• No results found

ANMÄLAN OM ÅTERVINNING AV ICKE-FARLIGT AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANMÄLAN OM ÅTERVINNING AV ICKE-FARLIGT AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00

Skickas till:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten

511 80 Kinna

ANMÄLAN OM ÅTERVINNING AV ICKE-FARLIGT AVFALL FÖR ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL

Enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Verksamhetskod 90.141; gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

Anmälan ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Anmälan avser:

Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte

Sökande

Fastighet Person-/organisationsnummer

Företagets/anläggningens namn Kontaktperson

Postadress Postnummer Ort

Besöksadress Postnummer Ort

Telefonnummer E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) och fakturamärkning/referens eller liknande

Utförare/Entreprenör (om annan än sökande)

Företagets namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Kontaktperson Telefonnummer E-postadress

Beskrivning av uppläggningen

Avfallet/massornas ursprung (ange fastighetsbeteckning/-ar):

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:

Anläggningens plats (ange fastighetsbeteckning): Mängd (ton eller kbm): Fyllnadshöjd (meter):

(2)

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00 Beskriv ändamål/syfte för anläggningen:

Avfallets innehåll (ange avfallskod) enligt avfallsförordningen 2011:927:

Har provtagning utförts?

Ja, analysprotokoll bifogasNej

Ange tid för utfyllnad (start och slutdatum, OBS! läs om handläggningstid och bygglov i information nedan innan du anger starttid):

Hur långt är det till närmaste vattendrag, dike, vattentäkt och närboende (markera på bifogad karta)?

Beskriv mottagningsrutiner:

Beskriv störningar (buller, transporter, omgivningspåverkan):

Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ytvattnet från ev. förorening?

Detta ska bifogas ansökan:

• Karta där följande framgår:

- fastighetsbeteckning/-ar - anläggningens placering - vattendrag

- vattentäkter - transportvägar

- grannfastighet/närboende

• Markprofil före och efter utfyllnad, genomskärning av utfyllnaden där gränser samt djup av de olika materialen tydligt framgår

• Eventuella analysresultat från provtagning av massorna Ort och datum

__________________________

Verksamhetsutövare Namnförtydligande

_____________________________ ____________________________

(3)

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00

Information

Handläggningstid

Verksamheten får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljönämnden beslutar något annat.

Föroreningar

Om förorenade massor påträffas ska arbetet stoppas och Marks kommuns miljöenhet omedelbart kontaktas. Vid akut föroreningsrisk ring 112.

Avgift

För prövning av anmälan kommer timavgift att tas ut i enlighet med den av

kommunfullmäktige fastställda taxan. För att hålla ned handläggningstiden och därmed kostnaden för sökanden är det viktigt att lämna in en komplett anmälan.

Bygglov, strandskyddsdispens och marklov

Tänk på att marklov kan behövas för schaktning eller fyllning. Denna anmälan är ingen prövning av mark- och bygglov eller strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan behövas om massorna ska användas strandnära (100‐300 m). Kontakta gärna

samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet om du känner dig osäker på vad som krävs i ditt fall. Du når byggenheten på tel: 0320 21 71 90, måndag till fredag mellan klockan 10-12.

Samråd enligt t.ex. 12:6 miljöbalken för ingrepp i naturmiljön

Om det inte finns någon föroreningsrisk kan användningen ändå behöva anmälas för samråd om naturmiljön (http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och- natur/skyddad-natur/tillstand/Pages/index.aspx) riskerar att ändras väsentligt.

Samrådet sker med Länsstyrelsen.

(4)

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● Miljöenheten ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-21 70 00

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig Vilka kommer att ta del av

Miljönämnden i Marks kommun personuppgifterna?

511 80 Kinna Inom kommunen kommer endast behörig

Epost: mhn@mark.se personal samt personuppgiftsbiträden som

kommunen anlitar att hantera uppgifterna.

Dataskyddsombud Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli Miljönämndens dataskyddsombud når du på epost offentliga och får då begäras ut av alla så länge dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71. det inte hindras av sekretess.

Ändamålet med behandlingen Lagringstid

Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur utföra tillsyn och handlägga ärenden enligt länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller miljöbalken och livsmedelslagen. Vilket även i arkiveras. För mer information kontakta förekommande fall omfattar fakturering. personuppgiftsansvarig.

Uppgifterna kan dessutom användas för arkiv-

och statistiska ändamål av allmänt intresse. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de person- Typer av personuppgifter som vi behöver uppgifter som kommunen behandlar om dig och Namn, adress, personnummer, fastighets- få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har beteckning, telefonnummer, email. invändningar mot hur kommunen hanterar dina

personuppgifter kan du lämna klagomål till Rättslig grund för behandlingen Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kommunen behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning, och även för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

References

Related documents

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet.

(= farligt avfall) om det innehåller farliga ämnen i enlighet med 2 kapitel 2 §, i så höga koncentrationer att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges

Beskriv den närmaste omgivningen för planerad användningsyta, transportvägar, dricksvattentäkter och andra skyddsvärda objekt inom 200 m (Skalenlig karta med ritning över

Marks kommun ● Samhällsbyggnadsförvaltningen ● epost: mhn@mark.se ● tfn: 0320-217000 Dispens söks för följande avfall.. Avfallsslag

Enheten har (inklusive 300 timmar av miljöchefstjänsten för handläggning och stöd 2,8 tjänster (ca 2800 timmar) till sitt förfogande inom miljöbalkens område vilket innebär att

Farligt avfall får aldrig hamna bland de vanliga soporna, eldas eller hällas ut i avloppet – det är en risk för både människor och miljö.. De giftiga ämnena måste

Men alla vet inte att vi har mycket avfall hemma som klassas som farligt avfall när det ska slängas.. Vi som arbetar med att ta hand om ditt avfall har till uppgift att göra det

För när vi lär oss ett nytt språk som vuxna är vi ofta rädda för att prata, eftersom vi kan göra fel och framstå som okunniga.. Men det går inte att lära sig ett nytt språk