Försäljningen ökade under året med 11 procent vilket innebär att produkten utgjorde 15 procent av q-meds totala intäkter

Full text

(1)

q-med AB årsredovisning 2006

(2)

restylane är den ledande produkten på marknaden för utfyllnad av rynkor samt konturering av läppar och ansikte. Produkterna säljs i över 70 länder.

Försäljningen under 2006 ökade med 33 procent jämfört med föregående år till 950,6 mseK och utgjorde 73 procent av q-meds totala intäkter.

Produktgruppen restylane består av flera olika produkter: restylane,

restylane Touch, restylane Perlane, restylane subq, restylane vital samt restylane Lipp. Under 2006 har även en produkt för kropps- konturering tillkommit, macrolane.

deflux är det ledande alternativet till flerårig antibiotikabehandling av missbildning i urinblåsan hos barn (vUr – vesikoureteral reflux). deflux är godkänd för försäljning i UsA och Kanada – som är de främsta marknaderna – men också i europa. en registreringsansökan ska lämnas in i Japan 2007.

Försäljningen ökade under året med 11 procent vilket innebär att produkten utgjorde 15 procent av q-meds totala intäkter.

Q-Med är en snabbväxande och lönsam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer främst medicinska im- plantat. Huvuddelen av produkterna är baserade på företagets patenterade teknologi, nasha™, för framställning av stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra.

Q-Med drivs i sin nuvarande form sedan 1995. Koncernen har idag drygt 600 medarbetare i 19 länder, varav cirka 400 vid företagets huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Q-Med omsatte 1 304 MSEK under 2006.

Q-Med AB är noterat i segmentet Large Cap på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

nasha™ gelen är grundstenen för huvuddelen av Q-Meds produkter.

En av dess unika egenskaper är långvarig effekt.

2 Året i korthet 3 VD har ordet 6 Mål och strategier 8 Q-Medaktien 10 Teknologi och

produktutveckling 12 restylane

18 Specialistsjukvård 20 deflux

Innehåll

(3)

zuidex, för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor, är godkänd i europa och i Kanada. en studie för registreringsansökan i UsA pågår och produkten beräknas bli godkänd för försäljning 2009. Försäljningen av zuidex

uppgick till 19,1 mseK under 2006 och svarade för 1 procent av q-meds totala intäkter.

durolane, för behandling av knä- och höftledsartros, är godkänd i europa och i Kanada och en registreringsansökan lämnades in i UsA 2006. i juni 2006 uppläts de globala marknadsförings- och försäljningsrättigheterna till smith & nephew. q-med erhåller enligt avtalet både engångsersättningar och royalty. intäkterna från durolane uppgick till 136 mseK inklusive royalty vilket motsvarar 10 procent av q-meds totala intäkter.

22 durolane

23 zuidex 25 solesta 26 Kvalitet och miljö 27 Medarbetarna 31 Förvaltningsberättelse 34 Koncernens resultaträkning

med kommentarer

36 Koncernens balansräkning med kommentarer

38 Koncernens kassaflödesanalys med kommentarer

39 Förändringar i eget kapital för koncernen

40 Moderbolagets resultaträkning 41 Moderbolagets balansräkning

43 Moderbolagets kassaflödesanalys 44 Förändringar i eget kapital

för moderbolaget 45 Noter

67 Revisionsberättelse 68 Bolagsstyrningsrapport 73 Styrelse och revisorer 74 Ledning

76 Flerårsöversikt 77 Nyckeltal 78 Kvartalsdata 80 Definitioner/ Ordlista 81 Årsstämma och

ekonomisk information

(4)

2 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 Norden, 3%

Övriga världen, 5%

Asien, 20%

Nordamerika, 30%

Övriga Europa, 40%

Latinamerika, 2%

0 200 400 600 800 1000

2006 2005 2004 2003 2002

821

345

112 300

9 MSEK

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2006 2005 2004 2003 2002

518 607

823 976

1304 MSEK

rÖreLseresULTAT

• intäkterna steg med 34 procent och uppgick till 1 303,7 (976,0) mseK • rörelseresultatet uppgick till 300,0 (111,7) mseK. • mycket stark tillväxt för produktområde restylane • FdA ansökan för restylane Perlane lämnades in i UsA • Kinesisk registreringsansökan för restylane inlämnad • macrolane godkänd för försäljning i europa • Avtal tecknat avseende global marknadsföring och försäljning av durolane

• Kliniska data för durolane analyserades och lämnades in i registreringsansökan i UsA • solesta, ny produkt mot fekal inkontinens.

åreT i KorTHeT

inTÄKTer Per geogrAFisKT område inTÄKTer

nYCKeLTAL 2006 2005 Belopp i MSEK 1 303,7 976,0 intäkter

85,0 85,6 Bruttomarginal, % 300,0 111,7 rörelseresultat

23,0 11,4 rörelsemarginal, %

308,1 123,9 resultat efter finansiella poster 212,4 77,1 årets resultat

608 525 Antal anställda vid årets slut 78,3 78,2 soliditet, %

2,14 0,78 resultat per aktie efter split, seK 12,56 11,20 eget kapital per aktie efter split, seK

(5)

q - m e d 3 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

vd HAr ordeT; BÄsTA AKTieÄgAre

Det känns som om vi behöver tänka över vår framtid på jorden. Fuglesang har skapat ett svenskt perspektiv på vårt lilla klot genom sina vandringar i rymden.

Om det vore möjligt att samla alla jordens människor på en gemensam yta och vi tog varandras händer i en långdans som en utåtgående spiral skulle ytan som behövde tas i anspråk ha en radie på fem mil! Stockholm till Knivsta ungefär.

