Får jag vara med och leka?: om barns delaktighet under den barninitierade leken

36  Download (0)

Full text

(1)

   

Examensarbete

Får jag vara med och leka?

om barns delaktighet under den barninitierade leken

Annica Gunnarsson

(2)

Abstrakt

Syftet   med   denna   studie   har   varit   att   öka   kunskapen   om   barns   delaktighet   i   den   barninitierade   leken   på   förskolan   genom  att   synliggöra   hur   barn   gör   sig   delaktiga  och  hur  de  beskriver  delaktighet.  Studien  är  kvalitativ  och  bygger  på   hermeneutik   med   inspiration   av   etnografisk   metod   och   resultatet   har   analyserats  fram  genom  en  tolkande  ansats.  Undersökningen  har  genomförts  i   form   av   observationer   av   en   barngrupp   och   intervjuer   med   sex   barn   på   en   kommunal  förskola  i  Stockholmsområdet.  Resultatet  visar  att  barns  försök  att   göra  sig  delaktiga  kan  synliggöras  genom  fem  teman.  Dessa  är  Vara-­‐‑Lek  börjar   med   lek   och   att   vara   där   andra   är,   Fråga-­‐‑   Barn   frågar   ”Får   jag   vara   med?”,   Lyssna   -­‐‑Barn   lyssnar   och   iakttar,   Tala   -­‐‑Barn   talar   sig   in   i   lek   samt   Ta   hjälp-­‐‑  

Barn  tar  hjälp  av  vuxna.  De  olika  temana  visar  att  barns  handlingar  kan  förstås   som  uttryck  för  försök  till  delaktighet  i  leken  på  förskolan.  Leken  styrs  av  den   kamratkultur  som  råder  i  barngruppen  men  genom  leken  skapas  också  norm-­‐‑  

och  värderingssystem  som  sedan  används  i  kamratkulturen.  I  kamratkulturen   bestäms  vem  som  får  och  inte  får  vara  med  att  leka  och  kunskapen  som  denna   studie  genererar  kan  hjälpa  de  vuxna  på  förskolan  att  stötta  barn  vid  inträde   till  lek  och  därmed  till  delaktighet.  

 

Keywords:  kamratkultur,  delaktighet,  lek,  inklusion,  exklusion,    tillträdesstrategier

(3)

Innehållsförteckning

Abstrakt  ...  ii  

Inledning  ...  4  

Bakgrund  ...  6  

Kamratkultur  ...  6  

Tillträdesstrategier  och  kunskaper  om  uteslutning  ...  7  

Delaktighet,  inklusion  och  exklusion  ...  8  

Lekens  sociala  betydelse  ...  9  

Syfte  ...  10  

Metod  ...  11  

Metodval  ...  11  

Genomförande  och  urval  ...  12  

Analysmetod  ...  14  

Etiska  överväganden  ...  15  

Resultat  och  analys  ...  16  

Vara  -­‐‑Lek  börjar  med  lek  och  att  vara  där  andra  är.  ...  16  

Fråga  -­‐‑Barn  frågar  ”Får  jag  var  med?”  ...  18  

Lyssna  -­‐‑Barn  lyssnar  och  iakttar  ...  19  

Tala  -­‐‑Barn  talar  sig  in  i  lek  ...  20  

Ta  hjälp  -­‐‑Barn  tar  hjälp  av  vuxna  ...  21  

Diskussion  ...  23  

Metoddiskussion  ...  23  

Resultatdiskussion  ...  24  

Sammanfattning  och  vidare  forskning  ...  27  

Referenser  ...  29  

BILAGA  1:  Del  av  Figure  1  i  'ʹWe'ʹre  Friends,  Right?'ʹ:  Children'ʹs  Use  of   Access  Rituals  in  a  Nursery  School.  Av  Corsaro  (1979).  ...  32  

BILAGA  2:  Missiv  ...  33  

BILAGA  3:  Förfrågan  till  vårdnadshavare  ...  34  

BILAGA  4:  Frågor  till  barnen  ...  36    

(4)

Inledning

Cirka   en   halv   miljon   barn   är   idag   inskrivna   i   förskolan   i   Sverige   vilket   motsvarar   84%   av   alla   1-­‐‑5   åringar   (http://www.skolverket.se/statistik-­‐‑och-­‐‑

utvardering/statistik-­‐‑i-­‐‑tabeller/forskola).   Det   innebär   att   förskolan   är   den   största   arenan   för   lärande   av   normer   och   samspel   med   andra   barn   för   den   åldersgruppen.   På   förskolan   dominerar   leken   som   aktivitet   och   lekens   betydelse   för   barns   utveckling   och   lärande   finns   inskriven   i   Läroplan   för   förskolan   (Skolverket,   2011).   Barnen   ska   genom   förskolans   verksamhet   utveckla  sin  förmåga  att  leka  och  fungera  enskilt  och  i  grupp.  Inom  förskolan   styrs  en  del  aktiviteter  av  de  vuxna  men  under  mina  praktikperioder  såg  jag   att   en   stor   del   av   tiden   styrde   barnen   själva   innehållet   och   meningen   med   aktiviteterna  i  den  s.k.  fria  leken.  Barn  interagerar  ständigt  med  varandra  och   det  är  i  den  vardagliga  rutinen  som  medlemmar  i  en  grupp  skapar  förståelse   för   de   värden   och   normer   som   styr   den   kultur   man   vistas   i   (Janson,   2004).   I   denna   uppsats   används   begreppet   barninitierad   lek   för   att   beskriva   den   spontana  och  av  barn  styrda  leken  eftersom  jag  inte  anser  den  fri.  Den  styrs  på   olika   sätt   t.ex.   genom   att   de   vuxna   tillhandahåller   vissa   leksaker   eller   sätter   ramarna  för  var  och  hur  man  får  leka.  Inom  dessa  ramar  kan  barnen  välja  på   mycket  men  inte  helt  fritt.      

 

”Får  jag  vara  med  och  leka?”  Är  en  fråga  som  ofta  ställs  bland  barn  som  leker   på  förskolan.  Frågan  ställs  inte  alltid  verbalt  utan  barn  kan  på  olika  sätt  visa  att   de  vill  bli  delaktiga  i  en  lek  (Corsaro,  2003;  Tellgren,  2004).    Frågan  om  att  få   vara   med   ställs   just   för   att   barnet   vill   uppnå   delaktighet   i   leken.   Delaktighet   kan   i   detta   sammanhang   förstås   som   synonymt   med   den   sociala   delen   av   inkludering   (Melin,   2013).   Corsaro   (2003)   menar   att   inga   barn   vill   leka   ensamma   utan   att   de   söker   sig   till   kamrater   för   samlek.   Det   finns   forskning   som   visar   att   barn   använder   sig   av   olika   strategier   för   att   ta   sig   in   i   lek.  

Förutom  att  fråga  direkt  om  de  får  vara  med  och  leka  kan  en  strategi  vara  att   placera  sig  själv  nära  den  lek,  och  det  område  den  sker  i,  för  att  ta  sig  in.  En   annan  strategi  kan  vara  att  göra  anspråk  på  något  t.ex.  en  leksak  eller  en  plats.  

Barn  kan  också  börja  leka  en  liknande  lek  bredvid  den  lek  de  vill  ta  sig  in  i.  De   använder   sig   av   både   verbala   och   ickeverbala   strategier   (Corsaro,   1979).   När   kamraterna  sedan  bemöter  tillträdesstrategin  uppstår  fenomen  som  inklusion   och  exklusion,  d.v.s.  vem  som  får  eller  inte  får  vara  med.  Det  kan  förstås  som   vem  som  får  vara  delaktig  eller  inte.  Det  har  visat  sig  att  exklusion  i  unga  år   kan   ge   problem   även   i   vuxen   ålder   såsom   rädsla,   nedsatt   självregleringsförmåga   och   känsla   av   utanförskap   (Fanger,   Frankel   &   Hazen,   2012).  

 

För  att  barn  ska  få  tillträde  till  lek  krävs  att  de  behärskar  det  sociala  samspelet   och  att  de  förstår  den  kultur  av  normer  och  värderingar  som  de  är  en  del  av.  

Barn  skapar  egna  kulturer  med  normer  som  styr  deltagandet  (Löfdahl,  2004).    

(5)

Ibland  stöter  vi  inom  förskolan  på  barn  som  inte  kommer  med  i  leken  av  olika   anledningar.  Löfdahl  menar  att  de  som  arbetar  med  barn  behöver  förstå  barns   handlingar  utifrån  ett  kamratkulturperspektiv  och  det  kan  de  göra  genom  att   öka   kunskapen   om   barns   egen   kultur.   Det   är   av   vikt   att   vuxna   som   arbetar   med  barn  försöker  förstå  deras  kultur  menar  hon  (Löfdahl,  2004).  Ett  sätt  att   göra  det  är  att  samtala  med  barn  och  lyssna  på  vad  de  berättar  om  sin  vardag.  

Löfdahl  (2014)  skriver  också  att  när  vuxna  hjälper  barn  att  få  tillträde  till  leken   får   de   sekundärt   vara   med   sina   kamrater,   men   delaktigheten   villkoras   ofta,   t.ex.   ”Du   får   vara   hund.”.     Det   blir   därför   intressant   att   studera   barns   tillträdesstrategier   utifrån   ett   kamratkulturperspektiv   för   att   öka   kunskapen   om  exklusion  och  inklusion  i  leken.  

 

Hur  beskriver  barnen  själva  sina  strategier  för  tillträde?  Hur  tänker  de  kring   vad  de  faktiskt  gör  och  vad  krävs  av  den  som  vill  vara  med?  Genom  barnens   beskrivningar  kan  de  vuxna  få  inblick  i  deras  kamratkultur  och  göra  ett  försök   att  förstå  densamma.  Kunskap  om  hur  barn  uppfattar  inträdet  i  lek  behövs  för   att  förskolan  ska  kunna  utveckla  en  bra  verksamhet  där  barn  får  stor  möjlighet   till  inflytande  och  där  alla  barn  får  känna  sig  delaktiga.    

 

Studien  kan  ge  viktigt  kunskap  för  dem  som  arbetar  på  förskola  eftersom  den   synliggör   barns   delaktighet,   inklusion   och   exklusion   i   lek   som   barn   själva   initierar.   I   arbetet   med   att   stötta   barns   inträde   i   lek   kan   det   ge   en   större   förståelse   för   olika   sätt   att   se   på   barns   delaktighet   i   lek   eftersom   verksamma   pedagoger  kan  känna  igen  situationer  i  studien.  

 

(6)

Bakgrund

Bakgrunden  inleds  med  en  beskrivning  av  kamratkultur  utifrån  hur  begreppet   kan  förstås  och  något  om  vad  som  beforskats  inom  området.  Därefter  visar  jag   vilka   kunskaper   som   finns   om   barns   tillträdesstrategier   och   uteslutningar   ur   lek.  Vidare  kommer  ett  avsnitt  om  hur  vi  kan  förstå  delaktighet,  inklusion  och   exklusion  samt  lite  om  hur  de  relaterar  till  varandra.  Avslutningsvis  handlar   det  om  hur  man  kan  se  på  lekens  sociala  betydelse.    

 

Kamratkultur

På   1970-­‐‑talet   utvecklade   William   A.   Corsaro   (2003)   teorin   om   barns   kamratkultur.   Han   menar   att   barn   i   samspel   med   sina   kamrater   konstruerar   sin  egen  kultur.  I  denna  kultur  etablerar  de  normer  och  värderingar  som  avgör   hur  barnens  sociala  liv  blir  på  förskolan.  Corsaro  menar  också  att  exklusion  i   leken  inte  alltid  handlar  om  att  utestänga  andra  utan  att  det  kan  handla  om  att   bevara   den   pågående   leken   som   man   delar   med   sin   kamrat.   När   pedagoger   sätter  upp  regler  som  att  ”alla  får  vara  med”  måste  barnen  hitta  sätt  att  bevara   sin   enskilda   lek   och   det   kan   leda   till   att   barn   använder   bl.a.   makt   för   att   upprätthålla  den  (Fanger  et  al;  Skånfors  et  al.,  2009).    Barns  kamratkultur  kan   beskrivas   som   tolkande   reproduktion   vilket   innebär   att   barn   använder   den   kunskap  de  får  om  vuxenvärlden  för  att  skapa  sin  egen  kultur.  Många  gånger   överdriver  de  beteenden  som  att  utöva  makt  över  andra  eller  vara  elaka  och   bråkiga   eller   tysta   och   fogliga.   De   omkonstruerar   på   så   vis   det   de   uppfattar   som   vuxnas   kultur   och   gör   det   till   sin   egen   t.ex.   i   fråga   om   social   samvaro   (Löfdahl,  2014).    

 

Löfdahl  (2006)  menar  att  vuxnas  kunskap  om  kamratkultur  är  en  förutsättning   för  att  förskolan  ska  kunna  bedriva  arbete  för  jämlikhet  och  rättvisa.  Lärandet   som   sker   inom   kamratkultur   är   informellt.   Barn   lär   genom   den   praktik   de   vistas   i,   men   det   är   inte   alltid   det   lärandet   som   de   vuxna   önskar   ska   ske.  

Kamratkultur   studeras   genom   barns   kommunikation   och   är   ett   dynamiskt   begrepp  som  ger  information  om  status,  identitet  och  maktpositioner.  Löfdahl   visar  med  sin  forskning  att  det  pågår  ett  maktspel  om  rekvisita  för  lek  och  att   detta  används  i  relation  till  kamraterna  för  att  skaffa  eller  upprätthålla  status  i   barngruppen.   Barn   visar   tydlig   medvetenhet   om   att   de   använder   sig   av   sin   status  för  att  nå  önskad  position  i  leken.  

 

(7)

Tillträdesstrategier och kunskaper om uteslutning

Corsaro   (1979)   har   beskrivit   15   olika   strategier1   som   barn   på   förskolan   använder  för  att  få  vara  med  sina  kamrater.  Hans  undersökning  gällde  just  den   tid  då  vuxna  inte  styrde  aktiviteten.  Det  var  fem  strategier  som  stod  för  80  %   av   försöken   att   ta   sig   in   och   bli   delaktig.   Dessa   strategier   var   icke-­‐‑verbal   (att   komma  nära  utan  att  säga  något),  omringande  av  område  (barnet  rör  sig  runt  det   område   där   det   önskar   delta,   utan   att   säga   något),   producera   en   variant   på   det   som   pågår   (slår   sig   ner   och   gör   något   liknande),   avbrytande   eller   störande   entré   (fysiskt  avbryta  eller  störa  en  pågående  aktivitet)  samt  göra  anspråk  på  området   (att  verbalt  gå  in  och  säga  att  platsen  eller  ett  föremål  är  mitt).  De  ickeverbala   strategierna   dominerade   barnens   försök   vilket   skiljer   sig   mycket   från   hur   vuxna  försöker  ta  sig  in  i  sociala  sammanhang.  Alla  tillträdesförsök  lyckades   inte  och  valet  av  strategi  styrdes  till  synes  inte  av  vad  som  gav  störst  chans  till   tillträde.    

 

I  en  studie  om  de  allra  yngsta  barnens  lek  på  förskolan  visade  det  sig  att  de   använder   samma   strategier   som   äldre   barn   i   sin   interaktion.   Deras   strategier   för   att   få   tillträde   till   leken   är   mestadels   icke-­‐‑verbala   eftersom   de   ännu   inte   utvecklat   talat   språk.   Exempel   på   dessa   strategier   är   förflyttning,   gester,   röstkvalitet  och  ansiktsuttryck.  Genom  att  ge  små  barn  utrymme  för  egen  lek   tillsammans   med   jämnåriga   utvecklar   mycket   små   barn   kompetenser   att   interagera   och   kommunicera   vilket   leder   till   att   de   lär   sig   sociala   färdigheter   som   är   viktiga   för   framtiden.   Små   barn   som   ett-­‐‑   och   två-­‐‑åringar   kan   ta   den   andres  perspektiv  i  beaktande  under  lek  och  de  tar  initiativ  till  lek  med  andra.  

Trots  att  barnen  i  studien  var  mycket  små  försökte  de  göra  sig  attraktiva  för   den   andre   vid   invitation   till   lek   genom   att   t.ex.   erbjuda   en   leksak.   De   kunde   också   avslå   andras   försök   att   tillträda   leken   genom   att   fysiskt   avvisa   eller   ignorera  försöket  (Engdahl,  2011).  

 

Där  barn  deltar  i  en  social  gemenskap  sker  alltid  både  inklusion  och  exklusion   (Skånfors  et  al.,  2009).  Barn  kan  utesluta  sina  kamrater  på  ett  direkt  sätt  t.ex.  

genom  att  säga  att  ”Du  får  inte  vara  med!”.  Vanligast  är  dock  att  de  använder   sig  av  mer  subtila  tillvägagångssätt  som  t.ex.  att  säga  ”Vi  blir  för  många  då.”.  

Ett  annat  vanligt  sätt  att  utesluta  sina  kamrater  är  att  ignorera  de  försök  som   görs  för  att  få  tillträde  till  leken.  Det  sker  genom  att  man  medvetet  inte  svarar   på  försöken.  Det  händer  att  den  som  blir  utesluten  är  omedveten  om  att  så  är   fallet.  Ibland  planerar  barnen  i  skymundan,  tillsammans  med  en  kamrat,  om   att  någon  annan  kamrat  inte  får  vara  med  (Fanger  et  al.,  2012).  

 

Små  barns  exklusion  handlar  om  här  och  nu.  De  har  fokus  på  den  direkta  leken   och   utesluter   den   som   förstör   (Fanger   et   al.,   2012).   Ett   funktionshinder   kan   utgöra   grund   för   en   sådan   exklusion   vilket   motiverar   att   förskolan   måste                                                                                                                            

1  Bifogar  ett  utdrag  ur  'We're  Friends,  Right?':  Children's  Use  of  Access  Rituals  in  a  Nursery   School  av  Corsaro  (1979)  med  alla  15  strategier  (bilaga  1).  

(8)

arbeta  med  förmågan  till  inlevelse  hos  små  barn  för  att  öka  allas  möjlighet  till   delaktighet   (Diamond   &   Hong,   2010).   Barn   kan   även   använda   partiell   uteslutningen  genom  att  låta  en  kamrat  vara  med  men  ge  den  en  marginell  roll   som   t.ex.   hund   eller   hembiträde   (Fanger   et   al.,   2012).   Detta   kan   statueras   genom  att  barnet  blir  tilldelad  en  rekvisita  som  har  lägre  status  än  de  andras   (Löfdahl,  2006).  Fanger  et  al.  (2012)  såg  också  att  barn  kan  exkludera  sig  själva   från   lek   för   att   få   makt   över   densamma   eller   förändra   leken.   Skånfors   et   al.  

(2009)  visar  att  barn  gör  sig  oåtkomliga  för  lek  genom  att  verka  frånvarande,   läsa   böcker   eller   gömma   sig.   De   menar   att   tillbakadragande   från   lek   kan   ses   som   en   del   av   exklusion   från   lek.   Deras   forskning   visar   att   olika   strategier   används   under   olika   delar   av   dagen   och   att   barnantal   och   tillgängliga   ytor   samt  vilka  aktiviteter  som  pågår  också  påverkar.  Genom  att  skapa  och  sedan   skydda  en  yta  tillsammans  med  en  kamrat  sker  exklusion  av  andra  men  i  syfte   att  i  första  hand  skydda  leken  och  inte  med  intention  att  skada  någon  annan.  

Fanger   et   al.(2012)   fann   också   att   exklusion   bland   förskolebarn   inte   i   första   hand  handlade  om  social  aggression,  d.v.s.  att  förstöra  vänskapen,  utan  om  att   bevara   leken.   Däremot   visade   deras   resultat   att   när   social   aggression   var   inblandat  skedde  alltid  exklusion.  

 

Delaktighet, inklusion och exklusion

Melin   (2013)   menar   att   delaktighet   kan   förstås   som   den   sociala   delen   av   inkludering.  Delaktighet  kan  också  definieras  som  möjlighet  till  inflytande,  en   känsla  av  tillhörighet  eller  att  aktivt  utföra  en  aktivitet.  Det  kan  även  definieras   som  engagemang  i  en  livssituation  (Sandberg,  2009).  

 

Skillnaden   mellan   att   se   delaktighet   som   en   aktiv   handling   eller   som   engagemang   i   en   situation   kan   ge   stora   konsekvenser   för   hur   vi   ser   på   om   individen   nått   delaktighet.   Att   få   vara   hund   i   en   lek   kan   innebära   aktivt   deltagande  men  det  ger  inte  per  automatik  engagemang  i  situationen.  Därför   är  det  viktigt  att  som  vuxen,  med  intention  att  göra  barn  delaktiga,  inte  bara   lyssna  utan  också  försöka  se  världen  med  barnets  ögon  och  tolka  dess  uttryck.  

Först  då  kan  vi  hjälpa  barn  till  inflytande  över  sin  egen  tillvaro  och  lägga  en   grund  för  upplevd  delaktighet  (Sandberg,  2009).      

 

Ytterhus   (2002)   talar   om   att   social   tillhörighet   kan   ha   en   subjektiv   och   en   objektiv  dimension  där  den  subjektiva  är  den  upplevda  och  den  objektiva  är   den   iakttagbara.   Det   vi   utifrån   ser   måste   inte   överensstämma   med   det   som   barnet   upplever.   Social   samvaro   kan   även   delas   in   i   frivillig   och   påtvingad   samt  spontan  och  planerad  samvaro.  På  förskolan  är  samvaron  sällan  frivillig   eftersom  barnet  inte  väljer  om  det  ska  vistas  på  förskolan  eller  inte,  men  den   kan  vara  både  spontan  genom  att  man  har  kamrater  i  förskolan  eller  planerad   t.ex.  vid  lärarledda  aktiviteter  som  samling.  

 

För  alla  barn  finns  det  villkor  för  delaktighet.  Dessa  villkor  styr  både  inklusion   och  exklusion  ur  leken.  Det  kan  vara  rutinerna  t.ex.  måltider,  utevistelse  mm.  

(9)

Villkoren   kan   också   bestå   av   låg   personaltäthet,   arbetssätt,   lokalernas   utformning   mm   (Sandberg,   2009).   Skånfors,   Löfdahl   och   Hägglund   (2009)   försöker   beskriva   och   förstå   när,   hur   och   varför   barn   drar   sig   tillbaka   på   förskolan  och  de  menar  att  det  hänger  samman  med  förskolans  organisation  i   form  av  tid,  rum,  aktiviteter  och  barnantal.  De  skriver  att  det  finns  en  brist  på   kunskap   om   varför   barn   drar   sig   undan   och   att   barn   behöver   få   tillgång   till   egna   ytor   där   de   kan   leka   utan   att   hela   tiden   behöva   skydda   sin   lek.   Barn   kommer  alltid  att  skydda  sin  lek  och  vuxna  kan  minska  risken  för  att  barn,  av   denna   anledning,   känner   sig   tvungna   att   exkludera   varandra   genom   att   ge   möjligheter   att   kunna   leka   ostört   menar   Skånfors,   Löfdahl   och   Hägglund   (2009).  

 

Lekens sociala betydelse

I  leken  blir  kommunikation  en  förutsättning  för  delaktighet  (Sandberg,  2009).  

För  att  få  vara  med  i  en  sådan  relation  ställs  krav  på  att  kunna  förhandla,  ge   och   ta.   Det   finns   ett   samband   mellan   samspel   och   delaktighet   för   barn   på   förskolan.   Almqvist,   Eriksson   och   Granlund   (2004)   skriver   att   de   barn   som   skattas  med  hög  delaktighet  behärskar  samspel  och  lek  bättre  än  de  som  inte   skattas  som  delaktiga.  Om  man  kan  samspela  så  upplever  man  sig  som  viktig   och   ser   möjligheter   att   påverka   sin   omgivning   vilket   leder   både   till   aktivitet   och  engagemang  eller  upplevd  delaktighet.  

 

I  mötet  med  andra  barn  kvalificerar  barn  sig  till  roller  och  positioner  i  gruppen   med  jämnåriga.  Detta  sker  inte  minst  i  den  barninitierade  leken  på  förskolan.  

Vi  kan  t.ex.  inte  lära  barn  att  man  inte  skvallrar  på  varandra.  På  ett  informellt   plan  styrs  normer  och  regler  av  dem  som  inte  alltid  har  auktoriteten  eller  den   synliga  makten  d.v.s.  kamraterna  (Ytterhus,  2002).    

 

Det  har  visat  sig  att  personal  oftare  underlättar  för  delaktighet  och  samspel  i   strukturerade   situationer   än   i   fria.   Vuxna   har   en   tendens   att   styra   och   kontrollera   barn   i   tron   att   de   inte   lär   sig   det   nödvändiga   annars.   En   mer   målinriktad   samspelsstil   där   barnet   uppmuntras   att   själv   ta   initiativ   till   aktivitet  och  samspel  ger  ett  aktivare  barn  som  känner  att  det  har  möjlighet  att   påverka  och  blir  därmed  mer  delaktig  (Sandberg,  2009).    

 

Det   finns   ett   samband   mellan   barns   förmåga   att   leva   sig   in   i   ett   annat   barns   situation   och   villigheten   att   inkludera   barn   med   funktionshinder   i   leken.   De   barn  som  är  villiga  att  inkludera  hänvisar  till  rättvisa  och  jämlikhet  som  skäl   för   sina   val.   Eftersom   motorik   ofta   behövs   för   de   lekar   barnen   utför   hindras   leken  när  barn  med  fysiska  funktionshinder  inkluderas.  Det  är  ett  skäl  till  att   dessa  barn  ofta  exkluderas  (Diamond  &  Hong,  2010).  Löfdahl  (2006)  fann  att   barnen  använde  ålder,  kläder  och  personliga  drag  för  att  nå  önskad  position  i   leken.   Funktionshindrade   barn   får   det   ofta   svårt   att   nå   delaktighet   på   lika   villkor  i  leken.    

