Full text

(1)

arfo* am

•ro in

SEU

MÖNS SINAI

Brevi DiffcrtationePhilologica

delineatus*

>G)udm-s)

CumconfenfuCeleberrimi SenatusPhih*

fophici in illuftri Acad, Upfalenß,

Sub prä:sidio

Adm. Reverendi & CeleberrimiVIRtί

MAG. OLAVI CELSII,

Ling: Orient: ProfefT^Ordin:

Paft: & Praep: in S56rje/

PRO GRADU

hllico Bonorum examtni, quapar modeßia, fubjicit

nicolaus a: altenius

W-Gothüs.

&Audit.Gufiav.Maj. ad d.zySept.

horisantemeridiemColitis, «

ÜPSALLE, prado Werneriano.

(2)

S:ae R:ae M:tis

MAXIMA FIDEI VIRO

Penttußri ac Generofisßmo ρ*

DOMINO, !U

Dn. PET RO

Per Provinciam Scaraburgen- P0

fem GUßERNATORI

eminentiilimo, -

m^ecenάτι summo.

J^AximeMatenas·, iüußrißirpecreate, ρ

Wefigothkifflendor deliciumquefoh< \ ^ Entua

propatria memorarifatlamerenW)

InRegem pietas, verus amorque,fidesl

tantosdignetttuloscelebrare canendo j.

Exile Ingenium7 mufaqueparva vetat.

Fac aditum tenera facitis, quo preffa refurgat

Prafidiotandem, SummePatrone, Tuo. ^ Afirorum Regemfemperveneraborab tmo ^

PePtorüy utvireatNobileStemmaTutiffl· .j Periliuftrisac GenerofiiT.Nom.Tui

B

btimtUtmtis cliet*

Nicolaws Alten«#·

(3)

Reverendisßmo CHRISTO

PATRl ac DOMINO,

Dn. jespero

3 «®e®25$3i©/

S:S:Theologi<eDQCTORI celeber-

rimo, Gothic OccidentalisEpisco-

n- po eminentiifiroo, Synedrii Eccle~

fiaftiei Scar. Pr^sidi gravifilmo^

Gymnafii&reliquarumperDioe-

cefin Scholarum Ephoro accuratiffimo,

M/ECENATI ΜΑΧΙΜΟ.

\ll ' Sacrorum Dcctu atfaProfitl9

Vile quodmun tumeaMufa promlty

ι at optati liceat favorü

Ρergebeadaram,

Jt Untat Macenas, bonitatüampU,

Gratia totfunt monumentaqueinmey Qu*potisnonfummemorarey laude

Nec celebrare»

^ beumfummumrogomt/ntefida

^ tjniemftilvum cekbremque ßirpem

kmt%& detpaßobitum[erena

III Qaudiaeceli,

HeverendiiETuae Paternitatis

'ietil

> j dcvotiffimu% cultor Nicolaus Altemus.

(4)

Aäm, ReverendoAmplifftmoq; Vm> o

M. ANDRERE BELLANDRO, Di

Mariacftadenfium.UßdtftWI&€ί & Ca

Åntiftiti vigilantiilimo, & ad partemj il meridionalem diftnduswasboénfisPrs*

pofito digruffimo, Patrono multis

nominibusaeternumdevenerando*

Speäabili Prudentiffimoq; Piro, Vli

Dn. GUST. ADOL, $>»/

Redituum publicorum Praefeéto Pai perinduftrio, Fautori &Amjco

optimo, fvaviflimo.

StrenuoVlROy \

Dn. GABR.

Fratrigermano cariffimo. jEv·

Spedat<£ integritatk w

Dn, ANDRERE Ν. mWlWM I

Mercatori Lidcopenil honoratiffi" Me

«10,Fautoribenignifllmo.

Tenuem huncingenit fcetumingrαύßd uni·

heneficiis,cumqrdentißimis votispro per

D. ?> i D.

Adm»Reverend.Ampli«· & i deviitflifunus& vd i 4v

(5)

lAmplißimoSpetfatijfimoq; Domino9

Dn.MAGNO GABR.^2i£9}?/

Camerario perProvinciam inWe-

ftrogoth.Scaraburgenfern dcxtcrri-

mOiPatrono &Benefadoriac-

ftumatiiTimo.

flRO PL Reverenäoatq; Entdhifftmo;

ill Dn. ERIC O DAHL,

lo Paftori in äDal)lct attentiffimo,con-

> iangvineo dilediilimo.

VlROSolertiIßmoPrudentiffimoqi

91 Dn, OLAVO BROUN,

j EvergetaeSc Amico pl. honorando.

tis u Prudenti# V'iris

Ϊ/ Dn, JACOBO B, PAULIN,

Γι- Mercatori Mariasftadieni. laudatis- iimo, Fautorijugitercolendo.

int tn\τεαμη^ιον proinnumerisinfe collatis

ro forpetitaveßrafalute&tncolwnitatβ iff & Spe&atiiT. Nom,Veft,

*>defejjus cultQf*

(6)

$fjretw)tbige οφ

$tti jtgtfioferbe/

J£$gtafc?abe 2Βαηοφ ©pnnare.

S&^en ($ga berg 6cfti^a mil/

^gårfinna möbanrdcfcr tUi göm fcan må flintenminna;

SJtfng' fmåra fteg/ mång'trötta ftåt/

3refmor trafma foftar tljet φάfpitftg fuUan l)inna.

3ag tror bocfmeplig fmårar gång

^pffa' tfce 6ranta flippor mång' Äan nåmnaé eller gifmas/

#rt påtmcfliftiq Ρindi

^jjet fom Apollo feit fårnögb Ού) larbaMuße trifma*.

Jtomlilla 6ci)ole*piitet/ fom Οφ fåg |>mab HUtιtyml· |eta fom

£årmåftigenom tråfaä;

®åg i)urtt ofta tårar tin' 23'r Sqonfalla neb'på finb

gbr'n tn fanff l)onom nåfa&

Omtumål mins/ få råfna opp/

•£)mab natte-maf tin fpåba fropp 9}?ofitåla. 3^3^flagar/

(7)

Ät tu om natten trafa fat/

Omtagen efter bråtet går/

2ίφftrårabarntométagari

£11fiber/entigtrifartig

Ät tbpa tben bala füg/

©omtitParnajfen fSrer;

taom få år tin trbtta ben

£j)e ftatna/ rjéafflåtat gten

©åånnu fott.tbeut bibrer.

®iftbar tbettrattt©r/ min 2Bån/ 6tor mbta/ ftåp od)tråb/ fbrr ån

<5rfot bar fått ftt fåfte

trita rppå Ρindi fritt/

Ät3/ faftån afarbet'fntf/

£Ru gioren tt)er©rt nåfte*

1JagrntWö bur'3' min antre3ag/

Jpa'nieftrat fram ©rrnga tag;

3 minö ocb mat titbaba/

£ut' tri t)a' toppatbetantunn' 3åttifro faftmongcr ftunt

9tårtritror'låfemtabar.

$oc&bar tben ftråra berge<gång/

$()uru ban år tång od) ttång

<5r't finne få intagit:

Ätrått fom 3 bat' funnit opp

^på HeliconU f)bgafopp/

Ocbrperfaft tå^rllagit;

(8)

drr'tfoittM fctfMci) fniöfctref (Sttap tppd berget swa tief

%'gctmet £r iårtapenna tffftiitra/ οφ få n>tfafram 'Uti)idrt>ameriten(>tvat>för tram

gittöi öerg^gten tijenna*

£>aftaä Apllos erbtet år/

φαίtadv alteni, för fceftrår

£>cfy oförtrutcnmöta:

0Urfrati$e»fåftai kommer naft/

<£r't ornattag förftpflar båfi

SDiet$tan§ afiager^röta,

Stockholm &eit

zi Ang. 1717*

Er. ©itC?ä' I

i

(9)

λ) mm ratt ι^τ rwD

5. I-

Olentftudioiaho

minum ingenia ea

K||^^ praé aliis admirari

loca , ubi expreila

M|Jantiquitatis,veftigia

cernere,ubi animü oculosquevivisacfpirantibusquaii

veterummonumentis pafcere, me-

ifioriamque rerum ibi antiquitus

geftarum refricare licet. Hoc mul-

tos faepenumero, agminum inftar,

extra patriam ad peregrinationes

ac itinera longinqua non fumtuofa

friinusquampericulofaevocat.Sva-

ve acjucundum, exaniialibus do-

A cumen-

jf) Pfalm XC. //«

(10)

cumentisque literarum quid priica ^ rnortalitas egerit,videre; locorum | jf

Vero, ubi hzec fingula contigerinü, q

fitus pofitusque mira ipe&antium r

oculos dulcedine afficiunc, fimui- ^ que memoriam haud alirer ac im· <c

preilis charaéleribus tenaciorem ^ firmioremque reddunt. Inprimis t(

hxcde illis terrarum partibus afle- x verare nondubitamus,ubiDeus im- r

mortalis familiariifimacum morta- ^ libus colloquia inilituit, &öperum Y

fuorum illuftriora, quam alibi, ve- i]

Itigia poiteris cum veneratione j Y

quadam, fme tameri fuperilitione, 1 c

luftrandapofuit. Delegantquidem g cujusvis vetuilatisfedes: amcenum t

eil videre , ubi majores habitave- ^ rint, eorumque pr^clara, Γι qua? j fuerint, facinora in propriis fuislo- f

eis fingula intuen. Verum, fi di- t

cendum quod res eil, fateri omni- x

no necefie habemus, nec abnuent f

antiquitatum ejus generis indaga- [

tores iterile faepe eile quidquid etf ^

(11)

lufce deliciis qu^ritur^ nimisque jejunum admentesfolidaconftanti- que lietitia exfatiandas. Et quid

rnirum ? Excaducamortalitate ni¬

hil niii caducum & mortale exfpe-

fiari poterit. Antiqua hominum

♦gefta quantumvis gloriofa cum tempore fugiunt, necniiiquodflu-

xumeftacfugax5a?ftimatoribusfuis relinquunt. Eas autem videre fe- des,ubi iummumceternumqueNu*

inen olim interris habiiaverit, inqj

illis operum divinorum gloriam tnajeftatemque confiderare , hoc

cerce vere iolido mentes humanas gaudio perfundere valet. Hasclo-

ca, fiquae alia, contemplari jucun-

difftmum. Eft quidem omnino

Deus ubique terrarum totus prae- ientiilimus, nec ullum in univerfo

tam abftrufum angulum invenies*

labi non gloria ac majeftas divina

fe confpiciendam , ne dicam fenfi-

bus palpandam prsbeat. Piacuit

tarnen fummo Numini quasdam

A 2 örbiS

(12)

orbis terrarum partes prsefentis

iux fan&iifimae folenni mododeili-

nare,&amicacum hominibus con*

verfatione quaii templa quaedam

inaugurare. Teftis eft Pala?fiina

cum toto circumjacentium regio- |

numambitu. Sunt ibi plura maje*

ilatisdivinasinter homines verfan-

tis veftigia, quam utnumerari, vel

attention oculo perluftrari poflint

iingula. Singularem ejusmodiprse-

fentice divime prasrogativam mon- i

tes eorumcß vertices fibivindicare |

poiTe videntur, in quibus Deus Ii* j

benter gloriofa fua opera veteribus

fan&is, totique infimul generi hu-

rnano manifeftaverit, Hujus rei

teftimonium perhibentexfacroco-

dice notiffimi illi montesSinai,Ho- reb,Nebo,Moria&Tabor&c.

§. IL

Conftituimus ergo breviter age-

re de fan&omonteSinai ad du&um icripturx facra?& eorum, qui loca

illa j

(13)

illa perluftrarunt. Hic möns , ob

legem prornulgatam aliaque divi-

nis aufpiciis ibi quondam, peregri-

nantibus in defertolfraélitis,gefta,' fupraomnes montesmemorabilis,

& iacris fcriptoribus plurimum ce¬

lebratus eft. Antequam propius

ad rem ipfam accedamus > id pri-

mum nobisincumbere facile intel- ligimus, ut ejus iiturn ante omnia

exponamus. Aiiurgit itaque inA-

rabia Petraea, &deferto Sinai,aru- bro mari mill. Germanica XV. di-

! lians, ab urbe autem Hierofölymi-

1 fana XXX. b). Unde patet vehe¬

menter decipi eos, qui ex Gal. IV.

25. ubi verba.: To yocg Σίνα

cp(§yέςΐν ενrrj A'gaßfa, συςοιγεΐ

τ/j νυν Ϋε^ασαλήμ , έπλενεl få μετά

Των τέκνωνάντης, concludunt mon¬

tern Sinai 8c Sionis coutinuo jugo

eiTe conjunflos.Ejusenimloci alius

eft, idemqj multo abilruiiorfenfus.

A3 ' §.HL

b) Reinb,Bak, Comm, inPfi P.IL ///♦

(14)

6

III, ci

Porro nobis confideranda venit 1111

étymologiavocis Sinai,qua? pleris- &

que do&orum confentientibus, re- P<

ferri debet ad vocem Hebraicam Si

HJD rubum iignificantem ; rubos Si

enim in hoc monte fatis frequentes fy

gigni, aut faltem quondam prove- di

nifle, fcribunt. Nonnulli nonqui- in

dem a veris rubis diéfram volunt, Si fed quod lapidesin eo mventifiguratos Si

inJe habuerint rubos; quales figuras c;

in fragmentis lapidum ibi fe vadiiTe ci

affirmant peregrinatores non ince- < q lebres Chriftophorus Harant; c) & η Monconyiius in itineribus afefaåis Ρ

& defcriptis. Verba hujus funt; A

In dejcenfit lapidum vim collegimus in n quibus naturafolia, herbas &arbores fi

varias ad vivum nigro colore effinxß' ί]

rat. Qui fifranganturlapides, e£* fl

dem figura intus etiam notantur d)> a

ßüodutverum maxime iit,nonfa¬

cit

f) Ufatfbefcjj. p. 6oo. d) Voyagi party i\

ί*ξ- ff*

(15)

cit tarnen hane Rabbinorum ety-

i mologiam probabilem. Nec illis

1 facile accedendum putamus, qui paronomafiis ludendo , monter^

Sina di&um volunt quaii ntW»

Sinah , quod oäium & inimicitiam iignificat; quia inde provenerit o- dium gentium, qua?Ifraelitis legem

in hoc montedatam invidebant e).

Sunt qui originem nominis Sinaia

Sini filioChanaanGen.X.i7*dedu-

cant , vel ab oppido AEgypti Sin,

cujus mentio fit Ezech. XXX. 15.

i quod nomen Chaldaicé lutum de-

notat,/) unde idem locus Grcecis

felußum dicitur, άπο τ9 πηλΰ, 8c

ArabibusThina, lutumg). Sigonius

non montis,ied deferti hoc nomen fuiile difputat. Verum huicaiTer-

tioni apertiffima f. icripturas te-

ftimonia reclamanü. Nos eorum

adftipulamur fententhe, qui Sinai

A 4 a voce

tf) Acoluth. de aqtiisamarisp.404. f)Bnxt\

Lex. Talm.14.6S* g) Gohlis Not* adAl¬

fergan.ji.ijf.

(16)

δ

a voce derivant,ut initio hu: Si

jus φ. oilenfum eil. im

§.IV. Γ

Ex profanis fcriptoribus Juilinus

montis Synas meminit L. 96. c. 2, j Hunc &montescircumjacentesMc- I

lamm nomine veteribus intelleöos Si fuiffe volunt Geographi. Soiino å

inPolyhiftore h) Gaiii nomine me» e;

morari putat Rivetus i). Arabi- fc

busolimHagar appellatumaitGhri- q

iloph.Heidmannus inPake flinacap. v 6.§.88. Quin & iisdem ac Turcis |n

Thür vocari plures affirmant,nem- ^ a

pe ex Alcorano, ubi paffim mon$ η Sinai hoc nomine κατ εξοχήν infi- g

gnitur. Thüra enim Chal* r

dasis, 6c inde Arabibus Thür mon- q

tem fonat. Quemadmodum his p

populis mons ifte in magna effc ve' a neratione , ita pluribus prasterea ]

eum exornantnominibus. Vocant r

Thüri Mufa, monternMolls; Thuri <

Sind ι (hSoUn, »ap. 37. i) Rivet, Tom* II,

/ * -1'

(17)

9 Sina &c. In£ f. dicitur otfran Ίγτ

»möns Dei Exod. XXIV. 13.

iiHpa Sinaifan&usPfal.LXVIII.ig.

S, V.

Proinftituti rationeadeajam pe- dem promovemus, qu^ in monte

Sinai inter Deura & Ifraelitas pera-

&a iunt. Ceterum, priusquam ea

exponendaaggredimur, nonabs re

före puramuS) fl pauciilimis illa,

qua? interIfraelitarumexdomofer-

vitutis egreilum , eorumque ad

I monternSinai acceilum, fafta funt, attingamus. Rex /Egypti Pharao

multis meritoa Deo perculfus pla-

gis, inprimis ftrage primogeniüo-

rum, tandemdimiiitpopulumDei,

quod iecundum communem fup- putationemaccidebat circa annutn

a condito mundo2453. cumibidem

XV. vel X. annis fupra ducentos

maniiiiet,ejusquetemporisdimidio

duris laboribus oneribusque pro- pe ene&us eiTet. Hac dkniffione

A 5 im:

(18)

ΙΟ

impetrata , Ifraelita? onufti fpoliis ma

jEgyptiorum fe itineri accingunt: ita<

quod media node,diem 14. menfis kif

feptimi iniequente,ingreiliiunt,qua vid

etiamfecundum peculiare Dei man* tur datum pafcha celebrarunt,idque in Pal

mernoriam angeii percuiforis, ha- iir;

bitacula Ifraelitarum vidimas pa· ftr-

fchalis fanguine illita transeuntis ho

Exod. XU. 27, fadum, vocabulum Ex pafchaabHeb. nDä trmfiit, dedn-

dum innuir. Gra?cePhiloni $taßx-

tyjPlol ; Jofepho υπερβάσα,k) Sacris

rité peradis longius iEgypto fece- W

dunt. Interea Μ0Γ1 a Deo injim- pp1

dum fuit, ut populurn non per re- giones Philiftaeorum, quarum via

brevior&magis trita erat, qua ex &

ßigypto egredientes tribus diebus cil

in terramfandarr, contenderepote- ^

rant, duceret, fed dextram verfus Ε iter faciens longiorem vi<e anfra- &

dum caperet per defertum rubro ce

mari de

*) Apud Job*Ckric\ Gamm* inExod. XlU

9%**·

(19)

ti

[is marivicinumExöd. XIII. 18. Tres

t: itaque prägnantes gravesq; cauiEe

fis 'circa hoc negotium confiderandce

aa videntur, 1.ne populooccafio dare¬

in tur/Egypfcum repetendi, deindene

in Palaeftini de hoc itinere informati

a* iiraelitis efTentdetrimento,tum po~

ftremo, ut Mofes mandatas a Deo

is hoftias ad montern Horeb offerret

m Exod.III. 12.

