• No results found

Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1995:1571) om insätt- ningsgaranti ska ha följande lydelse.

17 §2 Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursför- valtaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket, och

2. att vissa uppgifter som enligt 16 § ska lämnas till garantimyndigheten i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna (Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2011:829.

SFS 2020:180

Publicerad den 3 april 2020

References

Related documents

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och de regioner som avses i 7 kap.. plan- och bygglagen (2010:900) får

en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åt- gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. På regeringens vägnar

Om patienten inte är bosatt inom någon regions område, ska den region inom vars område patienten eller familjemedlem- men är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som

en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. På regeringens vägnar

ska tillämpas på finansi- ella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och de landsting som avses i 7 kap.. plan- och bygglagen (2010:900) får

Om styrelsen eller någon annan ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess innehåll att den utfärdats på

Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till både enskilda intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö.. En