 

(10)

Syfte

Syftet  är  att  öka  kunskapen  om  barns  delaktighet  i  den  barninitierade  leken  på   förskolan  genom  att  synliggöra  hur  barn  gör  sig  delaktiga  och  hur  de  beskriver   delaktighet.  I  studien  har  följande  frågeställningar  varit  utgångspunkt:  

 

• Hur  ser  barns  delaktighet  ut  under  den  barninitierade  leken  på   förskolan?  

• Hur  använder  barnen  tillträdestrategier  under  barninitierad  lek  på   förskolan?  

• Hur  framträder  delaktighet  och  tillträdesstrategier  när  barnen  själva   beskriver  sitt  lekande.  

(11)

Metod

I  detta  kapitel  presenterar  jag  varför  jag  valt  att  göra  en  hermeneutisk  studie   som   inspirerats   av   etnografisk   metod.   Därefter   följer   en   beskrivning   av   hur   studien   genomförts   och   hur   urvalet   gjorts.   Följande   avsnitt   motiverar   och   beskriver  jag  vilken  analysmetod  som  använts  och  kapitlet  avslutas  med  vilka   etiska  överväganden  jag  ställts  inför.    

 

Metodval

Mitt  syfte  är  att  öka  kunskapen  om  barns  delaktighet  genom  att  dels  studera   hur  barns  delaktighet  ser  ut  samt  hur  de  använder  tillträdesstrategier  och  dels   lyssna  till  hur  barn  beskriver  tillträde  till  lek.  För  att  kunna  göra  det  baseras   denna   studie   på   ostrukturerade   deltagande   observationer   samt   samtal   med   barn   utifrån   en   semistrukturerad   intervjuguide.   Min   forskningsansats   är   hermeneutisk  man  jag  har  också  tagit  inspiration  av  etnografisk  metod  för  att   skaffa  mig  en  djupgående  förståelse.    

 

Hermeneutik   och   etnografisk   metod   är   kvalitativa   forskningsstrategier   vilket   innebär   att   forskaren   försöker   tolka   och   förstå   ett   fenomen,   i   detta   fall   delaktighet   (Bryman,   2011).   Kvalitativa   metoder   kan   användas   som   ett   samlande  begrepp  för  intervjuer,  observationer  och  analyser  av  text  som  inte   analyseras   med   hjälp   av   statistiska   metoder   (Ahrne   &   Svensson,   2011).  

Kvalitativa   metoder   utgår   därmed   inte   från   en   hypotes   som   används   för   att   bekräfta   eller   förkasta   teorier.   De   utgår   snarare   från   frågeställningar   som   undrar   något   och   som   kan   användas   för   att   skapa   en   teori   kring   något,   s.k.  

induktiv  metod  (Bryman,  2011).  

 

Hermeneutik   passar   bra   för   att   fånga   någons   (förskolebarnens)   egen   upplevelse  av  ett  fenomen  (deltagande  i  lek)  och  kan  därmed  skapa  en  ram  för   denna  uppsats  (Fejes  &  Thornberg,  2009).  Inom  hermeneutiken  är  det  genom   språket   som   mänsklig   existens   förstås   (Patel   &   Davidson,   2003).   Det   som   studeras   är   därför   texter.   En   text   kan   förstås   som   någons   berättelse,   en   handling   eller   en   nedskriven   observation.   Det   avgörande   är   att   texten   eller   handlingen   betraktas   som   meningsbärare   d.v.s.   någon   har   en   intention   med   det   (Brinkkjaer,   2013).   Den   hermeneutiske   forskaren   söker   inte   efter   avsikten   med   handlingarna   eller   det   sagda   utan   intresserar   sig   för   att   försöka   förstå   innebörden  i  det  (Ödman,  2007).    

 

Barnens  utsagor  och  handlingar  skulle  kunna  förstås  enbart  utifrån  det  som  de   vid  en  första  anblick  gör  eller  säger,  men  i  ett  hermeneutiskt  perspektiv  är  det   viktigt  att  förstå  det  barnen  gör  och  säger  utifrån  det  sammanhang  de  befinner   sig  i.  Materialet  ska  därför  inte  granskas  utan  tolkas.  Tolkning  innebär  att  man  

(12)

ser  på  något  som  något  d.v.s.  lyssnar  efter  vad  som  sägs.  Genom  att  använda   ett  öppet  sinne  har  jag  försökt  få  syn  på  något  som  inte  är  uppenbart  vid  första   anblicken   och   tilldela   det   mening.   Tolkning   kan   förstås   som   att   översätta   något.   Översätter   man   varje   del   för   sig   är   det   inte   säkert   att   betydelsen   blir   korrekt  eftersom  utsagor  eller  handlingar  alltid  utförs  i  ett  sammanhang  som   påverkar  meningen  med  dem.  När  jag  tolkat  materialet  har  jag  därför  studerat   helheten  i  förhållande  till  delarna  samt  delarna  i  förhållande  till  helheten,  men   jag  har  även  försökt  se  vad  som  inte  sägs  eftersom  det  kan  ha  betydelse  för  det   sagda  (Ödman,  2007).    

 

För   att   studien   ska   kunna   svara   på   hur   barn   upplever   och   beskriver   ett   fenomen  måste  barnens  röst  bli  hörd.  För  att  kunna  tolka  barns  utsagor  på  ett   tillförlitligt  sätt  kan  observationer  skapa  en  förståelse  för  den  miljö  de  vistas  i.  

En   observation   är   en   uppmärksam   iakttagelse   där   forskaren   bestämmer   vad   uppmärksamheten  ska  riktas  mot  för  att  kunna  skapa  sig  mer  kunskap  något   (Lökken  &  Söbstad,  1995).  Observationerna  som  genomförts  i  denna  studie  kan   beskrivas   som   deltagande   vilket   innebär   att   när   barnen   bjudit   in   mig   till   att   leka   har   jag   tackat   ja.   Under   en   deltagande   observation   kan   graden   av   delaktighet  variera  (Ahrne  &  Svensson,  2011).  Att  som  vuxen  delta  i  barnens   lek  fullt  ut  kan  innebära  påverkan  som  gör  att  det  inte  blir  deras  vardag  som   synliggörs.  Detsamma  skulle  kunna  ske  om  jag  sätter  mig  i  ett  hörn  och  enbart   iakttar  det  som  sker.  Barnen  kanske  då  visar  det  de  tror  att  vuxna  vill  se.  Min   ambition   har   varit   att   vara   med   i   leken   med   så   liten   påverkan   från   mig   som   möjligt  på  situationen.    

 

Med   en   renodlat   etnografisk   metod   ges   forskaren   möjlighet   för   en   mer   djupgående   förståelse   eftersom   undersökningen   ofta   bedrivs   nära   informanterna  med  hjälp  av  flera  metoder  som  t.ex.  deltagande  observationer   och   intervjuer   eller   samtal.   En   etnograf   försöker   närma   sig   den   andres   perspektiv  på  tillvaron,  vilket  blir  viktigt  i  denna  studie  då  barns  kamratkultur   hamnar  i  fokus.  En  etnografisk  studie  pågår  även  under  en  längre  tid  (Fejes  &  

Thornberg,  2009).  Denna  studie  är  alltför  kort  för  att  kunna  kallas  etnografisk.  

Min  studie  kan  därför  sägas  vara  etnografiskt  inspirerad.    

 

Genomförande och urval

För   att   få   insyn   i   barns   kamratkultur   behövde   jag   hitta   en   avdelning   på   en   förskola  som  jag  kunde  studera  lite  mer  ingående.  Det  var  viktigt  att  förskolan   såg  den  barninitierade  leken  som  betydelsefull  och  att  det  fanns  planerad  tid   för  den.  I  en  etnografisk  studie  använder  forskaren  oftast  endast  en  miljö  för   att  få  bättre  inblick  i  denna  och  min  ambition  har  inte  varit  att  jämföra  olika   grupper   (Ahrne   &   Svensson,   2011).   För   att   finna   ett   lämpligt   studieobjekt   använde   jag   mig   av   en   kommuns   hemsida   och   dess   presentation   av   förskolorna.   Där   fanns   flera   förskolor   som   skrev   att   de   använde   leken   aktivt   och   tre   förskolechefer   kontaktades   via   missiv   (Bilaga   2).   I   missivet   presenterade  jag  undersökningens  syfte  och  vad  jag  önskade  hjälp  med.  Efter  

(13)

några  dagar  ringde  jag  upp  dem  för  att  dels  höra  om  missivet  nått  fram  och   dels  för  att  ge  dem  möjlighet  att  ställa  frågor.  Detta  gav  mig  till  slut  kontakt   med   en   avdelning   på   en   kommunal   förskola   i   ett   mindre   samhälle   i   stockholmsregionen  dit  jag  var  välkommen.  

 

På   avdelning   Granen   är   15   barn   inskrivna.   Dessa   barn   är   4   och   5   år.   På   avdelningen   arbetar   tre   pedagoger.   Avdelningen   ligger   på   Skogens   förskola   som  innefattar  totalt  fyra  avdelningar,  två  för  de  yngsta  barnen  och  två  för  de   lite   äldre.   På   Granen   använder   man   fri   lek   för   att   främja   barnens   språkutveckling  och  deras  sociala  samspel.  

 

Efter   upprättad   kontakt   med   Granen   lämnades   information   (Bilaga   3)   till   föräldrarna  om  att  en  studie  av  den  barngrupp  som  deras  barn  ingår  i  skulle   ske.   Alla   föräldrar   uppmanades   fylla   i   en   blankett   om   godkännande   och   återlämna  till  personalen.  Detta  resulterade  i  att  en  grupp  om  10  barn  deltog  i   studien.   De   observationer   som   gjorts   är   därför   gjorda   på   dessa   barn.   Andra   barn  kan  ha  funnits  i  rummet  när  observationen  utfördes  men  det  är  inte  deras   aktivitet  jag  studerat  eller  beskrivit.  På  en  förskola  är  det  svårt  att  helt  särskilja   barnen  under  den  barninitierade  leken.    

 

Mina   observationer   genomfördes   under   fyra   förmiddagar   och   två   eftermiddagar   då   jag   vistades   på   avdelningen   under   minst   två   timmar   per   tillfälle.     Under   observationerna  använde   jag   mig   av   en   liten   anteckningsbok   där  jag  kontinuerligt  antecknade  det  som  hände  med  utgångspunkt  från  syftet   för   studien.   Ibland   bjöd   barnen   med   mig   i   lek   och   jag   tackade   då   ja.   Vid   de   tillfällena  gick  jag  efteråt  åt  sidan  och  skrev  ner  det  jag  sett  och  upplevt.  Efter   varje   avslutat   observationstillfälle   har   jag   gått   hem   och   skrivit   rent   anteckningarna  så  att  de  blivit  något  mer  detaljerade.  

 

Som  förberedelse  för  samtalen  med  barnen  skrev  jag  ner  dels  inledande  frågor   för   att   få   igång   ett   samtal   och   dels   fyra   frågor,   med   eventuella   följdfrågor,   kring  det  ämne  jag  studerar  (Bilaga  4).  En  semistrukturerad  samtalsguide  blir   en   hjälp   så   att   alla   tänkta   områden   berörs   under   samtalet   samtidigt   som   det   ger   mig   en   frihet   att   följa   barnets   tankar   och   ta   frågorna   i   den   ordning   som   passar  samtalet  (Bryman,  2011).    

 

I  samråd  med  personalen  erbjöds  de  deltagande  barnen  att  berätta  för  mig  om   hur  det  är  att  vara  med  och  leka.  Urvalet  styrdes  dels  av  vilka  barn  som  var   närvarande  vid  de  två  tillfällen  jag  använde  till  samtal  och  dels  av  vilka  som   var   villiga   att   samtala   med   mig.   Barnen   erbjöds   att   samtala   med   mig   enskilt   eller   tillsammans   med   en   kamrat.   Alla   valde   enskilt.   Ett   av   de   tillfrågade   barnen  svarade  själv  tydligt  nej  på  frågan  om  deltagande  i  samtal.  Förfrågan   om   deltagande   ställdes   till   barn   som   var   mellan   aktiviteter   eller   som   inte   till   synes  deltog  i  lek  för  tillfället.    

 

(14)

Samtalen  hölls  i  en  ateljé  i  direkt  anslutning  till  det  stora  allrum  som  finns  på   avdelningen.  Rummen  har  glasrutor  emellan  och  en  dörr  som  vi  kunde  stänga   för  att  utestänga  ljud  från  barngruppen.  Eftersom  rummet  endast  har  ett  bord   som  är  placerat  vid  ett  fönster  blev  det  en  naturlig  plats  att  sitta  på.  Bordet  är   en  halvcirkel  så  barnet  och  jag  satt  bredvid  varandra  men  vi  kunde  samtidigt   se  varandra.  Detta  resulterade  i  sex  samtal  vars  längd  varierade  mycket.  Det   kortaste  var  tre  och  en  halv  minut  och  den  längsta  tio  och  en  halv  minut.  Alla   samtal   spelades   in   på   min   telefon   och   transkriberades.   Jag   kunde   därför   ha   fullt  fokus  på  barnet  och  det  pågående  samtalet.    

 

Analysmetod

Mitt   resultat   har   vuxit   fram   ur   de   tolkningar   jag   gjort   av   det   insamlade   materialet.  En  hermeneutisk  metod  gör  inte  anspråk  på  att  tala  sanning  utan   försöker  hitta  aspekter  på  företeelsen  som  kan  öka  förståelsen  av  den  (Ödman,   2007;   Patel   &   Davidson,   2003).   Transkriberingarna   har   lästs   igenom   flera   gångar  för  att  försöka  få  syn  på  hur  man  kan  förstå  barnens  delaktighet  utifrån   de  deltagande  barnens  perspektiv.  Varje  händelse  eller  utsaga  har  jag  tittat  på   för   att   försöka   förstå   vad   barnen   gör   eller   säger   och   vad   det   betyder.   I   detta   arbete  blir  min  empati  en  viktig  ingrediens  då  det  fyller  ut  de  yttre  beteendena   med  inre  mening  (Alvesson  &  Sköldberg,  1994).  

 

Hermeneutiker  menar  att  den  som  ska  studera  något  har  med  sin  förförståelse   in   i   processen   och   det   har   betydelse   för   hur   tolkningarna   görs.   En   kvalitativ   forskare  kan  inte  ställa  sig  utanför  och  objektivt  beskriva  det  som  undersöks   utan   tolkar   alltid   det   som   händer   utifrån   sina   egna   kunskaper   och   sin   förståelse  för  omvärlden.  För  att  nå  validitet  i  sin  forskning  måste  tolkningen   gälla   det   som   studerats   och   tolkningarna   ska   förklara   data   som   samlats   in.  

Dessutom  ska  tolkningarna  förmedlas  på  ett  sådant  sätt  att  det  ökar  läsarens   förståelse  för  det  problem  som  behandlas.  Forskarens  kunskap  och  förståelse   blir   ett   redskap   för   att   tolka   materialet   och   detta   behöver   synliggöras   i   framställningen   av   resultaten.   Min   förförståelse   i   form   av   kunskap   om   kamratkultur  och  delaktighet  har  varit  viktiga  redskap  för  att  kunna  förstå  vad   jag  sett  (Ödman,  2007).    

 

Tolkningarna  av  observerade  händelser  och  utsagor  har  åter  jämförts  med  hela   materialet   och   efter   genomläsningarna   har   fem   aspekter   eller   områden   vuxit   fram  kring  hur  barnen  försöker  att  göra  sig  delaktiga  (Patel  &Davidson,  2003).  

De  fem  områdena  är:      

 

• Vara-­‐‑Lek  börjar  med  lek  och  att  vara  där  andra  är  

• Fråga-­‐‑  Barn  frågar  ”Får  jag  vara  med?”    

• Lyssna  -­‐‑Barn  lyssnar  och  iakttar  

• Tala  -­‐‑Barn  talar  sig  in  i  lek    

• Ta  hjälp-­‐‑  Barn  tar  hjälp  av  vuxna    

(15)

Etiska överväganden

I  mitt  missiv  (Bilaga  2)  har  jag  beskrivit  för  den  deltagande  förskolan  hur  jag   tänker   kring   forskningsetik.   Studien   har   genomförts   i   enlighet   med   vetenskapsrådets   etiska   principer   (Vetenskapsrådet,   2011).   Dessa   är   Informationskravet,   Samtyckeskravet,   Konfidentialitetskravet,   Nyttjandekravet.  Det  innebär  att  deltagandet  har  varit  frivilligt.  Att  genomföra   en  undersökning  med  barn  under  15  år  kräver  vårdnadshavares  godkännande   (Bilaga  3)  men  även  då  dessa  svarat  ja  har  jag  valt  att  fråga  barnen  om  lov  vid   t.ex.  samtal.  Eftersom  barn  ofta  gör  som  de  vuxna  säger  och  godtar  det  vuxna   gör   har   jag   försökt   lyssna   in   hur   barnen   upplevt   min   närvaro   och   jag   har   lämnat  rummet  då  de  bett  mig  om  det.    

 Allt   deltagande   i   denna   undersökning   har   behandlats   konfidentiellt,   d.   v.   s.  

materialet  har  avidentifieras  och  jag  använder  inte  vare  sig  enskilda  personers   eller  förskolans  riktiga  namn.  Materialet  som  samlats  in  har  endast  använts  för   denna  uppsats.  

   

(16)

Resultat och analys

Resultatet  av  min  analys  presenteras  genom  de  fem  områden  som  vuxit  fram.  

Jag   vill   här   beskriva   hur   olika   strategier   kan   förstås   som   barnens   försök   att   göra  sig  delaktiga.  Rubrikerna  för  de  fem  områdena  är:  

 

• Vara-­‐‑Lek  börjar  med  lek  och  att  vara  där  andra  är  

• Fråga-­‐‑  Barn  frågar  ”Får  jag  var  med?    

• Lyssna  -­‐‑Barn  lyssnar  och  iakttar  

• Tala  -­‐‑Barn  talar  sig  in  i  lek    

• Ta  hjälp-­‐‑  Barn  tar  hjälp  av  vuxna    

Det  kursiverade  i  texten  är  utdrag  ur  samtal  eller  observationsprotokoll.      

 

Vara -Lek börjar med lek och att vara där andra är.

Det  första  temat  handlar  om  att  barnen  gör  sig  delaktiga  genom  att  vara  där   andra  barn  är.  När  Sigrid  och  jag  samtalar  om  hur  man  märker  att  andra  barn   vill  leka  berättar  hon:    

 

Sigrid:   -­‐‑(En   flickas   namn)   vill   leka   med   mig   ganska   ofta   och   hon   vill   sitta   bredvid  mig  på  samlingen  och  sedan  vill  hon  vara  med  mig  på  dansen   och  ….hela  tiden!  .  

Jag:     -­‐‑Men  hur  gör  hon  när  hon  vill  leka  med  dig  då?  

Sigrid:   -­‐‑Springer  efter  mig  hela  tiden.    

 

Under   den   här   delen   av   samtalet   ökar   Sigrid   tempot   när   hon   talar   och   hon  

”himlar”  med  rösten.  Hon  verkar  nöjd  med  den  uppvaktning  som  flickan  ger   henne.  Hon  berättar  vidare  att  detta  är  hennes  bästa  kompis.  Sigrid  beskriver   en  icke  verbal  strategi  som  går  ut  på  att  barnen  är  där  andra  är  för  att  göra  sig   delaktig  i  leken.  Sigrids  kompis  försöker  vara  där  Sigrid  är  för  att  göra  henne   uppmärksam  på  att  hon  vill  leka  eller  för  att  visa  att  hon  känner  gemenskap   med   Sigrid.   De   är   bästa   vänner.   De   gemensamt   delade   aktiviteterna   gör   att   Sigrid  känner  samhörighet  med  det  andra  barnet.    

 

Strategin   uttrycks   även   i   Markus   berättelse.   Han   märker   när   andra   vill   leka   med  honom  genom  att  de  faktiskt  leker  med  honom.  Han  ger  uttryck  för  att   lek   ibland   börjar   med   just   lek.   Detta   kan   vara   ett   uttryck   för   det   informella   lärande   som   sker   när   barn   vistas   tillsammans.   Utrymmena   på   förskolan   är   begränsade  och  många  barns  ska  samsas  på  de  ytor  som  finns.  Ofta  pågår  mer   än  en  lek  i  rummet  och  lekarna  möts  ibland  och  nya  lekar  uppstår  utan  vidare   diskussion.    

 

(17)

Barnen   kombinerar   ofta   strategier   och   provar   sig   fram   tills   de   når   den   delaktighet  de  önskar.  Sigrid  berättar  att  hennes  strategi  när  andra  säger  nej  på   den  direkta  frågan  om  deltagande  är  att  avvakta  en  stund  för  tillslut  vara  hon   vara   med   säger   hon.   En   tolkning   av   hennes   berättelse   kan   vara   att   hon   exponerar  sig  för  de  lekande  barnen  genom  att  vara  kvar  där  de  leker  för  att  på   så  sätt  göra  dem  uppmärksamma  på  att  hon  verkligen  vill  leka.  Det  är  även  så   som  Ellen  gör  under  mina  observationer:    

 

Ellen  reser  sig,  rör  sig  runt  några  andra  barn  som  leker  i  hemvrån.  Hon  iakttar  först   vad  de  gör  och  går  sedan  fram  och  frågar  ”–  Får  jag  vara  med?”  En  pojke  skakar  på   huvudet.  Ellen  lämnar  då  platsen.  Hon  tittar  på  barnen  och  pratar  lite  för  sig  själv  och   närmar  sig  sedan  sakta  igen.  Samma  pojke  säger  då  ”-­‐‑Du  får  vara  med.”  

”-­‐‑Jag   vill   vara   med.”   säger   Ellen.   Hon   får   en   roll   i   leken   som   hon   inte   vill   ha   och   bestämmer  sig  för  att  gå  iväg  igen,  men  hon  tittar  fortfarande  på  leken  med  de  andra   tre  barnen.  

 

Ellen   känner   sig   uppenbart   avvisad   under   den   första   sekvensen   av   observationen  då  hon  inte  nådde  det  deltagande  hon  önskade.  Därefter  väljer   hon  att  röra  sig  runt  den  lek  som  pågår  och  fortsätter  att  titta  på  barnen  som   leker.  På  så  vis  exponerar  hon  sig  för  dem  och  visar  att  hon  vill  delta.  En  pojke   upptäcker  detta  och  bjuder  in  henne  i  leken.  Hon  träder  därefter  in  i  aktiviteten   och  deltar  i  leken.    

 

Delaktighet  som  en  känsla  av  engagemang  kan  också  byggas  upp  av  att  barnen   sätter   sig   bredvid   varandra   och   startar   en   aktivitet.   Barnen   börjar   leka   där   andra   leker.   När   Lego   ställs   fram   på   bordet   sätter   sig   flera   barn   och   börjar   bygga   egna   byggen   bredvid   varandra.   De   enskilda   byggena   flyter   efter   en   stund   ihop   i   en   gemensam   lek.   Ida   säger   ”-­‐‑Vi   leker   med   Legot   nu.”   för   att   bekräfta   att   det   som   till   synes   började   med   att   de   satt   bredvid   varandra   utvecklats  till  en  lek  som  hon  känner  är  gemensam.  I  samtalen  som  följer  den   gemensamma  leken  resonerar  barnen  kring  lekens  innehåll  genom  att  referera   vad  de  gör  ”-­‐‑Då  knackade  jag  på  där  …..”  och  få  svar  som  styr  lekens  riktning  ”-­‐‑

Fast  jag  var  inte  hemma  då”.  I  dessa  samtal  skapar  det  enskilda  barnet  inflytande   över  leken  och  kan  därmed  nå  delaktighet.  Exemplet  ovan  handlar  också  om   hur  lek  bredvid  varandra  ofta  leder  till  att  de  osynliga  gränserna  som  markerar   ditt   och   mitt   suddas   ut   när   barnen   leker.   Genom   att   skjuta   sina   byggen   närmare   varandra   eller   rikta   sin   lek   mot   någon   annans   lek   markerar   de   gemenskapen  med  kamraterna.    

 

Utomhus  är  gungorna  ett  bra  exempel  på  att  barnen  gör  sig  delaktiga  genom   att  vistas  tillsammans.  Till  och  med  när  alla  gungor  är  upptagna  kan  finns  det   möjlighet  att  göra  sig  delaktig  genom  att  ge  någon  fart  på  gungan.  Trots  att  ett   barn   sitter   ensam   på   gungan   så   kan   det   leda   till   att   barnet   känner   full   delaktighet.  William  berättar  att  när  han  inte  får  vara  med  och  leka  med  andra   barn  går  han  ibland  och  gungar  lite.  Där  kan  alla  ha  varsin  gunga  säger  han   och   han   ger   även   uttryck   för   att   leken   känns   gemensam   då   gungorna   blir  

(18)

flygplan   eller   helikoptrar.   Gungorna   blir   en   plats   där   barnen   inte   måste   använda  verbala  sätt  att  göra  sig  delaktig.  Genom  att  gunga  bredvid  varandra   utför   de   en   gemensam   aktivitet   som   inte   är   beroende   av   vad   de   själva   eller   andra  tycker,  tänker  eller  säger  och  det  kan  ge  en  känsla  av  att  vara  med.  

 

Fråga -Barn frågar ”Får jag var med?”

Jag    -­‐‑Om  du  ser  någon  du  vill  leka  med.  Hur  gör  du  då?  

Ellen     -­‐‑Då  säger  jag  ”Kan  jag  få  vara  med”  säger  jag  då.  

Jag     -­‐‑Får  du  vara  med  då?  

(hon  nickar)    

Jag     -­‐‑Hur  gör  du  för  att  få  vara  med  och  leka?  

Charlie   -­‐‑Att  jag  säger  så  här  ”Kan  jag  få  var  med?”.  Då  säger  dom  ja  eller  nej.  

 

För  att  bli  delaktig  i  lek  tycker  barnen  jag  samtalade  med  att  man  ska  fråga  om   man  får  vara  med.  Samtliga  barn  menar  att  det  är  så  man  gör!  Frågan  kan  ses   som  den  norm  barnen  tydligast  uppfattar  och  kan  ge  uttryck  för.  Frågan  om  att   få   vara   med   i   någons   pågående   lek   användes   också   vid   flera   tillfällen   på   avdelning  Granen  med  varierande  respons  från  de  lekande  barnen  och  den  var   inte  det  sätt  som  oftast  nådde  framgång  för  att  nå  delaktiget.    

 

Ellen  använder  vid  flera  tillfällen  den  verbalt  direkta  frågan  om  deltagande  i   leken.  Sekvensen  nedan  visar  dock  att  Ellen  hade  svårt  att  nå  delaktighet  i  den   pågående  leken  trots  att  även  pedagogen  försökte  hjälpa  henne  in.  Det  blir  här   tydligt   att   den   verbala   frågan   om   delaktighet   inte   är   tillräcklig   för   att   nå   upplevd  delaktighet.  

 

Ellen  kommer  fram  och  frågar  om  hon  får  vara  med.  En  av  pojkarna  svarar  snabbt  nej   det   kan   bara   vara   fyra   (fast   vi   är   tre).   Ellen   backar   genast   men   hämtar   hjälp   av   en   pedagog.   Pedagogen   hjälper   henne   att   fråga   igen.   Efter   ett   litet   resonemang   får   hon   vara  med.  Hon  sätter  sig  bredvid  de  lekande  barnen  och  tittar  på,  men  kommer  aldrig   med  i  leken.  Efter  en  stund  går  hon  därifrån.  

 

För  de  barn  som  inte  har  språket  kan  barnens  starka  uppfattning  om  att  man   måste  fråga  om  lov  att  vara  med,  bli  ett  hinder.  Charlie  har  upptäckt  att  det   finns   barn   som   vill   vara   med   och   leka   men   som   inte   frågar   utan   kliver   in   direkt.  Han  visar  medvetenhet  om  att  det  kan  bero  på  brister  i  språkkunskaper   men  uttrycker  att  det  blir  svårt  att  säga  ja  eller  nej  till  ett  barn  som  inte  frågar   verbalt.  Det  är  flera  barn  som  uttrycker  vikten  av  att  kunna  säga  nej  eller  ja  till   kamraters   deltagande   i   en   pågående   lek.   En   aspekt   på   delaktighet   är   möjligheten   till   inflytande   och   det   kan   tänkas   att   barnen   upplever   det   som   svårt  när  de  inte  får  möjlighet  att  vara  med  och  påverka  vilka  som  ska  delta   eller  inte.  När  ett  barn  når  delaktighet  kan  ett  annat  barns  delaktighet  minska   eftersom  det  ena  barnets  delaktighet  påverkar  det  andra  barnets  delaktighet  i   leken.  

(19)

 För  barnen  verkar  denna  fråga  vara  central  för  att  de  ska  förstå  att  andra  vill   vara  med  och  leka.  Charlie  menar  att  det  blir  svårt  att  kommunicera  i  leken  om   man  blir  för  många  och  att  det  även  blir  svårt  att  veta  vem  som  är  med.  ”-­‐‑  Då   kan  en  gå  och  säga  stanna,  fast  jag  är  för  långt  bort./…./  För  alla  bara  springer  iväg   och  säger,  kom!  kom!  kom!”  säger  han.  Det  är  därför  viktigt  för  honom  att  frågan   ställs.  

 

Det   händer   även   att   det   är   så   enkelt   att   frågan   om   deltagande   fungerar   på   första  försöket.  När  William  och  Charlie  sitter  i  samlingsrummet  och  leker  med   klossar  kommer  Ida  in  och  frågar  ”-­‐‑Får  jag  vara  med?”.    William  svarar  direkt  ja   och  Ida  sätter  sig  bredvid  och  bygger  något.  Ida  når  i  exemplet  delaktighet  på   flera  sätt.  Hon  utför  en  aktivitet  tillsammans  med  andra  barn  på  lika  villkor.  I   aktiviteten   har   hon   möjlighet   att   påverka   hur   hon   ska   bygga   och   hon   visar   genom   det   samtal   som   följer   i   leken   att   hon   känner   engagemang   för   situationen.    

 

Lyssna -Barn lyssnar och iakttar

För   att   ta   sig   in   i   leken   började   flera   barn   med   att   lyssna   och   iaktta   de   som   lekte.  Till  skillnad  mot  den  ovan  beskrivna  strategin,  att  vara,  finns  i  den  här   strategin  redan  ett  engagemang  i  leken  eftersom  barnet  ser  ett  barn  eller  en  lek   som  den  önskar  interagera  med.  För  att  nå  dit  väljer  de  att  först  lyssna  till  vad   som  sägs  eller  se  på  vad  som  görs,  för  att  sedan  agera  på  något  sätt.  Natalie   visar   exempel   på   det   vid   ett   tillfälle   då   hon   vistas   med   två   andra   barn   i   samlingsrummet.  De  andra  barnen  har  en  pågående  lek  när  hon  kommer  in.  

Natalie  börjar  med  att  försöka  tala  till  dem  genom  att  säga  deras  namn  men  de   hör  henne  inte.  Hon  står  då  en  stund  och  tittar  på  dem  innan  hon  väljer  nästa   strategi.  Natalie  påkallar  deras  uppmärksamhet  igen  och  frågar  ”-­‐‑Får  jag  vara   med?”.  Denna  gång  hör  de  och  hon  får  det.  De  diskuterar  även  vilken  roll  hon   ska  ha  i  leken.  Hon  sätter  sig  bredvid  ett  av  barnen  och  tittar  på  när  de  andra   leker.  Därefter  försöker  hon  leka  likadant  som  de  andra  barnen  och  när  de  talar   om   något   i   leken   hör   jag   henne   säga  ”-­‐‑Och   mig!”.   Hennes   utrop   tyder   på   att   hon  ännu  inte  upplever  sig  som  med  i  leken.    

 

Här  syns  Natalies  engagemang  i  situationen  men  hon  når  inte  riktigt  det  aktiva   deltagande  hon  önskar.  När  en  ballong  som  ingår  i  leken  går  sönder  ber  ett  av   barnen  om  att  få  en  av  hennes  ballonger  eftersom  hon  har  två.  Hon  tvekar  kort   men  säger  ja  och  hämtar  den.  Efter  denna  incident  vänder  sig  de  andra  barnen   till  henne  i  leken  och  det  ser  ut  som  om  hon  når  den  aktivitet  i  leken  som  ger   henne   en   känsla   av   full   delaktighet.   Hon   ser   nöjd   ut   och   barnen   talar   med   varandra  om  det  som  sker  i  leken.  Genom  att  tålmodigt  lyssna  och  iaktta  den   lek  hon  ville  delta  i  hittade  hon  en  väg  in  till  social  samvaro  och  delaktighet.  

 

Lekarna  på  förskolan  sker  ofta  nära  varandra  även  då  de  inte  är  gemensamma.  

Barnen  hör  och  lyssnar  till  vad  som  sägs  i  andra  lekar.  De  visar  det  genom  att  

(20)

hjälpa  till  när  någon  letar  efter  en  leksak  eller  genom  att  kommentera  vad  som   sägs.  Vid  ett  tillfälle  sitter  fyra  barn  och  bygger  LEGO  bredvid  varandra.  De   pratar  högt  om  vad  de  bygger,  men  ingen  dialog  förekommer.  Ellen  hör  hur   William   säger   att   han   sätter   byxor   på   en   rad.   Hon   letar   genast   fram   ett   par   byxor   och   sträcker   dem   mot   William   som   tar   emot   dem.   Genom   att   uppmärksamt  lyssna  ser  Ellen  en  möjlighet  att  dela  aktiviteten  med  William.  

När  han  tar  emot  byxorna  ger  han  Ellen  inflytande  i  leken  vilket  kan  leda  till   att  en  känsla  av  gemenskap  uppstår.    

 

Lyssnandet  kan  med  andra  ord  leda  till  en  gemensam  handling.  Handlingen   kan  även  inledas  genom  att  barnet  svarar  på  ett  annat  barns  lekhandling.  När   Ellen  hittar  en  apa  i  lådan  med  LEGO  börjar  hon  prata  om  den  högt  med  sig   själv.   Då   säger   Charlie   på   andra   sidan   bordet   att   det   bara   finns   en   apa   och   William   kontrar   med   att   det   finns   en   liten   apa   också.   Barnen   hade   stunden   innan   inte   delat   aktivitet   utan   satt   och   byggde   enskilt.   Samtalet   inleder   ett   gemensamt   letande   efter   den   lilla   apan   som   de   hittar   och   Ellen   får   den.   De   båda   ovan   beskrivna   sekvenserna   visar   att   barnen   genom   att   lyssna   på   de   andras  tal  i  leken  hittar  vägar  till  social  samvaro.  De  hjälps  åt  att  leta  efter  de   delar  som  är  försvunna  och  delar  med  sig  när  de  hittar  något  som  en  kamrat   vill  ha.  Barnens  handlingar  då  de  hjälps  åt  och  delar  med  sig  tyder  på  att  de   känner  gemenskap.      