Inte mer. Världen är liten men vi gör den stor och hotfull. Med dagens snabba kom- munikation är vi aldrig fysiskt längre ifrån varandra än ett dygn. Annat var det för Genghis Kahns euroasiatiska impe- rium på 1200-talet. Då krävdes det mer än 100 dagar för att nå imperiets ytter- områden med den snabbaste av hästar.

Detta för oss osökt in på årets tema Asien.

Där är sedan tidigare Japan den lysande

stjärnan med en stark ekonomi och stort intresse för estetik. Men frågan är om inte Kina gått förbi? Söker man på internet får man över en halv miljard träffar! Välstån- det sprider sig raskt i regionen. Nästa år ska OS hållas i Kina. Vi kan räkna med att arrangemanget blir förstklassigt. I Asien finns mer än 2 miljoner dollarmiljonärer.

Här finns också en stor aptit på nyheter och en stor respekt för ”väst- produkter”.

(6)

4 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6

forts. vd HAr ordeT

Vi hårdsatsar! Utvecklingen i Asien har varit mycket stark under 2006, tillväxten uppgick till 61 procent.

Året 2006 är något vi ska vara stolta över. Vi har etablerat oss praktiskt taget över hela klotet med egna bolag eller skickliga distributörer. Med det har vi tagit bort stora tidsskillnader och kan erbjuda omedelbar service med våra omedelbart verksamma produkter.

Samtidigt innebär det en ökad närhet till världens alla kulturer och traditioner.

För att öka respekten för dessa krävs att vi intresserar oss för dem. Då kan vi även klara av att undvika de mentala hinder som annars skulle kunna grusa samarbetet.

I tidernas begynnelse, alltså för cirka åtta år sedan, mätte vi framgång med hjälp av att beräkna det antal meter ryn- kor restylane korrigerat. På väggen hängde en kurva som nogsamt fylldes i efter varje försäljningsrapport. Jag vill minnas att vi kom till medeldistans (800 m) eller något sådant. I vart fall hade vi inte vägg nog att rita längre. Om man skulle roa sig med samma beräkning i dag kan vi tillgodoräkna oss utslätningen av 200 km rynkor. Svårare blir det att illustrera försäljningen av kroppskontureringspro- dukterna. Då får vi väl snart ta till Mount Fuji.

Vår estetikverksamhet fortsätter att växa imponerande trots en allt mer om- fattande konkurrens. Det betyder att våra kontinuerliga insatser för förbättringar och breddning av sortimentet burit frukt.

Här bör vi satsa mer, i form av allianser

och förvärv, då hela marknaden växer med imponerande 20 procent och spås så göra åtminstone fem år till. Allergan med sitt Botox har investerat rejält in i området vilket har nödvändiggjort ett ännu mer intensivt samarbete mellan oss och vår partner i USA, Medicis. Genom lämpliga strategiska allianser och direkta insatser på nya estetikområden tror vi oss minst kunna hålla vår del av marknaden.

Sjukhusprodukterna är väl de som levererar ömsom vin och ömsom vatten.

I somras etablerade vi ett avtal med en bra ny partner, Smith & Nephew, kring försäljningen av unika durolane och utveckling av nya produkter. Här har vi stora förhoppningar. Svårare har det däremot varit för sjukvården att anamma

zuidex. solesta, som är utvecklad för att hjälpa de som drabbats av måttligt läck- age av fekalier, är nu granskad i Europa och befunnen säker att använda. Fortfa- rande behöver vi dock samla erfarenhet av dess verkan innan vi kan slå på stora trumman och ge de drabbade nytt hopp.

Det kanske är först vid introduktionen av dessa produkter på den Nordamerikanska marknaden som försäljningen tar fart?

Omvärlden förändras hela tiden.

Det är därför av yttersta vikt att persona- len hänger med i utvecklingen och tar till sig de nya situationerna med öppet sinne.

Det kan vi verkligen skryta med att vi kan. Vår meritokratiska organisation sät- ter inga gränser för hur långt man kan gå i sin karriär om man hela tiden utvecklar sig. Även om vi har en mycket låg omsätt-

ning av personal har vi en relativt stor rörlighet inom företaget. I varje ny situa- tion finns alltid en ny möjlighet.

Att ta medicin är inte roligt men att ha roligt är en bra medicin. Roligt hade vi när vi firade tio år med restylane i hös- tas. Nästan 90 procent av alla anställda hade lämnat sina familjer en fredagskväll för att festa tillsammans. Det gör bara en organisation som mår bra!

Uppsala i mars 2007

Bengt Ågerup Verkställande direktör

(7)

q - m e d 5 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

Bengt ågerup inspekterar q-meds nya kontorslokaler, som beräknas vara inflyttningsklara i juni 2007.

(8)

6 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6

Q-Med har som övergripande målsätt- ning en fortsatt hög tillväxt med god lönsamhet. Huvuddelen av affärsmålen för 2006 uppnåddes.

Affärsidé

Q-Med är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer främst medicinska implantat. Huvuddelen av produkterna är baserade på den egna

nasha teknologin, för estetisk och medi- cinsk användning av behöriga användare.

Q-Med ska genomgående eftersträva att möta sina kunders och intressenters förväntningar och behov genom kontinu- erlig kvalitetsförbättring och utbildning.

Vision

Q-Med ska skapa välbefinnande genom att erbjuda innovativa och omedelbara korrigeringar av icke livshotande defekter.

Våra ägare

Q-Med strävar efter att ge aktieägarna konkurrenskraftig avkastning på insatt kapital på såväl kort som lång sikt. Detta ska ske genom hög produktivitet, genom att sälja innovativa och högkvalitativa produkter som möter kundbehov och genom säkerställande av uthållig vinst i verksamheten.

Q-Meds övergripande strategier och framgångsfaktorer

• Tillhandahålla produkter som är av hög kvalitet samt enkla och säkra att använda inom estetiska och medicinska områden.

• Fortsätta utveckla och dokumentera produkter, främst baserade på nasha

teknologin och dess tillämpningar, fram till bevisad effekt.

• Involvera kunder och konsumenter i ett tidigt skede i produktutvecklingen.

• Hjälpa kunderna att utveckla sin säljför- måga till bästa möjliga resultat för såväl dem själva som Q-Med.

• Uppnå bästa möjliga internationella närvaro på prioriterade marknader med bibehållen eller ökad marknadsandel.

• I sin verksamhet och i sina strategier ta ansvar för att skydda miljö och omgiv- ning samt verka för en uthållig utveck- ling.

• Erhålla ett starkt engagemang hos med- arbetarna genom att tillhandahålla en bra arbetsmiljö, möjligheter att utveck- las och ett kompetent ledarskap.

Mål och utfall 2006

Tillväxten 2006 blev hög och lönsamheten god, vilket ligger i linje med den långsik- tiga målsättningen.

Estetikverksamheten i Europa växte i takt med marknaden och restylane pro- dukterna befäste sin ledande ställning.

I början av året lanserades en ny produkt,

restylane Lipp, som mottogs mycket väl av kunder och konsumenter. restylane

Vital har etablerats som ett viktigt kom- plement till de övriga estetikprodukterna och framgången har lett till en satsning på att bredda hela konceptet för hudvita- lisering.

Etableringen av en försäljningsmodell med zuidex som det främsta behandlings- alternativet för ansträngningsinkontinens när bäckenbottenträning inte ger effekt, har inte uppnåtts i planerad omfattning.

Ett nätverk av behandlande läkare har upparbetats och kring dessa kommer arbetet med att nå ut till primärvården att fortsätta.

Under 2006 träffades ett avtal som medför att den fortsatta marknadsfö- ringen och försäljningen av durolane på samtliga marknader kommer att ske genom en partner, Smith & Nephew.

Genom avtalet stärks ställningen för

durolane på den europeiska marknaden vilket var ett av målen för 2006.

Målet att lämna in en registreringsan- sökan för durolane i USA uppnåddes i mars 2006.

De kliniska studier som krävs för att erhålla försäljningstillstånd för ytterligare produkter i USA fortsatte planenligt för

zuidex, restylane SubQ samt för den nya produkten solesta. En registreringsansö- kan avseende restylane Perlane lämna- des in till FDA under våren.

Tillväxten för deflux i USA blev 7 procent, mot planerade 25 procent. De behandlande specialistläkarna känner väl till och uppskattar deflux. Arbetet måste istället i större utsträckning inriktas på de läkare som först ställer diagnosen VUR, det vill säga läkare i primärvården, vilket är ett mer tidskrävande arbete.

Arbetet med att etablera egna dotter- bolag i Latinamerika och Asien, samt utveckla relationerna med distributö- rerna i regionerna, har gått planenligt.

Från dessa geografiska marknader kom en stor andel av tillväxten under året.

Mål och aktiviteter 2007

I enlighet med den övergripande målsätt- ningen om fortsatt hög tillväxt med god lönsamhet kommer bl a följande att vara målsättningar för 2007:

måL oCH sTrATegier

(9)

q - m e d 7 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

RESTYLANE

Fortsätta växa i takt med marknaden och befästa den ledande positionen på de etablerade marknaderna samt successivt bygga vidare på de nya marknaderna i Latinamerika och Asien.

• Erhålla försäljningstillstånd för

restylane Perlane i USA.

• Erhålla försäljningstillstånd i Kina samt ta de första stegen mot en försäljnings- organisation.

• Implementera distributionen i Asien via Q-Meds lager i Hong Kong.

• Etablera försäljning via eget dotterbolag i Polen.

• Vidareutveckla produktkoncepten för

macrolane och restylane Vital.

DEFLUX

Befästa positionen som marknadsledande i USA och Europa.

• Öka antalet läkare som övergår till

deflux från antibiotika.

• Öka kännedomen om VUR och deflux

bland barnläkare och föräldrar.

• Lämna in registreringsansökan för

deflux i Japan.

DUROLANE

Baserat på svaren från FDA avseende den inlämnade registreringsansökan, fortsätta biträda Smith & Nephew med förberedel- serna inför den framtida lanseringen och vidare produktutveckling.

ZUIDEX

Fortsätta arbetet med att etablera zuidex i primärvården som det främsta behandlings- alternativet för ansträngningsinkontinens tillsammans med bäckenbottenträning.

• Öka antalet kvinnor som refereras till behandlande läkare från primärvården.

• Öka kännedomen om zuidex som be- handlingsform bland drabbade kvinnor.

Produktutveckling

• Ytterligare dokumentera effekten av

solesta, Q-Meds produkt mot fekal inkontinens, genom kliniska prövningar.

• Introducera solesta bland specialist- läkarna i Europa genom användarstudier.

• Påbörja och utveckla samarbetet med Medy-Tox Inc.

AFFÄrsmåL åtta av tolv affärsmål uppnåddes 2006.

restylane växa med marknaden i europa etablera restylane vital i europa etablera zuidex i europa Öka försäljningen av durolane

3 3 3

Påbörja kliniska studier med restylane subq Lämna in reg.ansökan för deflux i Japan Lämna in FdA ansökan för restylane Perlane Lämna in FdA ansökan för durolane

3 3 3

Ökad försäljning i mexiko och Brasilien Ökad deflux försäljning med 25% i UsA etablera q-medkontor i Asien

restylane godkänd i Kina

3 3

(10)

8 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6

q-medAKTien

Sedan januari 2007 är Q-Med AB noterat i segmentet Large Cap på OMX Nordi- ska Börs i Stockholm, tidigare i Mid Cap.

Under 2006 steg aktien med 70 procent och noterades vid årets utgång till 106,75 SEK. Det innebär en ökning med 636 procent sedan Q-Med AB introdu- cerades på börsen i december 1999.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2006 till 24 837 322 SEK fördelat på 99 349 329 aktier. Vid årets slut fanns 504 672 utestående teckningsoptioner, vilket innebär att antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätterna skulle bli 99 854 001 stycken. För ytterligare infor- mation om optioner se not 10, sid 56.

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

En handelspost består av 100 aktier.

Aktien har under 2006 varit noterad på Stockholmsbörsens O-lista samt listan för medelstora bolag (Mid Cap). Sedan januari 2007 återfinns aktierna i segmen- tet för stora bolag (Large Cap).

Split

Vid Q-Med ABs årsstämma den 3 maj 2006 beslutades om en aktiesplit 4:1. Detta inne- bar att en tidigare aktie ersattes med fyra nya aktier. Spliten genomfördes i juni.

Kursutveckling och börsvärde Under 2006 har kursen på Q-Medaktien stigit med 70 procent. Samtidigt steg SIX Generalindex med 24 procent. Vid ut- gången av 2006 noterades Q-Med ABs aktie till 106,75 SEK, vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde om 10,6 (6,2) Mdr SEK. Det innebär en ökning med 636 pro-

cent sedan noteringen till 14,50 SEK (58 SEK före split) i december 1999.

Aktiens årshögsta, 117,50 SEK, upp- nåddes den 12 september 2006 och årets lägsta kurs, 58 SEK (justerad för split), den 31 januari 2006.

Börshandel

Under året omsattes 46 410 000 aktier i Q-Med AB motsvarande ett värde av 4 Mdr SEK. Totalt gjordes 45 338 avslut.

Omsättningshastigheten i Q-Med ABs aktier var 46 procent. På Stockholmsbör- sen som helhet var omsättningshastighe- ten 117 procent under året.1)

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en ny utdelnings- policy, som innebär att cirka 50 procent av årets vinst efter skatt föreslås delas ut som ordinarie utdelning.

Förslag till utdelning

För räkenskapsåret 2006 kommer Q-Med ABs styrelse föreslå årsstämman att utdel- ning lämnas med 2 SEK per aktie, varav 1 SEK i ordinarie utdelning och 1 SEK i extra utdelning (föregående års utdelning var 0,75 SEK justerat för split). Utdel- ningen, som totalt uppgår till 198,7 MSEK, motsvarar 94 procent av årets nettoresultat.

Aktieägare

Antalet aktieägare i Q-Med AB var vid årets slut 12 123 (10 693) stycken. De tio största ägarna innehar 72 (76) procent av det totala aktiekapitalet. Svenska aktie- fonder äger 17 (14) procent, svenska insti- tutioner 7 (5) procent och 12 (14) procent ägs av privatpersoner. Det utländska

ägandet uppgår till 17 (20) procent, ut- över de aktier som ägs av Lyftet Holding BV, tidigare Agerup Holding.

Deklarationskurs

Q-Med ABs aktie är inte skattepliktig i för- mögenhetshänseende.

Analytiker som följer Q-Medaktien Q-Med analyseras kontinuerligt av ett antal fondkommissionärer och banker.

För aktuell förteckning över dessa se Q-Meds hemsida: www.q-med.se.

1) omsättningshastigheten definieras som kvoten av det totala antalet omsatta aktier under året och det totala antalet utestående aktier, i procent.

50 60 70 80 90 100 110 120

Jan

06 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Källa: FINDATA DIREKT

Q-Medaktien SIX Generalindex

Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.)

8000 6000 4000 2000

KUrsUTveCKLing 2006

(11)

q - m e d 9 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

q-meds 10 sTÖrsTA AKTieÄgAre

Aktieägare Antal aktier

Aktier

& röster, % Lyftet Holding Bv (f.d Agerup Holding) 47 187 340 47,5

AmF Pension fonder 4 913 050 4,9

AmF Pension 4 762 150 4,8

oppenheimer fonder 3 999 900 4,0

swedbank robur fonder 3 279 378 3,3

nordea fonder 2 173 654 2,2

seB fonder 2 014 140 2,0

sHB/sPP fonder 1 002 231 1,0

Lannebo fonder 974 900 1,0

Länsförsäkringar fonder 751 716 0,8

Övriga aktieägare 28 290 870 28,5

Summa 99 349 329 100,0

dATA Per AKTie1)

2006 2005 20042) 2003 2002

genomsnittligt antal utestående aktier 99 275 590 99 254 000 99 254 000 99 254 000 99 247 096

Antal aktier på balansdagen 99 349 329 99 254 000 99 254 000 99 254 000 99 254 000

Antal utestående optioner på balansdagen 504 672 600 000 1 120 000 1 720 000 1 720 000

resultat per aktie, seK 2,14 0,78 2,60 8,52 –0,04

resultat per aktie efter full utspädning, seK 2,14 0,78 2,60 8,52 –0,04

operativt kassaflöde per aktie, seK 1,50 –0,47 –1,18 –0,93 –0,84

eget kapital per aktie, seK 12,56 11,20 12,35 12,91 4,37

eget kapital per aktie efter full utspädning, seK 12,56 11,20 12,35 12,91 4,37

Aktiekurs på balansdagen, seK 106,75 62,63 45,75 42,63 20,50

P/e-tal 50 81 18 5 neg.

Utdelning per aktie, seK 2,003) 0,75 2,00 3,25

Källa: vPCs aktiebok samt sis Ägarservice per den 31 december 2006.

