• No results found

12 I'l l0 I 9 8 7 ó 5 4 3 2 I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12 I'l l0 I 9 8 7 ó 5 4 3 2 I"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tillstúndshwore

Utdelningsodress (goto, etc)

lnsotsbelopp Förúiljningsfid

Kronor

l0 ll

12 INKOMSTER

7

8

I

2

I

4

5

6

Såldo

loter

Erhóllno robotter .

...

Rönto pô lotterikontot

UTGITTER

I

Vinster i form ov pengor .. .. . . .

2

Vinster ei pengor

3

Lotterimoteriol

....

.

4

Aulomolhyro

...

5

Annonskostnoder.

ó Lokol-/Plolshyro....

7

Kioskhyro

8

Försölin orvoden med soc kostn

9

Ev konsultoorvode

l0

Konkollonlorvode

...

.

....

. .. . ..

I'l

Tillstðndsovgift (vid 15 S)

...

12 Övrigo

kostnoder

...

.. .. .

....

Summo Summo

Evenluelh underskofi Behôllning

Redovisod behôllning ulgör det belop som slutligt kommit tillstônds- hqvoren tillgodo. Riktigheten ov redovisningen intygos hörmed.

Någon omkoslnod för lotteriet vid sidon ov lotteriets rökenskoper hor inte betolots direkt ov föreningens medel och

ör

inte heller ov mig kand. (Kossobok, bonk- eller postgirokvitto skoll företes för konkollonten.)

Ovonstóende redovisning hor kontrollerots mot verifikolionerno Vinster hor till beskoffenhet och vörde överensstömt med fqst- stölld vinsþlon.

lnges i tvö ex till kontrollqnûen, som efter grcnskning överlömnor etl ex lill kommunen

Ev seniceföretog (nomn och

IOITER.IREDOYISNING

Redovisningsdotum

Poslnummer ah poslorl

Tillslond/Registrering, dotum

Lottf,ärsöliningsplots/'omrode

Till föreningens korso hor överförts konlronl, kronor

per bonk-/

posþiro, kr

Diorienummer

(öven

Kronor

icke udösto vinster till ett vörde w, kr Osöldo, obrutno lotter, vilko överlömnots

till

kontrollonten

691 126

-

@Copyright KOMMEN'IUSBLANKETTER 0l-01

Dqtum

intygos: Underskrift (breningens kossör)

References

Related documents

Teoreticky vymezuje, co jsou to emoce, jaké jsou jejich funkce a jak se dělí, popisuje emoční vývoj v rámci ontogeneze jedince a vysvětluje, proč je důležité

Vztahy žáků mezi sebou jsou oproštěny o výše zmíněnou asymetričnost, „protože žáci mají ve třídě stejná práva a povinnosti, která jsou zpravidla dána řádem školy.“ 18

Dalším inovativním prvkem kurikulárních dokumentů je příležitost využívání integrace vzdělávacích obsahů ve vyučování. Obsah vzdělávání, kromě klíčových

Manuell auf Verschleißerscheinungen Es darf keine wesentliche überprüfen Verschleißerscheinungen zu erkennen sein... Bögen, vertikal

IaS 36 til- lämpas för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka prövas enligt IaS 39, tillgångar för försäljning och

Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 419 mkr eller 18 procent, varav 1 987 mkr i Swedbank Markets och 389 mkr i Baltisk bankrörelse, medan resultatet

Denna kontrollvägledning syftar till att ge råd och stöd åt Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) vid kontroll av klassificeringen av fotskador hos slaktkyckling inom

90 dagar Facebook Ja, du kan välja att motsätta dig cookies för riktad annonsering vid ditt första besök på svenskaspel.se med en ”ny” webbläsare. Om du i efterhand