA2003 / 18

Tillämpad matematik I, 7,5 hp

Applied Mathematics, Part One 7.5 credits Grundnivå

Fördjupningsnivå: grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•08•24) och gäller studenter antagna höstterminen 2021.

Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen ingår i Biomekanikingenjör, Byggingenjör, Energiin•

genjör, Fastighetsingenjör, Maskiningenjör och Utvecklingsin•

genjör.

Behörighetskrav Grundläggande behörighet +

Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Matematik D (områdesbehörighet 8).

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förmåga att använda matematik som ett effek•

tivt redskap i teknik och naturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna Kunskap och förståelse

• redogöra för innebörden av grundläggande matema•

tiska begrepp och hur matematik byggs upp genom de nitioner, satser och bevis

Färdighet och förmåga

• hantera de elementära funktionerna, derivator och in•

tegraler, och deras direkta applikationer på ett förtro•

get sätt

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardag•

liga företeelser och översätta dessa till matematiska modeller med lämpligt gjorda idealiseringar

• använda datorstöd i matematik, både vad gäller analy•

tiska och numeriska metoder

• kommunicera problemställningar och resultat från ana•

lyser på ett ingenjörsmässigt sätt Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera giltigheten hos uppställda modeller, och kri•

tiskt granska dess resultat i förhållande till uppställda krav

Kursens huvudsakliga innehåll Analys:

Introduktion. Matematiskt symbolspråk. Olika talsystem,

olikheter. Funktionsbegreppet. Elementära funktioner: ab•

solutbelopp, polynom, trigonometriska, potens, exponential och logaritm. Invers funktion. Gränsvärdesbegreppet, kon•

tinuerliga funktioner, derivator, differentialer, interpolation.

Optimeringsproblem. Areabegreppet. Primitiva funktioner.

Integralbegreppet och integrationsmetoder. Numeriska me•

toder. Flerdimensionell analys.

Modellering

Datorstöd i matematik. Allmänna aspekter på matematiska modeller av tekniska och naturvetenskapliga system. Modell kontra verklighet. Grundprinciper för modellbygge. Model•

lens användningsområde, giltighet och utvärdering. Projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och dato•

rövningar. Delar av kursen studeras i projektform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•

visning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•

känd, 3, 4 eller 5.

Examination genom en skriftlig tentamen.

Examinationsmoment Betyg

Tentamen 7,5 hp U/3/4/5

Om studenten har fått beslut från Högskolan i Halmstad om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att besluta om ett anpassat examina•

tionsmoment eller låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Kursvärdering

I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska dokumenteras och redovisas för studenterna.

(2)

Sida 2 (2) MA2003 / 18

Kurslitteratur

Nilsson, Bertil. Tillämpad Matematik, Kompendium, Högskolan i Halmstad

References

Related documents

[r]

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera MSB och tillkännager detta för

Newcombe (2013) menar att ”spatialisera” befintliga läroplaner i stället för att skapa ett nytt ämne kan vara en början. Vikten av en spatial utbildning skall inte förringas då

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att

Detta gör att vi byter namn på den militära logiken som Gyllensporre och Ledberg beskrivit för att generera två andra logiker, förvaltningslogiken och krigslogiken, allt detta

• Our case study will deal with the use of three promotional tools (advertising, public relations and printed material) by a tour operator in Sweden: Ving.. The

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.. Efter avslutad kurs

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

Based on standardised process maps and activity descriptions, the firm has on a centralised basis identified risks in the processes and consequently developed

Att anhörigstödjare inte bli erbjudna en stödform som enligt dem inte kan tillgodose deras behov, kan enligt oss vara en möjlig faktor till att de som är yngre än 65 år, män

- redogöra för olika naturvetenskapliga begrepp och teorier samt hur dessa kan kopplas till olika praktiker i förskolan.. - beskriva barns lärprocesser i naturvetenskap

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

En utvecklad global omvärldssamverkan och lärosätets internationella ambitioner är av central betydelse för attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

Skolan skall ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att tolka och

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,

tionshastighet som gett brott efter 1-3 minuter måste korrigeras med faktorer som i medeltal varierar mellan 0,6 och 0,7 för att praktiskt användbara

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2005-07-11. Beloppsgräns för periodiseringar efter denna datum är 25 000 kr.. NOTER TILL RESULTAT- OCH

Ett önskemål är att det i kommande utbildningskatalog anges att en studiegrupp för lärarstudenter är förlagd till Varberg och att denna grupp kommer till stånd om