• No results found

Ekvationer 1. Ekvation --- Likhet ”=”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekvationer 1. Ekvation --- Likhet ”=”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ekvationer Sidan 1 av 1

Ekvationer

1. Ekvation --- Likhet ”=”

Viktigt att hela tiden tänka på detta att en ekvation beskriver en LIKHET!

2. Prioriteringsordningen

1. Parenteser 2. Potenser

3. multiplikation (×) – division (/) 4. addition (+) – subtraktion (-)

3. Variabel – konstant

x är en variabel, 4, 13, π är konstanter 4. Uttryck

Ex 2x + 3 ”x står i stället för ett tal som skall tas 2 ggr sedan skall man lägga till 3”

5. Förenkla

x + x + 2 = 100 --> 2x + 2 = 10 6. Använda formel

Formel

8 , 1

32

= C F

Hur många grader Celsius är 100° F?

8 , 1

32 100 − C=

8 , 1 68 C=

8 , 37 C

1998-06-24 / Dennis Jonsson

References

Related documents

Skolsköterskor upplevde också att ungdomarna matades med allt som hände ute i världen och kunde ha svårt att värja sig, samt beskrev att vi tidigare inte fick till oss information

[r]

Senare i uppsatsen kommer bevis för att en minsta lösning existerar och att det utifrån den går att få fram oändligt antal lösningar.. Men låt oss nu nöja oss med att

Då varje punkt på cirkeln är en inre punkt till snittet mellan definitionsmängderna till f och de båda bivillkorsfunktio- nerna som ges, så vet vi att största och minsta värdena

2. Vi måste då också beräkna kurvintegralen över L och subtrahera den.. Om vi låter ytans normalvektor peka uppåt, så är orienteringen av yta och randkurva så som begärs i

Vi diskuterade att vi utg˚ aende fr˚ an ett k¨ ant v¨ arde p˚ a riktningskoeffici- enten samt en punkt kan best¨ amma linjens ekvation.. Rent intiutivt borde man utg˚ aende fr˚

Att en enda kvävebasförändring kan utgöra skillnaden mellan sjuk och frisk säger något om att det inte alltid är antalet skillnader mellan två genom som avgör hur lika

Det är lämpligt att från början undersöka ekvationens definitionsområde så att vi, då vi löst polynomekvationen (motsvarande), kan avslöja eventuella falska rötter.. falsk

Vi söker snittmängden av dessa intervall och får ∈ 2,. a) Eftersom planet är ortogonalt mot den givna linjen är planets normal lika med linjens riktning, d.v.s... Vi observerar

För att man som chef ska kunna klara sitt allt viktigare arbete och kunna leda, coacha och organisera arbetet krävs en god egen hälsa och utbildning, samt en organisation som

• Paper I: Optimal Control of an EMU using Dynamic Programming and Tractive Effort as the Control Variable (Ghaviha, Bohlin, Wallin, & Dahlquist, 2015) Built upon the

Det finns skilda föreställningar om matematikläxans syfte vilket ger stöd åt hypotes 1 (Figur 3a, 3b, 3c). Resultatet visar att det som skiljer grupperna åt är att vårdnadshavare

Vilket vi kommer fram till i vår analys att det är betydelsen över vilken kommunikation omsorgstagaren och personalen har emellan varandra samt att personalens tider och rutiner

Antag att bubblan har nått sin terminal hastighet eftersom hastigheten är konstant... Bubblans hastighet är

Några viktiga andragradskurvor: Cirkel, ellips, hyperbel och parabel. Ingen punkt satisfierar ekvationen 1.. Låt A vara mängden av alla heltal som är större är 3 och mindre än

Livsmedelsverkets rapportserie nr 18/2016 Bilaga 20, Sid 25 Åtta kommuner följde inte upp om livsmedelsföretagarna hade vidtagit åtgärder mot de avvikelser som noterats

Förutom detta är det olyckligt att genusforskningen avskilts från annan forskning och lever sitt eget liv i stället för att integreras i forskning i andra ämnen.. Professor Bo

(C A Castañeda-Orjuela MSc); Epidemiology and Public Health Evaluation Group, Public Health Department, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia (C A CastañedaOrjuela

Vid beräkningar enligt Bilaga B, för att få fram flammans utseende och temperatur skall förhållandet D/W beräknas beroende på om fönster finns i en eller flera väggar eller om

Utgår vi från empowermentteorin skulle ett tänkbart mönster i den ar- betslivsinriktade rehabiliteringen se ut på följande vis: Förhållandet i den rehabiliteringskontext

Tillskott av kalcium skulle därför eventuellt kunna rekommenderas till postmenopausala kvinnor av sjuksköterskan för att minska risken för osteoporos. Effekten av 25OH vitamin

Anledningen till att ett intag av få och stora måltider, samt snabbmat med mycket mättat fett, kan göra dig fet beror på att kroppen har två huvudsakliga energidepåer,

• Observation: Så snart den tidiga jorden kylts av verkar liv ha  uppstått inom några hundra miljoner år. . Detta är en kort period, jämfört med Jordens nuvarande