Utbildningsnämnden kallar till sammanträde Tid: tisdagen den 23 februari 2021, kl. 15:00

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE 1 (4)

Utbildningsnämnden

Datum

2021-02-23

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde

Tid: tisdagen den 23 februari 2021, kl. 15:00 Plats: Teams

Ordförande: Paul Gustafsson (M) Sekreterare: Hillevi Montor

Beredningen sammanträder tisdagen den 16 februari kl. 15:00 via Teams

Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Rolf Nersing (S)

Dag för justering, förslag: onsdagen den 24 februari 2021, kl. 08:30, digital justering

Beslutsärenden

1. Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2020

UN 21/0007 Förslag till beslut

Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2020 antas av Utbildningsnämnden och överlämnas till Kommunstyrelsen.

2. Uppföljning av Skolutvecklingsprogrammet 2016- 2020

UN 16/0068 Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden tackar för uppföljningen av Skolutvecklingsprogrammet.

2. Utbildningsnämnden beslutar att uppdraget kring Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020 avslutas.

(2)

KALLELSE 2 (4)

Utbildningsnämnden

Datum

2021-02-23

3. Tillsyn av fristående förskolor 2020

UN 20/0347 Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Discovery

2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Fjärilen

3. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan I Ur och Skur Miklagård 4. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets

tillsynsrapport av Källskolans förskola

5. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Pärlan

6. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av Säbyholms förskola

7. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av Urfjälls montessoriförskola 8. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets

tillsynsrapport av förskolan Växthuset

9. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Äventyret

Rapporter

• Utbildningschefens rapport

• Balanslista 2021

Delegationsbeslut

1. Läsårsdata 2021/2022 2. Läsårsdata 2022/2023 3. Läsårsdata 2023/2024

4. Beslut 2020/316 tilläggsbelopp 2021, Brunnaskolan

5. Korrigerat Beslut 2020/144 tilläggsbelopp 2021, Östra Bro (Finnstaberg fsk)

6. Beslut 2020/144 tilläggsbelopp 2021, Östra Bro (Finnstaberg fsk) 7. Beslut 2020/287 tilläggsbelopp 2021, Östra Kungsängen (Ekhammar

fsk)

8. Korrigerat Beslut 2020/287 tilläggsbelopp 2021, Östra Bro (Finnstaberg fsk)

(3)

KALLELSE 3 (4)

Utbildningsnämnden

Datum

2021-02-23

9. Korrigerat beslut 2020/291 tilläggsbelopp 2021, Snäckbackens specialfsk för döva barn/barn med hörselnedsättning

10. Beslut 2020/291 tilläggsbelopp 2021, Snäckbackens specialfsk för döva barn/barn med hörselnedsättning

11. Beslut 2020/314 tilläggsbelopp 2021, Västra Kungsängen (Klockarängens fsk)

12. Beslut 2020/306 (ersätter beslut 2020/243) tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan

13. Beslut 2020/243 tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan 14. Beslut 2020/301 tilläggsbelopp 2021, Balderskolan

15. Beslut 2020/303 tilläggsbelopp 2021,Raoul Wallenbergskolan, Skokloster

16. Beslut 2020/305 tilläggsbelopp 2021, Stiftelsen Nya Ängkärrskolan 17. Beslut 2020/304 tilläggsbelopp 2021, Stiftelsen Nya Ängkärrskolan 18. Beslut 2020/307 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola

19. Kompletterande beslut 2020/315 tilläggsbelopp tom dec 2020, Mellansjö skola

20. Beslut 2020/300 om beviljande av fritidshemsplats, Brunnaskolan 21. Beslut 2020/140 om beviljande av fritidshemsplats, Brunnaskolan 22. Beslut 2020/313 tilläggsbelopp 2021, Urfjälls Montessoriskola 23. Beslut 2020/139 om ej beviljande av fritidshemsplats, Bergskolan 24. Beslut 2020/316 tilläggsbelopp 2021, Fsk Artisten, Brunna 25. Beslut 2020/322 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 26. Beslut 2020/321 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 27. Beslut 2020/320 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 28. Beslut 2020/319 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 29. Beslut 2020/318 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 30. Utökad barngrupp för pedagogisk omsorg Brunna skogstroll Polkett 31. Beslut 2021/30 tilläggsbelopp 2021, Ekhammarskolan

32. Beslut 2021/18 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 33. Beslut 2021/19 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 34. Beslut 2021/20 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 35. Beslut 2021/21 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 36. Beslut 2021/22 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 37. Beslut 2021/23 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 38. Beslut 2021/24 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 39. Beslut 2021/25 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 40. Beslut 2021/26 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan 41. Beslut 2021/27 tilläggsbelopp 2021, Lillsjöskolan

42. Beslut 2021/12 tilläggsbelopp 2021, Lunaskolan Bromma 43. Beslut 2021/28 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 44. Beslut 2021/04 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 45. Beslut 2021/05 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 46. Beslut 2021/06 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 47. Beslut 2021/07 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 48. Beslut 2021/08 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 49. Beslut 2021/09 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby

(4)

KALLELSE 4 (4)

Utbildningsnämnden

Datum

2021-02-23

50. Beslut 2021/10 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 51. Beslut 2021/11 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan Täby 52. Beslut 2021/02 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola

53. Beslut 2021/03 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola 54. Beslut 2021/13 tilläggsbelopp 2021, Svedenskolan 55. Beslut 2021/01 om beviljande av fritidshemsplats 56. Beslut 2021/14 tilläggsbelopp 2021, Vintertullskolan 57. Beslut 2021/15 tilläggsbelopp 2021, Ingridskolan 58. Beslut 2021/16 tilläggsbelopp 2021, Ingridskolan 59. Beslut 2021/17 tilläggsbelopp 2021, Råbyskolan 60. Beslut 2021/29 tilläggsbelopp 2021, Ingridskolan 61. Beslut 2021/31 tilläggsbelopp 2021, Helleborusskolan 62. Beslut 2021/32 tilläggsbelopp 2021, Mellansjö skola 63. Beslut 2021/38 tilläggsbelopp 2021, Brunna fsk 64. Beslut 2021/37 tilläggsbelopp 2021, Hagnäs fsk 65. Beslut 2021/36 tilläggsbelopp 2021, Hagnäs fsk 66. Beslut 2021/35 tilläggsbelopp 2021, Artistens fsk 67. Beslut 2021/34 tilläggsbelopp 2021, Artistens fsk 68. Beslut 2021/33 tilläggsbelopp 2021, Bergaskolan

Anmälningar

1. Kommunfullmäktiges beslut § 191 - Val av ny ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M)

2. Kommunfullmäktiges beslut § 187 - Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M)

3. Kommunstyrelsens beslut § 154 - Motion från liberalerna om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun

4. Kommunfullmäktiges beslut § 208 - Svar på motion om att införa tvålärarsystem i Upplands-Bro kommun

5. Protokoll Utbildningskontorets samverkansgrupp 2020-11-13

6. Dom i mål 20375-20 från förvaltningsrätten angående överklagat beslut om skolskjuts.

7. Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-01 8. Länsstyrelsens information om kampanjen "Svartsjuka är inte

romantiskt"

9. Skrivelse från Vänsterpartiet angående avsaknad av beslutsunderlag 10. Protokoll Utbildningskontorets Samverkansgrupp, 2020-12-11

Paul Gustafsson (M) Ordförande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :