• No results found

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)"

Copied!
33
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-03-27

KNAPPSTAD FÖRVALTNING AB

Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik (MUR/Geo)

Knappstad 2:47

(2)

2 | 10301844 •

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT – GEOTEKNIK (MUR/GEO)

KUND

Knappstad förvaltning AB

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 117

651 04 Karlstad

Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

Erik Hellberg Tel: 010-722 92 11

PROJEKT Knappstad 2:47 UPPDRAGSNUMMER

10301844

FÖRFATTARE

Erik Hellberg

DATUM 2020-03-27 ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV

GODKÄND AV Jonas Lersten

(3)

10301844 • | 3

INNEHÅLL

1 OBJEKT 4

2 SYFTE 4

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 4

3.1 UNDERLAG FÖR REDOVISNING 4

4 STYRANDE DOKUMENT 4

5 GEOTEKNISK KATEGORI 5

6 POSITIONERING 5

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 5

8.1 OMFATTNING 5

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 6

8.3 FÄLTINGENJÖRER 6

8.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 6

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 6 10 HYDROGEOLOGISKA MÄTNINGAR 6 11 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR 7

12 HÄRLEDDA VÄRDEN 7

12.1 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER 7

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 8

Ritningar

G-10-1-001 Borrpunkter i plan G-10-2-001 Borrpunkter i sektion Bilagor

Bilaga 1 CPT-utvärderingar Bilaga 2 Kalibreringsprotokoll Bilaga 3 Laboratorieprotokoll

(4)

4 | 10301844 •

1 OBJEKT

WSP har på uppdrag av Knappstad förvaltning AB utfört en geoteknisk undersökning för detaljplan av bostadsområde i Knappstad, Karlstads kommun. Undersökningsområdet redovisas i figur 1 nedan.

Figur 1. Undersökningsområdet markerat med röd färg. Bild hämtad från Google Earth mars 2020.

2 SYFTE

Syftet med undersökningen är att få kännedom om markförhållanden för nybyggnation samt dokumentera och redovisa utförda geotekniska undersökningar.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Jordarts- och jorddjupskarta erhållen via Sveriges geologiska undersökning.

3.1 UNDERLAG FÖR REDOVISNING

Grundkarta erhållen från beställare.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1- 4.

(5)

10301844 • | 5 Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för

vingförsök i fält och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningen är utförd för geotekniska konstruktioner enligt geoteknisk kategori 2 (GK 2)

6 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av borrpunkternas läge har utförts med GPS av WSP. Undersökningen refererar till följande referenssystem:

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH 2000

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet är beläget i en dalgång cirka 700 m öster om Vänern med marknivåer från cirka +45,5 till + 48,6.

Berg i dagen finns i områdets västra och östra del. Större delen av området utgörs av djurhage. I områdets västra del finns ladugårdar. Området avgränsas i väster av Skoghallsvägen.

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 OMFATTNING

Omfattning av undersökningarna redovisas i tabell 5 nedan.

(6)

6 | 10301844 •

Tabell 3: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning Trycksonderingar (Tr) 7

CPT-sonderingar (CPT) 2 Skruvprovtagning (Skr) 7

Vingförsök (Vb) 1

Undersökningspunkterna redovisas i tillhörande ritningar

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts i mars 2020.

8.3 FÄLTINGENJÖRER

Undersökningarna har utförts av Christoffer Nordlander och Sebastian Bidgoli.

8.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 4: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum

CPT-spets 4715 2019-10-25

Kalibreringsprotokoll redovisas i bilaga 2.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Laboratorieundersökningar har i skrivande stund ej utförts.

10 HYDROGEOLOGISKA MÄTNINGAR

Observation av fri vattenyta har utförts i skruvprovtagningshål. Mätningarna redovisas i tabell 7 nedan.

Tabell 5. Observationer av fria vattenytor i skruvprovtagningshål.

Borrhål Nivå (RH 2000) Djup under markyta (m)

20W01 +47,8 0,8

20W03 +47,2 0,7

20W05 +46,1 0,2

20W07 +45,6 0,7

20W08 +45,2 0,7

20W09 +44,7 0,8

(7)

10301844 • | 7

11 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR

Mätning av radongashalt har utförts med Markus 10 i två punkter på 0,7 m djup under markytan.

Resultat från mätningarna redovisas i tabell 6 nedan.

Tabell 6. Uppmätta värden avseende radongashalt.

Undersökningspunkt Radongashalt (kBq/m3)

20W10 6

20W11 2,4

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Sammanställning av härledda värden, baserade på utförda CPT-sonderingar och vingförsök redovisas i figur 2 och 3 nedan.

Figur 2. Sammanställning av härledda värden avseende skjuvhållfasthet.

(8)

8 | 10301844 •

Figur 3. Sammanställning av härledda värden avseende lerans förkonsolideringstryck.

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Eftersom endast konflytgränsen är undersökt från störd provtagning ner till 4 m djup har lerans konflytgräns valts konservativt till 70 % i utvärdering av CPT-sonderingar samt vid korrigering av vingförsökets skjuvhållfasthet.

(9)

10301844 • | 9

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare. www.wsp.com

(10)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 1.5

U o

Uo

U o

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

2.00 m 2.00 m 5.58 m 1.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W05 2020-03-16

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW

0 1 2

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 46.30 m Mu, Let, siLe Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Fett

Sond nr 4715

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 1 Sida 1 av 12

(11)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0 10 20 30 40

Friktionsvinkel (o)

x x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

20 30 40 50

o

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 46.30 m 1.00 m 2.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2.00 m Mu, Let, siLe Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W05 2020-03-16

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW vL

L OC

0 2 4 6 8 10

Modul (MPa)

siMu

Let

siLe

Cl

Si +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Erik Hellberg 2020-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 1 Sida 2 av 12

(12)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

0 10 20 30 40 50

Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 46.30 m 1.00 m 2.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2.00 m Mu, Let, siLe Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W05 2020-03-16

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW vL

L OC siMu

Let

siLe

Cl

Si

o

o

o

o o

o

o

o

o o

o o

o

o o

o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Erik Hellberg 2020-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 1 Sida 3 av 12

(13)

C P T - sondering

Knappstad 2:47 10301844

2020-03-23

2.00 m 2.00 m 5.58 m 1.00 m my 46.30 m

Mu, Let, siLe Normal Fett

Christoffer Nordlander

Djup (m)

Karlstad 20W05 2020-03-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4715

0.844 0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1.00

Datum

253.90 254.40 0.50

137.20 137.30 0.10

6.08 6.09 0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0.00 0.20 1.00 2.00

0.20 1.00 2.00 5.50

Densitet (ton/m3) 1.40 1.70 1.70

0.70

siMu Let siLe Jordart

Anmärkning

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga 1 Sida 4 av 12

(14)

C P T - sondering

Knappstad 2:47 10301844

2020-03-23

Karlstad 20W05 2020-03-16 Projekt

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.20 1.00 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40

Sida 1 av 1

0.20 1.00 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.47

siMu Let siLe Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl L Si L

Klassificering

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

1.4 9.4 24.4 34.3 37.5 40.6 43.8 46.9 50.0 53.2 56.5 59.7 63.0 66.5 69.9 73.2 76.5 79.9 83.3 86.6 88.8

s

vo 1.4 9.4 19.4 23.3 24.5 25.6 26.8 27.9 29.0 30.2 31.5 32.7 34.0 35.5 36.9 38.2 39.5 40.9 42.3 43.6 44.4

s'

vo

s'

c

63.8 52.1 56.5 64.0 69.9 70.6 70.9 72.3 79.1 79.9 68.3 68.1 79.0 84.5 81.0 83.5 125.3

kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1.40 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.75 1.60 1.75 1.75 1.75 1.60 1.75 1.75 1.75 1.60 1.70

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

13.1 11.2 12.1 13.5 14.6 14.8 15.0 15.3 16.6 16.9 15.0 15.1 17.1 18.2 17.7 18.2 25.4 ((84.3))

o

f

OCR ID E MOC MNC

2.73 2.13 2.21 2.39 2.51 2.43 2.35 2.30 2.42 2.35 1.93 1.84 2.07 2.14 1.98 1.97 2.87

%

5.5 6.6 5.2

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga 1 Sida 5 av 12

(15)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Knappstad 2:47 10301844

WSP

Christoffer Nordlander

2020-03-23

2.00 m 2.00 m 5.58 m 1.00 m my 46.30 m

Mu, Let, siLe Normal Fett

Karlstad 20W05 2020-03-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W05.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4715 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 1 Sida 6 av 12

(16)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400

Portryck u, uo,Du (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 1.5

U o

U o

Uo

U o DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

2.00 m 2.00 m 7.08 m 1.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W08 2020-03-13

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW

0 1 2

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 45.90 m Mu, Si, siLe Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Fett

Sond nr 4715

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 1 Sida 7 av 12

(17)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0 10 20 30 40

Friktionsvinkel (o)

x x

x x x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x

x x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

20 30 40 50

o

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 45.90 m 1.00 m 2.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2.00 m Mu, Si, siLe Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W08 2020-03-13

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW vL

L

vL

L OC

0 2 4 6 8 10 12 14

Modul (MPa)

saMu

Si

siLe

Cl

Si +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Erik Hellberg 2020-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 1 Sida 8 av 12

(18)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0 10 20 30 40

Effektivtryck (kPa)

x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x

x x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthettfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 45.90 m 1.00 m 2.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2.00 m Mu, Si, siLe Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Knappstad 2:47 10301844 Karlstad 20W08 2020-03-13

2020-03-23

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW vL

L

vL

L OC saMu

Si

siLe

Cl

Si

o o o o

o o o

o o

o o

o o

o o o

o o

o o o

o o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Erik Hellberg 2020-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 1 Sida 9 av 12

(19)

C P T - sondering

Knappstad 2:47 10301844

2020-03-23

2.00 m 2.00 m 7.08 m 1.00 m my 45.90 m

Mu, Si, siLe Normal Fett

Christoffer Nordlander

Djup (m)

Karlstad 20W08 2020-03-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4715

0.844 0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1.00

Datum

269.40 248.10 -21.30

137.90 137.80 -0.10

6.05 6.03 -0.02 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0.00 0.30 1.00 2.00

0.30 1.00 2.00 7.00

Densitet (ton/m3) 1.50 1.70 1.70

0.70

saMu Si siLe Jordart

Anmärkning

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

Bilaga 1 Sida 10 av 12

(20)

C P T - sondering

Knappstad 2:47 10301844

2020-03-23

Karlstad 20W08 2020-03-13 Projekt

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.30 1.00 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80

Sida 1 av 1

0.30 1.00 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 6.97

saMu Si siLe Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl L Cl vL Cl vL Cl vL Cl L Si L

Klassificering

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

2.2 10.3 24.4 34.3 37.5 40.6 43.8 46.9 50.0 53.2 56.3 59.6 63.0 66.5 69.9 73.3 76.8 80.2 83.6 87.1 90.5 93.9 97.2 100.5 103.9 107.4 110.9 114.1

s

vo 2.2 10.3 19.4 23.3 24.5 25.6 26.8 27.9 29.0 30.2 31.3 32.6 34.0 35.5 36.9 38.3 39.8 41.2 42.6 44.1 45.5 46.9 48.2 49.5 50.9 52.4 53.9 55.3

s'

vo

s'

c

47.1 46.5 46.8 48.0 51.9 53.3 50.5 51.8 54.3 57.4 61.0 67.7 63.2 70.6 70.5 73.1 73.6 76.0 83.7 91.1 83.0 89.3 86.5 166.9

kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1.50 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.60 1.75 1.75 1.75 1.85 1.70

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

10.2 10.2 10.4 10.7 11.5 11.8 11.4 11.7 12.3 12.9 13.7 15.0 14.3 15.8 15.9 16.4 16.6 17.2 18.7 20.1 18.7 20.0 19.6 33.3 ((120.8))

o

f

OCR ID E MOC MNC

2.02 1.90 1.83 1.80 1.86 1.83 1.67 1.65 1.66 1.69 1.72 1.83 1.65 1.78 1.71 1.71 1.67 1.67 1.78 1.89 1.68 1.75 1.65 3.10

%

7.7 9.3 7.5

MPa MPa MPa

w

L

w

L

Bilaga 1 Sida 11 av 12

(21)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Knappstad 2:47 10301844

WSP

Christoffer Nordlander

2020-03-23

2.00 m 2.00 m 7.08 m 1.00 m my 45.90 m

Mu, Si, siLe Normal Fett

Karlstad 20W08 2020-03-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord.

Utrustning Sond Nr

Datum

L:\5464\10301844 - Knappstad 2_47\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\CPT\20W08.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa q,MPa

Djup (m)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa Totalt spetstryck, qt MPa Registrerat spetstryck, qc MPa Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4715 Projektnummer

Borrföretag Borrningsledare

Bilaga 1 Sida 12 av 12

(22)

Göteborg:2019-10-25

Page 1 of 8

Bilaga 1 Sida 1 av 8

(23)

Test Class: ISO 1 Applied Load

MPa

PointRes.

MPa

Accuracy Difference %/MV

MPa

Friction

MPa PorePress

MPa 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,049

5,029 -0,020 -0,397 0,000 0,000

10,027

9,988 -0,039 -0,390 0,000 0,000

15,092

15,039 -0,053 -0,352 0,000 0,000

20,073

20,014 -0,059 -0,294 0,000 0,000

25,048

24,991 -0,057 -0,228 0,000 0,000

30,092

30,045 -0,047 -0,156 0,000 0,000

35,047

35,026 -0,021 -0,060 0,000 0,000

40,155

40,162 0,007 0,017 0,000 0,000

44,988

45,020 0,032 0,071 0,000 0,000

50,103

50,178 0,075 0,149 0,000 -0,001

45,261

45,292 0,031 0,068 0,000 0,000

40,099

40,095 -0,004 -0,010 0,000 0,000

34,967

34,931 -0,036 -0,103 0,000 0,000

30,141

30,088 -0,053 -0,176 0,000 0,000

25,165

25,104 -0,061 -0,243 0,000 0,000

20,075

20,011 -0,064 -0,319 0,000 0,000

15,102

15,042 -0,060 -0,398 0,000 0,000

10,091

10,046 -0,045 -0,447 0,000 0,000

5,037

5,017 -0,020 -0,398 0,000 0,000

-0,011

0,003 0,014 0,000 0,000 0,000

2 of 8

Bilaga 1 Sida 2 av 8

(24)

Test Class: ISO 1 Ref

MPa

PointRes.

MPa Accuracy

%/MV Difference KPa Friction

MPa

PorePress MPa 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,002

0,050 0,048 1,809 0,000 0,000

0,004

0,101 0,099 1,715 0,000 0,000

0,003

0,151 0,149 1,430 0,000 0,000

0,004

0,200 0,199 1,146 0,000 0,000

0,005

0,251 0,250 0,731 0,292 0,000

0,004

0,301 0,300 0,299 0,099 0,000

0,005

0,351 0,351 -0,097 -0,027 0,000

0,007

0,401 0,402 -0,411 -0,102 0,000

0,006

0,454 0,454 -0,866 -0,190 0,000

0,006

0,501 0,502 -1,022 -0,203 0,000

0,005

0,452 0,453 -1,322 -0,291 0,000

0,005

0,402 0,403 -1,444 -0,357 0,000

0,004

0,353 0,354 -1,509 -0,425 0,000

0,004

0,297 0,299 -1,534 -0,513 0,000

0,005

0,251 0,252 -1,446 -0,572 0,000

0,005

0,201 0,203 -1,247 -0,614 0,000

0,005

0,152 0,153 -0,986 0,000 0,000

0,005

0,101 0,102 -0,569 0,000 0,000

0,006

0,050 0,050 0,054 0,000 0,000

0,004

0,000 0,000 -0,270 0,000 0,000

Page 3 of 8

Bilaga 1 Sida 3 av 8

(25)

Test Class: ISO 1 Test Class: ISO 1

Appl. Press MPa

PointRes.

MPa Accuracy

%/MV Difference KPa

Friction MPa PorePress

MPa

Area Factor A = PR/PP

Area Factor B = LF/PP 0,000

0,000 0,000 0,100 0,000 0,000

0,174

0,215 0,215 0,843 0,392 0,000 0,809 0,000

0,334

0,407 0,405 1,564 0,385 0,000 0,824 0,000

0,512

0,617 0,614 2,403 0,390 0,000 0,833 0,000

0,676

0,809 0,807 2,701 0,334 0,000 0,837 0,000

0,853

1,016 1,013 3,348 0,330 0,000 0,842 0,000

1,024

1,215 1,212 3,257 0,268 0,000 0,844 0,000

1,190

1,409 1,407 2,675 0,190 0,000 0,845 0,000

1,356

1,604 1,601 2,261 0,141 0,000 0,847 0,000

1,525

1,802 1,801 1,454 0,080 0,000 0,846 0,000

1,706

2,013 2,013 0,100 0,004 0,000 0,847 0,000

1,531

1,808 1,806 1,959 0,108 0,000 0,847 0,000

1,364

1,610 1,607 3,007 0,187 0,000 0,848 0,000

1,183

1,396 1,392 3,856 0,277 0,000 0,849 0,000

1,018

1,201 1,197 4,088 0,341 0,000 0,850 0,000

0,860

1,015 1,011 4,171 0,412 0,000 0,850 0,000

0,682

0,805 0,802 3,908 0,487 0,000 0,850 0,000

0,507

0,601 0,597 3,453 0,577 0,000 0,849 0,000

0,332

0,397 0,395 2,385 0,603 0,000 0,840 0,000

0,172

0,211 0,210 1,316 0,626 0,000 0,819 0,000

0,000

0,000 0,000 0,100 0,000 0,000

Page 4 of 8

Bilaga 1 Sida 4 av 8

(26)

Appl. Incin.

Deg

Y- Deg Y+

Deg X-

Deg

Diff X+

Deg X+

Deg

Diff X- Deg

Diff Y+

Deg

Diff Y- Deg 0,19

0,00 0,11 0,12 0,20 -0,11 -0,12 -0,20 -0,19

1,03

1,00 1,18 0,84 1,04 -0,18 0,16 -0,04 -0,03

2,06

2,00 2,12 1,87 2,00 -0,12 0,13 0,00 -0,06

3,01

3,00 3,06 2,87 2,94 -0,06 0,13 0,06 -0,01

4,01

4,00 4,12 3,74 4,08 -0,12 0,26 -0,08 -0,01

5,03

5,00 5,13 4,80 4,84 -0,13 0,20 0,16 -0,03

6,07

6,00 6,16 5,79 5,99 -0,16 0,21 0,01 -0,07

7,07

7,00 7,08 6,78 6,96 -0,08 0,22 0,04 -0,07

8,39

8,00 8,06 7,85 7,95 -0,06 0,15 0,05 -0,39

9,04

9,00 9,07 8,88 9,07 -0,07 0,12 -0,07 -0,04

10,06

10,00 9,98 9,90 9,91 0,02 0,10 0,09 -0,06

11,00

11,00 11,11 10,86 10,99 -0,11 0,14 0,01 0,00

12,07

12,00 12,07 11,92 12,00 -0,07 0,08 0,00 -0,07

13,05

13,00 12,95 12,89 12,93 0,05 0,11 0,07 -0,05

14,09

14,00 13,96 13,85 13,96 0,04 0,15 0,04 -0,09

15,17

15,00 14,98 14,86 14,97 0,02 0,14 0,03 -0,17

16,16

16,00 15,88 15,89 15,93 0,12 0,11 0,07 -0,16

17,11

17,00 16,96 17,04 16,96 0,04 -0,04 0,04 -0,11

18,22

18,00 18,04 18,02 17,94 -0,04 -0,02 0,06 -0,22

19,24

19,00 18,90 18,98 18,96 0,10 0,02 0,04 -0,24

20,27

20,00 19,82 19,94 19,91 0,18 0,06 0,09 -0,27

Page 5 of 8

Bilaga 1 Sida 5 av 8

(27)

Page 6 of 8

Bilaga 1 Sida 6 av 8

(28)

Page 7 of 8

Bilaga 1 Sida 7 av 8

(29)

Page 8 of 8

Bilaga 1 Sida 8 av 8

(30)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Södra Grytsgatan 7 Projekt Knappstad 2:47

602 33 Norrköping Hammarö

Besök: Sprängstensgatan 1 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7353 Beställare Jonas Lersten

Uppdragsnummer 10301844

Borrhål 20W05

Fältundersökning Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-03-20- 2020-03-27

X Utfört av Johan Averland

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r2) wN 3) wL4) St5) tfu5) tr5) typ6) klass6) Anm.

m Förkortning (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,2- Cldc

1,0 22 33 karraktär

1,0-

2,0 34 35

2,0-

3,0 49 41

3,0-

4,0 42 37

gråbrun, siltig LERA med tunna

siltskikt, rostfläckig siCl (si)

gråbrun, siltig LERA, rostfläckig siCl

grå, siltig LERA med enstaka växtdelar,

rikligt med roströr siCl (pr)

grå, siltig LERA med enstaka växtdelar siCl (pr)

2020-03-20 2020-03-16 C.N

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS-EN-ISO 17892-2:2014

3) Vattenkvot enligt SS-EN-ISO 17892-1:2014 (Medelvärde av dubbelprov) 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck fProvet fyller ej helt hylsans diameter

C:\Users\SEJA12162\Desktop\Jordlaboratorie\Mallar\

Bilaga 3 - Laboratorieresultat 1(2)

(31)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Södra Grytsgatan 7 Projekt Knappstad 2:47

602 33 Norrköping Hammarö

Besök: Sprängstensgatan 1 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7353 Beställare Jonas Lersten

Uppdragsnummer 10301844

Borrhål 20W08

Fältundersökning Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-03-20- 2020-03-27

X Utfört av Johan Averland

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r2) wN 3) wL4) St5) tfu5) tr5) typ6) klass6) Anm.

m Förkortning (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,3- Cldc

1,0 28 40 karraktär

1,0-

2,1 41 56

2,1-

4,0 56 42

gråbrun, siltig LERA med rottrådar,

rostfläckig siCl pr

brungrå LERA med tunna siltskikt och

enstaka växtdelar, svagt rostfläckig Cl (si) (pr)

grå, siltig LERA med växtdelar siCl pr

2020-03-20 2020-03-13 C.N

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning1)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS-EN-ISO 17892-2:2014

3) Vattenkvot enligt SS-EN-ISO 17892-1:2014 (Medelvärde av dubbelprov) 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck fProvet fyller ej helt hylsans diameter

C:\Users\SEJA12162\Desktop\Jordlaboratorie\Mallar\

Bilaga 3 - Laboratorieresultat 2(2)

(32)

GA:1 GA:2

sv sv

sv

sv

FS:26

GA:2

S:8

S:9

2:1

2:1 2:1

2:1

2:1 S:7

2:47 S:23

2:48 2:34

2:39

2:29

2:47

2:33

2:32 2:31

S:24 S:10

2:31

S:12 S:11

2:29

2:38

2:44 2:47

S:13 2:29

2:29

S:15

S:15

2:1 KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

KNAPPSTAD KNAPPSTAD

KNAPPSTAD

GA:3

GA:4

Sv Sv

Sv

Sv

Dingelsundet

46

47 48

49

45 52

53

54 55

56

57 47

51 51

45 48

54

55

50

48 53

46

47

48 46

46

46

51 50

49 52

47

46

46

49 47

53

53

57 52

48

56 54

47

56 53

49 51

49

49 53

48

50 47

47

48

48

49

47

54

52,2

47,8

B B

B GA TA

GA TA GA TA

E

(33)

References

Related documents

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran... Om den är stor (över ca 50%) kan angivet resultat vara under

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna