• No results found

Väg 527, delen Garverivägen-Basåsvägen, gång- och cykelväg, Härryda kommun, Västra Götalands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 527, delen Garverivägen-Basåsvägen, gång- och cykelväg, Härryda kommun, Västra Götalands län"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-09-21

Väg 527, delen Garverivägen-

Basåsvägen, gång- och cykelväg, Härryda kommun, Västra Götalands län

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket planerar för byggnation av en gång- och cykelväg längs väg 527, Hällsingsjövägen i Hällingsjö. Projektet omfattar en cirka 500 meter lång sträcka mellan Garverivägen och Basåsvägen.

Från Garverivägen ut mot kollektivtrafikknutpunkten Källarbacken på väg 156 finns en gång- och cykelväg så att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt kan ta sig till hållplatsen. Det saknas dock gång- och cykelväg mellan Basåsvägen och Garverivägen. Det är många fotgängare på sträckan mot

hållplatsen och det saknas vägren. På en del av sträckan kantas den av bergsskärning på ena sidan och Gingsjön på den andra.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan. Den nya gång- och cykelvägen ökar möjligheten att ta sig till hållplats Källarbacken och ger bättre förutsättningar att åka kollektivt.

Vad har hänt?

Arbetet med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 527 startade 2018. I det första skedet har ett samrådsunderlag tagits fram. Naturvärdesinventering och fältundersökningar har genomförts. Inmätningar har utförts i form av laserskanning och fältmätningar.

Härryda kommun har startat en förprojektering avseende överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda. I förprojekteringen ingår också att utreda möjligheten att samordna anläggandet av överföringsledningarna med en ny gång- och cykelväg mellan Basåsvägen och Rävlanda. Denna gång- och cykelväg skulle då ansluta till Trafikverkets projekt mellan

Garverivägen och Basåsvägen.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Under sommaren och hösten 2019 kommer samråd att ske med länsstyrelsen, Härryda kommun, kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda som kan antas bli berörda av projektet. Därefter har det framtagna samrådsunderlaget skickats till länsstyrelsen som beslutade att projektet inte är av den art att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Som en del i det fortsatta arbetet hölls under våren 2019 ett tidigt samrådsmöte i närhet till sträckan där allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda bjöds in.

Vägplanen var ute på granskning/kungörelse under sommaren 2020 där alla hade möjlighet att inkomma med synpunkter.

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken.

Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag,

samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling). Samrådet har olika inriktning beroende på hur långt i planläggningsprocessen man kommit. Under arbetet med vägplanen kommer samråd att ske med länsstyrelsen, berörd kommun och enskilda som särskilt berörs samt eventuellt

kollektivtrafikmyndigheten. Samråd kan ske både muntligt och skriftligt, till exempel via allmänna och enskilda möten, e-post eller brev. Genomförda samråd är underlag till en samrådsredogörelse som ska redovisa resultatet av samrådsprocessen. Samrådsredogörelsen uppdateras kontinuerligt.

Samrådsunderlag är benämningen på den status som planen har under planläggningens tidiga faser.

De förutsättningar och intressen som finns i området samt olika alternativa åtgärder och möjliga konsekvenser av dessa beskrivs i samrådsunderlaget. Skede samrådsunderlag leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen utifrån samrådsunderlaget bedömer att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. MKB:n måste därefter godkännas av länsstyrelsen. I detta fall ska dessutom samråd ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Om projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan kommer miljökonsekvenserna istället beskrivas i planbeskrivningen.

I skedet som benämns samrådshandling utformas planförslaget. Olika alternativa utformningar studeras, detaljer för väganläggningens utformning, tekniska lösningar och miljöskyddsåtgärder regleras för att klarlägga markbehoven. Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur vägen ska byggas. Efter detta arbete ska planen vara färdig att granskas.

Under skedet för granskningshandling ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen begärs också länsstyrelsens yttrande om planen. Färdig handling skickas sedan för fastställelse efter eventuella kompletteringar. Fastställelse innebär att beslut tas om vägens placering och utformning samt redovisas vilka eventuella villkor som ska gälla för genomförandet av projektet.

Vad händer framöver?

Vi planerar att lämna in vägplanen för fastställelseprövning under hösten 2020.

Byggnation är planerad tidigast år 2022.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

När kan du påverka

Det finns möjlighet att lämna synpunkter under hela samrådsprocessen som pågår fram tills

vägplanen skickas på granskning. Synpunkter kan lämnas genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket, se kontaktuppgifter längre ner. Hänvisa gärna till ärendenummer 2017/103650 när du skickar skriftliga synpunkter eller frågor.

Samråd (sommaren, 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (hösten, 2019)

Samrådsmöte (våren, 2020)

Granskning (sommaren, 2020)

Fastställelseprövning (hösten, 2020)

(4)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Veronika Amvall Telefon: 0771-921 921

veronika.amvall@trafikverket.se

Miljöspecialist:

Sara Bergström Telefon: 0771-921 921

sara.a.bergstrom@trafikverket.se

References

Related documents

möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik?. • Träffa andra engagerade ungdomar och prata om frågor som

Det fanns inför utredningen inga forn- eller kulturhistoriska lämningar registrerade inom eller i direkt anslutning till det aktuella området (figur 2).. Tidigare fynd

Syftet med programmet är både att tydliggöra och stärka Härryda kommuns bidrag i regionens samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för

Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd. Belysning,

Intervjuerna visar att det vid handläggarenheten inte genomförs några uppföljningar av beslut, med undantag för de ärenden för personer över 65 år där besluten gäller

Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göteborgsregionen, Härryda kommun 1987.. Riksintresse

Eriksson Sofia, IVvä4 Extern 2020-12-18 TRV

Gång- och cykelvägen planeras att förläggas på den västra sidan av vägen och en del mark i direkt anslutning till väg 2611 kommer att tas i anspråk.. Längs en del av

Längst i söder behövs en passage över till den västra sidan för att binda samman gång- och cykelvägen med en nybyggd gång- och cykelväg över den vägbro som tillhör projektet

Synpunkt: Hur tänker man när ansökan gjordes och att anslutning endast ska ske till pendelparkeringen och inte hela vägen till Vinninga. Svar: Kommunen söker i etapper och detta

Den identifierade samrådskretsen för samrådshandlingen har utgjorts av direkt berörda fastighetsägare, Partille Trialklubb, Partille Ridklubb, berörda kommuner (Partille och

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg. Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar

Ni har begärt Länsstyrelsens beslut om rubricerat projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 26§ miljöbalken (MB).. I samrådsunderlaget kan man läsa

Härryda kommun har kännedom om att de boende i området har en stark önskan om att en gång- och cykelväg byggs dels genom rapporten för ÅVS:en, dels genom önskemål som under

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda, kollektivtrafikmyndigheten samt de

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Hallands län, Falkenbergs kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda, kollektivtrafikmyndigheten samt de

Projektet omfattar en cirka 1400 meter lång sträcka mellan Industrivägen i Utäng till cirkulationsplatsen vid väg 723 där den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling).. Samrådet har olika inriktning

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Arbetet med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 2611 startade 2018.. I det första skedet har ett samrådsunderlag

verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg att tillsammans med en arbetsgrupp inom socialtjänsten utarbeta ett förslag till handlingsplan för socialtjänstens insatser för

• Cirka var tionde kommuninvånare har ändrat uppfattning om nationalparken under det senaste året och bland dem är det 60 procent som blivit mer positivt inställda främst tack