Full text

(1)

Utses att justera Birger Torkildsen (M) Paragrafer 1 - 17

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen den 16 januari 2018 klockan 16:00

Sekreterare

Bianca Mogren

Ordförande

Susanne Meijer (S)

Justerande

Birger Torkildsen (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hörbysalen 1

Måndagen den 15 januari 2018 klockan 14:00–17:10, ajournering 15:25-15:30, 15:55-16:05

Beslutande Susanne Meijer (S), Ordförande

Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande Stefan Borg (SD), 2:e vice ordförande

Henrik Andersson (S) Anders Larsson (C) Birger Larsson (L) Gerty Holst (-) Gert Nygren (SPI) Birger Torkildsen (M) Eva Lindholm (M)

(2)

Jörgen Leufstedt (MP)

Renaldo Tirone (S) tjänstgör för Lena Rosvall (S)

Björn Åvik (SPI) tjänstgör för Lars-Evald Svensson (SPI)

Övriga deltagande Håkan Hansson (S)

Sandra Vighagen (KD) Karin Melin (SPI) Mona Olin (SD)

Gunvor Håkansson (C) Johan Eriksson, Kommunchef Robert Odeberger, Ekonomichef

Tomas Ringberg, Kultur- fritids- och utbildningschef Eva Klang Vänerklint, Socialchef

Göran Malmström, Personalchef

Karin Kroon Gunnarsson, Näringslivschef Lars Nilsson, Räddningschef

Anders Jönsson, Gata och parkchef

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 1 Val av justerare... 4

§ 2 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 3 Information från socialförvaltningen... 6

§ 4 Information om trygghetsmätning... 8

§ 5 Information om medborgarundersökning från statistiska centralbyrån (SCB)... 9

§ 6 Lokalanpassning av ytterligare förskoleplatser i Hörby kommun... 10

§ 7 Medfinansieringsavtal mellan Hörby kommun och Trafikverket gällande gång- och cykelväg till Ludvigsborg... 12

§ 8 Svar på initierat ärende från Eva Lindholm (M), Frågor gällande fastigheten Hörby Bäckaskog 5... 14

§ 9 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda... 16

§ 10 Yttrande över promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)... 17

§ 11 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård... 18

§ 12 Val av ledamöter till arvodesgruppen inför mandatperioden 2019-2022... 19

§ 13 Nämndernas beslut i medborgarförslag... 21

§ 14 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2018... 23

§ 15 Meddelande till kommunstyrelsen januari 2018... 24

§ 16 Information från kommunchefen... 26

§ 17 Information från kommunstyrelsens ordförande... 27

(4)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Utse Birger Torkildsen (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

-Protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, tisdagen den 16 januari 2018 klockan 16:00.

_____

(5)

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Godkänna föredragningslistan med följande ändring:

”Initiering av ärende från Birger Larsson (L) gällande kanslichefen”

KS 2018/040. Ärendet besvaras av kommunchefen under sammanträdet.

”Initiering av ärende från Eva Lindholm (M) gällande Trollbäckens förskola” KS 2018/039. Ärendet läggs för beredning.

”Fråga från Gert Nygren (SPI) till kommunstyrelsens ordförande gällande de budgeterade 100 tkr till kostverksamheten” KS 2018/038. Kommunstyrelsens ordförande lämnar skriftligt svar i ärendet.

_____

(6)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 3 Information från socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Eva Klang Vänerklint informerar om följande:

-Uppnått 2017:

Budget i balans

Individ och familjeomsorg ny samlad enhet psykisk hälsa, kompetenssatsning

Arbetsmarknadsenheten

Vänstjänst och anhörigstöd, hälsa, förebyggande, träning och broddar Boendekoordination, övertagit HVB i egen regi

Trygg hemgång startat, äldreomsorgsplan framtagen,

funktionshindersplan framtagen, E-hälsa plattform upphandlad, Myndighetsenhet, renodlat och vässat

Forskningsprojekt, hemtjänst, teknik och folkhälsa, ny växelvårdsenhet

Särskilt boende, leva fullt ut, hälsans hus

Ny enhet, utökning inom funktionshinder med 10 nya servicebostäder och ny bas

Satsning på kvalité, målstyrningsmodell, stratsys, pilotprojekt, familjeorienterat arbetssätt

Tekniskt lyft inom personalbemanning

(7)

-Verksamhet 2018, e-hälsa -E-hälsa första fas 1 bland annat:

Larmcentral, digitala larm, digitala lås/medicinskåp, mobil dokumentation

-E-hälsa fas 2 bland annat:

Kameratillsyn hemtjänst, hotellås säbo, wifi på alla särskilda boende, medicinplanering

-Verksamheten 2018, äldreomsorg:

Organisation och arbetssätt fokusera på självständighet Kompetenskartläggning, plan för kompetensförsörjning Forts. § 3

LOV, under förutsättning att medel tillförs Kvalitetsutveckling, våren fokus demens

Renovering av lokaler och inre miljö enligt koncept -Verksamhet 2018, funktionshinder:

Stor brist på boendelösningar, implementera metod, kompetenskartläggning

Verkställighet av beslut flera nya på väg -Verksamheten 2018, hemsjukvård:

Utökat ansvar, HS avtalet, snabbare processer vid utskrivning Förebyggande hembesök i samarbete med Kristianstad Högskola Översyn av rollerna inom hemsjukvården, flytta ut sjuksköterskorna till äldreboendet, byta hjälpmedelsleverantör

-Verksamhet 2018, arbetsmarknadsenheten:

Flytta till nya lokaler, skapa jobbtorg, starta nya möjligheter till enkla

(8)

Justerande Utdragsbestyrkande

jobb,

digital ärendehantering införs

-Verksamhet 2018, försörjningsstöd:

Digitalisering av ansökan, utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten

Tydligare fokus på hjälp till bidragstagarna

Budget och skuldrådgivning samordnas med alkoholhandläggningen -Verksamhet 2018, individ och familjeomsorgen:

Spelberoende, psykisk hälsa, familjeorienterat -Verksamhet 2018, nyanlända:

Kvotflyktingar, arbetsmarknadsåtgärder, stort behov av bostäder Kommunstyrelsen tackar för informationen.

_____

(9)

§ 4 Information om trygghetsmätning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

Räddningschef Lars Nilsson informerar om trygghetsmätningen enligt följande:

-Urval:

Invånare i åldern 16-85 år

Urvalet har dragits ur folkbokföringen utifrån postnummerområden och lokalpolisområden

Inom varje område har ett obundet, slumpmässigt urval gjorts om 300 individer

I Hörby skickades 300 enkäter till Hörby centrum och 300 enkäter till Hörby landsbygd

Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter med möjlighet att besvara undersökningen på webben med ett unikt lösenord

Trygghetsmätningen i genomfördes i slutet av 2017 och skickades ut den 4 september. Medborgarna som svarade på enkäten lämnade in sina svar tíll och med den 12 oktober

Mätningen visar alltså hur medborgarna upplevde sin trygghet från denna period och 12 månaderna tillbaka.

176 personer (59,1%) svarade i Hörby centrum 197 personer (67,2%) svarade från Hörby landsbygd

(10)

Justerande Utdragsbestyrkande

-Syftet med trygghetsmätningarna är:

Att förbättra förståelsen av medborgarna och samhällets polisiära behov

Att underlätta prioriteringar inom polis, kommun och andra aktörer Att ha utgångspunkter för samarbete

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

_____

(11)

§ 5 Information om medborgarundersökning från statistiska centralbyrån (SCB)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

Näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson informerar om följande:

-1200 slumpmässigt utvalda i åldern 18-84 -41% deltog i enkäten, vilket blir 496 personer -Betygsindex:

0-40 = ”inte godkänt”

41-69 = nöjd

70-100 = mycket nöjd

-Hur ser medborgarna på Hörby kommun som en plats att bo och leva på?

År 2015: 54 År 2017: 46

-Hur ser medborgarna i Hörby kommun på kommunens verksamheter?

År 2015: 48 År 2017: 42

-Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

År 2015: 33

(12)

Justerande Utdragsbestyrkande

År 2017: 24

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

_____

(13)

Dnr KS 2017/168

§ 6 Lokalanpassning av ytterligare förskoleplatser i Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Bevilja 0,2 mkr för etablering av ytterligare paviljonger intill Trollbäckens förskola. Finansiering sker inom ”Kommunstyrelsens medel till förfogande” 2017.

-Bevilja 0,3 mkr för byggnation av sluss mellan befintlig byggnad och paviljonger. Finansiering sker inom kommunstyrelsens

investeringsanslag 2017 ”Hagadal”.

-Bevilja 0,3 mkr för ombyggnation av personalutrymme i Trollbäcken (befintlig byggnad). Finansiering sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag 2018 ”Fastighetsinvesteringar övrigt”.

-Överlämna begäran om kompensation för drifts- och kapitalkostnader till ekonomichefen för handläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd under förutsättning av kommunstyrelsen beslutar enligt ovan.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden begärde medel för lokalanpassning utifrån behov av ytterligare förskoleplatser i Hörby kommun, efter att barn- och utbildningsnämnden framfört behov av fler förskoleplatser.

Kommunstyrelsens beslutade 2017-05-15, § 125, att avsätta 0,5 mkr för etablering av paviljonger motsvarande en förskoleavdelning intill Trollbäckens förskola.

Under hösten har barn- och utbildningsnämnden framfört behov av ytterligare förskoleplatser. Behovet löses genom placering av

(14)

Justerande Utdragsbestyrkande

paviljonger motsvarande en förskoleavdelning vid Trollbäcken.

Båda avdelningarna tas i bruk under 2017.

I tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker tekniska nämnden om 800 tkr för utökning paviljonger på

Trollbäcken enligt nedan, samt igångsättningstillstånd för projektet.

Forts. § 6

1. Etablering av ytterligare en modulform 200 tkr 2. Byggnation av sluss 300 tkr 3. Ombyggnation av personalutrymme

i Trollbäcken (befintlig byggnad) 300 tkr Punkt 1 och 2 genomförs 2017.

Ombyggnation av personalutrymme genomförs 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 386.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017- 11-30.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017- 11-16.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-15, § 125.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden.

Budgetchef Kerstin Bondza.

Ekonom Mariann Wretman.

(15)

_____

(16)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/446

§ 7 Medfinansieringsavtal mellan Hörby

kommun och Trafikverket gällande gång- och cykelväg till Ludvigsborg

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Uppdra åt kommunstyrelsen att ingå avtal med Trafikverket om samfinansiering av gång- och cykelväg från Hörby till Ludvigsborg.

-Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

-Arbetet genomförs under år 2021 och 14 mkr behöver anslås i 2021 års investeringsbudget. Investeringsanslaget tas med i kommunens investeringsplan för budget 2019 och planer 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har översänt ett förslag till medfinansieringsavtal gällande gång- och cykelväg sträckan Kulleröd - Fulltofta längs riksväg 13.

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

I den regionala infrastrukturplanen för Skåne 2014-2025 avsätts medel för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i regionen. Som ett planeringsunderlag och stöd för prioritering har Region Skåne, i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner, upprättat en cykelvägsplan för Skåne. Utgångspunkten för finansiering av

prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering för berörda kommuner.

En gång- och cykelväg mellan Hörby och Höör är högt prioriterad för båda kommunerna p g a den högtrafikerade riksväg 13. Utifrån

(17)

studier som tagits fram ska man använda den befintliga kommunala banvallen från Hörby. Där banvallen slutar planeras att bygga en planskildhet och därefter ska ca 1 km gång- och cykelväg byggas fram till Fulltofta.

Sträckan mellan Hörby och Höör är utpekad som otillräcklig när det gäller framkomligheten för gång- och cykeltrafik, och finns med i gällande cykelvägsplan för Skåne län.

Arbetet planeras i två etapper där Trafikverket finansierar 50 % av åtgärd 1 och 2, ca 7 mkr och kommunen resterande 7 mkr.