1) siffrorna för åren 2002–2005 är omräknade efter den split på 4:1 som genomfördes 2006.

2) 2004 års siffror är justerade för iFrs.

3) Föreslagen utdelning

Svenska institutioner, 7%

Svenska aktiefonder, 17%

Svenska privatpersoner, 12%

Utländska ägare, 17%

Lyftet Holding BV (f.d. Agerup Holding), 47%

ÄgArsTrUKTUr ÄgArsTATisTiK

Storleksklass Antal aktier Antal ägare

Aktier

& röster, %

1–500 1 595 497 7 544 1,6

501–1 000 1 714 058 2 099 1,7

1 001–10 000 6 219 935 2 198 6,3

10 001–50 000 4 133 927 182 4,2

50 001–100 000 2 776 788 37 2,8

100 001–500 000 9 648 062 42 9,7

500 001– 73 261 062 21 73,7

Summa 99 349 329 12 123 100,0

Q-Medaktien SIX Generalindex

Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.)

Källa: FINDATA DIREKT

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

20 40 60 80 100 120

02 03 04 05 06

10

KUrsUTveCKLing 2002–2006

(12)

1 0 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6

TeKnoLogi oCH ProdUKTUTveCKLing

Ren, naturlig och med långvarig effekt i människokroppen – så kan styrkorna med Q-Meds stabiliserade hyaluronsyra sammanfattas. Den är grundstenen i huvuddelen av företagets produkter och framställs enligt Q-Meds patente- rade nasha™ teknologi. Hyaluronsyra finns även naturligt i kroppen. Q-Meds teknologi har resulterat i säkra och effektiva produkter inom både Estetik och Specialistsjukvård.

Hyaluronsyra är ett socker som är unikt eftersom det förekommer i exakt samma form i nästan alla levande organismer.

Två av dess viktiga funktioner är att hålla huden fräsch genom att binda vatten samt ge rörlighet genom att smörja leder och muskler.

Unika egenskaper

Hyaluronsyra har sedan länge använts framgångsrikt i både läkemedel och hud- vårdsprodukter, främst beroende på dess vävnadsvänlighet. Q-Meds produkter har dock några viktiga fördelar jämfört med produkter som består av annan hyaluron- syra. Den unika nasha™ teknologin har gjort det möjligt att skapa geler, som både är vävnadsvänliga och har långvarig effekt.

Hemligheten bakom dessa egenskaper är att utgångsmaterialet – hyaluronsyran – endast modifieras minimalt. Q-Meds geler är biologiskt nedbrytbara och tillåter pas- sage av viktiga näringsämnen. För att minimera risken för allergiska reaktioner och för överföring av smittämnen används enbart icke-animalisk hyaluronsyra som utgångsmaterial. All tillverkning och utveckling av nya produkter sker vid företagets anläggning i Uppsala.

Aktiv patentstrategi

Q-Meds viktigaste patent är det som skyddar nasha™ teknologin. Grund- patentet meddelades i USA 1998 och har sedan också beviljats i de länder där Q-Med antas ha en betydande marknad.

Där det beviljats gäller patentet som längst till maj 2016, utom i USA där bolaget sökt förlängning av patenttiden avseende restylane, från ursprungliga längsta skyddstid 2015. Bolaget har nyli- gen fått uppgift om att sådan förlängning av patentet i USA kommer att beviljas till december 2017.

Q-Med driver en aktiv patentstrategi som kompletterar skyddet för nasha™

teknologin. Strategin ska även skapa ett fullgott patentskydd för de nya använd-

ningsområden för nasha™ gelen – och nya sätt att administrera produkterna på – som företaget utvecklar.

Under 2006 investerades 202,4 MSEK i forskning och utveckling, vilket mot- svarar 16 procent av Q-Meds intäkter.

En viktig del av detta arbete är det sedan länge etablerade samarbetet med univer- sitet, kliniker och praktiserande läkare världen över.

I företagets egen FoU verksamhet arbetar cirka 50 personer och det övergri- pande målet är att hitta nya, strategiska användningsområden för den befintliga teknologin. Detta kan exempelvis ske genom att möjligheterna inom befintligt patent utnyttjas på ett optimalt sätt.

Utveckling innebär även att Q-Med etablerar strategiska samarbeten med externa aktörer, som dels kan bidra till att nya användningsområden för nasha

teknologin utvecklas, dels till att positio- nerna för befintliga produkter stärks.

FRÅN IDÉ TILL REGISTRERAD PRODUKT

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5

Produktutveckling Pilotstudie

CE-märke Europa CE-märke

FDA USA Idéstadiet

FDA Studie

Studie

Tiden från idé till registrerad produkt i olika länder påverkas framförallt av hur omfattande kliniska studier som krävs samt respektive lands myndighetsprocess. Kraven för att få en produkt godkänd för marknadsföring varierar kraftigt mellan olika regioner. Även efter att en produkt blivit godkänd genomför Q-Med ofta marknadsstudier för att därigenom få ytterligare data om produktens effekt och säkerhet.

registreringsprocess europa dr ygt 1,5 år

registreringsprocess UsA cirka 3 år

(13)

q - m e d 1 1 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

Bred produkt- och varumärkesutveckling

Med nasha™ teknologin har Q-Med ska- pat en plattform som möjliggör att hyalu- ronsyra kan modifieras till produkter med en mängd olika egenskaper. Före- tagets specialister arbetar kontinuerligt med nya förbättringar t ex vad gäller ren- het och konsistens. Den djupa kunskapen om nasha™ teknologins möjligheter – kombinerat med kommersiell marknads- analys och aktiva produktstrategier – har öppnat vägen för en rad innovativa lanse- ringar. Därmed har en bred produktport- följ etablerats, som möter kundkraven i utvalda marknadssegment inom både Estetik och Specialistsjukvård. restylane

är kanske det tydligaste exemplet på s k line extension. Den här produktfamiljen omfattar idag sju olika estetikprodukter.

Under 2006 godkändes macrolane för kroppskonturering. Q-Med strävar här efter att utveckla en ny produktfamilj för olika former av kroppskonturering.

Ett annat exempel är solesta för behand- ling av fekal inkontinens. I arbetet med denna produkt har företaget i hög grad utnyttjat kunskaperna kring zuidex och

deflux för att skapa ett nytt och kommer- siellt intressant användningsområde för

nasha teknologin.

Låg risK

nasha™ gelen är icke-animalisk.

Till skillnad från animalisk hyalu- ronsyra finns ingen risk för överföring av smittoämnen från, eller allergiska reaktioner mot ursprungsdjuret.

nATUrLig

nasha™ gelen är biologiskt nedbrytbar och integreras i vävnaden så att viktiga näringsämnen kan passera genom implantaten.

mångsidig

nasha™ gelen kan användas för många olika tillämpningar då den kan modifieras för att uppnå särskilda egenskaper i olika slutprodukter.

Lång eFFeKT

nasha™ gelen stabiliseras i en tvåstegsprocess. det gör att effekten av implantaten ligger kvar mellan sex månader och upp till ett par år, beroende på önskemål och vilken nasha™

produkt som injiceras.

FÖrdeLAr med nAsHA

(14)

1 2 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 resTYLAne. natural beauty, made in sweden.

(15)

q - m e d 1 3 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

RESTYLANE för korrigering av rynkor

RESTYLANE Perlane för utfyllnad av djupare veck och behandling av läppar RESTYLANE Touch för korrigering av tunna, finare rynkor och linjer

RESTYLANE SubQ för skulpturering av ansiktskonturerna, t ex kinder eller haka RESTYLANE Vital för skapande av vitalitet och spänst i huden

RESTYLANE Lipp för läppskulpturering MACROLANE för kroppskonturering PRODUKTGRUPP

RESTYLANE

så HÄr FUngerAr resTYLAne Produkterna är skräddarsydda för att ge effektivt resultat vid olika behov och typer av korrigeringar.

restylane injiceras på olika nivåer i huden för att uppnå rätt effekt i hudens vävnadsstrukturer.

resTYLAne® internationellt ledande produkter för utfyllnad av rynkor och veck samt konturering av läppar, kinder och haka. Behandlingen är enkel, säker och ger omedelbart resultat. q-meds restylane produkter består av kristallklar gel som injiceras i huden och som genom sina unika egenskaper skapar fräschör och naturlig utfyllnad där åren börjat lämna spår. restylane är naturligt nedbryt- bar och tillverkas enligt q-meds patenterade teknologi, nasha™. Försäljningen av restylane produkterna ökade med 33 procent till 950,6 mseK under 2006.

resTYLAne Lipp

(16)

1 4 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 Norden, 4%

Övriga världen, 7%

Asien, 26%

Nordamerika, 15%

Övriga Europa, 45%

Latinamerika, 3%

inTÄKTer Per geogrAFisKT område

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2006 2005 2004 2003

2002 0

10 20 30 40 50 60 70 80

186 176

241 241 380

MSEK %

Rörelsemarginal

rÖreLseresULTAT oCH rÖreLsemArginAL

0 200 400 600 800 1000

2006 2005 2004 2003 2002

459 501

653 713 951 MSEK

inTÄKTer

RESTYLANE, 73%

AndeL Av q-meds inTÄKTer

restylane säljs i över 70 länder. intäkterna under 2006 ökade med 33 procent jämfört med föregående år och utgjorde 73 procent av q-meds totala intäkter.

resTYLAne®

Försäljningen av restylane utvecklades starkt under 2006. Tillväxten var särskilt tydlig i Asien, där produkten dessutom ska introduceras på fler marknader.

Under året erhölls även CE-märke för

macrolane – Q-Meds första produkt för kroppskonturering.

Årets försäljning och resultat Både försäljnings- och resultatutveck- lingen för restylane var stark under året.

Försäljningen uppgick till 950,6 (713,3) MSEK, vilket är en ökning med 33 pro- cent jämfört med 2005. Rörelseresultatet var 380,0 (240,8) MSEK och rörelsemargi- nalen 40 (34) procent. Försäljningen har utvecklats positivt på samtliga huvud- marknader. I Asien var ökningen cirka 61 procent jämfört med 2005. Även i Latin- amerika – där Q-Med etablerat egna

försäljningsbolag – var tillväxten påtaglig, 165 procent. Verksamheten har fokuserats på Mexico samt Brasilien, som är några av världens största estetikmarknader.

Viktiga händelser under året

I Kina slutfördes den kliniska studie på sammanlagt 96 patienter som påbörjades under 2005. Vid halvårsskiftet 2006 lämna- des en ansökan om försäljningsgodkän- nande in för restylane. Denna ansökan väntas kunna bli godkänd under 2007.

En ny restylane produkt lanserades i början av 2006 – restylane Lipp för läppskulpturering, som är anpassad för att fungera i harmoni med läppens natur- liga anatomi. Produkten har tagits emot väl av både användare och konsumenter.

