• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer

1 §1 Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Vasamuseet och Järnvägsmuseet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1262.

SFS 2018:2073

Publicerad

den 21 december 2018

References

Related documents

5 f § 7 Försvarsmakten ska beställa forskning och utveckling, samt bedriva egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära för- svaret och för

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten 1 § 1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års- redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och

dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,.. dödande

rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,6. rättsmedicinsk medverkan i övrigt

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse. 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består