• No results found

Ändring i lagen om vissa internationella sanktioner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ändring i lagen om vissa internationella sanktioner"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-02

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, justitierådet

Ann-Christine Lindeblad och f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Enligt en lagrådsremiss den 14 januari 2010 (Utrikesdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sank- tioner.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Anna Runeskjöld.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

13 §

Enligt första stycket 1 fårregeringen meddela föreskrifter om att en utlänning kan avvisas enligt utlänningslagen (2005:716), om

utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en stat, ett område, en grupp eller en enhet som är föremål för sanktioner enligt 1 § första stycket. Det ska jämföras med motsvarande bestämmelser i 4 och 8 §§ om vilka som kan göras till föremål för sanktioner. Sist-

(2)

2

nämnda bestämmelser innehåller också orden ”en fysisk eller juridisk person”. Att en utlänning inte kan tillhöra en fysisk person är själv- klart men det är möjligt att tillhöra en juridisk person. I författnings- kommentaren till 13 § motiveras avsaknaden av orden ”en juridisk person” med att grupp- och enhetsbegreppet innefattar även en juridisk person. Lagrådet ifrågasätter inte detta, men menar att konsekvensen kräver att uppräkningen i 13 § överensstämmer med 4 och 8 §§ och föreslår att 13 § 1 ges följande lydelse:

1. utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en stat, ett område, en juridisk person, en grupp eller en enhet som är föremål för sanktioner enligt 1 § första stycket, och

References

Related documents

Utskottet delar regeringens bedömning i proposition 2010/11:68 och till- styrker förslaget där om att riksdagen bör godkänna regeringens förord- nande den 27 januari 2011

När det gäller straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter föreslår regeringen att den ska vara böter eller

Talan om skadestånd till bolaget får väckas enligt 1-3§§, om majoritet eller minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vid

Enligt 1 § första stycket resegarantilagen ska den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt paketreselagen, innan han marknadsför en paketresa eller transport

Enligt artikel 65.2 ska medlemsstaterna ”se till att sanktioner även kan tillämpas på leda- möter i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt nationell lagstiftning är

Sanktioner innebär å ena sidan att de som drabbas av en sanktion lämnar arbetslöshet för arbete fortare än vad de annars skulle ha gjort: sannolikheten att lämna arbetslöshet

Det finns ingen risk att en oskyldig befolkning bestraffas för något som den inte har kunnat påverka, vilket ofta blir fallet vid sanktioner mot renodlade diktaturer, till

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i.. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen

601 78 Norrköping 202100-0654 Postadress E-post sjofartsverket@sjofartsverket.se 202100-065401 Mottagare: m.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till:

Domstolen anser mot bakgrund av ovanstående resonemang att även de över- klagade miljöbrottmålen bör koncentreras till Svea hovrätt varvid samma juste- ringar av forumreglerna

Also, a pre-investigation of the Stockholm Stock Exchange (A- and O-share list) and NGM Stock Exchange show that 88 of 288 companies have interna- tional representation in its board

229 Kommissionen anser detta krav uppfyllt då direktivet enbart ser till att garantera ett effektivt skydd för offentlig tillämpning av konkurrensregler och säkerställer

Carl Magnus Nesser (Utrikesdepartementet). 1

■ Jordbruksverket har bara statistik över avdrag och sanktioner för merparten av fem stöd för 2015: gårds-, förgrönings-, kompensations- och nötkreatursstöd samt stöd

Det blir även lättare för iranska privatpersoner och företag att investera, och det är inte längre nödvändigt för dessa att investera i till exempel fastigheter i Dubai i

87 Samtliga fall refererar till samtliga ekonomiska sanktioner enligt definitionen att sanktionerna riktas mot stater och där sanktionernas är att påverka en annan stats

2. brister i krav på journalföring eller annan dokumentation.. Inledningsvis konstaterar Lagrådet att de brister som avses i punkt 2 rimligen inte avser vilka krav som ställs på

53 e § första stycket andra meningen och fjärde stycket i förslaget till lag om ändring i lagen om upphovs- rätt till litterära och konstnärliga verk gäller i tillämpliga

Det föreslagna första stycket innebär att regeringen ges bemyndi- gande att meddela föreskrifter om i vilka fall en sanktionsavgift ska få tas ut av den som bedriver yrkesmässigt

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2003 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.. lag om ändring i

Skattetilläggen utgår normalt med 40 % eller 20 % av den obetalda skat- ten enligt 5:4 TL och det finns ingen övre gräns för hur högt skattetillägget kan bli. Det innebär

Straffansvar träffar även den som olovligen tillhanda- håller tillgångar eller ekonomiska resurser till någon som är föremål för ett beslut om frysning eller till sådana

Arbetsförmedlingen. Syftet med detta är att sortera bort underrättelser som avskrivits för att personen inte sökt ersättning. De frågor som ställs i avsnittet avser således