J* §. VI.

is Stationes, quas Iiraelita?, ante-

e- ,quam ad montern Sinai pervene-

1- frunt,habuerant,&quidin illis con-

2- tigerit,obitermemorarejamplaceü.

ia Wae, praeeunte facro codice recen-

X fentur XI. i, Maniio contigit»·

is circa urbem Ramfes , ab agni pa-

j- fchalis ma&atione celeberrimam,

is quo colle&a erat Ifraelitarum mul-

i- titudo, 6oo millibus virorum, ex-

0 ceptis feminis, parvulis & fenibus

rj decrepitis conftans. 2. Fuit Suc-

1 (othy quae nomen iortita eft a ten- toriis

(20)

12

toriis ibi primum ere&is. 3. | ^

tham defertum, quod ScSurappella- ^ tum. Hic columnam primo viiamu ^ iuiiieautumatHieronymus,qua?in- ^

terdiu nubis, nodluveroignisima- ginem praebebat. 4. Pihachiroth) ^

ubi Pharao Hebrceorum gentem in- .

fecutus eft. Hic ancipiti preme- banturpericulo; nam Sc marisflu· ^

&us extremam minabantur rui- ^

nam, Sc abutroque latere pr^alris ,. '

montibus circumclufös,adorfoim* ^

måneshoftiumturmajanguftabänt, ,

SedDeus clementiiEmus eos inco·

lumes ab imminenti interita retra-

xit, inimicos eorumundis fubmer-

gendo. Hic audita fuit prima mur' f muratioobdeferti,montium,maris,

Sc ab/Egyptiaco exercitu incom*

moda Exod. XIV. 11. 5. Marah

indeferto,ubicum per tresdiesiter

feciifent nullå inventå aqua , heic Ö(

tandemFontes,reperiebantamaros. ^ Hic 2. accidit murmuraüio, quam Mofeslenivit,aquampotatufuavem

(21)

Ε' ι .

ja_ rcddendo per inje$um lignum.,.

,mA ubi 12. aquarum fontes

& feptuaginta palmas invenerunt.

!a- Fuit finns rubri maris , ut,

j} ubi defun&i eiTent pericuio maris,

,n' divlni iterum memimiTent auxilii.

e_ 8. Defertum Sin. Hic excipit.,

;u, Jtiafeåumcommeatus;murmuratioEx.XVI.quareDeusad2.ob de-

tI"s fedandam famem coturnicibus ve-

yj. lfcertino,&mannamatutinotempo-

lf re coelitus demiffis eis profpexit.

0.' 9>Dophca. 10.Alufch, 11. Raphi-

,a- .'dim, ubi contigit 4. murmuratio

,r- obdeficientes aquarumfontes; ve-

ir- rum percuilaaMofe petra,ad fatie*

ic tatem eisexfiliebant aquse /).

n-' S- VII.

äjj Paulo ulteriusprogredientibus fe

er ofFerunt mons Horeb & Sinai, ad

•c quos duodecima habuerunt caftra.

s> biocloco amplius anno commorati

m* bunt. Interea Mofes ad Deum in

m Hontem adfcendit, cui mandatur,

d- HS

/) MicY<zl,Hift.Uccl,

(22)

14

ut Ifraelitas omnium beneficiorunl

in ZEgypto & deierco ipfis collato-

rum memoreseilejuberet. Porro1an

ut Dens majorem fui reverentiam

injiceret, iingularique prorius ho· Pr

nore Mofen örnaret, ne quisquam Ai

eum ad fe adfeendentem inträ pro· ru

hibitosconfecratosque terminosfe- ful

queretur, edixir. Hoc aufus divi- fer

na ultione periret Exod. XIX. 24. &ii

quare etiam totus Ifraelitarum cce· "a

tus ad radices montis caftris fuis Sei immorabantur. Tertia dieineun- &

dem fumantem ac trementem ma*:^

gna cum majeftateDeus defcendit,!^

ex ilio tanquam tribunaii legemda· fä'

turus,pra?ientibus primum Mofe&

AaroneExod XIX.ig.20.24; Pau' ^

lo poft facerdotibus&70fenioribus adfcenderemonrem conceilumfuit) &

ne tarnen propiusappropinquareni Majeftati divinχ Exod. XXIV.1. tui

iiei

§· Vin. ru

Exmonteiicfumante,fulgurutf·

quö

(23)

que ac tonitrum fragoribus tre-

ito·feilte , concludit Joh. Clericus /) rro]angelumperionamDei fuilinentem

am deicendifle, eumqueunumfuifieex bo- pnmariis illis, qui in Novo Teil,

am Archangeli vocantur, quippe quo-

ro-rum apparitiones ejusmodi LUX

fe- falgurans comitari foleat, inque af-

vi- fertionisfua? illuilrationemteftimo-

24. üium petit exJamblicho,cujusver-

03· ba ita habent de Myil. iEgypt.Lib.

bis Seél.II.c.4. Αρχαγγέλωνέχφαινο*

jn- $νων μοϊξαι μεν τίνες ΣΤΓΚΙΝΟΤΝ-

na-;ΓΑϊ tS πόαμΒ, Hal πξόδρομον ΦΩΣ ϋίΑνρηγεΐται δφρημ,ένόν αυτοί $ε ηατά,

da· ^γέΒη της ηγεμονίας σνμμετξον έπι-

3& fetxviteert Hj το της άντης μέγεΒ(^.

au-1Archangelis apparentibuspartes qua-

3US mukdi fimul COMMOVENTUR,

jit, & praevia quadam LUXeos pracur- en* YlL JedJivifa ; ipjt vero, promagni-

[, adminiftrationisjua, confenta«

ofienduntejusmagnitudinem,Ve-

^rti ut taceamuspraepofteré atqve

tb·1 άπξος*

[UÖ ^ Cm» Exod%XIX,id<

i

(24)

16

άπξος&ονΰσύις ageré Clericürö,qüod ^

in hiice facrismyfteriis explicandis y

ad mera ccecutientium gentilium 7 fomnia provocat, maximeineofal- !jai

litur, cumangelos vicem Deiobiif- au.

fe putat, ipfe enimJehova fub vi- tue

iibilifpecieinmonteprsifentiffimus tes

aderat, cujus vox a toto circum- ^

ftante ccetu audita eft, quapropter 0

etiam populus ob hanevifionemfi" er

dem Moil habult, ejusque monitis ^

morem poftea geiftt. Hmc Mai- 1

monides de fundam. legis cap.8·

§, i. ait, veteres ifraelitas Mofi pe- *

nitus credidiiTe propter ea folum? L,

qua* ad montern Sinai gefta funt, JJ

cum antea vacilläret eorum fides. f

i ^

n^D cryow m) ή»« ^ 7ip«i kc 'ΐ·3ΐ "DJ 13 \rb Dm i? nw V°i inc

alloquebatur eum , nos audiebu- L5

mus, Mofes,Mofes, abi dicho Ulis fic jfon

&fic&c. Eft prsetereaDeuslegis te(

•fuaeau&or ut Exod.XX.i.legimuS nir

(25)

■i ff?sn c-oin—Vs m Dtts na-n

"j ip/N Πίπ1 : tavb Abfurdum

μ itaque erit alium«. quaii furnmi

}a hujus legislatoris vicariumfiibfti«

tuere^. Huic fententias acceden-

]S tes Rab. Mofes Ben Maim. in Mo-

Ί. reh part. ι.cap. 65. Juda Hallevi in

3r Cofripart. 1.§.87< &Talmudici af-

ferunt hanc vocem prolatam eile

jS flinen *£0 exore της δυνάμεως. No-

mina etiam foli Deo cfcmpetentia,

os quae hicufurpantur,idem evincunt, 2' ut nomen qtiod proprio

1 jiumtum, nulli angeloram conve-

t' nit, nee uni in numero finguiari ,s' nspiam adfignatur. Sic etiam τ*·

^οι,γράμματον illud Π1ΓΓ omnino eil

^ komvyjTov , atque ioli Deo modo

73c incommunicabili proprium.» Pf»

a- LXXXIII.17. wpy) \bp cmb fiC -JDP adeo ut finehefamajeila-

;is tedivina creatofpiritui attribuimi-

nime poflit. Yid.Waith·adExod.

Π r Β XX.i

(26)

ϊ3

XX. ι. xibi fententias hujus verita- h(

tem projixe adilruit,limulquemv-1\

^Λ{.ι«*^ιιl ΛΠλλ UΠf !<■>/"> /Λ Λ>11m'

in

yiötyåvstotv illara,quas huicloco cum,acj A&. VIL y. 5g. intercedere videtur, ve

ojptime folvit. re

§. IX. Dl

Moies in monte XL dies & ηο· Γ*

<äesapudDeummanens ad forrnam -

oftenlam tabernaculumengerejuf- ^

tus duas tabulas Jegis, Dei digito

exajratasquas populo exhiberet, accepit, in quibus legem icriptarn guam v.ocanj: urcOT ΠΊΐη, non ο- ni

■ralem min, ut cumRab-,in

binis Pontificii nugantur, fufcepit. fu Ex qua diuturnaMofis abfentia fa·

Säumeft,utpopulus fub aufpiciisAa;

<ronis ad fcedam μοΰγολοίτξΒίζν de·

xlinaret, fedM.ofes e monte reduX;

.vifa populiirr.pietate,tanta excari*

dui.t ira/ut tabulas apep traditasin

terrarq proj,e<äas confregerit, vitu- lumque in cineres redaäum popu*

4o degüftdndum propinaverit, & V

ho' D

m

in fu di

ej

P<

m c<

(27)

Φ" hommum millia opera Levitaruni19

'x)m interim i juflerit: Ille autem rurfus

um ad Deum adfcendit populum fawäi

ur> veniam pcenitentia deprecantem-·

reconciliaturus, iterumquenovasa Deo tabulasrecepturus,cumqiiibus

poft dies no&esque 40 adpopulum

m in caftra rediir vultu radiante, quiä

r cum Deo coliocutus eflfet Exöd.

XXXIV.29.

-et, §. X.

ajj! numDuminhifce verfamur,non alie-

ab inftituto noftro, nec B. L.

I *ngratumforeputamus, Γιbrevem

P^'fä* faccin&amcg eorurn fummam,qu^

Deum inter ac Mofen, iive in ipio

monte iive juxta eum, priusquam

°e' inde fecederent Ifraelitae , pera&a

uX> funt,exhibuerimus,quod commo-

ψ\ diilime Tub triplici legum, hic loci

exhibitarum , confideratione fieri

itu' poteft, quarum primo loco fe lex

Pu' moralisoffert,videlicet 1o. illapra2-

H| cepta, qua? Deus lapideis infcripta

n°' " B 2 tabu·

(28)

20

tabulisMofi,nonIiraelitismodo/ed

omnibus hominibus fervanda tra-

didit. Secundo leges ceremonia-

les , rituum ac ceremoniarum in cultuLevitico rigidiflime obfervan-

darum direétrices. Sub his autem

plurimacontinebantur,utiunt,pri-

motabernaculumcum toto fuo ap- paratu, cujus archetypum Deus

Mofi in Sinai monftraverat. Hoc

templum, quod portatile erat, cul-

tuiLeviticoad Salomonis usc$ tem- pora coniecratum fuit. Tertiole*

ges,varia facrificiorum genera, ut holocaufta, oblatiopropeccatis,ob-

latio prodelictosyπροαίξέρΕως com- miilo, item.emundåtionis, expia-

tionis atquepacificorum facrificia.

Tertio huc decima?,, ut Theruma

magna, decima prima, decima de¬

cima?, &qu^ funt reliqua id genus,

fpe£abant. Quarto fefta, qua? va¬

riant:hebdomadarium,menftrum, feptennale, quinquagennaie, atque annua, cujusmodi paichatos, pen- teco;

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :