• No results found

Mottagande av ensamkommande barn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mottagande av ensamkommande barn"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-08

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström.

Mottagande av ensamkommande barn

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2005 (Utrikesdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Christina Kopparberg.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2016 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om

Enligt en lagrådsremiss den 28 november 2013 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2005:321)

Enligt en lagrådsremiss den 26 september 2013 (Utrikesdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om bemyndigande att meddela

Enligt en lagrådsremiss den 19 september 2013 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 20 september 2012 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 6 september 2012 (Socialdepartemen- tet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring

Enligt en lagrådsremiss den 9 september 2010 (Finansdeparte- mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563)

Enligt en lagrådsremiss den 16 september 2010 (Finansdeparte- mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (2005:377)

Enligt en lagrådsremiss den 11 mars 2010 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. lag om ändring i lagen (1994:137)

Enligt en lagrådsremiss den 29 september 2005 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 22 september 2005 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 22 september 2005 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 15 september 2005 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2005 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1986:468)

Enligt en lagrådsremiss den 7 april 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt

Enligt en lagrådsremiss den 23 mars 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:2004)

Enligt en lagrådsremiss den 10 februari 2005 (Näringsdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till1. lag om ändring i lagen (1994:1845)

Enligt en lagrådsremiss den 9 september 2004 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till1. lag om ändring i lagen (1994:451)

Enligt en lagrådsremiss den 2 september 2004 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2003:307) om

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2003 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt denna lag har upphört omfattas

10 a § En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på egen hand

1 b § 2 I 2, 3 och 3 a §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från