Finansiering av åtgärd 3 (etapp 2) motsvarar ca 7 mkr och finansieras helt av kommunen.

Forts. § 7

Yrkanden

Anders Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-13, § 387.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017- 12-04.

Tekniska nämndens beslut 2017-11-17, § 188.

Kartskiss av gång- och cykelväg Hörby-Ludvigsborg.

Medfinansieringsavtal.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden.

Ekonomiavdelningen.

_____

(18)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/364

§ 8 Svar på initierat ärende från Eva Lindholm (M), Frågor gällande fastigheten Hörby Bäckaskog 5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Kommunstyrelsen konstaterar att handläggningen i ärendet varit bristfällig och att socialnämnden och tekniska nämnden uppmanas att se över befintliga rutiner.

-Samt att socialnämnden och tekniska nämnden ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari med en skriftlig

redogörelse för hur ärendet har handlagts.

-Överlämna frågan om fastighetens ekonomiska värdering till ekonomichefen.

-Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2018.

Sammanfattning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 initierade Eva Lindholm (M) ett ärende gällande fastigheten Bäckaskog 5.

Ärendet besvaras med skrivelse från tillförordnad fastighetschef daterad 2017-11-30.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar att följande beslut ska läggas till

beslutet ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2018.

Beslutsordning

(19)

Efter överläggning finner ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 388.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017- 11-30.

Svar på initierat ärende daterad 2017-11-30.

Utlåtande över utförd underhållsbesiktning daterad 2017-10-23.

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16, § 231.

Initierat ärende från Eva Lindholm (M).

Forts. § 8

Beslutet skickas till

Eva Lindholm (M).

Tillförordnad fastighetschef.

Ekonomichef.

Socialnämnden.

Tekniska nämnden.

_____

(20)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/306

§ 9 Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Ärendet hänskjuts till arvodesgruppen.

-Arvodesgruppen redovisar reviderat förslag av reglemente för ersättning till förtroendevalda vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har i samband med granskning av politiska arvoden pekat på brister i nuvarande reglemente. Ändringar i kommunstyrelsens reglemente föranleder också ändring i arvodesreglementet.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar att ärendet hänskjuts till arvodesgruppen och att arvodesgruppen redovisar förslag till revidering av

reglemente för ersättning till förtroendevalda vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018.

Beslutsordning

Efter överläggning konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 390.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-21, § 367.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-25, § 329.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 294.

(21)

Tjänsteskrivelse från

kommunledningsförvaltningen/personalavdelningen daterad 2017- 08-31.

Förslag på reviderade arvodesreglemente.

Beslutet skickas till

Arvodesgruppen.

_____

(22)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/439

§ 10 Yttrande över promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Hörby kommun har inte några synpunkter på förslag till ny Elmarknadslag.

Sammanfattning av ärendet

Hörby kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på förslag till ny Elmarknadslag. Syftet med förslaget är främst att göra en redaktionell och systematisk bearbetning av den gällande

elmarknadslagstiftningen. Promemorian innehåller dock förslag till materiella ändringar av mindre ingripande karaktär. (Citat ur kapitel 1 i promemorian Elmarknadslag)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 391.

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017- 11-28.

Promemorian Elmarknadslag Ds 2017:44.

Beslutet skickas till

Miljö- och energidepartementet.

_____

(23)

Dnr KS 2017/452

§ 11 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om sam- verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Underteckna överenskommelsen, under förutsättning att regionfullmäktige har fattat beslut i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild

överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i riket (enligt 5 kap. 6§) (bestäms årligen).

Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne, kommit överens om och tagit fram ett förslag på överenskommelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 392.

Socialnämndens beslut 2017-12-14, § 288.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-12-07, § 399.

(24)

Justerande Utdragsbestyrkande

Missivbrev.

Förslag till överenskommelse om samverkan vid utskrivning.

Beslutet skickas till

Region Skåne.

Socialnämnden.

_____

(25)

Dnr KS 2017/438

§ 12 Val av ledamöter till arvodesgruppen inför mandatperioden 2019-2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Utse följande ledamöter till arvodesgruppen 2019-2022, Stefan Borg (SD), Patrik Karlsson (C), Bengt Hedlund (SPI) Eva Lindholm (M), Jörgen Leufstedt (MP), Marie Keismar (L), Gunnar Bergquist (S) och Eva-Lena Danell Törnqvist (V).

-Utse följande ersättare till arvodesgruppen 2019-2022, Johan Olin (SD), Åsa Sandgren (C), Karin Melin (SPI), Lars Lindwall (M), Tommy Persson (L), Kristina Cavetoft (S) och Uno Hansson (V).

-Utse Gunnar Bergqvist (S) till ordförande för arvodesgruppen 2019-2022.

-Ersättarna tjänstgör endast när ordinarie ledamot har förhinder.

-Kommunstyrelsens arbetsutskott utser kristdemokraternas ledamot och ersättare vid sammanträdet den 17 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, §189 att partiernas representanter ska anmälas på kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar att utse följande ledamöter till

arvodesgruppen 2019-2022, Stefan Borg (SD), Patrik Karlsson (C), Bengt Hedlund (SPI) Eva Lindholm (M), Jörgen Leufstedt (MP), Marie Keismar (L), Gunnar Bergquist (S) och Eva-Lena Danell Törnqvist (V).

(26)

Justerande Utdragsbestyrkande

Utse följande ersättare till arvodesgruppen 2019-2022, Johan Olin (SD), Åsa Sandgren (C), Karin Melin (SPI), Lars Lindwall (M), Tommy Persson (L), Kristina Cavetoft (S) och Uno Hansson (V).

Utse Gunnar Bergqvist (S) till ordförande för arvodesgruppen 2019- 2022.

Ersättarna tjänstgör endast när ordinarie ledamot har förhinder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser kristdemokraternas ledamot och ersättare vid sammanträdet den 17 januari 2018.

Forts. § 12

Beslutsordning

Efter överläggning konstaterar ordföranden att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, § 189.

Beslutet skickas till

Arvodesgruppen.

_____

(27)

Dnr KS 2017/017

§ 13 Nämndernas beslut i medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Rapporten är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

En återrapportering ska ske i medborgarförslag där

kommunfullmäktige beslutat överlämna ärendet till en nämnd att bereda och fatta beslut om.

Medborgarförslag om informationsblad för sophantering–KS 2017/291:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 11 augusti 2017.

Medborgarförslagsställaren vill att det startas ett fortlöpande projekt så att samtliga nyinflyttade till kommunen får ett informationsblad för hur man bland annat hanterar sina sopor.

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 § 284:

Kommunstyrelsen beslutar överlämna medborgarförslaget till Mellan Skånes renhållnings AB för eventuella åtgärder.

Meddelande från Mellan Skånes renhållnings AB:

MERAB:s rutiner när det gäller information till medborgarna är i stort dessa som följer:

Tre gånger om året kommer vår informationstidning ut till alla hushåll i Eslöv, Höör och Hörby. Den innefattar information om sophantering och källsortering.

Information om sophantering skickas från MERAB till hushåll i lägenhet via deras hyresvärd vid önskan eller om behov finns till

(28)

Justerande Utdragsbestyrkande

exempel när det har varit felsortering.

Information om sophantering skickas från MERAB till villaägare vid önskan eller om behov finns till exempel när det varit felsortering.

Bostadsbolag, dock inte alla, har som rutin att dela ut information vid inflyttning i lägenhet/radhus.

Nyblivna villaägare får alltid ett välkomstbrev av oss innehållande information om MERAB:s verksamhet och sophantering.

MERAB kommer att förbättra informationen till nyinflyttade till kommunen ytterligare och inleda samarbete med kommunernas informationsavdelning gällande detta.

Forts. § 13

Medborgarförslag om begäran att kommunen följer våra lagar – KS 2017/257:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 23 juni 2017.

Medborgarförslagsställaren begär att Hörby kommun följer de lagar som berör ”brott mot bidragslagen”.

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 § 285:

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25 från

kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13, § 393.

Sammanställning daterad 2017-11-23.

_____

(29)

Dnr KS 2017/445

§ 14 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Godkänna sammanställningen av delegationsbeslut för kommunstyrelsen januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-13 §§ 384-396

Kommunchefen

Anmälan av beslut med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning (2014-12-01), § 184, p B.1.

Tillförordnad kommunchef

Delegationsbeslut – Förordnande av bygg och miljöchef 2017-12-22- -29.

Ekonomichefen

Ekonomichefen har med stöd av kommunstyrelsens delegation stängt två av kommunens derivat sk swap under december månad 2017.

Ekonomiavdelningen

Delegationsbeslut – Hörby 45:19, rivning av byggnad (uthus).

Delegationsbeslut - Nya luckor Askeröds ARV, 60 tkr.

Delegationsbeslut - Förnyelse av dricksvattenserviser 300 tkr, avloppsservis till Råby 5:56, 70 tkr.

(30)

Justerande Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut - Attestordning Kommunstyrelsen 2018-01-01—

12-31.

Delegationsbeslut - Upprustning av Östanvindens utegård, 118,5 tkr.

Delegationsbeslut - Ny webb för Hörby kommun, arbetet påbörjas november 2017 och slutförs 2018, 500 tkr.

Beslutsunderlag

Sammanställning daterad 2017-11-27.

_____

(31)

Dnr KS 2017/444

§ 15 Meddelande till kommunstyrelsen januari 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Godkänna sammanställningen av meddelande till kommunstyrelsen januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelande redovisas:

-Förvaltningsrättens beslut, avslår Telenor Sverige Aktiebolags yrkande om interimistiska beslut, Mål 12878-17—12972-17, 13047- 17.

-Svensk Kommunrating, Certifiering av Hörby kommun.

-Cesam Centrala samverkansgruppen, protokoll 2017-11-24.

-Hörby kommuns industrifastighets AB, protokoll 2017-11-07.

-Hörby kommuns industrifastighets AB, protokoll 2017-11-22.

-Hörbybostäder AB, protokoll 2017-11-07.

-Hörbybostäder AB, protokoll 2017-11-20.

-Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Informations- och Nyhetsbrev nr 7.

-Regionfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-28, Skånska flaggan.

-Socialnämnden protokollsutdrag 2017-12-14, Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser.

-Socialnämnden protokollsutdrag 2017-12-14, Socialnämndens delegationsordning.

(32)

Justerande Utdragsbestyrkande

-VA-GIS-nämnden, protokollsutdrag § 89, 2017-12-12.

-VA-GIS-nämnden, protokollsutdrag § 91, 2017-12-12.

-Försvarsmakten, distribution av information rörande riksintressen för totalförsvarets militära del.

-Energimarknadsinspektionen, Nätkoncession för linje; nu fråga om avskrivning.

-Nytt från KEFU december 2017.

-Cesam Centrala samverkansgruppen, protokoll 2017-12-15.

-Personalavdelningen - Månads- och årsrapporter 2017.

Forts. § 15

Beslutsunderlag

Sammanställning daterad 2017-11-27.

_____

(33)

§ 16 Information från kommunchefen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Johan Eriksson informerar om följande:

-Kommunpolis

-Kvalitetsarbete, kommunkompassen startar i november 2018.

-Socialförvaltningen har omvandlat en tjänst så att 50% ska vara för kommunikation.

-Fastighetsfrågor processas vid varje ledningsgruppsarbete.

-Birger Larssons (L) initierade ärende besvaras muntligt.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

_____

(34)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 17 Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) informerar om följande:

-Extra kommunstyrelse sammanträde 29 januari 2018.

-Rapport gällande personalomsättning vid

samhällsbyggnadsförvaltningen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Flaggningen har inte skötts korrekt sen ändring av reglementet, detta är påtalat för en förbättring ska kunna ske.

-Samverkansmöte mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium fortlöper enligt plan.

-Workshop för HBTQ genomfördes 19/12, socialförvaltningen arbetar med framtagande av handlingsplan.

-Prenumeration av Dagens samhälle behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :