Statistik på upphandlingsområdet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-05-29

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Erik Nymansson och Thomas Bull

Statistik på upphandlingsområdet

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om upphandlingsstatistik,

2. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 3. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

4. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

5. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Frida Niklasson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :