• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-09-26 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-09-26 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2018-09-26 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2018-09-26

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering föreslås senast den 1 oktober 2018. Som medjusterare till ordföranden föreslås Bengt Sandell (S).

Fastställande av föredragningslista.

Ordföranden

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn

3 B Förelägganden uppföljning Morgan Randall Svahn

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och budget 2019-2021 samt förslag till

taxa för 2019

Morgan Randall Svahn

7 B Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019 Morgan Randall Svahn

8 B Nybyggnad av småbåtshamn Karin Söderman

9 B Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus

Victoria Viker

(2)

Kallelse/föredragningslista

2018-09-26 2 av 2

10 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Karin Söderman

11 B Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus Victoria Viker 12 B Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och

stödmurar

Victoria Viker

13 B Bygglov för nybyggnad av båthus/förråd, redan utfört Karin Söderman 14 B Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och

båthus/förråd, redan utfört

Karin Söderman

15 B Förvaltningen informerar Morgan Randall Svahn

Lars Wessberg (M) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

13 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker 14 A Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen gällande. bygglov, utveckling av talan i mål nr

2 A Rapportering av delegeringsbeslut Morgan Randall Svahn 3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 B Nybyggnad av carport/förråd, redan utförd

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden.. Detta innebär att de

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 B Granholmen 1:16 Tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av. fem komplementbyggnader och

8 A Byggsanktionsavgift för redan uppförda komplement- byggnader samt föreläggande att vidta rättelse.

10 B Stegesund 1:113 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus och ansökan om strand- skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och brygga.

12 B Rudan 4 Utvändig ändring av komplemntbyggnad Victoria Andersson 13 B Stegesund 1:100 Tillbyggnad av fritidshus Karin Söderman 14 A Tynningö 1:605 Nybyggnad