• No results found

Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Vävra–Tjuvkil

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Vävra–Tjuvkil"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-02-01

Gång- och cykelväg utmed väg 168, delen Vävra–Tjuvkil

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal prioriterade delsträckor för gång- och cykelvägar i kommunen. För att sammanbinda befintliga stråk till ett enhetligt system har ett paket för utbyggnad av gång- och cykelvägar har initierats. Sträckorna som ingår är Kareby–Kode (väg 574), Stället–Risby och Vävra–Tjuvkil (väg 168) samt Kärna–Tofta (väg 604/605).

Denna planläggningsbeskrivning avser vägplan för sträckan Vävra–Tjuvkil, väg 168. De oskyddade trafikanterna är idag hänvisade till en mycket smal vägren längs sträckan och en utbyggnad av gång-och cykelväg är därför nödvändig för att öka trafiksäkerheten.

Projektmålet för vägplanen är att anlägga en separat gång- och cykelväg utmed väg 168 mellan Vävra och Tjuvkil som ökar trafiksäkerheten och som även bidrar till god tillgänglighet till målpunkter för de oskyddade trafikanterna som färdas längs vägen.

Vad har hänt?

Vinter/vår 2016

I början av 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en vägplan. Under våren 2016 utfördes inventeringar och utredningar som sammanställdes i ett samrådsunderlag. Samråd

NY LAGSTIFTNING

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg (1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av

transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess.

Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

genomfördes med organisationer, myndigheter, allmänheten och enskilda som kunde antas bli berörda. Ett informations- och samrådsmöte hölls i Ytterbyskolan 2016-04-20, till vilket allmänheten och enskilda som kunde antas bli särskilt berörda hade bjudits in. På mötet informerade Trafikverket om projektet i stort samt presenterade ett förslag av lokalisering och utformning av gång- och cykelvägen. Enligt beslut daterat 2016-05-09, kunde Länsstyrelsen, med samrådsunderlaget som grund, besluta att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Höst 2016–vår 2017

Under hösten 2016 har arbetet med samrådshandling pågått. I början av 2017 påbörjades även arbetet med granskningshandling och detaljerad lokalisering och utformning har föreslagits. Samråd med allmänheten, så kallat "samrådsmöte på orten", hölls den 2 februari 2017 i Ytterbyskolan, Kungälvs kommun. Inbjudan skickades till enskilda som särskilt berördes av planförslaget. Konsekvenser och effekter av planförslaget har beskrivits mer ingående och ett preliminärt markanspråk har kommunicerats med berörda. Trafikverket har även fortsatt fört samråd med organisationer och myndigheter.

Vår 2017–vår 2019

Under våren 2017 visade kompletterande geotekniska prover på dålig bärighet på vissa delar av sträckan. Utökade prover och analyser har genomförts och individuell kontakt har tagits med berörda markägare. Ny projektering inklusive förslag till förstärkningsåtgärder har genomförts och tidplanen för projektet justerades på grund av detta. Tidplanen har även påverkats då det under hösten 2017 genomfördes en kompletterande utredning om sidval mellan Lökeberg och Tjuvkil. Anledningen till den kompletterande utredningen var att det förutom samrådssynpunkter också inkommit nya förutsättningar och ställningstaganden i ett angränsande projekt i Trafikverkets regi; Väg 168 Kungälv–Marstrand, delen Tjuvkil.

Vår 2019–vår 2020

Under granskningsskedet inkom synpunkter om att trafiksäkerheten skulle påverkas negativt med passager över väg 168.

Trafiksäkerheten är godtagbar på södra sidan, men i slutet på året valde kommunen att skjuta till mer pengar för att öka trafiksäkerheten ytterligare, vilket föranledde ett omtag av

projektet för att utreda möjligheterna för gång-och cykelvägens placering på norra sidan. För att säkerställa att ett sidbyte är möjligt har Trafikverket bland annat tagit nya mark- och miljöprover. Nya inmätningar har även genomförts under våren 2020 längs med den norra sidan av vägen. Arbetet med framtagning av planförslag för gång- och cykelväg på norra sidan vägen påbörjades under våren 2020.

Höst 2020–vår 2021

Under hösten 2020 fortsatte arbetet med framtagning av planförslag för gång- och cykelväg på norra sidan väg 168. I början av november 2020 gick Trafikverket ut på samråd. Under november månad hölls ett samrådsmöte med enskilda som kan bli särskilt berörda.

Samrådsmaterialet lades även upp på Trafikverkets hemsida. Efter samrådsperioden har Trafikverket sammanställt inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter har även beaktats i den fortsatta projekteringen av gång- och cykelvägen.

Vad händer framöver?

Vägplanen planeras att ställas ut för granskning under mars/april 2021 och skickas in för

fastställelseprövning under sommaren 2021.

(3)

Så här planerar vi arbetet

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under perioden 2016-2021 och sker/har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och de enskilda som särskilt berörs av projektet.

Samrådet ligger också till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Samrådshandling för samråd med markägare m.fl. kring ett detaljerat förslag av åtgärder.

Granskningshandling med Trafikverkets färdiga förslag till vägplan. I detta skede inhämtas också tillstyrkande från Länsstyrelsen. Fastställelsehandling tas fram efter granskning och tillstyrkande från Länsstyrelsen och skickas sedan till Trafikverket i Borlänge för

fastställelseprövning och för att vinna laga kraft.

När kan du påverka

Du kan inkomma med synpunkter under hela processen fram till dess att vägplanen skickas på fastställelseprövning. Synpunkterna kan lämnas skriftligt till Trafikverket och om du har möjlighet att delta på de planerade samrådsmötena kan du även framföra dem då.

Synpunkter som inkommer under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med vägplanen genom processen.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Mer information om projektet hittar du på vår hemsida:

www.trafikverket.se/gc-vag-kungalv

Samråds- underlag (april, 2016)

Samrådsmöte i tidigt skede

(20 april, 2016)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(maj, 2016)

Samråds- handling (höst, 2020)

Samrådsmöte på orten (nov, 2020)

Gransknings- handling (vår, 2021)

Granskning (mars-april, 2021)

Fastställelse- prövning (sommar,

2021-)

Byggstart (höst, 2022)

Adress:

Vikingsgatan 2-4 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Ulrika Holterberg Telefon: 010-123 31 23

ulrika.holterberg@trafikverket.se

Bitr. Projektledare:

Peter Kolm

Telefon: 073-0771010 peter.kolm@trafikverket.se

References

Related documents

Eftersom den planerade gång- och cykelvägen med intilliggande ridstig oavsett sida kommer att anläggas i direkt anslutning till befintlig väg, bedöms påverkan på de i

gång- och cykelväg norrut till Orust för att främja cykelturism.. Stärka landskapets karaktär genom att lyfta fram berghällar/bergsskärningar i den östra delen

Längs vissa delar av sträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme finns separeras från vägen med skiljeremsa.. Detta för

Märstastråket är ett ca 39 km långt cykelstråk och sträcker sig mellan Stockholm och 

Brunnar för dricksvatten kommer inte att påverkas till följd av en ny gång- och cykelväg eftersom inga kända brunnar finns inom det område där GC-vägen kommer

▪ Tidigt samråd, samrådsremiss med de enskilda som kan bli särskilt berörda, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun, genomfördes via brevutskick under perioden 2019-08-21

[r]

Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- Vid de trånga sektionerna förbi Vallby gård (sektion 0/720) och i Vallby (sek- tion 1/210) där gång-

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med den 4 november 2019.. Informationsbrev

Alternativ A följer östra sidan av vägen ända fram till strax innan målpunkten i norra delen av vägplanen där den övergår till västra sidan av vägen för en säker anslutning

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

Trafikverkets svar: Trafikverket tackar för input och tar med sig synpunkten i den vidare projekteringen.. Diket är utformat efter de krav som ställs vid byggnation

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder

Den planerade gång- och cykelvägen kommer att anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs väg 542 i norr samt söder om utredningsområdet.. För väg 542 har

Den planerade GC-vägen kommer att anslutas till befintlig GC-väg längs väg 542 i norr och söder om utredningsområdet..

Samråd vid status samrådsunderlag sker med allmänheten, de myndigheter, företag och organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.. De enskilda som kan antas

De aktuella sträckorna av väg 1890 och väg 1898 är viktiga stråk för skolbarn i Lena skola och för ungdomar från Östadkulle som nyttjar sporthallen för fritidsaktiviteter...

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.?. 5 Vad