 

Tala -Barn talar sig in i lek

Förutom   den   direkta   frågan   om   att   få   vara   med,   använde   barnen   på   Granen   andra  verbala  sätt  att  ta  sig  in  i  lek  med  kamrater.  Talandet  kan  förstås  som  ett   sätt  att  genom  aktivitet  göra  sig  delaktig  i  pågående  lekar  eller  som  ett  försök   att  skapa  en  ny  social  samvarosituation.    

 

Ett   sätt   att   verbalt   försöka   få   tillträde   till   lek   var   att   hälsa   på   en   eller   flera   deltagare.  Markus  använde  denna  strategi  när  han  kom  till  förskolan.  På  så  vis   talade  han  om  för  kamraterna  att  han  var  där  och  att  han  var  tillgänglig  för  lek   samtidigt   som   han   inte   trängde   sig   på   med   den   direkta   frågan   om   han   fick   vara   med.   På   samma   gång   som   han   hälsade   så   kommenterade   och   berömde   han  andra  barns  lek  eller  leksaker.  Andra  barn  hälsade  tillbaka  och  talade  till   honom.   När   han   sedan   bestämde   sig   för   att   börja   leka   bad   han   om   att   få   en   leksak   som   stod   intill   ett   annat   barns   bygge.   Han   fick   den   och   började   leka.  

Markus  avbröt  inte  någon  av  de  lekar  som  pågick  i  rummet  med  sina  strategier   och  hans  kropps-­‐‑  och  ansiktsuttryck  visade  att  han  var  nöjd  med  sin  situation.    

 

Barnen  på  förskolan  berättar  hela  tiden  om  det  de  leker  både  för  sig  själv  och   för   andra.   De   använder   sin   verbala   förmåga   till   att   göra   både   sig   själva   och   andra  delaktiga.  Charlie  talar  länge  med  mig  om  en  ny  lek  han  hittat  på  men   ännu  inte  provat.  För  att  få  med  kamraterna  på  den  behöver  han  berätta  om  sin   nya   lek   och   fråga   om   de   vill   vara   med,   säger   han.   Det   kan   tyda   på   att   han   förstår   att   andras   engagemang   i   leken   är   avhängigt   hans   beskrivning   av  

(21)

densamma.  Genom  att  tala  om  leken  har  han  förhoppningar  om  att  de  ska  bli   intresserade,  känna  engagemang  och  vilja  leka  med  honom.  Därmed  uttrycker   han   också   en   önskan   om   att   dela   aktiviteten   med   andra.   Om   den   verbala   förklaringen  inte  fungerar  menar  han  att  han  får  fråga  någon  annan.  Han  visar   stor  tilltro  till  att  andra  barn  kan  bli  intresserade  genom  denna  strategi.  

 

Att  verbalt  tilltala  ett  annat  barn  i  rummet  i  en  lekfull  ton  bjuder  också  in  det   andra  barnet  till  aktiviteten.  Genom  att  använda  sitt  röstläge  kan  barnen  skapa   intresse  för  vad  de  säger  och  få  kamraterna  att  lyssna.  Ibland  lyckas  det,  som   när   Ellen   ställer   sig   vid   en   dörrpost   och   låtsats   gömma   sig   för   någon.   Hon   ropar  som  en  teaterviskning  till  ett  annat  barn  ”–  Kom!  Göm  dig!”  och  barnet   kommer   men   går   sedan   igen.   Ellen   gör   då   ett   försök   till   genom   att   ställa   sig   med   händerna   bakom   ryggen   mot   en   bokhylla   och   säga   ”-­‐‑Hjälp!...Låst   fast   mig.”   Det   andra   barnet   kommer   då   tillbaka   och   på   det   följer   en   gemensam   aktivitet.  

 

Ta hjälp -Barn tar hjälp av vuxna

Det   sista   temat   handlar   om   att   barnen   har   stor   tillit   till   att   vuxna   kan   hjälpa   dem  till  delaktighet  med  andra  barn.  ”-­‐‑Jag  tror  det  är  fröken  som  bestämmer.  Om   man  ska  leka.”  säger  Markus  under  vårt  samtal.  Barnen  beskriver  pedagogernas   roll  som  ordningshållare  under  den  barninitierade  leken.  När  de  inte  får  vara   med  ber  de  pedagogerna  om  hjälp.  Ellen  berättar  ”-­‐‑Om  man  säger  nej  då  får  man   inte  var  med.  Då  säger  man  till  fröken./…../  Då  kommer  fröken.  Med  och  säger  ”varför   får   inte   Ellen   vara   med?”.   Även   hon   ger   uttryck   för   att   det   är   de   vuxna   som   bestämmer  kring  leken.    

 

Det  verkar  vara  när  frågan  om  att  få  vara  med  inte  fungerar  eller  då  något  barn   känner  sig  utstött  ur  en  pågående  lek  som  barnen  ber  de  om  hjälp  av  vuxna.  

Ibland  handlar  det  om  att  få  stöd  eller  tröst  då  man  känner  sig  förrorättad  av   en  exklusion    

 

”Ida  går  in  i  kojan  och  tar  sig  en  roll  i  leken,  men  flickorna  säger  nej  till  henne  för  de   tycker  inte  det  passar  i  leken.  Ida  blir  förorättad  och  lite  ledsen  och  söker  en  vuxen  för   att  berätta.”.  

 

Det  kan  också  handla  om  att  man  behöver  praktisk  hjälp  att  fråga  sig  in  i  en   lek.   Under   observationerna   hämtar   barnen   pedagoger   vid   några   tillfällen   de   får  nej  som  de  inte  accepterar  för  att  de  vill  ställa  frågan  igen.  Under  samtalet   med  Ellen  är  hon  mycket  säker  på  att  det  är  de  vuxna  som  bestämmer  om  man   får  vara  med  i  leken  och  inte  barnen.  De  vuxna  kan  mycket  riktigt  hjälpa  henne   in   i   leken   men   det   innebär   inte   automatiskt   att   hon   når   delaktighet.   Hon   får   verbalt  lov  att  vara  med  men  barnen  samspelar  inte  med  henne  vilket  leder  till   att  hon  lämnar  leken  efter  en  stund.    

 

(22)

Ellen  kommer  fram  och  frågar  om  hon  får  vara  med.  En  av  pojkarna  svarar  snabbt  nej   det   kan   bara   vara   fyra   (fast   vi   är   tre).   Ellen   backar   genast   men   hämtar   hjälp   av   en   pedagog.   Pedagogen   hjälper   henne   att   fråga   igen.   Efter   ett   litet   resonemang   får   hon   vara  med.  Hon  sätter  sig  bredvid  de  lekande  barnen  och  tittar  men  kommer  aldrig  med   i  leken.  Efter  en  stund  går  hon  därifrån.  

 

En  aspekt  på  delaktighet  är  att  barnet  ska  ha  möjlighet  till  inflytande  i  leken   utöver   att   den   känner   engagemang   eller   deltar.   Andra   barn   kan   begränsa   inflytandet   och   se   till   att   känslan   av   delaktighet   uteblir   för   att   på   så   sätt   protestera  mot  deltagandet.  Då  de  vuxna  hjälper  barnen  in  i  lek  når  de,  trots   hjälpen,  inte  alltid  delaktighet.  Natalie  ger  uttryck  för  hur  detta  kan  gestalta  sig   i  barnens  kultur  på  förskolan.  Hon  menar  att  hon  bestämmer  själv  vilka  hon   vill  leka  med.  När  hon  inte  vill  att  andra  barn  ska  vara  med  säger  hon  nej  för   hon  menar  att  man  bestämmer  över  sig  själv.  Natalie  berättar  att  det  barn  som   får  ett  nej  säger  till  fröken  som  då  kommer  och  säger  att  alla  får  vara  med.  Det   här  är  något  hon  försöker  protestera  mot.  När  jag  frågar  hur  hon  brukar  göra  i   det  läget  svarar  hon:  ”-­‐‑Då  blir  det  så  att  ….  Då  måste  man  vänta.  Tills  allihopa  blir   klart.”.  Hennes  strategi  tyder  på  att  hon  förstår  att  makten  att  innesluta  någon   ligger  hos  barnen  och  inte  de  vuxna.  

           

Figure

Updating...

References

Related subjects :