Under året erhöll Q-Med CE-certifikat för macrolane, som är företagets första

produkt inom kroppskonturering. Även

macrolane är baserad på Q-Meds paten- terade nasha™ teknologi. macrolane är godkänt för estetisk behandling för korri- gering av konkava kroppsdeformationer, t ex asymmetrier efter fettsugning.

restylane – en konkurrenskraftig produktportfölj

restylane är det ledande varumärket på den globala estetikmarknaden. År 1996 godkändes den första restylane produk- ten för försäljning. Sedan dess har när- mare sju miljoner behandlingar utförts framgångsrikt i över 70 länder. restylane

portföljen omfattar idag sju produkter för estetiska tillämpningar, t ex fylligare läp- par, utslätning av rynkor och fylligare ansiktskonturer. Samtliga är baserade på Q-Meds patenterade teknologi nasha™

nYCKeLTAL 2006 2005 Belopp i MSEK 950,6 713,3 intäkter 380,0 240,8 rörelseresultat 40 34 rörelsemarginal, %

(17)

q - m e d 1 5 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

och ger ett naturligt utseende och lång- varig effekt. restylane har unika egen- skaper för estetisk användning. Produk- ten har en stor volymskapande kapacitet och varaktighet, som är en följd av Q-Meds patenterade stabiliseringsprocess.

restylane baseras på icke-animalisk råvara. Det gör dels att biverkningar är sällsynta, dels att det inte behövs några allergitester före behandling. Eftersom grundstenen i produkterna är hyaluron- syra – som redan finns i kroppens alla organ – är nedbrytningsprocessen natur- lig. Tillsammans med den låga modifie- ringsgraden minskas risken för reaktio- ner i kroppen, som kan förekomma med permanenta implantat. restylane har en, genom kliniska studier, vetenskap- ligt bevisad säkerhet och bevisade egenskaper.

macrolane – nytt expansivt område För macrolane har Q-Med erhållit CE-certifikat för indikationen konkava kroppsdeformationer, t ex asymmetrier efter fettsugning. Traditionellt används bl a kroppseget fett från patienterna för sådana korrigeringar. Med macrolane

kan plastikkirurger på ett säkert och förutsägbart sätt ge olika kroppsdelar avsevärt ökad volym. macrolane injice- ras djupt i huden och ger omedelbar och långvarig effekt. Q-Med kommer att utveckla flera versioner av macrolane, t ex för bröstutfyllnad, konturering av dekolletage eller som komplettering vid plastikkirurgiska ingrepp. Med inrikt- ningen på kroppskonturering blir plastik- kirurger en allt intressantare kundgrupp.

Detta till skillnad från restylane där kun- derna främst är dermatologer. CE-certfi- katet är ett viktigt steg i utvecklingen och

macrolane ska nu ytterligare dokumen-

teras i samverkan med ledande plastik- kirurger.

Hudvitalisering – en breddning av kundgruppen

Hudvitalisering är ett annat tillväxtom- råde för Q-Med. Behandlingen inriktas på större ytor som ansikte, hals, dekolletage och handrygg. En mängd ytliga injektioner vitaliserar huden, förbättrar dess elasticitet och lyster så att den ser ungdomligare ut.

Satsningen inom hudvitalisering är bety- dande och ett nytt varumärke med flera unika produkter ska lanseras. Den kom- mersiella potentialen bedöms vara stor främst i länder och regioner med varma och soliga klimat, vilket kan påverka hudens åldrande. Behandlingen utförs vid estetiska kliniker av estetiska allmän- läkare och dermatologer. Q-Med strävar efter att bredda hudvitaliseringskonceptet till nya målgrupper – t ex kosmetologer – genom att lansera nya produkter och beredningsformer.

En internationell marknad i tillväxt I hela världen ökar efterfrågan på estetik- produkter i snabb takt. En viktig drivkraft är att allt fler vill känna sig fräscha och vitala samt att acceptansen för estetiska behandlingar hela tiden ökar. Idag har Q-Med en internationellt ledande posi- tion på denna marknad.

Konsolidering är en allt tydligare trend på estetikmarknaden. Förvärv och fusioner bland stora aktörer i både USA och Europa ökar konkurrensen. Att de större företagen stärker sina positioner gynnar Q-Med. Hårdare konkurrens anses öka investeringarna i marknads- föring och information, vilket kan öka intresset för estetikprodukter och därmed tillväxten i marknaden. Konsolideringen

(18)

1 6 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6

anses dessutom gynna företag som erbju- der kvalitetsprodukter, välkända varu- märken och har väl utbyggda service- organisationer.

Marknadsutvecklingen 2006

På Europamarknaden finns idag ett sjuttio- tal konkurrenter och Q-Meds marknads- andel beräknas till mellan 40 och 70 pro- cent beroende på land. Försäljningen av estetikprodukter uppskattas till cirka 1,5 miljard SEK och den årliga tillväxten till ungefär 10–15 procent. Under 2006 bedöms Q-Meds försäljning ha växt i takt med marknaden.

USA står för omkring hälften av den globala estetikmarknaden och den årliga tillväxten är 15–20 procent. Omkring 24 miljoner amerikanska kvinnor stämmer in på den målgrupp Q-Meds produkter riktas mot. Endast cirka 1 miljon av dessa kvinnor genomgår dock estetikbehand- ling, vilket gör att marknadspotentialen är stor. Enligt marknadsbedömare används restylane i mer än hälften av

alla behandlingar som syftar till att fylla ut rynkor i USA. Under 2006 har Q-Meds försäljning till Medicis, Q-Meds partner i Nordamerika, ökat med 60 procent jäm- fört med året innan.

Produktutbudet och konkurrenssitua- tionen i Latinamerika påminner om den i Europa. Mexiko och Brasilien är de vik- tigaste länderna. På dessa marknader etablerade Q-Med 2005 egna bolag, vilket haft en påtaglig effekt på försäljnings- utvecklingen. Under 2006 ökade försälj- ningen med 165 procent jämfört med året innan.

I Asien bedöms estetikbranschen växa mycket kraftigt under de kommande åren.

Utvecklingen drivs av samma faktorer som i övriga världen. Q-Meds marknads- andel i Asien bedöms vara 60–65 procent och försäljningen under året steg med cirka 61 procent jämfört med 2005. De största marknaderna var Sydkorea och Japan.

försäljningen till Japan sker till japanska läkare som direktimporterar Q-Meds produkter på s k named patient basis.

Utsikter för 2007

Ett viktigt mål för 2007 blir att kunna bibehålla den starka marknadspositionen för restylane runt om i världen. Särskild tyngdpunkt läggs på Latinamerika och Asien, där utvecklingen hittills varit mycket positiv. På den kinesiska mark- naden är målet att erhålla ett försäljnings- godkännande för restylane. Registre- ringsprocessen avseende restylane

Perlane i USA pågår och ett godkännande förväntas komma under det första halv- året 2007. Efter godkännandet erhåller Q-Med 29,1 MUSD i tilläggsköpeskilling från Medicis.

Under 2007 kommer grunden att läggas för hudvitaliseringsprodukterna.

Arbetet fokuseras på att utveckla injek- tionstekniken tillsammans med nyckel- kunder. Även arbetet med macrolane

intensifieras under 2007. Parallellt med utökade studier med produkten kommer nyckelkunder att utbildas i använd- ningen av macrolane.

år 1996 lanserades den första restylane

produkten. sedan dess har närmare sju miljoner behandlingar utför ts framgångs- rikt världen över.

resTYLAne®

(19)

q - m e d 1 7 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

eTiK BAnAr vÄg FÖr resTYLAne i KinA

den starka ekonomiska utvecklingen i Kina skapar spännande möjligheter också för q-med. en ansökan om registrering har lämnats in för restylane, som väntas kunna bli godkänd under 2007. därefter är siktet inställt på en lansering i 4 –5 större städer.

etik, öppenhet och trovärdighet är extra viktiga begrepp för q-meds arbete i Kina. Bakgrunden är att den snabba ekonomiska utvecklingen även lockat oseriösa aktörer till den lokala estetikmarknaden.

Att profilera varumärket q-med på ett seriöst och omsorgsfullt sätt är därför avgörande. en annan grundsten är lokal förankring och här spelar Luni Chen – ansvarig för arbetet i Kina – en viktig roll.

det är hon som koordinerar kontakterna med myndigheter, sjukhus och intresseorganisationer.

– vi påbörjade kliniska studier i Kina under 2005 och det resulterade i att en ansökan om registre- ring kunde lämnas in till sFdA, det kinesiska

läkemedelsverket, i maj 2006, berättar Luni Chen.

dessförinnan hade vi bl a presenterat en omfat- tande preklinisk dokumentation för att visa hur effektiv och säker vår produkt är. i alla lägen gäller det att poängtera att vi är seriösa och att vi ser långsiktigt på vår t engagemang i Kina.

Profilera kompetens

de kliniska studierna omfattade 96 patienter och genomfördes vid tre olika sjukhus i Peking. Även i detta arbete har Luni Chen haft en nyckelroll när det gällt att etablera kontakter med berörda myn- digheter, lämpliga sjukhus och läkare. en registre- ringsansökan ska normalt behandlas inom 90 dagar, men eftersom det funnits problem på estetikmark- naden har myndigheterna skärpt kontrollen med längre handläggningstider som följd.

– vi ser detta som en möjlighet, betonar Luni Chen. Under handläggningstiden har vi en dialog

med olika myndigheter och får då möjlighet att visa på den kompetens och erfarenhet som finns inom q-med. i nästa steg hoppas vi på ett godkännande under 2007.

Parallellt har q-med även gjor t marknadsstudier för att bana väg för den kommande lanseringen.

Att nå ut till rätt sjukhus och privata kliniker i rätt städer är avgörande. Lika viktigt är det att knyta de behandlande läkarna till q-meds egna utbildningar så att restylane alltid förknippas med kontroll och kvalitet.

– i början inriktas marknadsarbetet på fyra eller fem större städer, bl a Peking och shanghai, berättar Luni Chen. om produkten godkänns under 2007 börjar vi bygga upp vår marknadsorganisation på allvar. Förmodligen omfattar den på sikt en säljkår om cirka 30 – 40 personer.

(20)

1 8 q - m e d å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 6 sPeCiALisTsJUKvård. enkla, effektiva och säkra behandlingar för ökad livskvalitet.

nYCKeLTAL 2006 2005 Belopp i MSEK 353,1 262,7 intäkter 24,3 –66,5 rörelseresultat 7% –25% rörelsemarginal

(21)

q - m e d 1 9 2 0 0 6 å r s r e d o v i s n i n g

sPeCiALisTsJUKvård Produktområde specialistsjukvård består av produkterna deflux för behandling av missbild- ning i urinblåsan hos barn, durolane för behandling av knä- och höftledsartros samt zuidex för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Produktområdet visar en positiv utveckling med ökade intäkter och förbättrade marginaler. de totala intäkterna uppgick till 353,1 (262,7) mseK. rörelseresultatet uppgick till 24,3 (–66,5) mseK. i juni 2006 tecknades avtal med smith & nephew angående marknadsförings- och försäljningsrättigheterna för

durolane. q-med erhåller royalty dels med engångsbelopp baserade på uppnådda mål dels löpande baserat på försäljningen. vid tecknandet erhölls en första betalning på 73,5 mseK.

Norden, 2%

Övriga Europa, 27%

Asien, 2%

Nordamerika, 69%

inTÄKTer Per geogrAFisKT område

–150 –120 –90 –60 –30 0 30

2006 2005 2004 2003 2002

–76

–141 –140 –66

24 MSEK

rÖreLseresULTAT

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2006 2005 2004 2003 2002

59 106

170 263

353 MSEK

inTÄKTer

Specialistsjukvård, 27%

AndeL Av q-meds inTÄKTer

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :