Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-12-18

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Erik Nymansson.

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Enligt en lagrådsremiss den 13 december 2017 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 2. lag om ändring i patientlagen (2014:821).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Willman Kullén, biträdd av departementssekreteraren Nina Viberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :